29 Απρ 2010

Τρανς κατά της Φιλανδίας 37359/09 Α΄

1 Απρ 2010 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μέρος Α'

Αρ. Αίτησης 37359/09 από την H κατά της Φινλανδίας κατατέθηκε στις 8 Ιουλίου 2009


Έκθεση των πραγματικών περιστατικών


ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η προσφεύγουσα είναι Φινλανδή υπήκοος.

A. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης

Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως υποβλήθηκαν από την ενάγουσα, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής.

Η προσφεύγουσα γεννήθηκε το 1963 ως άρρεν. Πάντα η ίδια θεωρούσε ότι ήταν μια γυναίκα σε ανδρικό σώμα, αλλά αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το 1996 παντρεύτηκε μια γυναίκα και το 2002 έκαναν ένα παιδί.

Καθώς η προσφεύγουσα άρχισε να αισθάνεται χειρότερα το 2004, αποφάσισε το 2005 να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Τον Απρίλιο 2006 διαγνώστηκε ως τρανς. Έκτοτε, ζει ως γυναίκα. Στις 29 Σεπτέμβρη του 2009 υποβλήθηκε σε εγχείρηση επανόρθωσης φύλου.

Στις 7 Ιουνίου 2006, η προσφεύγουσα τροποποίησε το ονόμα της και ανανέωσε το διαβατήριο και άδεια οδήγησης, αλλά δεν μπορούσε να να αλλάξει τον αριθμό της ταυτότητα της. Ο αριθμός ταυτότητας δηλώνει ακόμη ότι είναι άνδρας. Επίσης, το διαβατήριο ακόμη δηλώνει ότι είναι άνδρας.


Διαδικασίες σχετικά με την αλλαγή του αριθμού ταυτότητας

Στις 12 Ιουνίου 2007, η προσφεύγουσα ζήτησε από το Διοικητικό Δικαστήριο του Helsinki (maistraatti, Magistraten) να επιβεβαιώσει πως είναι γυναίκα και να αλλάξει τον αριθμό ταυτότητας της από ανδρικό σε ένα γυναικείο, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στις 19 Ιουνίου 2007, το διοικητικό δικαστήριο Helsinki απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τα τμήματα 1 και 2 της νομοθεσίας περί Επιβεβαίωσης του Φύλου μιας-ενός τρανς (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, lagen om fastställande av personers könstillhörighet transsexuella), η επιβεβαίωση απαιτείται ώστε η ενδιαφερόμενη-ος βεβαιώσει ότι δεν ήταν παντρεμένη-ος ή ότι η-ο σύζυγος έδωσε συγκατάθεσή της. Καθώς η σύζυγος της προσφεύγουσας δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για τη μετατροπή του γάμου τους σε σύμφωνο συμβίωσης (parisuhde rekisteröity, partnerskap registrerat), το νέο φύλο της προσφεύγουσας δεν θα μπορούσε να εισαχθεί στο μητρώο δημοτολογίου.

Στις 6 Ιουλίου 2007, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ελσίνκι Διοικητικό Δικαστήριο (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen) καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, πως η απόφαση της συζύγου της να μη δώσει τη συγκατάθεσή της, η οποία ήταν απόλυτο δικαίωμα της, καθώς και οι δύο προτίμησαν να παραμείνουν παντρεμένοι, σήμαινε ότι η αιτούσα δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως γυναίκα. Ένα διαζύγιο θα ήταν κατά των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Η συμβίωση, δεν παρέχει την ίδια ασφάλεια όπως ένας γάμος, και αυτό θα σήμαινε, μεταξύ άλλων, ότι το παιδί τες θα έπρεπε να τεθεί σε διαφορετική κατάσταση σε σχέση με παιδιά που γεννήθηκαν κατά τον έγγαμο βίο-γάμο.

Στις 5 Μαΐου 2008 το Διοικητικό Πρωτοδικείο του Ελσίνκι απέρριψε την προσφυγή της προσφεύγουσας για τους ίδιους λόγους με το Διοικητικό Δικαστήριο Helsinki City. Επιπλέον, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η επίδικη απόφαση της 19ης Ιουνίου 2007 δεν ήταν αντίθετη προς το άρθρο 6 του Συντάγματος καθώς οι συντρόφισες-οι του ιδίου φύλου έχουν τη δυνατότητα, με την καταχώρηση της σχέσης τες-τους, να τύχουν της προστασίας του οικογενειακού δικαίου, κατά τρόπο μερικώς συγκρίσιμο με το γάμο. Ομοίως, τα τμήματα 1 και 2 του νόμου περί Επιβεβαίωση ς του Φύλου μίας-ενός Τρανς, δεν παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα του παιδιού της ενάγουσας.

Στις 8 Μαΐου 2008 η ενάγουσα άσκησε προσφυγή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Korkein hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen Högsta), επαναλαμβάνοντας τους λόγους που παρουσιάστηκε ενώπιον της πόλης Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η ενάγουσα επίσης, ζήτησε από το δικαστήριο να υποβάλει αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναφερόμενη-ντας στα άρθρα 8 και 14 της Σύμβασης, η ενάγουσα ισχυρίστηκε πως η Πολιτεία-κράτος δεν πρέπει να της λέει ότι ένα σύμφωνο συμβίωσης ήταν η σωστή ταυτότητα γι 'αυτήν, ειδικά όταν απαιτούσε ότι η σύζυγό της να είναι μια λεσβία. Η σεξουαλική ταυτότητα και των δύο ήταν ιδιωτική υπόθεση η οποία δεν θα μπορούσε να είναι όρος-προϋπόθεση για την επιβεβαίωση του φύλου.
Η Τρανσεξουαλικότητα είναι μια ιατρική κατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο της ιδιωτικής ζωής. Η Πολιτεία-κράτος παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής κάθε φορά που ο ανδρικός αριθμός ταυτότητας αποκαλύπτει πως είναι τρανς. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι αν ο γάμος της ήταν να μετατραπεί σε συμβίωση, αυτό θα σήμαινε ότι δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί νομικώς πατέρα ούτε μητέρα για το παιδί της, ως παιδί, δεν θα μπορούσε να έχει δύο μητέρες.


Στις 3 Φεβρουαρίου 2009 το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της ενάγουσας για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως και απέρριψε την προσφυγή της. Διαπίστωσε ότι με την έγκριση του Νόμου Επιβεβαίωσης του Φύλου μίας-ενός Τρανς, το νομοθέτικό σώμα δεν σημαίνει πως αλλάζει το γεγονός ότι μόνο μια γυναίακ και ένας άντρας θα μπορούσαν να τελέσουν γάμο και πως οι συντρόφισσες-οι ιδίου φύλου θα μπορούσαν να έχουν δικαστικώς επιβαβαιώσει τη σχέση τες-τους με το να την καταχωρήσουν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε διαπιστώσει, δυνάμει του άρθρου 12 της Σύμβασης πως δεν υπήρχαν αποδεκτές αιτίες-λόγοι να αρνούνται στις-στους τρανς το δικαίωμά τες-τους να συνάψουν γάμο, αλλά πως το περιθώριο αναγνώρισης της αξίας αυτής άποψης ήταν μεγάλη. Δεν ήταν δυνατό βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας τα πρόσωπα του ιδίου φύλου να νυμφευθούν-παντρευτούν, αλλά, σε μια τέτοια περίπτωση, ήταν θέμα συμφώνου συμβίωσης. Όσον αφορά τις δικαστικές και οικονομικές συνέπειές, ένα σύμφωνο συμβίωσης, κατ 'ουσίαν συγκρίνεται με έναν γάμο. Το ζήτημα της μετατροπής του θεσμού του γάμου με την ουδετεροποίηση των φύλων ήταν συνδεδεμένη με σημαντικές ηθικές και θρησκευτικές αξίες και έπρεπε να επιλυθούν με μια νομοθεσία που θα ψηφιζόταν από το Κοινοβούλιο. Η παρούσα κατάσταση του δικαίου ήταν στο πλαίσιο εκτίμησης-αναγνώρισης της αξίας που δόθηκε στη Πολιτεία-κράτος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Στις 29 Οκτωβρίου 2009, η ενάγουσα άσκησε ένα ασυνήθιστο ένδικο μέσο με το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, ζητώντας του να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή του της 3ης Φεβρουαρίου 2009. Δήλωσε ότι είχε υποβληθεί σε εγχείρηση επανόρθωσης φύλου στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 και ότι δεν μπορούσε πλέον να αποδείξει ότι ήταν άνδρας, όπως φαίνεται από τον αριθμό ταυτότητας και του διαβατήριο της. Παρά το γεγονός ότι, για επιδιώξεις-σκοπούς του γάμου, η ίδια θα συνεχίσει να θεωρείται ως άνδρας, γεγονός παραμένει πως δεν θα πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω του φύλου της.

Οι διαδικασίες αυτές προφανώς ακόμη εκκρεμούν.


Διαδικασίες επιστροφής των ιατρικών εξόδων

Στις 29 Αυγούστου 2007, η ενάγουσα ζήτησε την επιστροφή των εξόδων μερικών ορμονικών φαρμάκων, τα οποία ήταν μέρος της θεραπείας της.
Στις 5 Οκτωβρίου 2007, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Kansaneläkelaitos, Folkpensionsanstalten) απέρριψε την προσφυγή της, δεδομένου ότι κρίθηκε δικαιούται επιστροφής μόνον αφ' ότου δοθεί ένας νέος αριθμός ταυτότητας.

Με επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2007, η ενάγουσαα προσέφυγε ενώπιον του τμήματος Προσφυγών Κοινωνικής Ασφάλισης (Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Besvärsnämnden för social trygghet) και αξίωσε, μεταξύ άλλων, ότι είχε υποστεί δυσμενή διάκριση.

Στις 21 Ιανουαρίου 2010, το τμήμα Προσφυγών Κοινωνικής Ασφάλισης έκανε δεκτή την προσφυγή της ενάγουσας και άλλαξε την απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2007 του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρίνοντας ότι η ενάγουσα είχε το δικαίωμα στην επιστροφή εξόδων.

Δεν είναι γνωστό αν η απόφαση αυτή έχει εφεσιβληθεί.


Λοιπές διαδικασίες

Σε ακαθόριστη ημερομηνία, η ενάγουσα υπέβαλε επίσης καταγγελία στην υπηρεσία Διαμεσολάβησης για την Ισότητα (Tasa-arvovaltuutettu, Jämställdhets-ombudsmannen), διαμαρτυρόμενη για τον λάθος αριθμό της ταυτότητας της, καθώς και την επιστροφή των ιατρικών εξόδων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 η Διαμεσολάβηση για την Ισότητα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να λάβει θέση επί του θέματος του αριθμού ταυτότητας, καθώς το θέμα είχε ήδη συζητηθεί από το διοικητικό δικαστήριο και η Διαμεσολάβηση δεν είναι αρμόδια για την εποπτεία-επιτήρηση των δικαστηρίων. Επιπλέον, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Όσον αφορά την επιστροφή των ιατρικών εξόδων, η Διαμεσολάβηση έκρινε το γεγονός πως η επιστροφή αυτή εξαρτάται από τον αριθμό ταυτότητας και όχι από ιατρικές αιτίες-λόγους που τοποθετούν τις-τους τρανσέξουαλ σε διαφορετική θέση από άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν την ίδια θεραπέια. Η ίδια υπέδειξε-συνέστησε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μεταβάλει την πρακτική του στον τομέα αυτό, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις κατά των τρανς.


Το κείμενο το βρήκαμε και το μεταφράσαμε από την http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=866125&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Τρανς κατά της Φιλανδίας 37359/09 Β'

1 Απρ 2010 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μέρος Β'

Αρ. Αίτησης 37359/09 από την H κατά της Φινλανδίας κατατέθηκε στις 8 Ιουλίου 2009B. Σχετικώς με εσωτερικό δίκαιο

Το άρθρο 6 του Συντάγματος (Suomen Perustuslaki, Finlands grundlag, Αριθ. Νόμου 731/1999), προβλέπει τα εξής:

"Όλες-οι είναι ίσες-οι ενώπιον του νόμου.

Καμιά-νείς δεν μπορεί, χωρίς αποδεκτή αιτία-λόγο, να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλα πρόσωπα εξ' αιτίας του φύλου, της ηλικίας, της καταγωγής, της γλώσσας, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της γνώμης, της υγείας, της αναπηρίας ή άλλης αιτίας που αφορά την προσωπικότητα της-του. Τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ως πρόσπωπα και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα θέματα που τα αφορούν στο βαθμό-κλίμακα που ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανάπτυξής τες-τους.

Η ισότητα των φύλων προωθείται στην κοινωνική δραστηριότητα και την επαγγελματική ζωή, ιδίως κατά τον καθορισμό της αμοιβής και τους λοιπούς όρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται λεπτομερέστερα στην Νομοθεσία. "

Τμήμα 1 της Νομοθεσίας Επιβεβαίωσης του Φύλου μίας-ενός τρανς (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, lagen om fastställande av personers könstillhörighet transsexuella, αριθ. Νόμου 563/2002) προβλέπει ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ένα πρόσωπο ανήκει στο αντίθετο φύλο από αυτό που σημειώνεται στο δημοτολόγιο, αυτή-αυτός:

«1) παρέχει ιατρικές διευκρινίσεις ότι αισθάνεται μονίμως πως ανήκει στο αντίθετο φύλο και ζει στον αντίστοιχο σεξουαλικο ρόλο, καθώς και ότι αυτή ή αυτός έχει στειρωθεί ή για κάποια άλλη αιτία-λόγο είναι ανίκανη-ος να αναπαράγει,
2) είναι άνω των 18 ετών,
3) δεν είναι παντρεμένη-ος ή δεν έχει σύμφωνο συμβίωσης και
4) είναι Φινλανδή-ος υπήκοος ή διαμένει στη Φινλανδία. "

Το τμήμα 2 της ίδιας νομοθεσίας προβλέπει εξαιρέσεις από την αξίωση-απαίτηση της οικογενειακής κατάστασης. Ένας γάμος ή ένα σύμφωνο συμβίωσης δεν εμποδίζει την επιβεβαίωση του φύλου, εφόσον η-ο σύζυγος ή η μόνιμη-ος συντρόφισα-ος δίνει προσωπικώς τη συγκατάθεσή της-του, ενώπιον ενός διοικητικού δικαστηρίου city. Όταν επιβεβαιωθεί πως ανήκουν στο αντίθετο φύλο, ο γάμος τροποποιείται εξ' ελλείψεως-ex lege σε σύμφωνο συμβίωσης και ένα σύμφωνο συμβίωσης σε γάμο. Αυτή η τροποποίηση πρέπει να καταγραφεί-σημειωθεί στο μητρώο δημοτολογίου.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η ενάγουσα καταγγέλει, δυνάμει του άρθρου 3 της Σύμβασης πως περιπλέκει τη νομική πλευρά της επανόρθωσης-αλλαγής φύλου οι φινλανδικές αρχές είναι οι ίδιες ένοχες βασανιστηρίων.

Καταγγέλλει, δυνάμει του άρθρου 8 της Σύμβασης ότι το δικαίωμα της στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή έχει παραβιαστεί.

Καταγγέλλει, επίσης, δυνάμει-σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σύμβασης πως έχει υποστεί διακρίσεις καθώς της έχουν αρνηθεί την επιστροφή ορισμένων ιατρικών δαπανών τις οποίες άλλα πρόσωπα δικαιούνται. Δέχτηκε διαφορετική μεταχείριση από κάθε άλλο πρόσωπο που λαμβάνει ιατρική θεραπεία. Επιπλέον, η γυναίκα της τίθεται σε άνιση θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες συζύγους. Ισχυρίζεται επίσης πως, η Πολιτεία αρνούμενη να της δώσει ένα γυναικείο αριθμό ταυτότητας, ο οποίος αντιστοιχεί στην πραγματική της κατάσταση, κάνει εις βάρος της διάκριση. Το γεγονός ότι στερήθηκε ένα γυναικείο αριθμό ταυτότητας, αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες πως είναι τρανς, καθώς η ίδια σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οφείλει να εξηγεί τη διαφορά αυτή σε κάθε περίπτωση, που ο αριθμός ταυτότητας είναι απαραίτητος.

Τέλος, η προσφεύγουσα καταγγέλει, δυνάμει του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 ότι, λόγω της λάθος ένδειξης του φύλου στο διαβατήριό της, η ελευθερία των μετα-κινήσεών της τίθεται σε παραχώρηση-κίνδυνο.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΡΗ

1. Υπήρξε προσβολή του δικαιώματος της ενάγουσας στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, κατά την έννοια του άρθρου 8 § 1 της Σύμβασης; Αν ναι, ήταν αυτή παρέμβαση-παρεμβολή-ανάμειξη απαραίτητη-αναγκαία από πλευράς του άρθρου 8 § 2; Ειδικότερα, η αξίωση-απαίτηση πως ο γάμος της ενάγουσας, ο οποίος είναι μια μακροχρόνια και σταθερή σχέση, να μετατραπεί σε ένα συμβίωσης ως προϋπόθεση για την απόκτηση αναγνώρισης της επανόρθωσης-αλλαγής του φύλο της, είναι ανάλογη;

2. Υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος της ενάγουσας να παντρευτεί, σε αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβασης; Ειδικότερα, ποιες είναι οι διαφορές στην προστασία που προβλέπεται, αφενός, σε έναν γάμο και, αφετέρου, σε ένα σύμφωνο συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενάγουσα έχει ανήλικο παιδί; Θα μπορούσε να προκύψει ενδεχόμενη βλάβη από τη μετατροπή εξ' αδυναμίας-ex lege γάμου σε σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να αντιμετωπιστεί -παραληφθεί-γίνει αποδεκτό;

3.Έχει η ενάγουσα υποστεί δυσμενή διάκριση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της σύμβασης βάσει του φύλου της, σε αντίθεση με το άρθρο 14 της σύμβασης;


Το κείμενο το βρήκαμε το μεταφράσαμε από την http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=866125&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

Μια ακόμη διαμαρτυρία για το ΕΣΡ από την fogfilms

Προς τον Πρόεδρο & το ΔΣ του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ΕΣΡ

ΠΑΡΑΚΑΛOYME ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ-ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ-ΟΥΣ:

Κυρίες και κύριοι,

Το Συμβούλιο σας απ’ ότι πληροφορούμαστε, αποφάσισε να εγκαλέσει την εκπομπή των κ.κ. Φ.Σεργουλόπουλου – Μ.Μπακοδήμου επειδή φιλοξένησαν την κ. Μπέττυ Βακαλίδου, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Στρέλλα», ταινίας που εκπροσώπησε τη χώρα στο τελευταίο φεστιβάλ του Βερολίνου, ένα από τα 3 μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ όλου του κόσμου και είναι υποψήφια για 11 κινηματογραφικά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε με τον πλέον έντονο τρόπο για αυτή την πρωτοβουλία σας καθώς:

* Αντί να εγκαλείτε τις επιχειρήσεις που κατέχουν και εκμεταλλεύονται δημόσιες συχνότητες για τη μέγιστη παρανομία της ίδιας της ύπαρξης τες,

* αντί να εγκαλέσετε επιτέλους τις ελληνικές κυβερνήσεις που επί δεκαετίες ανέχονται αυτήν την πειρατική συμπεριφορά, την ενθαρρύνουν και την καλλιεργούν,

* αντί να αναρωτηθείτε, όπως οφείλετε ως Ανεξάρτητη Αρχή, αν τηρείται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς έστω και κεραία από το πνεύμα του νόμων, του Ελληνικού Συντάγματος και η καλώς εννοούμενη ψυχαγωγία του κοινού,

* αντί να επιβάλλετε τα νόμιμα σε παρανομούσες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν Ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία, περιφρονούν το νόμο που ορίζει ότι πρέπει να επενδύουν το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιων τες στη παραγωγή κινηματογραφικού έργου,

αντιθέτως, ως μωραί παρθένοι, προσβάλετε βάναυσα στο πρόσωπο της κας Βακαλίδου κάθε , λεσβία, ομοφυλόφιλο και τρανσέξουαλ με μία άνευ προηγουμένου φρασεολογία που θυμίζει λυκειάρχη στα χρόνια της χούντας των συνταγματαρχών.

Παρακαλούμε θυμηθείτε, ότι οι φορολογούμενες-οι, πληρώνουμε τους μισθούς σας, για να εφαρμόζετε τους νόμους και το Σύνταγμα καθώς σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, το Ε.Σ.Ρ. «πρέπει να προστατεύει, μεταξύ άλλων, και τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από μία δυσμενή προβολή». Περιμένουμε από σας να ζείτε εδώ, στη σύγχρονη Ελλάδα, όχι στο πολύπαθο Ιράν και να εναρμονίζεστε με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Επιπλέον, περιμένουμε να σέβεστε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δηλαδή “η παρουσίαση ατομων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό είναι απλά παρουσίαση μίας κοινωνικής πραγματικότητας”.

Αν έχετε τη την αντίληψη ότι η νομοθεσία που τοποθετεί την κ. Βακαλίδου σε θέση ισότιμης πολίτισας, δεν σας ικανοποιεί, τότε σας καλούμε να παραιτηθείτε αμέσως.

Οι “Κινηματογραφίστριες-ες στην Ομίχλη”


Το κείμενο διαμαρτυρίας το βρήκαμε στις 27.4.10 στην http://fogfilms.org/?p=739

28 Απρ 2010

"Senorita Maria" γυναικείο συνεργείο αυτοκινήτων

Η SEAT άνοιξε πρόσφατα ένα νέο κατάστημα στο Βερολίνο της Γερμανίας, “Senorita Maria”, απευθυνόμενη κυρίως σε γυναίκες αγοράστριες ή ιδιοκτήτριες αυτοκινήτου. Την επιχείρηση την έχουν γυναίκες και κάνουν ουσιαστικά ό, τι μπορούν για να κάνουν την αγορά και την συντήριση πιο άνετη και ξεκούραστη για τις γυναίκες.

Αρχίζοντας από το εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης, το οποίο ότι είναι πιο ελκυστικό με τα φωτεινά χρώματα, την καλή μουσική, την φιλική εξυπηρέτηση, διαχειρίζονται τις πωλήσεις και την συντήριση, τα πάντα είναι τέλεια και ανταποκρίνονται στις ανάγκες γυναικών - χωρίς κανένα Μάτσο macho-ανδρικό πατερναλιστικό ύφος.

Επιπλέον, η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει κι άλλα κοινωνικά κριτήρια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη καθώς επίσης και ειδική εκπαίδευση γυναίκών ανδρών και των παιδιών για καθημερινή φροντίδα.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, γυναίκες στην Authoaus Senorita Maria κερδίσουν τον ίδιο μισθό με τους άντρες συναδέλφους τες.

Η φωτογραφία είναι το σήμα κατατεθέν του καταστήματος.

Το άρθρο το βρήκαμε στις 27.4.10 και το μεταφράσαμε από http://www.trendhunter.com/trends/seat-authoaus-senorita-maria

Εξασφάλιση της Ημέρας Υπερηφάνειας στη Μολδαβία και την Ουκρανία

Η εξασφάλιση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι για τις ΛεΠΑΤ στη Μολδαβία και την Ουκρανία

Αυτό τον Μάϊο οι λεσβιακές, αμφισεξαουλικές, γκέι και τρανς (LGBT) οργανώσεις στη Μολδαβία και την Ουκρανία σχεδιάζουν να διοργανώσουν δημόσιες εκδηλώσεις. Σήμερα 27.4.10, το δικαστήριο στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου-Chişinău, έκρινε ότι η σχεδιαζόμενη ειρηνική διαδήλωση υποστήριξης για την αποδοχή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων μπορεί να γίνει μόνο σε ένα πάρκο μακριά από το κέντρο της πόλης. Οι διοργανώτριες-ες, της GenderDoc-M, σχεδιάζουν την έφεση-αναίρεση αυτής της απόφασης, ενώ απορρίπτουν την εναλλακτική τοποθεσία για την εκδήλωση. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου που ακύρωσε το να πραγματοποιηθεί η διαδήλωση στην κεντρική πλατεία.

Ο δήμαρχος της Κισινάου Chişinău ζήτησε από το δικαστήριο να απαγορεύσει τη διαδήλωση, εξ' αιτίας της δημόσιας τάξης και τα ήθη, αφ' ότου έλαβε αναφορές από θρησκευτικές και άλλες ομάδες που αντιτίθενται στην ΛεΠΑΤ εκδήλωση.

Στην Μολδαβία έχει απαγορευθεί σε ΛεΠΑΤ ακτιβίστριες-ες να διοργανώνουν δημόσιες εκδηλώσεις από το 2005. Το 2007, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μολδαβίας, κήρυξε παράνομη την απαγόρευση μια δημόσιας ΛεΠΑΤ εκδήλωσης το 2006.

Το 2009, όλες οι εκδηλώσεις φεστιβάλ, ακόμη και εκείνων των ιδιωτικής φύσεως, που διοργανώθηκαν από LGBT ακτιβίστριες-ες στην Nikolaev, της Ουκρανίας, παρεμποδίστηκαν και απαγορεύτηκαν από τις αρχές της πόλης. Αυτή τη χρονιά οι ακτιβίστριες-ες της Nikolaev Ουκρανίας σχεδιάζουν μια δημόσια εκδήλωση στις 16 Μαΐου 2010.

Η ελευθερία του συνέρχεσθαι είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται και είναι εγγυημένο από τα σημαντικότερα Διεθνή και Ευρωπαϊκά νομικά έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων: του άρθρου 21 του Διεθνούς Συμφώνου των Αστικών-Κοινωνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Το δικαίωμα αυτό προστατεύεται στα συντάγματα και των δύο χωρών (άρθρο 39, Σύνταγμα της Ουκρανίας, καθώς και το άρθρο 40, Σύνταγμα της Μολδαβίας).

Η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι, η οποία επιβεβαιώθηκε-διακηρύχθηκε σε σχέση με LGBT άτομα και το Δικαστήριο είπε πως η παραβίαση του δικαώματος του συνέρχεσθαι για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, συνιστά διάκριση. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν εκτείνεται μόνο στις ιδέες και τις απόψεις της πλειοψηφίας, αλλά και σε εκείνες-ους που ανήκουν σε μειονότητες ή εκείνες-ους που μπορεί να προκαλέσουν σοκ, διαφωνία και αντίδραση, αντίθεση, εναντίωση. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι, εάν υπάρχει κίνδυνος για τη βία από αντι-διαδηλώτριες-ες, το κράτος έχει το θετικό καθήκον να προστατεύει τις διαδηλώτριες-ες.

Τον Μάρτιο του 2010, οι κυβερνήσεις και των δύο χωρών, Μολδαβία και Ουκρανία, ενέκρινα τις Συστάσεις του Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου. Αυτές οι Συστάσεις επιβεβαιώνουν “την υποχρέωση των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 της Σύμβασης, δύναται αποτελεσματικώς να απολαμβάνεται, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου”.

Και οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πολιτικής, Γειτονία της ΕΕ.. Κατά συνέπεια, οφείλουν να αποδεικνύουν τη θέληση τες να προωθήσουν και να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις Αρχές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Η Evelyne Paradis, Διευθύντρια της ILGA-Europe, δήλωσε:
"Ανησυχούμε με τις παραβιάσεις των βασικών δικαιωμάτων, να διατηρηθούν ειρηνικές οι δημόσιες εκδηλώσεις στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Και οι δύο χώρες φιλοδοξούν να οικοδομήσουν δημοκρατικές πλουραλιστικές κοινωνίες και να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να ενεργήσουν σύμφωνα με τα καθιερωμένες Ευρωπαϊκές αρχές και νόμους. Οι κυβερνήσεις της Μολδαβίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να σέβονται τις διεθνείς υποχρεώσεις τες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες δικαιούνται οι πολίτισες-ες να ασκούν το δικαίωμά τες-ους να συνέρχονται-συναθροίζονται ελεύθερα χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας του κοινωνικού φύλου".


Η Ulrike Lunacek και ο Michael Cashman, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμπροέδροι της Διακομματικής Ομάδας για τα ΛεΠΑΤ Δικαιώματα, δήλωσε:

«Η παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, είναι απλώς απαράδεκτη. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα αυτά με αποφασιστικότητα, και, αν χρειαστεί θα αναλάβουμε δράση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για τις σχέσεις και συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία".


Η Halya Gowan, Διευθύντρια προγραμμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας, στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε τα εξής:

“Η συνεχιζόμενη αδυναμία της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι των ΛεΠΑΤ ανθρώπων είναι μια σημαντική κηλίδα-στίγμα για τα αρχεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων των δύο αυτών χωρών. Οι ΛεΠΑΤ έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλες-ους τις άλλες-ους. Είναι ώρα για τις αρχές της Μολδαβίας και της Ουκρανίας να το αναγνωρίσουν αυτό. Η εξασφάλιση ότι οι επικείμενες εκδηλώσεις και πορείες στην Κισινάου-Chişinău και την Nikolaev έχουν εγκριθεί και είναι σε θέση να λάβουν χώρα μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα.


Σημειώσεις συντακτριών:
(1) ILGA-Europe =ILGA της ευρωπαϊκής περιφέρειας, η ILGA είναι Διεθνής Ένωση Λεσβιών, Γκέι, Αμφισεξουαλικών, Trans και Intersex Σύνδεσμος και και εργάζεται για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛεΠΑΤ και Intersex στην Ευρώπη.

(2) Η Διακοματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζεται με την συλλογή-συνάθροιση 86 Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές ομάδες και χώρες, καθώς και την προώθηση θεμάτων που συνδέονται με τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς (ΛεΠΑΤ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.

(3) Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που κάνουν εκστρατείες για τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα για όλες-ους.

(4) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της Bączkowski και λοιποί κατά Πολωνίας είναι διαθέσιμη στην αγγλική, στην ιστοσελίδα: http://www.ilga-europe.org/europe/guide/country_by_country/poland/european_court_of_human_rights_ban_on_lgbt_pride_in_warsaw_was_illegal_and_discriminatory


Το κείμενο το βρήκαμε στις 27.4.10 και το μεταφράσαμε από την ILGA

ΛεΠΑΤ γιατρίνες-οι έκαναν ΜΚΟ στην Ιρλανδία

Οι λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές-οι και τρανς γιατρίνες-οι στην Ιρλανδία έχουν πλέον τη δική τες-τους κοινωνική και υποστηρικτική ομάδα.

Η ΜΚΟ "ΛεΠΑΤ Γιατρίνες-οι της Ιρλανδίας" θα πραγματοποιήσει την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της στο Δουβλίνο τον επόμενο μήνα, μετά την δημιουργία της το Δεκέμβριο.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ Δρ Conor Malone του νοσοκομείου Beaumont, στο Δουβλίνο, είπε παρόμοιες οργανώσεις λειτουργούν στην Αγγλία και διεθνώς.

Είπε στην ιρλανδική Times: «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες ΛεΠΑΤ αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα σε όλους τους τομείς όπως αντιμετωπίζουν στο σχολείο-κολέγιο και στον εργασιακό χώρο. Για τις ΛεΠΑΤ γιατρίνες-ους, η ιατρική υπήρξε παραδοσιακώς ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον εργασίας, κυρίως στα νοσοκομεία.

"Η Ιατρική έχει τόση φυλετική ποικιλία, οι άνθρωποι είναι τόσο ολοκληρωμένες-οι και με άλλους τρόπους. . . φαίνεται ότι το τελευταίο προπύργιο της παλιάς ιατρικής ιεραρχίας είναι οι ΛεΠΑΤ γιατρίνες-ούς να γίνουν αποδεκτές-οι. Αυτό συμβαίνει, πολύ σιγά-αργά αλλά σταθερά. "

Η ΜΚΟ ΛεΠΑΤ Γιατρίνες-οι της Ιρλανδίας έχει περίπου 40 μέλη επί του παρόντος, αν και πολλές άλλες-οι ασχολούνται με την ομάδα.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα το Σάββατο 8.5.10 στην αίθουσα Sky του Radisson Blu Hotel, Golden Lane, στο Δουβλίνο.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 27.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/27/organisation-set-up-for-gay-irish-doctors/

Ευρωπαϊκές χώρες "σπάνε" τους κανόνες του ΟΗΕ για το άσυλο

Μια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ισχυρίζεται ότι η Αγλία και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραβιάζουν τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιστροφή των ευάλωτων Ιρακινών αιτουσών-ντων άσυλο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι γυναίκες, οι εθνοτικές μειονότητες και οι ΛεΠΑΤ, ή εκείνες-οι που μοιάζουν-δείχνουν σαν ΛΕΠΑΤ, είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύουν να υποστούν βία και διώξεις στη χώρα.

Περισσότερες από 100 άμαχες έχασαν τη ζωή τους κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.
Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την Αγγλία, μαζί με πολλές άλλες χώρες, πως η δια της βίας επιστροφή "με τα σκορ" των Ιρακινών στις επικίνδυνες περιοχές της χώρας, παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες.

Η έκθεση αναφέρει ότι: «Παρά τη συνεχιζόμενη βία στο Ιράκ, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεχίζουν να επιστρέφουν δια της βίας όσες-ους Ιρακινές απορριφθεί η αίτηση ασύλου στο Ιράκ.

"Το 2009, οι αρχές στη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Αγγλία επέστρεψαν δια της βίας Ιρακινές-ους σε επισφαλή τμήματα του Ιράκ, όπως το κεντρικό Ιράκ, κατά παράβαση της UNHCR κατευθυντήριες οδηγίες".

Συνέστησε ότι όλες οι βίαιες επιστροφές θα πρέπει να σταματήσουν και να επαναληφθούν μόνον όταν στη χώρα η κατάσταση ασφάλειας θα έχει σταθεροποιηθεί.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι ΛεΠΑΤ στο Ιράκ ζούσαν στο πλαίσιο μιας «μόνιμης απειλής» και ότι οι μουσουλμάνοι κληρικοί έκαναν συχνές δημόσιες δηλώσεις καταδικάζοντας τον ομοερωτισμό.

Ο ομοερωτισμός δεν είναι παράνομος στο Ιράκ, αλλά είναι παρακινδυνευμένο να είσαι ΛεΠΑΤ.

Στην διάρκεια των πρώτων μηνών του 2009, εκτιμάται ότι περίπου 25 ΛεΠΑΤ σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη, επειδή θεωρήθηκαν ως ΛεΠΑΤ. Οι δολοφονίες θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από παραστρατιωτικές ομάδες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανέφερε η έκθεση, υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και άλλων αρχών ήταν να ενθαρρυνθεί η στόχευση των ατόμων που πιθανολογείται να είναι ΛεΠΑΤ.

Η έκθεση προσθέτει ότι οι δολοφόνοι των ΛεΠΑΤ θα μπορούσε να βρει προστασία στο πλαίσιο του νόμου, δεδομένου ότι προσφέρει ελάφρυνσης των ποινών για όσους διαπράττουν εγκλήματα με " κίνητρο την τιμή".

Είπε ότι τα ιρακινά δικαστήρια, εξακολουθούσαν να ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ποινικού Κώδικα ως δικαιολογία για να δοθεί «δραστικές μειώσεις» ποινών σε εναγομένους-κατηγορούμενους που είχαν επιτεθεί ή σκοτώσει ΛεΠΑΤ και είπαν ότι ενήργησαν για "ξεπλύνουν την ντροπή ".

Ακτιβίστριες-ες στην Αγγλία έχουν καταγγείλει τα τελευταία χρόνια ότι οι ΛεΠΑΤ αιτούσες-ντες άσυλο από όλο τον κόσμο απελαύνονται από τις Αγγλικές αρχές με την αιτιολογία ότι θα είναι ασφαλείς στην πατρίδα τες-τους, εάν είναι "διακριτικές-οί".

Ο Ali Hili, ο επικεφαλής της ΛεΠΑΤ ιρακινής ομάδας στο Λονδίνο, είπε στην Pink News ότι η αγγλική κυβέρνηση "απέτυχε με τις ιρακινές-ους λεσβίες και γκέι".

Προσθέτοντας: «Καλωσορίζουμε την έκθεση. Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε αναφορές για φόνους και τώρα υπάρχουν πάνω από 738 τεκμηριωμένες υποθέσεις.

"Εντός των τελευταίων δεκαπέντε ημερών δύο νεαροί γκέι ελήφθεισαν από ένστολες-ους της αστυνομίας και σώματά τους ήταν καλυμμένα με γκράφιτι “εκτέθηκαν” σε μια από τις κεντρικές πλατείες της Βαγδάτης.

«Έχουμε προσπαθήσει και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά η Αγγλική κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα. Είναι λάθος να λέμε στις Ιρακινές-ους αιτούσες-ντες άσυλο ότι είναι ασφαλές να επιστρέψουν αν απλώς είναι «διακριτικές-οι» ".

Ο διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στη Μέση Ανατολή, ο Malcolm Smart δήλωσε: «Οι Ιρακινές-οι εξακολουθούν να ζουν σε ένα κλίμα φόβου, επτά χρόνια μετά την εισβολή υπό την αμερικανική ηγεσία. Οι ιρακινές αρχές θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα για να τις-τους κρατήσουν ασφαλείς, αλλά και πάλι αδυνατούν να βοηθήσουν τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

"Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα ως προς το πότε μια νέα κυβέρνηση θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα, θα μπορούσε να συμβάλει σε περαιτέρω αύξηση των βίαιων επεισοδίων των οποίων άμαχες είναι τα κύρια θύματα.

"Η αβεβαιότητα απειλεί να κάνει μια κακή κατάσταση ακόμη χειρότερη. Τόσο οι αρχές του Ιράκ όσο και η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσουν τώρα για να αποφευχθούν περισσότεροι περιττοί θάνατοι".


Το άρθρο το βρήκαμε στις 27.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/27/uk-breaching-un-rules-on-returning-gay-asylum-seekers/

27 Απρ 2010

Και τρανσφοβικό το ΕΣΡ

Το σκεπτικό του Ελληνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ΕΣΡ για το πρόστιμο στις 23.4.10, στην εκπομπή της Mαρίας Μπακοδήμου και του Φώτη Σεργουλόπουλου "Φώτης Μαρία Live", στον τηλεοπτικό σταθμό STAR 18.1.10.

Όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας ανηλίκων αναφέρουμε τα εξής:

Όσον αφορά το θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη μετάδοση της συγκεκριμένης εκπομπης, τη συμμετοχή στην εκπομπή ως καλεσμένης της κας Βακαλίδου (τρανς ηθοποιού και συγγράφισας), αναφέρουμε ότι η ιδια ήταν πολύ διακριτική και σοβαρή, χωρίς να προκαλέσει με αυτά που είπε.

Εύλογα όμως διερωτάται καμιά-νεις εάν το περιεχόμενο των λεγόμενων της, επειδή αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες και αντιδράσεις της οικογένειας της και του κόσμου γενικότερα σχετικά με την αλλαγή φύλου και τις "τρανς", ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από τις ανήλικες-ους τηλεθεάτριες, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό ήταν ξένο, ίσως και άγνωστο ως προς αυτές-ους ή έστω ως προς τις περισσότερες-ους από αυτές και γιαυτό μπορούσε να τις-τους επηρεάσει αρνητικά.

Το θέμα του ομοερωτισμού (της προτίμησης , σεξουαλικά, ατόμων του ιδίου φύλου) και
της αλλαγής φύλου με ή χωρίς χειρουργική επέμβαση που παρουσιάστηκε από την εξεταζόμενη εκπομπή συνιστά ένα κοινωνικό ζήτημα και μία πραγματικότητα που
αφορά μία μικρή μερίδα ανθρώπων. Αποτελεί μία κατάσταση που ξεφεύγει από το
φυσιολογικό , γιαυτό ξενίζει σε μεγάλο βαθμό την ανήλικη-ο τηλεθεάτρια-η, η οποία-ος λόγω του νεαρού της ηλικίας της-του δεν είναι σε θέση να κατανοήσει και να αντιληφθεί το
θέμα αυτό και γιαυτό μπορεί να επηρεστεί από το μεταδιδόμενο υλικό. Η παρουσίαση
στοιχείων για την ερωτική ζωήΛεΠΑ ατόμωνή "τρανς", για την διαδικασία αλλαγής φύλου και τα αισθήματα και τις εμπειρίες της συνεντευξιαζόμενης, ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τις ανήλικες-ους τηλεθεάτριες-ες οι οποίες λόγω και της ώρας μετάδοσης της συγκεκριμένης εκπομπής (μεταξύ 16:25 και 18:30) μπορούσαν να την παρακολουθήσουν δεδομένου εξάλλου ότι λόγω και του είδους της συγκεκριμένης εκπομπής δεν αναμενόταν η παρουσίαση και ανάλυση τέτοιων θεμάτων.

Η ιδιαιτερότητα αυτή στις σεξουαλικές προτιμήσεις και επιλογές ορισμένων ατόμων που
προβλήθηκε ως θέμα από την εν λόγω εκπομπή δεν αποτελεί τον κανόνα, αλλά διαπιστώνεται σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων με αποτέλεσμα να συνιστά κατά βάση απόκλιση από την συνήθως εκδηλωθείσα ερωτική συμπεριφορά. Θα πρέπει, επομένως, να εξεταστεί κατά πόσο μέσα από την προβολή από την εκπομπή αυτής της σεξουαλικής ιδιαιτερότητας ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση ως προς τον ερωτικό προσανατολισμό των εφήβων ή να δημιουργηθεί σ'αυτές-ους, αλλά και σε μικρότερης ηλικίας παιδιά λανθασμένη εντύπωση ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων και τις ιδιαιτερότητες του ατόμου ως προς την σεξουαλική του συμπεριφορά.

Το συγκεκριμένο θέμα πιθανολογείται για τους πιο πάνω λόγους, συνεπώς, ότι είναι ακατάλληλο για την παρακολούθηση του από ανήλικες-ους, επειδή είναι ικανό να επιδράσει αρνητικά στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ερωτικής συμπεριφοράς τες-τους, δεδομένου ότι οι ανήλικες-οι βρίσκονται σε μία ηλικία που δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί πλήρως η ερωτική τες-τους συμπεριφορά και τις-τους αρέσει να πειραματίζονται, δοκιμάζοντας καθετί το διαφορετικό και να μιμούνται συμπεριφορές τρίτων.


Αυτή η εκτενής παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος και η προβολή των "τρανς" ως φυσιολογικών ατόμων που ενσωματώνονται ομαλά στην κοινωνία μέσα από ένα μαζικό μέσο επικοινωνίας (την τηλεόραση) και ώρα απογευματινή που οι τηλεθεάτριες-ες, ανήλικες-οι και μή, παρακολουθούν αμέριμνες-οι και ανυποψίαστες-οι για τη μετάδοση τέτοιου είδους σύνθετων και περίπλοκων από οργανικής, κοινωνικής και ηθικής πλευράς θεμάτων θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τες-τους.


Ακολουθεί επιστολή του σκηνοθέτη-παραγωγού Πάνου Κούτρα

Περί ομο-ερωτο-φοβίας (του ΕΣΡ) και άλλων δαιμονίων

Είναι θλιβερό, αλλά αποδεικνύεται καθημερινά πως τα βήματα της Ελλάδας προς την εναρμόνιση της με μία ευρωπαική, πολιτισμένη και σύγχρονη πραγματικότητα πηγαίνουν σταθερά προς τα πίσω.

Ο λόγος για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θέλει να φέρεται ως μια ανεξάρτητη αρχή αγνοώντας επιδεικτικά κάθε πιθανή έννοια ανεξαρτησίας, παραμένοντας μια «ανοιχτή πληγή» στην ευρύτερη καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Είναι γνωστό (και αυτονόητο) πως το ΕΣΡ οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Της Επικρατείας, όπως και τις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο παρελθόν, βάσει αποφάσεων του ΣτΕ, το ΕΣΡ αναγκάστηκε να συμμορφωθεί ως προς την ομο-ερωτο-φοβική και προσβλητική του στάση απέναντι σε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ωστόσο για άλλη μιά φορά δείχνει το σκληρό ομο-ερωτο-φοβικό του πρόσωπο με τις πρόσφατες κλήσεις για την υπόθεση της προβολής της κινηματογραφικής ταινίας «Straight Story» και της φιλοξενία της συγγραφέως και ηθοποιού Κας Μπέττυς Βακαλίδου σε απογευματινή εκπομπή.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με την δικαιολογία της «προστασίας ανηλίκων», το ΕΣΡ επέβαλλε κλήσεις στα αντίστοιχα τηλεοπτικά κανάλια με απαράδεκτες αιτιολογίες που αναδύουν την πορωμένη και συνειδητή στόχευση του κατά οποιασδήποτε «διαφορετικότητας» αντιτίθεται στην κατά το ίδιο «φυσιολογική» τάξη των πραγμάτων.

Για άλλη μιά φορά, το ΕΣΡ προσβάλλει μία προστατευόμενη από το Σύνταγμα μειονότητα, αυτή των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αποκαλώντας τες-τους «άτομα με ιδιαιτερότητα», τον λεσβιασμό-την ομοφυλοφυλία «μία κατάσταση που ξεφεύγει από το φυσιολογικό» κτλ.

Επίσης, το ΕΣΡ αναλαμβάνει ρόλο παιδοψυχιάτρου υποστηρίζοντας πως η παρουσίαση και μόνο «τρανσέξουαλ ως φυσιολογικών ατόμων» μπορεί «να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της προσωπικότητας τες-τους». Θέτει προς εξέταση δε, κατα πόσο η παρουσίαση ενός τέτοιου θέματος μπορεί να προκαλέσει «σύγχυση ως προς τον ερωτικό προσανατολισμό των εφήβων».

Το ΕΣΡ θα έπρεπε πριν πάρει αποφάσεις και στείλει κλήσεις να είναι πιό ενημερωμένο γύρω από την παιδική και εφηβική ψυχολογία (αξίζει να σημειωθεί πως καμιά-κανείς από την επιτροπή δεν φέρει ιδιοτητα παιδοψυχιάτρου) και να λάβει υπ'όψη του έγκυρες παγκόσμια ψυχιατρικές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό.

Επίσης θα έπρεπε να λάβει υπ'όψη την ίδια του την αρμοδιότητα σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, με την οποία πρέπει να προστατεύει, μεταξύ άλλων, και τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό-γενετήσιο προσανατολισμό από μία δυσμενή προβολή.

Αυτό φυσικά όχι μόνο δεν το κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση εξύβρισης και προσβλητικών ομο-ερωτο-φοβικών σχολιών από καλεσμένες-ους σε εκπομπές ή από δημοσιογράφους, το ΕΣΡ δεν επιβάλλει ποτέ πρόστιμα.

Εν αντιθέσει όταν η προβολή των λεσβιών, γκέι ή τρανσεξουαλικών ατόμων (στην περίπτωση της κας Βακαλίδου) είναι θετική και σοβαρή (το παραδέχεται το ΕΣΡ στην ίδια κλήση!!!) φαίνεται πως είναι κάτι που δεν το αντέχει.

Και όλα αυτά εν έτει 2010 σε μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα όφειλε να προστατεύει συνταγματικά μειονότητες μεταξύ αλλων και αυτής των ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικο προσαντολισμό.

Εως πότε θα ανεχόμαστε την ομο-ερωτο-φοβία μίας "ανεξάρτητης" αρχής η οποία διατηρείται με χρήματα των φορολογούμενων πολιτισών-ων αυτής της χώρας μεταξύ των οποίων και αυτών με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τις-τους οποίους εξακολουθεί να προσβάλλει, να εξευτελίζει και να απαγορεύει την ορατότητα τες-τους.


Με αγανάκτηση
Πάνος Χ. Κούτρας
Σκηνοθέτης -ΠαραγωγόςΟι αριθμοί και οι αστερίσκοι είναι δκοί μας

1 Με δεδομένο ότι στην συντριπτική τες πλειοψηφία τα σημερινά κορίτσια και αγόρια έχουν ολοκληρώσει τις ερωτικές επαφές στα 15.

*Α Το ΕΣΡ και πολλές άλλες-οι δεν εννοούν να διαβάσουν ιατρικά κείμενα, έρευνες για να διαπιστώσουν ότι δεν υπαρχει αλλαγή αλλά διόρθωση φύλου και πως η transgenderism είναι ιατρική και μόνο κατάσταση.

*Β Ο λεσβιασμός, η γκέι σεξουαλικότητα, η αμφισεξουαλικότητα, και η τρανς σεξουαλικότητα =ομοερωτισμός δεν είναι επιλογή. Επιλογή σημαίνει πως μπορώ να διαλέξω αυτό ή εκείνο, η σεξουαλική επιθυμία και συμπεριφορά είναι τόσο βαθιά και ενστικτώδης που δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε. Η ερωτική μας επιθυμία δεν αλλάζει. Προσπάθειες μεταστροφής έχουν αποτύχει με άσχημες συνέπειες για όσες δέχτηκαν τέτοιου είδους "θεραπείες".

*Γ Η σεξουαλικότητα έχει πολλές εκφάνσεις και όλες είναι φυσιολογικές ή μόνη που είναι αναπαραγωγική είναι η ετερό σεξουαλικότητα αλλά αυτό έχει ήδη καρριφθεί. Η τεχνιτή γονιμοποίηση συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια και παράγει παιδιά χωρίς σεξ. Τέλος κάθε σεξουαλική επαφή δεν δημιουργεί παιδιά, όποιας έκφανσης κι αν είναι.

*Δ Κανόνας είναι ότι επαναλαμβάνεται στην Ιστορία, κι όλες οι εκφάνσεις της σεξουαλικότητας υπάρχουν από υπάρξεως του ανθρωπίνου είδους. Τα δικαιώματα τα δικαιούμαστε όλες όπως ορίζει το Σύνταγμα , πολλά ψηφίσματα και συστάσεις καθώς και η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει.


*Ε Η τρανς σεξουαλικότητα είναι μια ακόμη σεξουαλική συμπεριφορά όπως όλες οι άλλες.

Σύγχυση και φόβος δημιουργείται μόνο όταν αγνούμε. Παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε σχολεία των ΗΠΑ στα μικρά κορίτσια και αγόρια για το που αρχίζουν τα χάδια και τα αγγίγματα να είναι παραβίαση της νομιμότητας και αρχίζει η σεξουαλική κακοποίηση έχει μειώσει τους βιασμούς και την σεξουαλική κακοποίηση σε ανήλικες-ους.
Επίσης το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης έχει μειώσει εκτός των βιασμών, τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, εγκλήματα μίσους τη μετάδοση Σεξουαλικών Μεταδιδομένων Νοσημάτων, ενέτεινε την χρήση προφυλακτικού και της αντισύληψης σε γυναίκες και άνδρες, ισορρόπησε τον οικογενειακό προγραμματισμό, κλπ.

*Ζ 'Ολα τις-τους αρέσουν να τα μάθουν κι όχι απαραίτητα να τα κάνουν. Δοκιμάζουν ότι νοιώθουν ότι τις ενδιαφέρει-ποθούν αλλά δεν σημαίνει πως η άγνοια δεν θα τις κάνει να επιθυμούν ή να δοκιμάζουν σεξουαλικές εμπειρίες. Αντιθέτως αν έχουν αντικειμενικές πληροφορίες θα είναι έτοιμες-οι να κάνουν όσα τις-τους αρμόζουν έστω και προσωρινά.

*Η έργο και της τηλεόρασης είναι η ευαισθητοποίηση και αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά συνέπεια η ομαλή ένταξη των όλων των ανθρώπων


2 Το ΕΣΡ ξεκίνησε με πρόστιμο στην εταιρεία τσιχλών Dentine επειδή σε μια διαφήμισή της έδειχνε ότι δυο νέες γυναίκες αρχίζουν να φιλιούνται.
Η Dentine προτίμησε να αποσύρει την διαφήμιση.

Έβαλε πρόστιμο στην εκπομπή "Lesbian Gay", του δημοτικού σταθμού Ν. Ηρακλείου το 2005.
Ο σταθμός σταμάτησε την εκπομπή.

Σειρά πήρε η σειρά του κ. Παπακαλιάτη "με το φιλί μεταξύ δύο ανδρών" στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Η σειρά δεν σταμάτησε και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ, το οποίο δήλωσε στην απόφαση 3490/2006 ότι μάς αναγνωρίζει ως : "...
μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται με μια κοινωνική ομάδα, μεταξύ των πολλών, οι οποίες συνθέτουν μια ανοικτή και σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, οι ερωτικές επιλογές της οποίας, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από τη συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας της-του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας) ... να γίνονται απολύτως σεβαστές και να μπορούν να εκφράζονται στα έργα τέχνης, όπως εξάλλου οι ερωτικές επιλογές και ευαισθησίες και των υπόλοιπων ομάδων του πληθυσμού της χώρας."

Στην συνέχεια έβαλε πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, επειδή έπαιξε ντοκυμαντέρ που θέμα τους είχαν συζητήσεις για τις ΛεΠΑΤ ερωτικές ταινίες χωρίς κατά την κρίση του ΕΣΡ να αναρτήσει την σωστή ένδειξη-σήμανση για την ηλικία καταληλότητας των ντοκυμαντέρ.

Πριν λίγες μέρες ήρθε ένα νέο πρόστιμο για την προβολή στην τηλεόραση της ταινίας "Straight Story" των κ. Ρέππα, Παπαθανασίου.

Και το τελευταίο πρόστιμο αγγίζει τις τρανς μέσω της εκπομπής του τηλεοπτικού σταθμού STAR, "Φώτης Μαρία Live" όπου παρουσίασε την κα. Μπέτυ Βακαλίδου ηθοποιό και συγγράφισα, με κύριο θέμα την ταινία "Στρέλλα" του κ. Πάνου Κούτρα, στην οποία συμμετείχε η κα. Βακαλίδου. Η ταινία αναφέρεται στην ζωή μιας τρανς αλλά έξω από τα στερεότυπα. Η ταινία έχει προταθεί για δυο βραβεύσεις και η κα. Βακαλίδου τίμησε την Ελλάδα ως πρόσωπο της χρονιάς του Ευρωπαϊκού Έτους Κατά των Διακρίσεων 2007. Ευαγγελία Βλάμη

Λεσβοφοβία από την Westboro Baptist Church

Η Westboro Baptist Church ανακοίνωσε ότι θα διαμαρτυρηθεί για την πτυχιούχο λεσβία φοιτήτρια Constance McMillen, η οποία καταπολέμησε την αντι-ΛεΠΑΤ πολιτική του σχολείου της.

Η βασική εκκλησία του Κάνσας, η οποία απέκτησε κακή φήμη με τις διαμαρτυρίες στις κηδείες των νεκρών στρατιωτών, είναι σφοδρώς-κατηγορηματικώς ΛεΠΑΤφοβική.

Σε ένα δελτίο τύπου, ανέφερε: «[Εμείς] θα διαμαρτυρηθούμε για την αποφοίτηση της από το σχολείο Agricultural High School της Itawamba για να υπενθυμίσουμε στις-στους γονείς, στις εκπαιδευτικές-ους και στις μαθήτριες-ες αυτού του έθνους πως ο Θεός είπε: «Εσύ δεν πρέπει να κείτεσαι μεταξύ του ανθρωπίνου είδους-mankind, όπως και το γυναικείο είδος-womankind, είσαι βδέλυγμα».

"Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει θεωρόντας ότι μπορεί να ζήσει με τον διάβολο και παρ' όλα αυτά να πάει στον παράδεισο, πως ο Θεός δεν έχει κανόνες και με το μεγαλύτερο ψέμα από όλα - πως ο Θεός αγαπάει όλες-ους".

Η κα McMillen μήνυσε το σχολείο της τον περασμένο μήνα αφότου επειδή είχε διαγραφεί από το να συμμετάσχει στο ετήσιο χορό με την ερωμένη της.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως το σχολείο είχε παραβιάσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά δεν υποχρεώνει το σχολείο να αποκαταστήσει την διαγραφή της από το χορό, ως εναλλακτική λύση "συμπεριλαμβανομένου" ένος δικαστή που είπε ότι η διαγραφή ήταν οργανωμένη.

Ωστόσο, η 18χρονη φοιτήτρια είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αυτή και η ερωμένη της είχε σταλεί σε ένα "ψεύτικο" χορό-εκδήλωση από μια χούφτα άλλους συμμαθητές, ενώ οι συμμαθήτριες-ες της απολάμβαναν τον χορό- εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε άλλο τόπο.

Η Westboro Baptist Church βρίσκεται σήμερα σε μια ακόμη νομική διαμάχη με τον πατέρα νεκρού στρατιώτη, στην κηδεία του οποίου η εκκλησία ύψωσε ένα πανό που έλεγε: "Ο Θεός μισεί τις αδερφές” και “Ευχαριστώ τον Θεό για τις νεκρές στρατιωτίνες-ες".

Ένα κατώτερο δικαστήριο αποφάνθηκε πως ελευθερία του λόγου προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία και ο κ. Snyder άσκησε έφεση στην απόφαση.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 26.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/26/god-hates-fags-church-will-picket-lesbian-students-prom/

Η Cheyenne Williams αντιμετώπισε λεσβοφοβία από συμμαθήτριές της

Δύο φοιτήτριες στην πολιτεία του Kentucky των ΗΠΑ, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μετά από κατηγορίες πως απήγαγαν και προσπάθησαν να σκοτώσουν μια λεσβία συμμαθήτριά τες.

Η Ashley N Sams από την Annville και η Corrine M Schwab από την Sandgap, και οι δύο 18 χρονών, συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη και αποφυλακίστηκαν με εγγύηση.

Κατηγορούνται για την απόπειρα δολοφονίας και την απαγωγή της 18-χρονης συμμαθήτριας Cheyenne Williams, ανέφερε η ιστοσελίδα της Lexington Herald-Leader.

Η κα Cheyenne Williams είπε στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, ότι οι δύο φοιτήτριες και ένα άλλη νεαρή γυναίκα τής επιτέθηκαν και προσπάθησαν να την πετάξουν από ένα βράχο στο Flat Lick στην περιοχή Falls.

Και οι τέσσερις είναι φοιτήτριες του Jackson County High School.

Η αναφορά της αστυνομίας είπε ότι την μετέφεραν «χωρίς την βούλησης της στο βράχο Flat Lick στη περιοχή Falls", όπου της επιτέθηκαν και ότι άλλες τρεις κοπέλες "προσπάθησαν να την ρίξουν σε ένα γκρεμό, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή στο θάνατο".

Η κα. Cheyenne Williams ήταν σε θέση να καταγράψει το συμβάν στο κινητό της τηλέφωνο και η μητέρα της Dee Johnson είπε ότι έγινε στόχος γιατί είναι ανοιχτά λεσβία.

Η 17χρονη, τρίτη κοπέλα που συνελήφθει, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί το όνομά της, επειδή είναι ανήλικη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου, που ήταν η Εθνική Ημέρα της Σιωπής, σε μια σχολική εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση του ΛεΠΑΤφοβικού εκφοβισμού.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 26.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/26/us-students-tried-to-push-lesbian-off-cliff/

Η λεσβία μαθήτρια, Cheyenne Williams που κατάφερε να δραπατεύσει, υπήρξε φίλη με τις συμμαθήτριες που της επιτέθηκαν και αρχικώς πίστεψε ότι δεν επρόκειτο για απαγωγή αλλά για ένα αστείο. Ευαγγελία Βλάμη

26 Απρ 2010

Η Εκκλησία της Σκωτίας κάνει εμπάργκο στις ΛεΠΑΤ

Η Εκκλησία της Σκωτίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των κληρικών που έχουν σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, ως έναν τρόπο να ασχοληθεί με τις ΛεΠΑΤ αγγλικανές κληρικές-ους.

Η πρόταση είναι να εκληφθεί ως ένας τρόπος ώστε να διατηρήσει εμπάργκο σε αγγλικανές κληρικές-ους που κάνουν ομοερωτικό σεξ, χωρίς να παραβιάσει την νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Νομικώς, το σύμφωνο συμβίωσης αντιμετωπίζεται ως ισότιμο του γάμου. Δεν είναι σαφές εάν η εκκλησία θα συμμορφωθεί με την νομοθεσία.

Η εκκλησία έχει στις 26.4.10 ένα μορατόριουμ *Α για τη χειροτονία ενός νέου γκέι αγγλικανού κληρικού, μετά τη χειροτονία του Rev Scott Rennie σε μια εκκλησία στο Aberdeen, ως μειοψηφούσα άποψη της τελευταίας χρονιάς.

Η γερουσία της Εκκλησίας βρίσκεται σε διαβούλευση τώρα με τις πρεσβυτέριες-ους για τις απόψεις τες στο κατά πόσον θα πρέπει να επιτρέπονται οι ΛεΠΑΤ αγγλικανές κληρικές-οι και κατά πόσο ο ομοερωτισμός συμφωνεί με την διδασκαλία της εκκλησίας.

Εφημερίδες και περιοδικά αναφέρουν ότι ένα έγγραφο που αποστάλθηκε προς τις πρεσβυτέριες-ους λέει: "Η εκκλησία δεν είναι απρόσβλητη από το αστικό δίκαιο στα θέματα της απασχόλησης, όπως οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού".

«Οι νομικές-οι σύμβουλοι διαφωνούν για το κατά πόσον θα είναι ευκολότερο για την εκκλησία να υπερασπιστεί την απαγόρευση όλων των σεξουαλικών σχέσεων εκτός γάμου.

"Εάν η εκκλησία είχε μια άποψη σχετικά με το ζήτημα του ομοερωτισμού, μπορεί να ήταν δυνατό να υποστηριχθεί ότι η απαγόρευση θα ήταν ένα αναλογικό μέσο για συμμόρφωση με το δόγμα της θρησκείας".

Ρώτησε επίσης αν η εκκλησία πρέπει να βλέπει τον ομοερωτισμό ως αμαρτία ή ως μια από τις πολλές παραλλαγές που δημιουργήθηκαν από τον Θεό.

Την περασμένη εβδομάδα, η εκκλησία πραγματοποίησε μυστική ψηφοφορία από τις αγγλικανές ιέρισες-εις και τις πρεσβυτέριες-ους για το αν θα πρέπει να επιτρέψουν σε ΛεΠΑΤ να χειροτονούνται.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αποκαλυφθούν την επόμενη χρονιά, μαζί με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των μελών της εκκλησίας σε όλη τη χώρα.

Μια ειδική επιτροπή της εκκλησίας επί του παρόντος επανεξετάζει το θέμα.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 26.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News, στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/26/church-of-scotland-could-ban-ministers-who-have-sex-outside-marriage/

*Α Η αναστολή συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Helsingin Sanomat, η Φιλανδία θα πει, ναι στον ΛεΠΑΤ γάμο και παιδοθεσία

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών της Φινλανδίας την επόμενη χρονιά, η πλειοψηφία της κυβέρνησης αναμένεται να εφαρμόσει την υποστήριξη της στην ουδετεροποίηση του φύλου στο γάμο και στην παιδοθεσία.

Μια έρευνα της εφημερίδας “Helsingin Sanomat” αποκάλυψε ότι υπάρχει μικρή αντίρηση στο να επιτρέπει σε ΛεΠΑΤ ζευγάρια να παιδοθετούν.

Η μελέτη της εφημερίδας διαπίστωσε ότι τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα είχαν ελάχιστες αντιρρήσεις για την παιδοθεσία από ΛεΠΑΤ ζευγάρια, μόνο τα κόμματα “True Finns-Αληθινές Φινλανδές-οι” και Χριστιανικός Σύνδεσμος-Christian League” αντιτίθενται στην αλλαγή της νομοθεσίας.

Όλες οι υποψήφιες-οι στην ηγεσία του κυβερνώντος Κεντρώου κόμματος, εκτός από τον Paavo Väyrynen, τάχθηκαν υπέρ της ιδέας, καθώς και το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα μαζί με το συντηρητικό κόμμα του Εθνικού Συνασπισμού ήταν επίσης θετικά στην ιδέα.

Ο γραμματέας του Κόμματος του Εθνικού Συνασπισμού, Taru Tujunen είπε, είναι μια πρωτοβουλία που θα προωθήσουν στο συνέδριο του κόμματος και θα απαιτήσουν την ουδετερεοποίηση του φύλου στο γάμο. Το SDP θα κάνει επίσης παρόμοιες εκκλήσεις για τα δικαιώματα παιδοθεσίας για τα ΛεΠΑΤ ζευγάρια φύλου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματός τον Μάϊο 2010.

Η ιδέα της ουδετεροποίησης του φύλου στο γάμο τέθηκε για πρώτη φορά από τον Oras Tynkkynen του Πράσινου Συνδέσμου-Green League την περασμένη χρονιά, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Panu Laturi δήλωσε: «Η παρούσα νομοθεσία για τον γάμο δημιουργεί διακρίσεις. Τα ΛεΠΑΤ ζευγάρια εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να νυμφευθούν το πρόσωπο που αγαπούν".


Το άρθρο το βρήκαμε στις 23.4.10 και το μεταφράσαμε, από την http://www.icenews.is/index.php/2010/04/23/finnish-parliamentary-support-for-gay-marriage-and-adoption-rights/

25 Απρ 2010

Συγνώμη για το "ανόητο" έγγραφο που χλεύασε τον Πάπα

Το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε συγγνώμη για ένα "ανόητο" έγγραφο το οποίο πρότεινε η επίσκεψη του Πάπα στην Αγγλία θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται με την έναρξη προφυλακτικών «Βενέδικτος".

Το έγγραφο έγραφε: "Στην ιδανική επίσκεψη θα δούμε ...", λέγοντας πως ο Πάπας θα μπορούσε να κληθεί να ανοίξει μια κλινική αμβλώσεων και να ευλογήσει τον ΛεΠΑΤ γάμο, κατά την επίσκεψη του τον Σεπτέμβριο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε το έγγραφο, το οποίο προέκυψε από «ιδέες» για την επίσκεψη, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του.

Ο Επίσκοπος του Nottingham είπε, αν(το έγγραφο) ήταν κάτι, ήταν "τρομακτική-φοβερή συμπεριφορά».

Ο Αιδεσιμότατος Malcolm McMahon δήλωσε: "Νομίζω ότι είναι ο πιο χειρότερος τρόπος που έχουμε καλέσει κάποια-ο στη χώρα μας - ένας άνθρωπος σαν τον Πάπα - να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο".

"Σκέφτομαι ότι είναι περισσότερο κακή συμπεριφορά εκτός από οτιδήποτε άλλο."

Η υπεύθυνη χαμηλόβαθμη δημόσια-ος υπάλληλος έχει τεθεί σε άλλη θέση-καθήκοντα, είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Α*

Λεπτομέρειες σχετικά με το έγγραφο που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα Sunday Telegraph.


“Τραγούδι με την Βασίλισσα”

Ο πρέσβης της Βρετανίας στο Βατικανό, Francis Campbell, συναντήθηκε με ανώτερες-ους αξιωματούχους της Αγίας Έδρας για να εκφράσει λύπη εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών David Miliband είπε ότι έχει «συγκλονισθεί» από το περιστατικό.

Το έγγραφο επισυνάπτεται ως ένα από τα τρεία «βασικά έγγραφα» σε ένα σημείωμα με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2010 καλώντας τις-τους υπαλλήλους να παραστούν στις οδούς Whitehall και Downing Street, σε συνάντηση για να συζητήσουν θέματα για την παπική επίσκεψη.

Πρότεινε πως ο Βενέδικτος ΙΣΤ ' θα μπορούσε να δείξει σκληρή γραμμή για το ευαίσθητο ζήτημα των κατηγοριών της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εναντίον Ρωμαιοκαθολικών ιερέων με τις λέξεις "ανάξιοι-φτηνοί κατεργάρηδες-υπεκφεύγωντες επισκόποι" και το ξεκίνημα μιας τηλεφωνικής γραμμής για κακοποιημένα παιδιά.

Το έγγραφο προτείνει στον Πάπα πως θα μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη για την Ισπανική Αρμάδα ή να τραγουδήσει ένα τραγούδι με τη Βασίλισσα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.Β*

Η ανακοίνωση υποδείκνυε «θετικά» δημόσια πρόσωπα που θα μπορούσαν να γίνουν τμήμα της επίσκεψης του Πάπα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Tony Blair και την επιλαχούσα Got Talent 2009 της Βρετανίας, Susan Boyle, καθώς και εκείνα που θεωρούνται «αρνητικά», όπως τον ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ, Wayne Rooney και τον διακεκριμένο άθεο, Richard Dawkins.

Ο δημόσιος υπάλληλος υπεύθυνος για την αποστολή του υπομνήματος ανέφερε σε σημείωμα: "Παρακαλώ για την προστατασία των εγγράφων, αυτά δεν θα πρέπει να μοιραστούν προς τα έξω. Ιδίως το έγγραφο “ιδανική επίσκεψη” ήταν προϊόν καταιγισμού ιδεών- brainstorm που έλαβε υπόψη ακόμη και τις πιο εξεζητημένες ιδέες".

Η έρευνα ξεκίνησε αφ' ότου ορισμένες από τις παραλήπτριες-ες του σημειώματος, που λέγεται ότι κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό, είχαν αντιρρήσεις ως προς τον τόνο του.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η υπηρεσία ήταν «βαθιά λυπημένη» για οποιοδήποτε αδίκημα που το έγγραφο είχε προκαλέσει.

«Αυτό είναι σαφώς ένα ανόητο έγγραφο που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την κυβέρνηση της Αγλίας ή την πολιτική και τις απόψεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Πολλές από τις ιδέες του εγγράφου είναι μη συνετές, αφελείς και ασεβείς», είπε.

"Το κείμενο δεν δηλώθηκε και δεν παρουσιάστηκε στις υπουργίνες-ους ή στις ανώτερες-ους υπαλλήλους πριν από την κυκλοφορία. Μόλις οι ανωτέρες-οι υπάλληλοι έλαβαν γνώση του εγγράφου, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία".

«Η ατομική ευθύνη (του υπαλλήλου) που μεταφέρθηκε σε άλλη θέση-καθήκοντα. Είπε προφορικώς και γραπτώς, ότι αυτό ήταν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσεως και έχει αποδεχτεί αυτή την άποψη".


«Μπλε-ουρανοί σκέψης»

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το σημείωμα ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων μιας ομάδας τριών ή τεσσάρων νέων στελεχών σε μια ομάδα εργασίας για έγκαιρο σχεδιασμό της παπικής επίσκεψης.

Μια πηγή είπε στο BBC News πως ο χαμηλόβαθμος υπάλληλος που μεταφέρθηκε σε άλλη θέση-καθήκοντα είχε ζητήσει από την ομάδα για "κάποιους μπλε ουρανούς-δημιουργικής σκέψης για το πώς να κάνουν την επίσκεψη επιτυχημένη”, αλλά οι συζητήσεις της ομάδας είχαν γίνει «ένα αστείο που είχε τραβήξει- πάει πάρα πολύ μακριά".

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι κι άλλες-οι στην ομάδα μίλησαν για το περιστατικό, αλλά δεν αντιμετώπισαν καμία επίσημη αντίδραση.

Ο επίσκοπος McMahon δήλωσε πως ελπίζει ότι έγινε "ελαφρά τη καρδία".

Αλλά πρόσθεσε: «Αυτό από μόνο του μπορεί να είναι επικίνδυνο αν τα εν λόγω έγγραφα-σημειώσεις κινούνται γύρω γύρω στις υπηρεσίες, τείνουν να αποκτήσουν δυναμική".

Είπε ότι: "δεν θεωρεί πως οι καθολικές-οι θα διαταραχθούν από το έγγραφο-σημειώσεις αφού "έχουν συνηθίσει τον κακό Τύπο».

Ο Jack Valero από την οργάνωση “Καθολική Φωνή” είπε ότι δεν είχε λάβει τα έγγραφα-σημειώσεις σοβαρά.

"Νομίζω ότι είναι ένα αστείο που πήγε στραβά – (ήταν ένα)ανάλαφρο σπάσιμο της μονοτονίας που διέφυγε του ελέγχου. Και νομίζω ότι καθολικές-οι θα το εκλάβουν ακριβώς ως τέτοιο, ξέρετε, θα το σκεφτούν σήμερα και θα το ξεχάσουν".

Είπε αυτές-οι που έχουν σημαδευτεί από την άμβλωση, θα βρουν το αστείο "λίγο λεπτό-αδύναμο".

Αλλά πρόσθεσε: "Στην Καθολική εκκλησία χρησιμοποιούμε την συγχώρεση, είναι μέρος του πολιτισμού μας να συγχωρούμε τα λάθη των ανθρώπων."

Νωρίτερα αυτή την χρονιά ο Πάπας ανακοίνωσε για τη χρονιά 2010, την πρώτη παπική επίσκεψη στη Βρετανία μετά την επίσκεψή Ιωάννη Παύλου Β 'το 1982.

Η επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου 16ου, θα πραγματοποιηθεί 16-19 Σεπτεμβρίου, περίοδο κατά την οποία αναμένεται να επισκεφθεί το Birmingham, ως μέρος της προγραμματισμένης ευλόγησης του Καρδινάλιου John Newman, και τη Σκωτία.

Η επίσκεψη του φθινοπώρου αποδεικνύεται ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Πάπα μέσα σε ένα κύμα καταγγελιών ότι οι αρχές της Εκκλησίας στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική απέτυχαν να αντιμετωπίσουν κατάλληλα ιερείς που κατηγορούνται για παιδεραστία.

Ο ίδιος ο Πάπας έχει κατηγορηθεί ότι είναι μέρος της κουλτούρας του απορρήτου και πως δεν έαλαβε ικανοποιητικώς ισχυρά για μέτρα κατά των παιδεραστών, όταν είχε την ευθύνη αυτή, ως καρδινάλιος στη Ρώμη.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του λένε ότι έχει την πιο ενεργητική δράση ακόμη και ως Πάπας στην αντιμετώπιση των σεξουαλικών κακοποιήσεων.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 25.4.10 και το μεταφράσαμε, από την BBC news στην http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8642404.stm

*Α Οι πιο χαμηλόβαθμες δημόσιες-οι υπαλλήλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πολιτικές δραστηριότητες, αλλά πρέπει να είναι πολιτικώς ουδέτερες κατά την άσκηση των καθηκόντων τες.
*Β Η Ισπανική Αρμάδα ήταν ο ισπανικός στόλος που έπλευσε ενάντια στην Αγγλία στο πλαίσιο του Ισπανοαγγλικού πολέμου (1585–1604) υπό τη διοίκηση του Δούκα της Medina Sidonia το 1588, με την πρόθεση να ανατρέψει Ελισάβετ Α 'της Αγγλίας.

Ο ίδιος έχει ζητήσει μετά από πιέσεις, "συγνώμη" για την συγκάλυψη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και κατηγορείται ακόμη κι ο ίδιος του ο αδελφός για σεξουαλική κακοποίηση. Είναι επίσης γνωστές οι θέσεις του Πάπα για τον ΛεΠΑΤ γάμο, την άμβλωση τα προφυλακτικά, το hiv aids και την αντισύληψη.

24 Απρ 2010

Η αστυνομία του Brighton μάχεται την queerφοβία

Η αστυνομία του Brighton (Αγγλία) έχει ξεκινήσει την ετήσια επιχείρηση του καλοκαιριού για την αντιμετώπιση του ΛεΠΑΤφοβικού εγκλήματος μίσους.

Η περιοχή έχει μεγάλο πληθυσμό λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς,περίπου 35.000, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται το καλοκαίρι λόγω της δημοτικότητάς της πόλης ως διάσημος τόπος -hotspot ΛεΠΑΤ τουρισμού.

Για την αντιμετώπιση των αδικημάτων, όπως ΛεΠΑΤφοβία και κακοποίηση, κλοπή και επίθεση, η αστυνομία του Sussex δημιούργησε την Επιχείρηση Reagan πριν από πολλές χρονιές και αυτό έχει οδηγήσει σε 8% πτώση των περιστατικών από το 2008.
Μια παρόμοια επιχείρηση είχε στόχο να αποτρέψει οι ξένες φοιτήτριες-ες να γίνουν στόχοι τέτοιου είδους εγκλημάτων.

Ο Nick Antjoule, αξιωματικός της αστυνομίας Brighton και σύνδεσμος της Hove Lesbian Gay Bisexual Trans LGBT, δήλωσε: «Το καλοκαίρι, όταν η πόλη ζωνατανεύει για πολλές-ους κατοίκους. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή στο Brighton χωρίς να φοβούνται.

"Η Επιχείρηση Reagan συγκροτήθηκε για πρώτη φορά για την αντιμετώπιση επεισοδίων σε μια μικρή περιοχή, αλλά τώρα καλύπτει ολόκληρη την πόλη. Όλες αυτές τις χρονιές είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την πρόληψη των παραβάτιδων-ων από την στόχευση ευάλωτων ατόμων. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιο αποτελεσματικά με την υποστήριξη της κοινής γνώμης. H κάθε έκθεση είναι σημαντικό και μας βοηθά να συνεργαζόμαστε με την κοινότητα για να παραμείνει η πόλη ασφαλής".

Το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας Brighton & Hove LGBT έχει επίσης δρομολογήσει μια ανεξάρτητη ενημέρωση των εγκλημάτων μίσους, την υποστήριξη και την αναφορά των υπηρεσιών με ειδικευμένο προσωπικό, που είναι σε θέση να αναφέρουν τα εγκλήματα στην αστυνομία.

Η υπηρεσία απαντά στο: 01273 204050


Το άρθρο το βρήκαμε στις 21.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink NEws στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/21/brighton-police-launch-summer-hate-crime-drive/

23 Απρ 2010

To Nepal θα τελεί γάμους λεσβιών

Η ασιατική χώρα του Νεπάλ έχει ως στόχο να πραγματοποιήσει  γάμους  λεσβιών στο Everest στο πλαίσιο των σχεδίων της να “ανακλυφθεί” εκ νέου ως ένας λεσβιακός-φιλικός τουριστικός προορισμός.

Η χώρα, όπου η λεσβιοσύνη ήταν ποινικό αδίκημα έως το 2007, έχει υποστεί ριζικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ο μόνος ανοικτά γκέι βουλευτής, Sunil Babu Pant ηγείται της νέας νομοθεσίας περί ισότητας.
Ο υπουργός Τουρισμού Sharat Singh Bhandari είπε στην εφημερίδα The Times: «Αλλάζουμε εντελώς αυτή τη χώρα. Είναι μια νεογέννητη δημοκρατία - και θέλουμε να φανεί αυτή η αλλαγή”
"Θέλουμε επίσης να καταστεί ο τουρισμός ως ένας σημαντικός κλάδος."

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Bhandari έκανε το πρωτοφανές βήμα, να γράψει μια επιστολή προς τη Διεθνή Διάσκεψη Τουρισμού για λεσβίες στη Βοστώνη.
Έγραψε: "Όπως ο κόσμος γνωρίζει, το Νεπάλ είναι η γη του Έβερεστ, η ψηλότερη κορυφή του κόσμου και ο τόπος γέννησης του Βούδα, το φως της Ασίας.
«Εγώ, ως εκ τούτου, θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να καλέσω και να καλωσορίσω όλες τις λεσβίες από όλο τον κόσμο".

Τα πρακτορεία τουρισμού στο Νεπάλ ελπίζουν να προσελκύσουν ένα εκατομμύριο τουρίστριες-ες ετησίως, έναντι των 400.000 σήμερα. Συζητούν ήδη το ενδεχόμενο διεξαγωγής λεσβιακών γάμων στη βάση του Έβερεστ και δίνοντας στα λεσβιακά ζευγάρια την ευκαιρία να απολαύσουν το μήνα του μέλιτος με περιηγήσεις πάνω στην πλάτη ενός ελέφαντα.

Η χώρα ετοιμάζει την κατάρτιση νέου συντάγματος που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των λεσβιών, ενώ μια νομοθεσία που θα επιτρέπει το γάμο των λεσβιών είναι υπό εξέταση.

Το Νεπάλ ήταν κάποτε έντονα συντηρητική χώρα και οι λεσβίες στο Βασίλειο των Ιμαλαΐων έχουν υπέστη στο παρελθόν συνεχείς διώξεις από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια του απολυταρχικού καθεστώτος του βασιλιά Gyanendra.

Την κακοποίηση των λεσβιών συνέχισαν οι μαοϊκοί αντάρτες.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 21.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/21/nepal-to-host-gay-weddings-on-everest/

Το ΛεΠΑΤ διαζύγιο αναγνωρίζει τον ΛεΠΑΤ γάμο

Ένας δικηγόρος του ΛεΠΑΤ ζευγαριού που προσπαθεί να πάρει διαζύγιο στο Τέξας υποστήριξε ότι αυτό θα ενισχύσει ουσιαστικά την απαγόρευση του ΛεΠΑΤ γάμου από το κράτος.
Το ανώνυμο ΛεΠΑΤ ζευγάρι τέλεσε γάμο στη Μασαχουσέτη το 2006 και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ντάλας. Ο δικαστής του χορήγησε το διαζύγιο τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά η απόφαση αμφισβητήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Greg Abbott.

Ο κ. Abbott ισχυρίζεται ότι το να επιτρέψει το διαζύγιο θα σήμαινε ότι το Τέξας αναγνωρίζει το ΛεΠΑΤ γάμο. Η πολιτεία έχει ρητή συνταγματική απαγόρευση της πρακτικής, που υποστηρίζεται από το 75 τοις εκατό των ψηφοφόρων το 2005.

Χθες, ο Jody Scheske, ένας πληρεξούσιος για την μια πλευρά του ζευγαριού, είπε σε μια δήλωση προς το εφετείο, ότι παραβιάζει την απαγόρευση, επιτρέποντας στο ΛεΠΑΤ ζευγάρι το διαζύγιο στην πραγματικότητα επικυρώνει τον ΛεΠΑΤ γάμο.

Ο κ. Scheske δήλωσε: "Ο πελάτης μου είναι ένας παντρεμένος άντρας και χρειάζεται το διαζύγιο. Αλλά, για τις δράσεις του γενικού εισαγγελέα, θα υπάρχει ήδη ένα λιγότερος ΛεΠΑΤ γάμος στο Τέξας."
Ο σύντροφος που ζήτησε το διαζύγιο είναι σε θέση να το λάβει στη Μασαχουσέτη, επειδή είναι κάτοικος του Dallas County.


Ο Jimmy Blacklock, βοηθός γενικού νομικού συμβούλου για το γενικό εισαγγελέα, ισχυρίστηκε: «Οι σύζυγοι δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο επειδή δεν είναι παντρεμένοι. Εάν δεν είστε μέρος ενός γάμου, δεν μπορείτε να πάρετε διαζύγιο."
Ο κ. Abbott αμφισβητεί, επίσης, ένα διαζύγιο που χορηγείθηκε σε ένα λεσβιακό ζευγάρι.

Ωστόσο, ο κ. Abbott, δήλωσε: «Ένα διαζύγιο είναι ένας τέλος ή μια λήξη-αποτέλεσμα ενός νομικώς έγκυρου γάμου.

"Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε νομικώς έγκυρος γάμος αναγνωρισμένος από την πολιτεία του Τέξας. Το Τέξας δεν μπορεί να έχει ένα λάθος προηγούμενο στα βιβλία του που επικυρώνει μια παράνομη νομοθεσία".

Η Angelique Naylor και η Sabina Daly, οι οποίες νυμφεύθηκαν στη Μασαχουσέτη το 2004 και έχουν παιδοθετήσει, πήραν διαζύγιο από έναν δικαστή στο Ώστιν το Φεβρουάριο 2010.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 22.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/22/allowing-gay-divorce-strengthens-texas-gay-marriage-ban/

22 Απρ 2010

Αντισυνταγματική η κρυφή κάμερα

Παραβιάζει δικαιώματα

Αντισυνταγματική η κρυφή κάμερα, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ' αριθμ. 1213/2010 απόφασή της έκρινε ότι η μετάδοση από την τηλεόραση εικόνας, η οποία έχει ληφθεί με κρυφή κάμερα είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, η κρυφή κάμερα παραβιάζει το δικαίωμα της προσωπικότητας, της διαφύλαξης του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξίας της-του ανθρώπου και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

H Ολομέλεια του ΣτΕ αναφέρει ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει «την ελευθερία εκφράσεως, βασική εκδήλωση της οποίας αποτελεί το δικαίωμα της καθεμίας-νος να διαδίδει μέσω του Τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης ειδήσεις, σχόλια και απόψεις (δικαίωμα του πληροφορείν)».

Από τις συνταγματικές αυτές επιταγές ευθέως συνάγεται, υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση, ότι «η άσκηση τόσο του δικαιώματος του πληροφορείν όσο και του δικαιώματος στην πληροφόρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων δικαίου που κατοχυρώνουν δικαιώματα και ελευθερίες άλλων».

Επομένως, δικαιολογούνται περιορισμοί, υπό το πρίσμα της συνταγματική αρχής της αναλογικότητας, στην άσκηση του δικαιώματος του πληροφορείν και του δικαιώματος στην πληροφόρηση.

Έτσι, η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, με την οποία ζητούσε να ακυρωθούν αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του υπουργείου Τύπου, το 2002, με τις οποίες επιβλήθηκαν στον σταθμό πρόστιμα ύψους 200.000 ευρώ και ηθική κύρωση, συνιστάμενη στην υποχρέωση μετάδοσης σε τρία κεντρικά δελτία της πληροφορίας ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, που αφορούσαν τον τέως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Αλ.Χρυσανθακόπουλο. Κατά τις εκπομπές αυτές προβλήθηκαν βίντεο που λήφθηκαν με κρυφή κάμερα και παρουσίασαν τον κ. Χρυσανθακόπουλο να εισέρχεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα και να παίζει φρουτάκια. Το διάστημα εκείνο ο κ. Χρυσανθακόπουλος ήταν πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που είχε ζητήσει την απόσυρση όλων των τυχερών παιχνιδιών.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 21.4.10 στην http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1128604&lngDtrID=244

21 Απρ 2010

Ο ΛεΠΑΤ γάμος δεν είναι "προτεραιότητα" σε όλη την ΕΕ

Η αναγνώριση του ΛεΠΑΤ γάμου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ δεν αποτελεί “προτεραιότητα» για την Επιτροπή.

Σε ένα σημείωμα που δημοσιεύθηκε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να μνημονεύσει την αμοιβαία αναγνώριση του ΛεΠΑΤ γάμου σε ολόκληρη την ΕΕ ως προτεραιότητα για την περίοδο 2010-2014 στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ορίζει τις πολιτικές της Επιτροπής στους τομείς της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας για τις ευρωπαίες πολίτισες-ες έως το έτος 2014.

Σε ένα ψήφισμα τον περασμένο Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε μια σαφή θέση για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Πως το ψήφισμα «δεν θίγει την εθνική νομοθεσία για το οικογενειακό δίκαιο», το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα πρέπει να «εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτισών-ων της ΕΕ και των οικογενειών τες, συμπεριλαμβανομένων τόσο όσων έχουν τελέσει γάμο όσο και σύμφωνο συμβίωσης, [...] και να αποφευχθεί κάθε είδους διακρίση κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού».

Περαιτέρω, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στα ΜΜΕ χθες ότι η αμοιβαία αναγνώριση των ΛεΠΑΤ γάμων "δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ώρα".

Η βουλευτίνα Ulrike Lunacek, Συν-προεδρίνα της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ΛεΠΑΤ δικαιώματα, αντέδρασε: «Κατά τη διάρκεια ακροάσεων τον Ιανουάριο, ο Επίτροπος Malmström και η Επίτροπος Reding δεσμεύτηκαν για την πλήρη ισότητα των ευρωπαίων πολιτισών-ων, ακόμη και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου και λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού-στην πραγματικότητα, η κα Viviane Reding ρητώς ανέφερε ότι τα ΛεΠΑΤ ζευγάρια πρέπει να διατηρούν τα ίδια δικαιώματα, όταν μετακινούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι τώρα απομακρύνονται από αυτά τα θέματα, επειδή αμφισβητούνται από ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις. Θα ήταν απαράδεκτο στις LGBT οικογένειες, πάλι, θα ζητηθεί να περιμένουν για ίσα δικαιώματα".

Ο βουλευτής Michael Cashman, Συν-πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για τα ΛεΠΑΤ Δικαιώματα, συνέχισε: «Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να δηλώσει ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων των πολιτσών-ων της “δεν είναι προτεραιότητα”.

Η Επίτροπος Reding και Malmström πρέπει να δώσουν άμεσα-τώρα σαφές προβάδισμα για τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά το Προγράμματος της Στοκχόλμης, και να αρχίσει η διαδικασία εξασφάλισης ότι όλες οι πολίτισες-ες, συμπεριλαμβανομένων των ΛεΠΑΤ οικογενειών, έχουν πραγματική ελευθερία κινήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η διακομματική ομάδα για τα ΛεΠΑΤ Δικαιώματα θα παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 21.4.10 και το μεταφράσαμε από την Intergroup on LGBT Rights στην http://lgbt-ep.eu/news.php

Κινδυνεύει η φώκια της μεσογείου

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεσογειακή φώκια το Αρχιπέλαγος

Μόνο σε …. αναμνηστικά σουβενίρ κινδυνεύει να υπάρχει σε λίγα χρόνια η μεσογειακή φώκια, εάν δεν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της. Ήδη, από τις αρχές της χρονιάς, πέντε φώκιες εκβράστηκαν νεκρές σε Ερμιόνη, Αλόννησο, Κω, Σάμο και Άνδρο, γεγονός που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, δεν επιτείνει απλώς την ανησυχία και την αγωνία για την επιβίωση του είδους, αλλά επιταχύνει την αντίστροφη μέτρηση για την οριστική εξαφάνισή του.

"Στις 15 Απριλίου εκβράστηκε νεκρή μία μεσογειακή φώκια, στη Σάμο, η οποία σκοτώθηκε- σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νεκροψία - από παράνομη αλιευτική δραστηριότητα με δυναμίτιδα και χθες, στην Κω, προστέθηκε άλλη μία νεκρή φώκια στον μακρύ κατάλογο των περιστατικών", ανέφερε ο Γιάννης Κουτελίδας από το Αρχιπέλαγος. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο πληθυσμός της φώκιας μειώνεται ανησυχητικά, συνεπεία των ανθρώπινων παρεμβάσεων, αλλά και της θαλάσσιας ρύπανσης.

Πρόκειται για περιστατικά, πρόσθεσε, που αποτελούν το αποκορύφωμα μίας παγιωμένης απεχθούς κατάστασης που εξελίσσεται στη Σάμο, στους Φούρνους και σε αρκετές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, η οποία αντιβαίνει κάθε έννοια ήθους και πολιτισμού. Η παράνομη και εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών κατά την αλιευτική δραστηριότητα από συγκεκριμένους ψαράδες που είναι γνωστοί στις αρχές και στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί κοινό μυστικό. Παρά τις συνεχείς και συγκεκριμένες καταγγελίες από το Αρχιπέλαγος και αλιευτικούς φορείς, η αδράνεια των λιμενικών αρχών οδηγεί μέχρι στιγμής σε τραγικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Κατά την έκρηξη δυναμίτη, πέρα από τα ψάρια που σκοτώνονται, θανατώνονται επίσης εκατομμύρια θαλάσσιοι οργανισμοί σε απόσταση πολλών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της έκρηξης, ενώ προκαλούνται δραματικές καταστροφές στα παράκτια οικοσυστήματα. Για τα θαλάσσια θηλαστικά που βρίσκονται στην περιοχή είναι συχνά μοιραίο, ενώ οπωσδήποτε είναι επικίνδυνο και για τις κολυμβήτριες-ες.

Η κατάσταση που αντικρίζουν οι ερευνήτριες-ες του Αρχιπελάγους και άλλες επιστημόνισες-ες, τα τελευταία χρόνια, στο Αιγαίο σε σχέση με τη Μεσογειακή Φώκια, είναι απαισιόδοξη έως δραματική. Ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, οι ολοένα και αυξανόμενες παρατηρήσεις νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών από τη θαλάσσια ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αισιόδοξες προβλέψεις. Παράλληλα, όμως, οι συνεργάτιδες-ες του Αρχιπελάγους, ερευνούν κάθε νομικό μέσο που μπορούν να αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να βρεθούν οι ένοχοι, τόσο αυτοί που προκαλούν τις θανατώσεις όσο και οι αρμόδιες αρχές που δρουν ανεπαρκώς, ενάντια στις πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες δεσμεύεται η χώρα μας για την προστασία αυτών των ειδών.


Το άρθρο και την φωτογραφία την βρήκαμε στις 21.4.10 http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=153894

Απεβίωσε η Ντόροθι Χάιτ

Απεβίωσε η Ντόροθι Χάιτ

Σε ηλικία 98 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο των ΗΠΑ η ιστορική μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανίδων-ων, Ντόροθι Χάιτ.

Επρόκειτο για μια από τις σημαντικότερες φωνές του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα την δεκαετία του 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε συμμετάσχει σε πορείες και κινητοποιήσεις με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Η Χάιτ πέθανε το πρωί της Τρίτης 20.4.10 από φυσικά αίτια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε το ίδρυμα, όπου νοσηλευόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η Χάιτ ηγείτο του Εθνικού Συμβουλίων Νέγρων Γυναικών από το 1957 ως το 1998 και συνεργαζόταν στενά με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Ήταν μαζί του στην σκηνή στην διάρκεια της πορείας του Μαρτίου του 1963, όταν ο Κινγκ είχε κάνει την περίφημη ομιλία του με τη φράση-κλειδί "έχω ένα όνειρο".

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε απονείμει στη Χάιτ το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας (την υψηλότερη τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε πολίτισα-η) το 1994 και το Κογκρέσο της είχε απονείμει επίσης την ανώτατη τιμή του σώματος το 2004.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση με την οποία αποκάλεσε τη Χάιτ "γιαγιά" του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα κι εξήρε το ακούραστο έργο της ως και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της.

"Ακόμα και στην διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της ζωής της, όταν κάθε άλλη θα προτιμούσε να απολαύσει την ανάπαυση που θα δικαιούνταν, η Δρ. Χάιτ συνέχιζε τον αγώνα για να κάνει το έθνος μας πιο ανοικτό και φιλόξενο για ανθρώπους κάθε φυλής, φύλου, υποβάθρου και πίστης", ανέφερε ο Ομπάμα.


Το άρθρο και την φωτογραφία την βρήκαμε στις 21.4.10 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στην http://www.enet.gr/?i=news.el.kosmos&id=153638

Η δίκη για τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου

Δια τηλεφώνου ενημέρωσαν Κορκονέας - Σαραλιώτης το κέντρο επιχειρήσεων

Με αποτέλεσμα να μην έχει καταγραφεί η επικοινωνία

Μέσω του τηλεφώνου και όχι του ασυρμάτου ενημέρωσαν οι Επ. Κορκονέας και Βασ. Σαραλιώτης το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας για το τι συνέβη το βράδυ του φόνου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καταγραφή όσων είπαν. Αυτό κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Άμφισσας ο αστυνομικός, Ανδρέας Μπατσούλας, χειριστής στο κέντρο επιχειρήσεων το βράδυ του περιστατικού.

Είπε ότι αμέσως μετά την ενημέρωση του κέντρου, από τους δύο κατηγορούμενους, ότι το περιπολικό στο οποίο επέβαιναν δέχτηκε επίθεση και αφού είπαν το σημείο στο οποίο βρίσκονταν, τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν. Ο αξιωματικός που είχε βάρδια στο κέντρο επιχειρήσεων ζήτησε -μέσω του μάρτυρα- από τους δύο ειδικούς φρουρούς να του τηλεφωνήσουν, με αποτέλεσμα στις καταγεγραμμένες συνομιλίες να μην υπάρχει περιγραφή για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Ο Αν. Μπατσούλας εξήγησε ότι ο ίδιος δεν έλαβε ποτέ γνώση των λεπτομερειών και διευκρίνισε ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν καταγράφονται.

Απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης, υποστήριξε πως σε περίπτωση που το περιπολικό είχε δεχτεί επίθεση από περίπου 15 άτομα "ο χειρισμός ενός τέτοιου περιστατικού είναι καθαρά θέμα στιγμής. Θα μπορούσαν αν ήθελαν να επιληφθούν εφόσον έκριναν ότι θα φέρουν σε πέρας το περιστατικό. Έχουν καθήκον να προχωρήσουν σε συλλήψεις, όμως υπάρχουν και φορές που συνάδελφοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο".

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη με την εξέταση του γονιών του Επαμεινώνδα Κορκονέα.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 21.4.10 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στην http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=153576

Λεσβοφοβία στα θρησκευτικά σχολεία της Ιρλανδίας

Μια ένωση καθηγητριών-ων της Ιρλανδίας λέει ότι η νομοθεσία περί Ισότητας επιτρέπει στα θρησκευτικά σχολεία να κάνουν διακρίσεις κατά των ΛεΠΑΤ δασκαλισών-ων.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Ιρλανδικού Εθνικού Οργανισμού Καθηγητριώνν-ω (ΙΝΤΟ), Noel Ward, δήλωσε ότι η εξαίρεση-απαλλαγή των θρησκευτικών σχολείων από την νομοθεσία ισότητας στην απασχόληση σημαίνει ότι μπορεί να απολύσουν μια δασκάλα-ο που "υπονομεύει-κλονίζει -υποσκάπτει" το θρησκευτικό ήθος τους.

Το τμήμα 37 της νομοθεσίας περί ισότητας στην απασχόληση επιτρέπει θρησκευτικά σχολεία να λάβουν "λογικώς αναγκαία» μέτρα για την αποτροπή μιας μισθωτής-ου ή μελλοντικής εργαζόμενης-ου “να θέσουν σε κίνδυνο" το θρησκευτικό ήθος του.

Ο κ. Ward είπε στο συνέδριο INTO ότι υπήρχουν αποδεικτικά στοιχεία πως ΛεΠΑΤ δασκάλες-οι δέχτηκαν διακρίσεις με αποκλειστική και μόνη αιτία τον σεξουαλικού τες προσανατολισμό παρά για την "υπονόμευση-κλονισμό" του ήθους του σχολείου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αμφισβήτησε για το πώς θα αντιδράσουν τα θρησκευτικά σχολεία και ιερείς που καταλαμβάνουν θέσεις στα διοικητικά συμβούλια αυτών των σχολείων εάν μια καθηγήτρια-ης δηλώσει την πρόθεσή της να κάνει Σύμφωνο Συμβίωσης και είπε πως καθηγήτριες-ες ήταν αναγκασμένες-οι να κρύβουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τες.

Ο κ. Ward, δήλωσε: «Πώς είναι δυνατόν μια δασκάλα-ος απλά με το να είναι λεσβία να υπονομεύει το ήθος ενός σχολείου; Τι είδους αδύναμο, αβέβαιο ήθος είναι αυτό που μπορεί να υπονομευθεί μόνο και μόνο επειδή όλες-οι γνωρίζουμε ότι δασκάλα είναι λεσβία;"
Το συνέδριο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση να καταδικαστεί ως λάθος η εξαίρεση-απαλλαγή και να ζητηθεί η απομάκρυνσή της.


Το βρήκαμε στις 8.4.10 και το μεταφράσαμε http://www.pinknews.co.uk/2010/04/08/irish-union-says-schools-are-allowed-to-discriminate-against-gay-teachers/

20 Απρ 2010

ΛεΠΑΤ παιδοθεσία στο Αρκάνσας

Little Rock, Arkansas- Απόφαση τις 16.4.10 ανατρέπει την Νομοθετική Πράξη 1, μια νομοθεσία που απαγορεύει τα ανύπαντρα ζευγάρια του Αρκάνσας που ζουν μαζί, να παιδοθετούν ή να φροντίζουν παιδιά, Ο Ανώτερος Συννήγορος Ken Upton της ΜΚΟ Lambda, Νομική Εποπτεία, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:
"Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένες-οι που ο δικαστής έθεσε το συμφέρον των παιδιών πρωτίστως”.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ριζοσπάστικές αντι-ΛεΠΑΤ δυνάμεις στο Αρκάνσας ήταν διατεθειμένες να αρνηθούν την ασφάλεια, τη σταθερή κατοικία στα παιδιά, μόνο και μόνο για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τες προς τις ενήλικες ΛεΠΑΤ οι οποίες-οι είναι έτοιμες και πρόθυμες-οι να γίνουν γονείς. Και ας είναι σαφές – πως η Νομική Πράξη 1 απευθύνεται σε οποιοδήποτε άγαμο ζευγάρι ενηλίκων που μοιράζονται ένα σπίτι, όλες-οι ξέρουμε ποιος ήταν πραγματικώς ο στόχο τες: τα ΛεΠΑΤ ζευγάρια του Αρκάνσας, τα οποία αποκλείονται από τον γάμο με την τροποποίηση του Συντάγματος.

Όταν χιλιάδες παιδιά χρειάζονται σπίτια, είναι σκληρό και παράλογο να περιοριστεί η δεξαμενή των γονιών που τα αγαπούν μόνο και μόνο επειδή σε ένα τμήμα του πληθυσμού δεν του αρέσουμε. Η απόφαση αυτή ανοίγει τις πόρτες σε πολλά, πάρα πολλά σπίτια σε ορφανά και άπορα παιδιά. Επικροτούμε τον δικαστή Piazza για την απόφασή του και την ACLU που έδωσε μεγάλη μάχη για την υπόθεση αυτή".

Ψηφορία στο Αρκάνσας ενέκρινε την Νομοθετική Πράξη 1 το 2008, δύο χρόνια μετά το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας, ανέτρεψε την πολιτική που απαγορεύε σε κάθε πρόσωπο ατομικώς να γίνει θετή γονέας, αν το πρόσωπο συγκατοικούσε με μια ενήλικη ΛεΠΑΤ.

Ο δικαστής του τοπικού δικαστηρίου της πόλης, Chris Pulaski έκρινε στις 16.4.10 πως η Νομοθετική Πράξη 1 είναι αντισυνταγματική, απαιτόντας από ένα άγαμο ζευγάρι να επιλέξει μεταξύ της σχέσης του και της μητρότητας-πατρότητας.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 19.4.10 και το μεταφράσαμε από Lamda Legal στην http://www.lambdalegal.org/news/pr/ar_20100416_lambda-legal-statement-on.html

Πρώτες οι λεσβίες υπέγραψαν το πιστοποιητικό γέννησης

Ένα ζευγάρι λεσβιών που έχουν μια κόρη με τεχνητή γονιμοποίηση, έγιναν το πρώτο ΛεΠΑΤ ζευγάρι που αναφέρονται τα ονόματα και των δύο στο πιστοποιητικό γέννησης της κόρης τες.

Η κ Natalie Woods, 38, και η Elizabeth Knowles, 47, από το Brighton, είναι οι πρώτες που επωφελούνται από τη νέα νομοθεσία για queer γονείς.
Η κόρη τες, Lily-May Betty Woods, γεννήθηκε από την κ. Woods, η οποία εργάζεται για ΛεΠΑΤ στο Brighton.

Η νομοθεσία Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας 2008 κατήργησε τις λέξεις “μητέρα-πατέρας” καταγράφοντας και τα δυο ονόματα των γονέων.

Πριν την αλλαγή της νομοθεσίας, ζευγάρια που ήταν στην ίδια κατάσταση με την κα Woods και την κ. Knowles» έπρεπε να πάνε στο δικαστήριο για να αναγνωριστούν ως μη βιολογικές μητέρες.

Όσες έχουν ή δεν έχουν Σύμφωνο Συμβίωσης και δεν είναι είναι βιολογικές γονείς ή απέκτησαν το παιδί με τεχνητή γονιμοποίηση, τώρα αυτόματα καταγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης, εάν δεν προβούν σε γραπτή ένσταση.

Λεσβίες που απέκτησαν παιδί με τεχνητή γονιμοποίηση μπορούν να διορίσουν την συντρόφισά τες ως δεύτερη μητέρα, ανεξαρτήτως από το αν έχουν Σύμφωνο Συμβίωσης ή όχι.

Η εφημερίδα Daily Telegraph αναφέρει ότι μετά την υπογραφή στο μητρώο του ληξιαρχείου, η κα Woods είπε: "Είναι φανταστικό, είναι ένα ορόσημο. Σε σύγκριση με το να πρέπει να περάσουμε από τα δικαστήρια, αυτό είναι πραγματικά ένας απλός τρόπος, όπως πρέπει να είναι κάθε διαδικασία.
«Ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι μαζί γι 'αυτό είναι αρμόζον-ταιριαστό να μπορούμε να υπογράψουμε μαζί στο μητρώο του ληξειαρχείου.

«Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία έγνοια και ανησυχία, να είμαι η μόνη νόμιμη μητέρα.
“Το γεγονός ότι και οι δύο ΛεΠΑΤ γονείς μπορούν να καταγράφονται-εμφανίζονται στο πιστοποιητικό γέννησης δείχνει πως η ΛεΠΑΤ οικογένεια γίνεται όλο και πιο αποδεκτή".

Η κ. Wood πρόσθεσε ότι το ζευγάρι έχει αντιμετωπίσει δυσάρεστες παρατηρήσεις-σχόλια-δηλώσεις για την απόφασή τες να αναθρέψουν μια κόρη μαζί.

Είπε: «Ένα παιδί χρειάζεται άνευ όρων αγάπη και αυτό είναι που η Betty και εγώ προσφέρουμε στη Lily- May με επίμονη προκαταρκτική εργασία-έργο.

"Δυστυχώς κάποιες-οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι - έχουν υπάρξει λεσβοφοβικά σχόλια από εδώ κι από εκεί και οι γονείς μου δεν είναι κοντά μου, έτσι δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή μου, λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού μου".
"Έχουν χάσει την δυνατότητα να γνωρίσουν την υπέροχη και όμορφη κόρη μας".

Μια άλλη πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας σημαίνει ότι, οι ΛεΠΑΤ θα είναι πιο εύκολο να αναγνωριστούν ως οι γονείς των παιδιών που γεννιούνται από αναπληρωματικές-παρένθετες μητέρες.

Έως ένα μήνα πριν, μόνο ετερόφυλα παντρεμένα ζευγάρια μπορούσαν να είναι γονείς των παιδιών που γεννήθηκαν από αναπληρωματική-παρένθετη μητέρα, αλλά η αλλαγή στις 6 Απριλίου έδωσε αυτό το δικαίωμα και σε όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και αν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 19.4.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/04/19/lesbian-couple-are-first-to-jointly-sign-birth-certificate/