31 Αυγ 2010

Πρόγραμμα REACT κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη Σλοβενία-Κύπρο

Πρόγραμμα REACT «ΔΡΑΣΗ κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας: Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Στήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Φορέας Συντονισμού:

Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Το Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης για Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις – PIC, στη Σλοβενία είναι μια μη-κυβερνητική μη-κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε την χρονιά 1997. Η PIC δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενίσχυσης του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η αποστολή της PIC είναι η παροχή επαγγελματικής νομικής υποστήριξης σε άτομα, ευάλωτες ομάδες και στις ΜΚΟ για την άσκηση και την προστασία των δικαιωμάτων τις, ενισχύοντας έτσι τη θέση τις στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες της PIC έχουν στόχο την βελτίωση της κατάστασης των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Σλοβενία, την ενθάρρυνση τις για συνεργασία και δικτύωση, καθώς και την προώθηση ενός ισχυρότερου ρόλου για τις ΜΚΟ και άλλες αρμόδιες φορείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις PIC
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Σλοβενία
Τηλ: +3861/5211-888 begin_of_the_skype_highlighting +3861/5211-888 end_of_the_skype_highlighting Φαξ: +3861/5401-913 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: pic@pic.si
Ιστοσελίδα: www.pic.si


Συνεργαζόμενη Οργάνωση:

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, συνδεδεμένη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που προωθεί και συμβάλλει σε προγράμματα κοινωνικής, πολιτικής, και οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει την πολύπλευρη φύση των διακρίσεων κατά των γυναικών και αποδέχεται ότι αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές.
Το Ινστιτούτο έχει δεσμευτεί στην κατάργηση των διακρίσεων αυτών μέσω της χρήσης ενός συνδυασμού έρευνας, πίεσης-λόμπι, καθώς και μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων, συνέδριων, και άλλων δραστηριοτήτων.

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, 1703 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 351274 (ext. 115) Φαξ: +357 22 353682 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: info@medinstgenderstudies.org Ιστοσελίδα: www.medinstenderstudies.org


Με την υοστήριξη:

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY
Directorate D: Fundamental Rights and Citizenship
Unit D4: Financial support – Fundamental Rights and Citizenship medinstgenderstudies.orgΤο Πρόγραμμα

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών από τους συντρόφους τις αποτελεί μια επιδημία παγκοσμίων διαστάσεων που έχει καταστροφικές σωματικές, συναισθηματικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις γυναίκες, τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Οι γυναίκες θύματα είναι συχνά απρόθυμες να αναφέρουν περιστατικά βίας που βιώνουν, κάτι το οποίο οφείλεται στις ριζωμένες κοινωνικό-πολιτιστικές στάσεις που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά αποδεκτή, στις επίμονες οικονομικές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα των αρμόδιων αρχών, στην έλλειψη πόρων για την στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, και στον φόβο για κοινωνικό στιγματισμό.

Οι γυναίκες που καταγγέλλουν τη βία, συχνά αποσύρουν τις κατηγορίες λόγω έλλειψης κατάλληλων μηχανισμών ψυχο-κοινωνικής και νομικής στήριξης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης μεταξύ των φορέων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σχετικά με τις δυναμικές της ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους στη διασφάλιση της ψυχολογικής ή/και σωματικής ακεραιότητας των γυναικών καθώς και της αποτελεσματικής ποινικής δίωξης των κατηγορουμένων για άσκηση του συγκεκριμένου είδους βίας.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω θεμάτων, το Κέντρο Νομικής Πληροφόρησης για Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Σλοβενία-PIC, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, συντονίζει ένα έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΗ κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας: Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Υποστήριξης
Υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν με Δράσεις για Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχοι του Προγράμματος
• Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και πολιτικών για την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης και του συστήματος υποστήριξης των θυμάτων

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

• Κατάρτιση του προσωπικού των ΜΚΟ και άλλων επαγγελματιών οι οποίες εμπλέκονται στο σύστημα υποστήριξης θυμάτων ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των θυμάτων

• Συμβολή στην ανάπτυξη μιας πολυθεματικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων

• Ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενδοοικογενειακή βία με σκοπό την ενθάρρυνση της καταγγελίας υποθέσεων βίας


Δράσεις
• Έρευνα χαρτογράφησης με σκοπό την αξιολόγηση όλων των πτυχών εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και πολιτικών για την ενδοοικογενειακή βία καθώς και διερεύνηση του συστήματος υποστήριξης θυμάτων στην Κύπρο και στην Σλοβενία

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων του προγράμματος σχετικά με τα
υπάρχοντα συστήματα στήριξης θυμάτων,συμπεριλαμβανομένων και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων

• Δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης θυμάτων, μέσω της δικτύωσης με τοπικές επαφές και οργανώσεις που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία μέσα από την υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων

• Οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων με δικηγορίνες, δικαστίνες, εισαγγελείς και άλλες ειδικές του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης

• Δημιουργία μίας διαδικτυακής σελίδας η οποία θα παρέχει πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες για το πρόγραμμα, σε πληροφορίες για την ενδοοικογενειακή βία στην Σλοβενία και στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων νομικών εγγράφων, νομοθεσιών, και Εθνικών Σχεδίων Δράσης

• Δημοσίευση τελικής έκθεσης για το πρόγραμμα η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας χαρτογράφησης, καθώς και συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

• Τελικό συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με θέμα την ανάπτυξη ενός συστήματος προστασίας και στήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.


Τι είναι Βία στην Οικογένεια;

Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις. Η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ορίζει τον όρο «βία κατά των γυναικών», ως εξής: «Κάθε πράξη βίας βασισμένη στο φύλο η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους πράξεων, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου για την Βία στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι 119 (Ι) / 2000 και 212 (Ι) / 2004, ενδοοικογενειακή βία νοείται: «κάθε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά που προκαλεί σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει τη βία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό της ύπαρξης της σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς και τον περιορισμό της ελευθερίας της».

Μορφές ενδοοικογενειακής βίας συμπεριλαμβάνουν τη σωματική βία, σεξουαλική βία, τον οικονομικό έλεγχο, και ψυχολογική κακοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών για άσκηση βίας και σωματικής βλάβης, τις επιθέσεις κατά συναισθηματικής κακοποίησης, απομόνωσης, και τη χρήση των παιδιών ως μέσο ελέγχου).

Η καταναγκαστική σεξουαλική επαφή με τον σύζυγο, σύντροφο θεωρείται βιασμός και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα με ισόβια κάθειρξη.


Υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν:

Σύνδεσμος Πρόληψης και άντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια : Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440

Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού: Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1455

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης ανηλίκων – Αστυνομία: Τηλέφωνο 22808442

Αστυνομία - Άμεση επέμβαση: Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 199

Νοσοκομεία - Πρώτες βοήθειες 1460

Γραμμή του Πολίτη- Αστυνομία: Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 112

Υπηρεσίες Κοινωνικής ευημερίας- Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας:

Λευκωσία 22406709

Λεμεσός 25804535

Λάρνακα 24800101

Πάφος 26306240

Παραλίμνι 23821551

Μόρφου 22870582

Ευρύχου 22870582


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.8.10 στην http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/REACT_GRE_online.pdf

Γυναίκες-Θύματα

Γυναίκες-Θύματα
Κακοποίηση και μετά εγκατάλειψη

Ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας αποτελεί η έλλειψη ειδικών δομών παροχής αρωγής και προστασίας των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και θυμάτων trafficking. Την εκτίμηση αυτή κάνει το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα».

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι υποστηρικτικές δομές στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφού έχει στραγγίξει η στρόφιγγα χρηματοδότησης από την ΥΔΑΣ (υπηρεσία του υπουργείου των Εξωτερικών), τα υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας και Απασχόλησης, μέσω του προγράμματος Equal, αλλα και τη γ.γ. Ισότητας (η οποία με την προηγούμενη διακυβέρνηση εντασσόταν στο υπουργείο Εσωτερικών).

Από τον περασμένο Νοέμβριο, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης από κοινού με τη γ.γ. Ισότητας Μαρία Στρατηγάκη εξήγγειλαν τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων συμβουλευτικής και περίλθαψης των θυμάτων βίας, με συγκεκριμένη χρηματοδότηση που θα προέρχεται από το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Οι δομές δεν λειτουργούν και οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ δεν έχουν καν εξαγγελθεί.

Συνολικά έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 28 δομές περίθαλψης για γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με τους δείκτες μίνιμουμ προδιαγραφών του ΣτΕ, ορίζεται 1 συμβουλευτική υπηρεσία ανά 50.000 γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμη 84 δομές, που δεν υφίστανται.

Το 60% αυτών εποπτεύονται από κάποια δημόσια αρχή, ενώ 13 εξ αυτών (40%) λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές ή εθελοντικές οργανώσεις. Οι δομές αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος, τη λειτουργική επάρκεια και τη μεθοδολογία.

Περίπου το 50% όσων υπολειτουργούν βασίζονται σε ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης -σε 6 από τις 10 περιπτώσεις, πάντως, το κόστος λειτουργίας παρουσιάζει τα τρία τελευταία χρόνια έλλειμμα σε σχέση με το ύψος της χρηματοδότησης. Μόνο δύο από αυτές παρέχουν συνηγορία και διαμεσολάβηση προς τις γυναίκες-θύματα, ενώ μόλις μία υποδέχεται αποκλειστικά θύματα του trafficking.

Την ίδια ώρα, ο μέσος αριθμός κλήσεων ανά μήνα για το σύνολο των γραμμών είναι περίπου 639 κλήσεις.

Η σεξουαλική κακοποίηση της 36χρονης από την Βουλγαρία στην Κομοτηνή έφερε το θέμα στην επιφάνεια.

«Λείπουν πόροι, ήδη πολλές δομές έχουν βάλει λουκέτο, είτε αρχίζουν να μιλούν για λουκέτο. Οι ξενώνες της γενικής γραμματείας υπολειτουργούν, πολλά στελέχη έχουν πάρει το δρόμο της συνταξιοδότησης. Οι δομές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) δεν αρκούν. Αλλοι ξενώνες υπάρχουν στα χαρτιά ή άλλοι, των ΜΚΟ, λόγω έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού φθίνουν και κλείνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δομές των δήμων», περιέγραψε την κατάσταση η δικηγόρος Ειρήνη Δροκοφίκη, ιδρύτρια, εντεταλμένη σύμβουλος και διαχειρίστρια του ξενώνα «Φροντίδα». Φιλοξενεί σήμερα 6-7 γυναίκες με τα παιδιά τις.

Ως «θολό τοπίο» προσδιόρισε ο δήμαρχος Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, τη μετάβαση των συγκεκριμένων δομών στη μετά τον «Καλλικράτη» εποχή. Ο ίδιος στο δήμο του, διαθέτει στελεχωμένη κοινωνική υπηρεσία. Παράλληλα όμως είναι συντονιστής-εισηγητής για το σύνολο των κοινωνικών δομών στην ΚΕΔΚΕ.

«Οι δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά απαιτούν μέσω του ΕΣΠΑ ριζική αναδιάρθρωση. Δεν αρκεί να τις προσφέρουμε στέγη. Πρέπει ταυτόχρονα να τις προσφέρουμε εργασία ψυχοϊατρική και κοινωνική στήριξη, και αυτό, με την εφαρμογή του "Καλλικράτη" και τα οικονομικά δεδομένα μόνο μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να επιτευχθεί», τόνισε.

40.000

Σε 40.000 ανέρχονται οι γυναίκες και οι ανήλικες θύματα trafficking που ρίχτηκαν στις «πιάτσες» του πληρωμένου έρωτα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον καθηγητή Εγκληματολογίας Γρηγ. Λάζο. «Τα διάφορα κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης έχουν κερδίσει πάνω από 6 δισ. ευρώ, ποσά που «φέρνουν» το trafficking στην τρίτη θέση παγκοσμίως, μετά το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Ωστόσο, η εμπειρία από την εφαρμογή του νόμου παραμένει περιορισμένη. Η Εισαγγελεία αρνείται να προβεί στην αναγνώριση των γυναικών ως θυμάτων trafficking, καθώς θεωρεί ότι ο νόμος είναι ασαφής και δεν την καλύπτει. *


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.8.10 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία γραμμένη από την Μαίρη Πίνη στην http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=198039

Η μόδα πολεμά τον καρκίνο του στήθους

Εκστρατεία της ομάδας "Στόχος" στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2010

Η εκστρατεία «η μόδα πολεμά τον καρκίνο του στήθους» με τη συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Αττικό μετρό εταιρία-λειτουργίας Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο περίπτερο δωρεάν εξέτασης και ενημέρωσης στα 9 χρόνια δράσης της, με σκοπό την ενημέρωση των γυναικών για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του στήθους.

Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του σταθμού μετρό στο Σύνταγμα, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ εξειδικευμένες γιατρίνες από τα νοσοκομεία «Μεταξά» και «Ιπποκράτειο» σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα εξετάσουν τις γυναίκες που θα προσέλθουν και θα τις ενημερώσουν για τους τρόπους πρόληψης της ασθένειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στις 13 Σεπτεμβρίου στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου και προσκεκλημένες θα είναι προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής, της ιατρικής, της μόδας, της τηλεόρασης κτλ. Ανάμεσά τις η Βίκυ Καγιά, η οποία χρόνια τώρα είναι σύμμαχος της προσπάθειας καθώς και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία δεν αποκλείεται να τραγουδήσει στην εκδήλωση.
----- ---- ----- -------

***Η κα. Παπαρίζου σπάει κατεστημένα (με αρχή την συμμετοχή της στην Ημέρα Υπερηφάνειας Pride 2010) και μας δείχνει το πως οφείλουν να δρουν οι επώνυμες σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του επίσης επώνυμου κ. Τσόκλη για τον βιασμό και την φύση του. Ευαγγελία Βλάμη

Ο κ. Τσόκλης, η φυσικότητα του βιασμού και της παιδεραστίας

Το παρακάτω κείμενο είναι τμήμα ενός αφιερώματος του κ. Τσόκλη στην κρατική τηλεόραση ΝΕΤ στις 15.8.10.

Το γράψαμε για όσες θέλουν να το διαβάσουν μιας και στο youtube που έχει αναρτηθεί πρέπει να εγραφφείτε για να το δείτε.

«Ο Τσόκλης στην Ιταλία»

"Πολλές φορές μιλάνε για βιαστές, δεν καταλαβαίνω γιατί ο βιαστής είναι πιο κακός άνθρωπος από την κοπέλα που βγάζει τα βυζιά της απ' όξω, φορά την φούστα και φαίνεται η κιλώτα της; Εγώ νομίζω, πως την βία την ζητάει η ίδια, θέλει να την βιάσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί η αστυνομία πιάνει τον άνθρωπο που την βίασε τον βάζει μέσα και δεν βάζει αυτήν την ίδια μέσα, που τον προκαλεί, αφού η φύση τον σπρώχνει να κάνει αυτό.

Έχω άλλες απόψεις για τα πράγματα, πως να στο πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Θά'θελα κάθε φορά που γίνεται ένας βιασμός, θά'θελα να δω γιατί γίνεται, ποιός έφταιξε από τους δυό.

Ποιός είναι αλήθεια πιο ζωντανός άνθρωπος; Ο γερο-ηλίθιος που κάθεται σπίτι του και δεν έχει κανένα ερωτισμό μέσα του ή εκείνος που ρισκάροντας την ζωή του, την ίδια την ελευθερία του, επιτείθετε σε ένα πλάσμα σεξουαλικό και θέλει να το φιλήσει να το αγκαλιάσει, να το σφίξει.

Μα γιατί, ποιος είναι ο πιο καλός και πως η ζωή θα γινότανε πιο ενδιαφέρουσα; Με εκείνους τους ανέραστους που δεν συγκινούνται μπροστά στο φαινόμενο ή με εκείνους που το πάθος ξεχειλίζοντας τούς κάνει να επιτεθούν και δεν είναι ωραίο πράγμα στο κάτω κάτω η επίθεση βρε παιδί μου; Να καταλάβεις αυτό το πράγμα, αυτό που η φύση έπλασε προκλητικό, να το γευτείς, να το χαρείς. Είναι αναρχικές αυτές οι σκέψεις το ξέρω αλλά δεν είναι φυσικές;".

"πολλές φορές με ρωτήσανε τι σημαίνει αυτή η εικόνιση του παιδιού. Νομίζω όλοι ξέρουμε τι σημαίνει νομίζω θα ήταν ίσως ανέντιμο να εξηγήσουμε. Σημαίνει ότι εμείς είμαστε άνδρες μιάς κάποιας ηλικίας και σημαίνει ότι έχουμε, υφιστάμεθα την γοητεία του ξυπνήματος της νεότητος και θα θέλαμε να μετέχουμε σ' αυτό και ξέρουμε όλοι ότι δεν μας επιτρέπεται. Ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε να τιμωρηθούμε γιαυτό, όμως η επιθυμία μας υπάρχει και παραμένει. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να αποδείξουμε να εντείνουμε αυτό το αίσθημα της ενοχής, που όλοι έχουμε μπροστά σε κάποια φαινόμενα και την δειλία μας βέβαια να ικανοποιήσουμε επιθυμίες που είναι που η φύση η ίδια μάς επιβάλλει"


Η έννοια της γυναίκας ως πράγμα μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα που την κληροδότησε στη Δύση έκτοτε και όχι μόνο.
Η απόδωση του βιασμού στη φύση μάς έρχεται από την επιστήμη της "ουσιοκρατίας", η οποία θεωρεί πως όσα συμβαίνουν αλλά κυρίως η κατωτερότητα των γυναικών και η βία οφείλεται στην φύση, στα ένστικτα κλπ. Η "φύση" του άνδρα κυνηγού είναι που τον κάνει να σκοτώνει να βιάζει και να καταλαμβάνει όλα τα πράγματα, μεταξύ αυτών και τις γυναίκες.

Ντροπή να δηλώνει όσα δήλωσε, διπλή η ντροπή στο κρατικό κανάλι που τα αναμετάδωσε μέσα από μια μονταρισμένη εκπομπή.

Καλούμε το ΕΣΡ να διώξει την ΕΤ1 που προέβαλε την εκπομπή, με τις παραπάνω δηλώσεις οι οποίες προσβάλουν τις γυναίκες και ενθαρρύνουν άλλους να συνεχίσουν τους βιασμούς.

Σαν να μην φτάνει που η Ελλάδα τείνει το 2010 να έχει ρεκόρ δηλωμένων βιασμών, με πιο πρόσφατο, τον βιασμό μιας 11χρονης, όπου μετά το βιασμό της ο βιαστής την πέταξε σε ένα πηγάδι ζωντανή και μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή.

Ελπίζουμε η Εισαγγελεία να ακούσει την διαμαρτυρία πολλών και να διώξει τον κ. Τσόκλη γιατί οι δηλώσεις του αποτελούν προτροπή σε κακούργημα (άρθρο 184 του Π.Κ) και εκφέρουν μίσος για τις γυναίκες.

Δεν ξεχνάμε την επιρροή που έχει η τηλεόραση στην δημιουργία πρωτύπων.

Ευαγγελία Βλάμη

Όσες από εσάς θέλετε να εγγραφείτε και να δείτε το βίντεο των δηλώσεων για τον βιασμό πατήστε εδώ και για την παιδεραστία εδώ

Nacidas para sufrir

Ευτυχώς είμαι γυναίκα

Nacidas para sufrir. Ισπανία, 2009. Σκηνοθεσία-σενάριο: Μιγκέλ Αλμπαλαντέγιο. Ηθοποιοί: Αντριάνα Οζόρες, Πέτρα Μαρτίνεζ, Μαρία Αλφόνσα Ρόσο, Μαλένα Αλτέριο. 112'

Για να αποφύγει τον οίκο ευγηρίας, μια 70χρονη γυναίκα αποφασίζει να νυμφευθεί την υπηρέτρια που τη φροντίζει εδώ και χρόνια, σε μια πρωτότυπη, ρομαντική κωμωδία, διανθισμένη με μαύρο χιούμορ.

Τον κόσμο του Πέδρο Αλμοδόβαρ θυμίζει η κωμωδία αυτή του Μιγκέλ Αλμπαλαντέγιο, γύρω από ένα πρωτότυπο λεσβιακό γάμο ανάμεσα σε μια 72χρονη γυναίκα, τη Φλόρα, και τη νεότερη υπηρέτριά της, Πουρίτα. Μόνο που ο λόγος του παράξενου αυτού γάμου δεν είναι κάποιος ξαφνικός, σφοδρός έρωτας, αλλά η ανάγκη να αποφύγει η Φλόρα τον οίκο ευγηρίας, όπου σχεδιάζουν να τη (ξαπο)στείλουν οι τρεις ανιψιές που μεγάλωσε από μικρές εξαιτίας του πρόωρου θανάτου των γονιών τις. Οι δύο ηρωίδες είναι στην πραγματικότητα δύο μοναχικές γυναίκες που πέρασαν τη ζωή τις κάνοντας θυσίες για τις άλλες και που τελικά βρίσκουν έναν τρόπο αρμονικής συμβίωσης. Μόνο που οι συγγενείς (ιδιαίτερα η μητέρα της Πουρίτα) κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν το γάμο.

Ο γνωστός στη χώρα του 44χρονος σκηνοθέτης-σεναριογράφος Μιγκέλ Αλμπαλαντέγιο σκηνοθετεί με φαντασία το καλογραμμένο, έξυπνο, γεμάτο απολαυστικά ευρήματα σενάριό του, διανθισμένο με διάφορες ανατροπές (με καλύτερη εκείνη του φινάλε, με τους ρόλους αφέντρας-δούλας να ανατρέπονται). Στα συν της ταινίας και οι πολύ καλές ερμηνείες, ιδιαίτερα εκείνες της Αντριάνα Οζόρες και της Πέτρα Μαρτίνεζ στους ρόλους του ασυνήθιστου ζευγαριού, Φλόρας-Πουρίτα.


Την είδηση την βρήκαμε στις 26.8.10 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία γραμμένη από το Νίνο Φενέκ Μικελίδη στην http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=196413


Η ακριβής μετάφραση του τίτλου είναι: "Γεννημένες για να υποφέρουν", όσες θέλετε μπορείτε να δείτε τη διαφήμιση της ταινίας εδώ

27 Αυγ 2010

Αφήστε τις Haredim να περπατήσουν

Αφήστε τις-τους Haredim να περπατήσουν

Αυτές-οί που έχουν πρόβλημα να ταξιδεύουν γυναίκες και άνδρες μαζί είναι οι Haredim, και είναι αυτές-οι οι οποίες παρακαλούνται να πάρουν το αργό και μικρό τρένο της πόλης

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μοιράζομαι το ταξί από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Μαζεύονται στο σημείο αναχώρησης δίπλα στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων του Τελ Αβίβ υπάρχει γενικά ένα ευρύ φάσμα επιβάτιδων-ων, συμπεριλαμβανομένων των κοσμικών και θρησκευόμενων Εβραϊσών, Αραβισών και αλλοδαπών εργαζομένων. Μόλις μπουν στο εσωτερικό του οχήματος, παίρνουν τις θέσεις τις με σειρά πρωτεραιότητας, αυτές που ήρθαν πρώτες κάθονται στις πρώτες θέσεις και ούτω καθ' εξής.

Στο σημείο αναχώρησης στην Ιερουσαλήμ, έξω στην οδό Jaffa, αντιθέτως, συχνά ξεσπούν επιχειρήματα για το
διακανονισμό των θέσεων. Στην Ιερουσαλήμ, οι θέσεις δεν καθορίζονται από τη σειρά με την οποία οι επιβάτιδες ανεβαίνουν, αλλά από το φύλο τις.

Μία φορά αφ' ότου είχαμε διανύσει μια μικρή διαδρομή μου ζητήθηκε να παραχωρήσω την θέση μου σε μια υπερ-Ορθόδοξη γυναίκα (μήπως αυτή αναγκαστεί να καθίσει δίπλα σε έναν άνδρα) ή έναν υπερ-Ορθόδοξο άνδρα (αφ' ότου επέμενα να παραμείνω στη θέση μου στο παράθυρο, ευτυχώς δεν συνέβει, τον πίεσε να καθίσει δίπλα μου, κάποιον που φαίνεται να έχει δεχτεί τη χρόνια κατάσταση της τελετουργικής ακαθαρισίας).

Γιατί ο ίδιος διακανονισμός των θέσεων που φαίνεται τόσο προφανής για τις Haredim που επιβιβάζονται στο Τελ Αβίβ να προκαλεί τέτοιες παρατεταμένες συζητήσεις, όταν αυτές επιβιβάζονται στην Ιερουσαλήμ; Το αίνιγμα έχει δύο σωστές απαντήσεις. Πρώτον, η φυσική επιλογή βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ, και η κοσμική απλώς αποδέχεται τις Haredim και την δύναμη που επιδεικνύουν. Δεύτερον, στην Ιερουσαλήμ, τίποτα δεν είναι ιερό.

Υπάρχουν κοσμικές ταξιδιώτισες που υποτάσονται στις θρησκευόμενες. Εγώ όχι. Παραπάνω από μία φορά ο οδηγός προσπάθησε να μεσολαβήσει για να με πείσει να αλλάξω θέση, αλλά χωρίς να το πετύχει. Αν, όπως οι γιατρίνες, οι οδηγοί των κοινών ταξί τηρούν αρχεία επιβάτιδων, θα ήθελα να είμαι εκείνη που θα μπορούσε πιθανότατα να έχει την ετικέτα "ανήσυχη, δύσκολη", παρά των υπερ-Ορθόδοξων γυναικών και ανδρών που προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές τις διακρίσεις λόγω φύλου στα δημόσια οχήματα μεταφοράς.

Το γεγονός είναι ότι η άρνηση μου δεν έχει πιθανότητα να αποδώσει ποτέ στην ταξιδιώτισα-η Haredi ώστε να κατέβει-βγει από το ταξί. Υπάρχει πάντα κάποια-ος άλλη επιβάτιδα, κάποια-ος πιο συμπονετική από εμένα, η οποία-ος υποχωρεί. Αλλά μόνο στην Ιερουσαλήμ. Στην den of sin, γνωστή ως Τελ Αβίβ, που δεν τολμούν να ξεφύγουν από τα όρια τους.

Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αυτή τη συναίνεση της βάσης της Ιερουσαλήμ στην ποικιλία με άλλα ονόματα - πλουραλισμό ή ανοχή, ίσως - αλλά στο τέλος, είναι απλά η παράδοση των επιταγών της συγκεκριμένης και ακραίας ερμηνείας του Ιουδαϊσμού, μιας που αυτό στρεβλώνει την πίστη κάνοντας διακρίσεις κατά των γυναικών.

Λόγω αυτής της συναινέσεως της Ιερουσαλήμ - καθώς και στην Safed, στην Beit Shemesh, στην Τιβεριάδα και άλλες πόλεις ακραίας Haredization - ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας CEO είπε πως προβλέπεται η λειτουργεία του μικρού και αργού τραίνου στη πόλη Ιερουσαλήμ να αυξήσει τη δυνατότητα να ορισθούν επιμέρους βαγόνια για τις γυναίκες και τους άνδρες, για οικονομικούς λόγους. Στο υπόμνημά του, είπε ότι εάν οι άνθρωποι το θέλουν, θα το χρησιμοποιούν και αν δεν το θέλουν, δεν θα το κάνουν.

Αλλά οι Haredim, βεβαίως, θέλουν και αυτό που προτείνεται ως εναλλακτική επιλογή θα γίνει γρήγορα μια υποχρέωση, όπως και με διαχωρισμό των φύλων στις γραμμές των λεωφορείων "mehadrin Egged”. Η υπερβολική ένδειξη σεβασμού προς τις ευαισθησίες των υπερ-Ορθόδοξων θα οδηγήσει γρήγορα στο να χρησιμοποιούνται τα δημόσια κεφάλαια για διακρίσεις εις βάρος των γυναικών.

Για το θέμα αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε μια σελίδα από την κα. Golda Meir. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Knesset-Βουλή για τον αποκλεισμό των γυναικών όταν βγαίνουν από το σπίτι τις μετά τις 11 μμ, σε μια δήθεν προσπάθεια για την προστασία τις, η κα. Μeir, δήλωσε ότι, εξ όσων γνώριζε, ήταν οι άνδρες που συμπεριφέρονταν βίαια, και ως εκ τούτου ήταν αυτοί που τους ζητήθηκε ευγενικά να μείνουν σπίτι τους με το που σκοτινιάζει.

Αυτές-οι που έχουν πρόβλημα με τις γυναίκες και τους άνδρες που ταξιδεύουν μαζί είναι οι Haredim, και είναι αυτές-οί οι οποίες-οι παρακαλούνται να χρησιμοποιούν το μικρό και αργό τρένο.


Την είδηση την βρήκαμε στις 26.8.10 και την μεταφράσαμε, γραμμένη από την Neri Livneh στην http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/let-the-haredim-walk-1.310282

Οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις αυξήθηκαν στην Αγγλία

Οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις αυξήθηκαν περίπου κατά 0.5 σε μια χρόνια στην Αγγλία

Υπήρχαν περίπου μισό εκατομμύριο νέα κρούσματα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νόσων (ΣΜΝ), στην Αγγλία τη περασμένη χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Οι εμπειρογνωμόνισες της Health Protection Agency (HPA) είπαν, πως οι νέες πλήττονται περισσότερο.

Μια στις 10 νέες (10%), ηλικίας 15-24 ετών με ήδη μια ΣΜΝ μολύνθηκε και πάλι μέσα σε μια χρονιά.

Το Υπουργείο Υγείας είπε ότι θα εξετάσει τι περισσότερο θα μπορούσε να γίνει για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά τους κινδύνους.

Τα 482.696 νέα κρούσματα αντιπροσωπεύουν αύξηση 3% από τα στοιχεία της χρονιάς 2008, συνεχίζοντας μια "σταθερή ανοδική τάση" είπε η HPA που είχε να εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία.

Αστικές και τις υποβαθμισμένες περιοχές έχουν τα υψηλότερα ποσοστά των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων. Κεντιρκά σημεία-Hotspots είναι το Hackney και Lambeth στο Λονδίνο, καθώς και το Nottingham, το Μάντσεστερ και το Blackpool.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στα περισσότερα τέστ, καθώς και στη χρήση των τέστ που είναι περισσότερο ευαίσθητα στο να δείχνουν τα σημάδια μιας μόλυνσης -, αλλά οι εμπειρογνωμόνισες πιστεύουν πως η επισφαλής σεξουαλική συμπεριφορά αποτελεί επίσης μέρος της ιστορίας.

Η Dr Gwenda Hughes, μια εμπειρογνωμόνισσα στις ΣΜΝ στην HPA, είπε: «Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ευάλωτη θέση των νέων γυναικών.

«Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι νεαρές ενήλικες είναι πιο πιθανό να έχουν ασφαλές σεξ. Συχνά στερούνται τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση να διαπραγματευτούν το ασφαλές σεξ.

"Η επανα-μόλυνση είναι επίσης ένα ανησυχητικό θέμα. Έφηβες θέτουν κατ' επανάληψη τη δική τις και τη μακροπρόθεσμη υγεία των άλλων σε κίνδυνο".

Υπήρχαν 217.570 διαγνώσεις χλαμυδίων τη χρονιά 2009 - μια 7% αύξηση σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά. Περιπτώσεις έρπητα των γεννητικών οργάνων αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 30.126 περιπτώσεις.

Οι διαγνώσεις βλεννόρροιας επίσης έχουν αυξηθεί κατά 6%, από 16.451 περιπτώσεις τη 2008 σε 17.385 την χρονιά 2009.

Η Dr Colm O'Mahony, μια γιατρίνα σύμβουλος στη σωματική και σεξουαλική υγεία, δήλωσε στο BBC Radio 5 live, ότι το μήνυμα ασφαλούς σεξ, δεν έχει ακόμη περάσει, στις νέες.

"Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες ΣΜΝ συμβαίνουν σε νέες ανθρώπους, επειδή δεν διαθέτουν τη γνώση και τον αυτοσεβασμό πραγματικά για να αποφύγουν να νοσήσουν από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους-μολύνσεις - και αυτό είναι που φωνάζουμε εδώ και χρόνια», είπε.

"Χρειαζόμαστε πραγματικά καλή εκπαίδευση στα σχολεία και καλές σεξουαλικές σχέσεις, και αυτό πρέπει να είναι μια εκ του νόμου υποχρέωση ή αυτή αμείλικτη αύξηση απλά θα συνεχιστεί αμείωτη".

Η HPA λέει ότι τα βακτήρια που προκαλούν γονόρροια γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά στα περισσότερα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Η καθηγήτρια Cathy Ison, από Κέντρο του Οργανισμού Λοιμώξειων, δήλωσε: «Θα μπορούσαμε να δούμε να καθίσταται πολύ δύσκολη η θεραπεία της λοίμωξης της γονόρροιας μέσα στην επόμενη πενταετία.

"Τα βακτήρια της μόλυνσης είναι πολύ ευπροσάρμοστα. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να αναπτύξουν νέα αποτελεσματικά αντιβιοτικά".

ΜΚΟ για τη Σεξουαλική Υγεία περιγράφουν τα στοιχεία ως "ανησυχητικά" και απευθύνθηκαν στην HPA ώστε να προτρέπουν τις ανθρώπους να χρησιμοποιούν προφυλακτικά, και να κάνουν έλεγχο-τεστ της υγείας, ανεξαρτήτως αν ασφαλές ή ανασφαλές σεξ.

Η Natika Halil, από τη FPA, δήλωσε: «Οι νεαροί άνδρες δεν φορούν προφυλακτικά και είναι οι νεαρές γυναίκες που καταλήγουν με τη λοίμωξη.

«Το μήνυμα από τα στοιχεία αυτά στη νέα κυβέρνηση είναι ότι δεν πρέπει να μπει στον πειρασμό να μειώσει τις υπηρεσίες και τις εκστρατείες για τη σεξουαλική υγεία, ή να αγνοήσει την επιτακτική ανάγκη για εκ του νόμου εκπαίδευσης στα σχολεία για το σεξ και τις σχέσεις".

Ο υπουργός Υγείας Paul Burstow είπε: "Αφήνοντας ανεπεξέργαστες, τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, μπορεί να οδηγήσει σε υπογονιμότητα.

"Εμείς θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά τους κινδύνους, την πρόληψη της λοίμωξης και να έχουν πρόσβαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη θεραπεία".


Την είδηση την βρήκαμε στις 25.8.10 από την BBC News γραμμένο από την Jane Dreaper ανταποκρίτρια Υγείας στην http://www.bbc.co.uk/news/health-11072853

25 Αυγ 2010

Η λεσβία Αιδεσιμότατη Jane Adams Spahr κατηγορείται επειδή ευλόγησε λεσβιακούς γάμους

Μια λεσβία αιδεσιμότατη η οποία ευλόγησε μια σειρά λεσβιακών γάμων κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ήταν νόμιμοι στην Καλιφόρνια, θα βρεθεί ενώπιον του Πρεσβυτεριανού δικαστηρίου στις 26.8.10 με την κατηγορία ότι πήγε ενάντια στις θρησκευτικές της αξίες.

Η περίπτωση της Αιδεσιμότατης Jane Adams Spahr έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφ' ότου ο ομοσπονδιακός δικαστής Walker έκρινε ότι η απαγόρευση της πολιτείας για το λεσβιακό γάμο, που είναι γνωστή ως Πρόταση 8, είναι αντισυνταγματική.
Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της δύσκολης θέσης που έρχονται οι αιδεσιμότατες με την εξέλιξη της έννοιας του γάμου.

Η Πρεσβυτεριανή εκκλησία ορίζει το γάμο ως «αστική σύμβαση μεταξύ γυναίκας και άνδρα». Ωστόσο, ο γάμος των λεσβιακών ζευγαριών είναι νόμιμος σε πέντε Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι οι αιδεσιμότατες θα έχουν ενδεχομένως λεσβιακά ζευγάρια, που ανήκουν στην ενορία τις και έρχονται σ' αυτές ζητώντας να τις νυμφεύσουν. Ο Αιδεσιμότατος Beverly Brewster, ο οποίος είναι δικηγόρος υπεράσπισης της αιδεσιμότατης Spahr, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times: «Το να μην κάναμε τους γάμους θα παραβίαζε πολλές συνταγματικές διατάξεις σχετικά με τη μη διακριτική μεταχείριση στην ποιμαντική φροντίδα".

Η αιδεσιμότατη Spahr κλήθηκε άλλη μια φορά από το υψηλότερο Πρεσβυτεριανό δικαστήριο το 2006, επειδή τέλεσε τη λειτουργία σε δύο λεσβιακούς γάμους. Οι Πρεσβυτεριανές ιέρισσες επιτρέπεται να ευλογήσουν λεσβιακούς γάμους, εφόσον οι τελετές δεν επιδιώκουν να αναπαραγάγουν τον παραδοσιακό γάμο με οποιονδήποτε τρόπο.

Η αιδεσιμότατη Spahr δεν απολογήθηκε, λέγοντας ότι όταν ευλόγησε τις ενώσεις, ήρθαν σε αυτήν ως ζευγάρια και ως τέτοια κατέληξαν σε γάμο. Και πρόσθεσε, "δεν μπορώ να είμαι μέρος του να ... εκλαμβάνονται οι άνθρωποι ως δεύτερης κατηγορίας ή λιγότερο. Έχω δει τη βία που προκαλεί αυτή η στάση".


Τελικά, η αιδεσιμότατη Spahr αθωώθηκε τον Απρίλιο του 2008 με το αιτιολογικό ότι ο γάμος λεσβιακών ζευγαριών δεν ήταν στην πραγματικότητα νόμιμος στην Καλιφόρνια κατά τη στιγμή που εκείνη έκανε την λειτουργία-ευλόγισε το γάμο.
Αυτή τη φορά όμως, η αιδεσιμότατη Spahr, η οποία ζει με το γιο και την εγγονή της, κινδυνεύει να καθαιρεθεί από το αξίωμά της αν κριθεί ένοχη.


Την είδηση τη βρήκαμε στις 24.8.10 από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/24/lesbian-minister-to-go-before-presbyterian-court-for-performing-same-sex-marriages/

24 Αυγ 2010

Δήλωση της κα. Μαρίας Δαμανάκη για την κα. Ασιανί

Προσωπική δήλωση της Μαρίας Δαμανάκη για την επαπειλούμενη εκτέλεση δια λιθοβολισμού της Σακινέχ Μοχαμαντί - Ασιανί

Η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε την παρακάτω προσωπική δήλωση για την επαπειλούμενη εκτέλεση δια λιθοβολισμού της Σακινέχ Μοχαμαντί-Ασιανί:

«Στο Ιράν μια γυναίκα, η Σακινέχ Μοχαμαντί-Ασιανί, κινδυνεύει άμεσα να θανατωθεί με τη μέθοδο του λιθοβολισμού σε εκτέλεση ποινής που της έχει επιβληθεί από το αρμόδιο Ιρανικό Δικαστήριο. Η απονομή της δικαιοσύνης είναι βεβαίως εθνική υπόθεση κάθε χώρας και δεν επιδέχεται σχολιασμούς ή παρεμβάσεις τρίτων. Ο λιθοβολισμός όμως δεν είναι εθνική κρατική υπόθεση. Είναι ευθεία προσβολή του ανθρώπινου πολιτισμού και μας αφορά όλες-ους. Ως γυναίκα πολιτικίνα αισθάνομαι ότι έχω ηθικό χρέος να ενώσω τη φωνή μου με τις εκατοντάδες χιλιάδες πολίτισσες-ες του κόσμου επώνυμες και ανώνυμες απ΄ όλες τις γωνιές του πλανήτη και να ζητήσω μαζί τις από την Ιρανική Κυβέρνηση να μην εκτελεστεί η ποινή δια λιθοβολισμού της Σακινέχ Ασιανί . Να μην επιτρέψουμε στη βαρβαρότητα άλλων εποχών να σκιάσει την ιστορία και τον πολιτισμό του 21ου αιώνα».


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.8.10 στην http://www.damanaki.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:2010-08-24-10-10-45&catid=48:2010-02-17-17-50-07&Itemid=57

21 Αυγ 2010

Εφαρμογή της Ισότητας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αγγλίας

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σήμερα η νέα νομική υποχρέωση για την ισότητα θα τεθεί σε εφαρμογή.

Οι αλλαγές θα εξαλείψουν κάποιους κυβερνητικούς περιορισμούς στις δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμούς, οι οποίες, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πρέπει να ορίζουν και να δημοσιεύουν τις δικές τις μεθόδους και τα αποτελέσματά τις. Οι αλλαγές θα αποδεσμεύσουν σημαντικούς πόρους και θα μειώσουν τη γραφειοκρατία, λένε οι υπουργίνες.

Η νομική υποχρέωση για την ισότητα -μέρος της νομοθεσίας περί ισότητας- θα απαιτήσει όλα τα δημόσια ιδρύματα, όπως σχολεία, συμβούλια και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προωθούν ενεργά την ισότητα. Τίθεται σε ισχύ τον Απρίλιο 2011.

Μέχρι τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη τους το φύλο, τη φυλή και την αναπηρία κατά την πρόσληψη ατόμων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Η νέα νομική υποχρέωση προσθέτει την ηλικία, τις θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη διόρθωση του φύλου.

Η Υπουργίνα για την Ισότητα των Νέων, Lynne Featherstone, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας θέτουν το βάρος της απόδειξης στις δημόσιες υπηρεσίες-φορείς, ώστε να δείξουν πως αγωνίζονται για την ισότητα, και πως τους στόχους δεν θα τους επιβάλλει πια η κυβέρνση.

Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές θα "ενδυναμώσουν την κοινωνία, παρέχοντάς της τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες-φορείς να λογοδοτούν".

Στο πλαίσιο της εργασίας για την ισότητα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται να δημοσιεύσουν τα σχέδια δράσης σχετικά με το πώς προτίθενται να προωθήσουν την ισότητα και οι υπουργίνες θα αποφασίζουν πώς οι δημόσιες υπηρεσίες θα δίνουν προτεραιότητα στην ισότητα, καθώς και την νομική υποχρέωση πως οι δημόσιες υπηρεσίες -οργανισμοί θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην κάλυψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων, για παράδειγμα.

Τώρα, η κυβέρνηση προτείνει να δοθεί στις δημόσιες υπηρεσίες-φορείς πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στα θέματα ισότητας, κατά προτεραιότητα και πώς προχωρούν με την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων. Η διαβούλευση επί των προτάσεων έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο.

Η κυβερνητική εκπροσώπισσα του Γραφείου Ισότητας είπε ότι οι αλλαγές αυτές δεν “επαφίενται" στις δημόσιες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να καθορίζονται και να δημοσιεύουν την δική τις εργασία για αμερόληπτη ισότητα και πως θα δημοσιεύουν τακτικά ακριβή στοιχεία που θα δείχνουν σε ποιο βαθμό πέτυχαν την ισότητα.

Η κα Featherstone, δήλωσε σήμερα: "Η ισότητα είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη του δίκαιου και την πιο αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζουν μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ωστόσο, κατά το παρελθόν η ισότητα είχε συχνά αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις διοικητικές ή γραφειοκρατικές διαδικασίες ασήμαντης πρακτικής χρησιμότητας και τη γραφειοκρατία, με τις δημόσιες υπηρεσίες-φορείς να επικεντρώνονται στην άκαμπτη συμμόρφωση τυπικών κανόνων που θεωρούνται ουσιαστικά περιττοί και τη γραφειοκρατία, αλλά όχι στα αποτελέσματα.

"Η νέα νομική υποχρέωση για την Ισότητα θα το αλλάξει αυτό -αντί η κυβέρνηση να επιβάλει πάνω κάτω τους στόχους και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμούς, θα απαιτηθεί από αυτές να δημοσιεύουν τα στοιχεία για τα αποτελέσματα της ισότητας στις υπηρεσίες τις και στο εργατικό δυναμικό τις, ενδυναμώνοντας την κοινωνία παρέχοντάς της τις πληροφορίες που πρέπει να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες-οργανισμοί στις εκτιμήσεις-αξιολογήσεις τις.

"Οι πολίτισσες θα μπορούν να δουν από μόνες τις πώς μια δημόσια υπηρεσία-οργανισμός, φορέας αποδίδει στην ισότητα, διότι αυτό που πραγματικά προέχει είναι η παροχή βελτιωμένων, πιο ισότιμων υπηρεσιών, και όχι να ακολουθούν περίπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες".

Μια εκπροσώπισσα της ΜΚΟ Stonewall είπε: "Χαιρετίζουμε τη δέσμευση να εφαρμοστεί αυτό το βασικό τμήμα της νομοθεσίας για την ισότητα, τον Απρίλιο 2011. Οι συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των λεσβιών, αμφισεξουαλικών και τρανς στην Αγγλία και χαιρετίζουμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στη διαβούλευση αυτή".


Την είδηση τη βρήκαμε στις 19.8.10 και τη μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/19/public-bodies-to-be-given-more-freedom-in-how-they-promote-equality/

20 Αυγ 2010

Ακριβή η τεχνική γονιμοποίηση για τις λεσβίες

Μια μικρή έρευνα για τις λεσβίες γονείς έδειξε ότι πολλές ακόμα πρέπει να στραφούν σε φίλους ή στο διαδίκτυο για να βρουν δότη, παρά τη νομοθεσία που καθιστά ευκολότερο για αυτές να χρησιμοποιούν κλινικές τεχνικής γονιμοποίησης.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Δρ Petra Nordqvist από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, διαπίστωσε ότι το κόστος των κλινικών τεχνικής γονιμοποίησης για να συλλάβουν ένα παιδί αποτελεί εμπόδιο για τα λεσβιακά ζευγάρια.

Σύμφωνα με την Hefa, η οποία ρυθμίζει την αγωγή γονιμοποίησης στην Αγγλία, το μέσο κόστος ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων είναι μεταξύ 4.000 και 8.000 λίρες Αγγλίας.

Οι τιμές για τη διαδικασία ποικίλουν από κλινική σε κλινική, αν και ορισμένες κλινικές ενθαρρύνουν τις λεσβίες να δωρίσουν τα ωάρια τις με αντάλλαγμα εκπτώσεις στη θεραπεία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα λεσβιακά ζευγάρια συχνά πρέπει να βρουν δότη στο διαδίκτυο ή να ζητήσουν από φίλους, αλλά αυτό μερικές φορές οδηγεί σε συγκρούσεις για την επιμέλεια και την πρόσβαση του δότη μετά τη γέννηση.

Τα λεσβιακά ζευγάρια που χρησιμοποιούν κλινικές για να συλλάβουν έχουν μεγαλύτερη νομική προστασία, αν ο δότης αποφασίσει αργότερα ότι θέλει να έχει πρόσβαση στο παιδί.

Η Δρ Nordqvist διεξήγαγε 25 συνεντεύξεις σε λεσβίες γονείς. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο Ερευνών.

Είπε: «Τα ευρήματα της μελέτης αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την εμπειρία των λεσβιακών ζευγαριών που θέλουν να συλλάβουν.

"Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για να δείξουν πόσο σύνηθες είναι γι 'αυτές που απέκτησαν παιδιά με σύλληψη από δότη μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία - και άλλους παράγοντες - αλλά οι συμπεριφορές-στάσεις άλλαξαν δραστικά καθιστώντας πολύ ευκολότερη τη διαδικασία.

"Ακόμη και πριν από πέντε χρόνια, πολλά λεσβιακά ζευγάρια είχαν διωχθεί από κλινικές επειδή ήταν λεσβίες.

“Αλλά ακόμη και αν τώρα είναι ευκολότερο από ορισμένες απόψεις, το τεράστιο κόστος της θεραπείας γονιμότητας σε κλινικές αποκλείει πολλές λεσβίες”.

Πριν, οι κλινικές μπορούσαν να απορίψουν τις λεσβίες με δικαιολογία την «ανάγκη για έναν πατέρα», αλλά η νομοθεσία άλλαξε τη χρονιά 2008.

Η Dr Nordqvist πρόσθεσε: «Όπως και οι περισσότερες οικογένειες, οι λεσβίες βασίζουν την επιλογή των δωρητών σε πράγματα όπως η εθνότητα, οικογενειακές ομοιότητες, χαρακτηριστικά προσώπου και το επίπεδο εκπαίδευσης.

"Αλλά τα λεσβιακά ζευγάρια που δεν μπορούν να πληρώσουν την κλινική θεραπεία ορισμένες φορές περνούν στη διαδικασία της ανώνυμης δωρεάς - για παράδειγμα, δεν ανταλλάσουν επώνυμα και διευθύνσεις με ένα δότη που βρήκαν σε ένα chatroom στο διαδίκτυο".


Την είδηση τη βρήκαμε στις 19.8.10 και τη μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/19/costs-are-a-barrier-to-lesbian-couples-conceiving-study-finds/

Παραγραφή της εκκλησιαστικής ΜΚΟ, Catholic Care

Μία ΜΚΟ παιδοθεσιών της καθολικής εκκλησίας έχει παραγραφεί από την Επιτροπή των ΜΚΟ επειδή περιοριόριζε την παροχή υπηρεσιών της σε ετερό ζευγάρια.

Η "Καθολική Φροντίδα", στην επισκοπή της Leeds, θέλησε να τροποποιήσει φιλανθρωπικούς στόχους της για να αποφύγει τη νομοθεσία περί ισότητας η οποία την υποχρεώνει να μην κάνει διακρίσεις.

Η απόφαση παραγραφής ελήφθη μετά από εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου το Μάρτιο, στην οποία απαιτείται η Επιτροπή των ΜΚΟ να επανεξετάσει την απόφασή της Καθολικής Φροντίδας ώστε να μην την αφήσει να αλλάξει το καταστατικό της.

Δυνάμει της νομοθεσίας για το σεξουαλικό προσανατολισμό 2005, όλες οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των λεσβιών.

Η Καθολική Φροντίδα ήθελε να επωφεληθεί από μία ρήτρα που επιτρέπει σε φιλανθρωπικές ΜΚΟ να κάνουν διακρίσεις, εφόσον έχει ως στόχο να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πρόσωπα συγκεκριμένου σεξουαλικού προσανατολισμού. Στην πράξη, παραδείγματος χάρη στις λεσβιακές οργανώσεις-ΜΚΟ επιτρέπεται να αρνηθούν να απασχολούν ετερό.

Ισχυρίστηκε ότι, αν προσφέρει τις υπηρεσίες της σε λεσβιακά ζευγάρια, θα χάσει τη χρηματοδότησή της από την Καθολική Εκκλησία και θα αναγκαστεί να κλείσει. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα λεσβιακά ζευγάρια δεν είχαν θιγεί από τη στάση της, δεδομένου ότι μπορούν να απευθυνθούν σε άλλες υπηρεσίες ΜΚΟ παιδοθεσίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή των ΜΚΟ αποφάνθηκε ότι η Καθολική Φροντίδα δεν είχε επιδείξει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα να τροποποιήσει τους στόχους της.

Στην απόφασή της, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα ήταν προς όφελος των παιδιών να έχουν όσο το δυνατόν ένα ευρύ σύνολο δυνητικών γονιών και αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία δήλωσε ότι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων, δεν είναι δικαιολογία για διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Καθολική Φροντίδα υποστήριξε ότι λειτουργεί ως υπηρεσία παιδοθεσίας για παιδιά με ιδιαίτερες βλάβες ή είναι δύσκολο να παιδοθετηθούν από θετές γονείς. Κατά την απόφαση, η Επιτροπή δήλωσε ότι άλλες τοπικές υπηρεσίες-ΜΚΟ θα καλύψουν το κενό και ότι οι οργανώσεις παιδοθεσίας επί του παρόντος παρέχουν μόνον έναν μέσο όρο δέκα παιδιών τη χρονιά για παιδοθεσία.

Στο παρελθόν, παρατηρήσε, η Καθολική Φροντίδα δήλωσε ότι θα κλείσει αντί να μεριμνήσει για την παιδοθεσία από λεσβιακά ζευγάρια και θα χάσει την οικονομική υποστήριξη που λαμβάνει από την Καθολική Εκκλησία.

Η πλειοψηφία των καθολικών υπηρεσιών παιδοθεσίας, στην Αγγλία έχουν κλείσει ή κόψει τους δεσμούς τους με την εκκλησία μετά το διετές περιθώριο να συμμορφωθούν με το νόμο που ψηφίστηκε.

Η Καθολική Φροντίδα δεν έκανε σχόλιο για την απόφαση της Επιτροπής των ΜΚΟ.

Ο Andrew Hind, διευθύνων σύμβουλος των προγραμμάτων της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Υπηρεσιών, ΜΚΟ, δήλωσε τα εξής: “Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι ενάντια στο νόμο οι οργανώσεις να κάνουν διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

"Ωστόσο, επειδή η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακρίσεις αυτές μπορούν να επιτραπούν μόνο σε πιο πολύπλοκές συνθήκες-περιστάσεις.

“Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προκειμένη περίπτωση οι αιτίες που η Καθολική Φροντίδα προβάλει δεν δικαιολογούν την επιθυμία της να κάνει διακρίσεις".

Ένας εκπρόσωπος από την queer φιλανθρωπική οργάνωση MKO Stonewall, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη για δεύτερη φορά απαγόρευση των προγραμμάτων της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Οργανώσεων ΜΚΟ να μην επιτρέψει στην Καθολική Φροντίδα την ειδική εξαίρεση για διακρίσεις εις βάρος των λεσβιακών ζευγαριών.

«Η πρόσφατη έρευνα Stonewall για τα παιδιά με λεσβίες γονείς δείχνει πώς οι οικογένειές τους έχουν αγάπη και δέσμευση, όπως οποιεσδήποτε γονείς. Ένα ευρύτερο φάσμα αγαπημένων γονιών είναι προς το ύψιστο συμφέρον των παιδιών και περιμένουν την έγκριση".


Την είδηση την βρήκαμε στις 19.8.10 και τη μεταφράσαμε από την Pink News http://www.pinknews.co.uk/2010/08/19/catholic-adoption-agency-barred-from-refusing-gay-couples/

19 Αυγ 2010

Αντιμέτωπες με ένα μέλλον χωρίς φύλα;

Είμαστε αντιμέτωπες με ένα μέλλον χωρίς φύλα;

Ένα μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων απορρίπτουν-αρνούνται να χαρακτηρίζονται ως γυναίκες ή άνδρες.

Την φετινή άνοιξη, μια Αυστραλή που ονομάζεται Norrie May-Welby έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο ως η πρώτη νομικά χωρίς φύλο άνθρωπος στην υφήλιο όταν το ληξιαρχείο γεννήσεων, θανάτων και γάμων της Νέας Νότιας Ουαλίας, έστειλε στη κάτοικο του Σίδνεϊ ένα πιστοποιητικό που δεν περιείχε ένδειξη ούτε Γ για τις γυναίκες ούτε Α για τους άνδρες.

Για μερικές ημέρες, φάνηκε πως η 48χρονη ακτιβίστρια και καλιτέχνιδα είχε κερδίσει μια μακρά νομική μάχη για να κηρυχθεί το φύλο “απροσδιόριστο”-η μόνη κατηγοριοποίηση που αισθάνθηκε ως δικαίωμα της, η μετανάστρια από τη Σκωτία. Η διαδρομή της May-Welby για την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως μια μακριά και γεμάτη στροφές πορεία. Εγγεγραμμένη ως άνδρας κατά τη γέννηση, η May-Welby άρχισε να παίρνει γυναικείες ορμόνες στα 23 και έκανε διόρθωση φύλου, αλλά τώρα δεν παίρνει ορμόνες και προσδιορίζεται ως άφυλη. Το χαρτί λάφυρο της May-Welby ζήτησε να αναγνωρισθούν τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, κάτι που είναι δεδομένο για τις μετανάστριες στην Αυστραλία που θέλουν να καταγραφεί η διόρθωση φύλου.

Αλλά η νίκη ήταν βραχύβια. Μετά από τόση δημοσιότητα, ήταν ίσως αναπόφευκτο ότι η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας θα υπαναχωρίσει, πράγμα που έπραξε λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας ότι το ληξιαρχείο-μητρώο δεν έχει τη νομική εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικό χωρίς αναφορά στο φύλο. Η May-Welby (που τώρα έχει μόνο το όνομα Norrie) έχει καταθέσει έφεση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας.

Είναι εύκολο να απορρίψει αυτή την δικαστική υπόθεση ως μια ακόμα περίεργη είδηση από την Αυστραλία, αλλά η υπόθεση της Μay-Welby θα μπορούσε επίσης να αποτελεί το μέλλον της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου. Αν και καμιά δεν κρατά στατιστικά στοιχεία, οι ερευνήτριες οι οποίες μελετούν το κοινωνικό φύλο λένε πως ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός προσώπων (συμπεριλαμβανομένων μερικών που είχαν διορθώσει το φύλο τις) θεωρούν τις εαυτές τις "ουδέτερες από την άποψη του κοινωνικού φύλου" ή "παραλλαγή των φύλων." Ιστορίες τις έχουν ευρεία ποικιλία. Ορισμένες διαπιστώνουν ότι ακόμη και μετά τη χειρουργική διόρθωση, απλά δεν μπορούν να αγνοήσουν τις προηγούμενες χρονιές της ζωής τις με τις εμπειρίες του άλλου κοινωνικού φύλου. Άλλες μπορεί να αισθάνονται ότι η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου τις είναι ρευστή. Ακόμα άλλες πειραματίζονται με το αν αισθάνονται άνετα σχετικά με αυτό που βλέπουν ως μια συνέχεια των φύλων. "Για μερικές, είναι μια μορφή διαμαρτυρίας λόγω του ότι το φύλο, είναι μια τόσο ισχυρή αρχή στην κοινωνία μας», λέει ο Walter Bockting, αναπληρωτής καθηγητής και κλινικός ψυχολόγος στην Ιατρική Σχολή στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα ο οποίος έχει μελετήσει την υγεία των transgender από το 1986 «Οι δικές τις ταυτότητες επεκτείνουν τη σκέψη μας για το φύλο".

Στην πραγματικότητα, μερικές ερευνήτριες συγκρίνουν την εξέλιξη στον τρόπο θεώρησης του κοινωνικού φύλου στην μάχη που ξεκίνησε πριν από μια γενιά για τα δικαιώματα των queer. Ο Δρ Jack Drescher είναι μέλος της αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA), μια επιτροπή η οποία εξετάζει επί του παρόντος τροποποιήσεις στην πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο από κλινικές, ερευνήτριες, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, καθώς και τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών. Το DSM-5, όπως λέγεται, δεν θα δημοσιευθεί-εκδοθεί πριν το 2013, όμως η επιτροπή Drescher επανεξετάζει τη διάγνωση της διαταραχής της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου, η οποία καλύπτει τα πρόσωπα που δεν μπορούν να ταυτιστούν με το φύλο που γεννήθηκαν.

Η παρούσα συζήτηση απηχεί τη διαμάχη στην απόφαση της APA την 1973 να τροποποιήσει τη δεύτερη έκδοση του DSM, δηλώνοντας ότι ο λεσβιασμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ψυχική διαταραχή μόνο εάν ενοχλεί την ασθενή.

Η επιτροπή Drescher σκέφθηκε να εγκαταλείψει τη διάγνωση της διαταραχής της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου τελείως, αλλά συνειδητοποίησαν ότι αν το έκαναν, τα πρόσωπα που θα ήθελαν τη θεραπεία (χειρουργική διόρθωση φύλου, ορμόνες, ή θεραπεία ομιλίας) δεν θα ήταν σε θέση να πάρουν τη διάγνωση που χρειάζονται για την ασφαλιστική κάλυψη. Αντ 'αυτού, η επιτροπή Drescher λέει, πως προτείνει την αλλαγή της ονομασίας σε "ασυμφωνία των φύλων" και η διάγνωση να εξαρτάται από το πρόσωπο που αισθάνεται σημαντική αγωνία για την σύγχυση στο φύλου τους.

«Δεν θέλαμε να παθολογοποιήσουμε όλες τις εκφράσεις της ποικιλίας του φύλου μόνο και μόνο επειδή δεν είναι συνήθη ή να κάνουμε κάποια να νοιώσει δυσάρεστα", είπε η επιτροπή Drescher.


Την είδηση τη βρήκαμε στις 16.8.10 και την μεταφράσαμε από την http://www.newsweek.com/2010/08/16/life-without-gender.html

18 Αυγ 2010

Οι διακρίσεις σε βάρος των λεσβιών στη φορολογία είναι αντισυνταγματικές

Διακρίσεις εις βάρος των λεσβιών στη κληρονομιά είναι αντισυνταγματικές

Μια λεσβία συντρόφισσα πρέπει να μην είναι σε μειονεκτική θέση απέναντι στο φόρο ακίνητης περιουσίας. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με το σύνταγμα, αποφάσισε το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας.

Η δυσμενής διάκριση εις βάρος των λεσβιακών ζευγαριών στη φορολόγιση ακίνητης περιουσίας είναι αντισυνταγματική. Αυτό αποφασίστηκε από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο σε μια απόφαση που ανακοινώθηκε στις 17.8.10. Με βάση τη γενική αρχή της ισότητας κατά το άρθρο 3 της νομοθεσίας είναι ασύμβατο να θέτει σε χειρότερη θέση την λεσβία συντρόφισσα στην ατομική φορολόγηση και στο φορολογικό συντελεστή. (Αναφορά 1 BvR 611/07 και 1 BvR 2464/07)

Το προνόμιο των ετερό συζύγων έναντι των λεσβιών συντροφισσών στο δίκαιο της ατομικής φορολόγησης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την ειδική κρατική προστασία του γάμου και της οικογένειας, είπαν. Συντρόφισσες που ζουν "ως σύζυγοι σε μια μόνιμη και νόμιμη σχέση (σύμφωνο συμβίωσης)" είχαν επίσης την προσδοκία ότι θα μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης που είχαν από κοινού, εάν η συντρόφισσά τις πεθάνει.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε ότι πρόκειται για συνταγματική διάκριση μετά την διαμαρτυρία μιας γυναίκας και ενός άνδρα, των οποίων η συντρόφισσα και ο σύντροφος πέθαναν τις χρονιές 2001 και 2002, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο φορολογικό νόμο 2010 παρέχεται πλήρης ισότητα μεταξύ των συντροφισσών και των συζύγων, στο φόρο ακίνητης περιουσίας και απαλλαγών από τη φορολογία. Το νομοθετικό σώμα πρέπει ως το τέλος της χρονιάς να διαμορφώσει ένα συνταγματικό καθεστώς για τις υποθέσεις που αφορούν από την χρονιά 2001 ως την 2008.


Την είδηση τη βρήκαμε στις 17.8.10 και τη μεταφράσαμε από την εφημερίδα Zeit στην http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-08/benachteiligung-erbschaften-urteil

Ο γάμος των λεσβιακών ζευγαριών στην California "κολλάει" σε τεχνική λεπτομέρεια

Ο γάμος των λεσβιακών ζευγαριών στην California "κολλάει" σε τεχνική λεπτομέρεια

(Πρακτορείο Reuter) - Η επόμενη φάση της δικαστικής μάχης του γάμου των λεσβιών στη Καλιφόρνια στηρίζεται σε ένα διαδικαστικό ζήτημα που θα μπορούσε να ανακόψει την υπόθεση, απαγορεύοντας την νομική ένωση των λεσβιακών ζευγαριών στην Καλιφόρνια με βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ισχύσει σε όλη τη χώρα.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Walker στο Σαν Φρανσίσκο ακύρωσε την απαγόρευση, στην Καλιφόρνια, του γάμου των λεσβιακών ζευγαριών, που είναι γνωστή ως Πρόταση 8, στις αρχές Αυγούστου και αμέσως ασκήθηκε έφεση ενώπιον του ομοσπονδιακού Εφετείου Circuit Court of Appeals.

Τη Δευτέρα 17.8.10, το δικαστήριο που θα εκδικάσει μια ακρόαση τον Δεκέμβριο 2010, έθεσε τους γάμους των λεσβιακών ζευγαριών σε αναμονή όσο εκκρεμεί η προσφυγή.

Έκανε μόνο μια παρατήρηση σχετική με νομικά ζητήματα, ζητώντας από την ομάδα που υποστηρίζει την Πρόταση 8 να δηλώσει γιατί η δικαστική υπόθεση δεν θα πρέπει να ακυρωθεί λόγω της μη δυνατότητάς της να ασκήσει έφεση- μια προϋπόθεση-όρος για το δικαίωμα προσφυγής-έφεσης.

Η κυβέρνηση της Πολιτείας της Καλιφόρνια θα ήταν η κατάλληλη για να εκπροσωπεί στην υπόθεση την υπεράσπιση της Πρότασης 8, αλλά ούτε η κυβέρνηση ούτε η γενική εισαγγελία είναι διατεθειμένες να το κάνουν. Η υπεράσπιση της απαγόρευσης μέχρι στιγμής εκπροσωπείται από μια ανεξάρτητη ομάδα που πρέπει να αποδείξει το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση.

Το εφετείο θα λάβει την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση, μετά την ακρόαση του Δεκεμβρίου. Εάν αποφασίσει πως η ομάδα που είναι υπερ της Πρότασης 8 δεν έχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης, το δικαστήριο δεν θα εξετάσει ούτε καν το βασικό επιχείρημα. Αυτό θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο-standard των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτομερής.

Η Πρόταση 8 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο 2008, εξαγρίωσε τις φιλελεύθερες που αναρωτήθηκαν πώς η πρωτοποριακή Καλιφόρνια θα μπορούσε να πέσει στην ίδια κατάσταση, με τις περίπου άλλες 40 Πολιτείες που απαγορεύουν το γάμο των λεσβιών. Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικά συντηρητικές είχαν ενθαρρυνθεί και καυχήθηκαν πως η αιτιολόγησή τις είχε εθνική στήριξη.

Αυτό οδήγησε την υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, το οποίο έκανε μια ασυνήθιστη συστροφή: ο Κυβερνήτης Arnold Schwarzenegger, του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, και ο Γενικός Εισαγγελέας Jerry Brown, που πιστεύει στο δημοκρατικό κόμμα, δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την απαγόρευση και δεν θα προσφύγουν κατά της προηγούμενης απόφασης που επιτρέπει το γάμο των λεσβιών.

Ο ανώτατος δικαστής του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου, Vaughn Walker διερωτήθηκε εάν η ομάδα που υπερασπίζεται την απαγόρευση του γάμου των λεσβιών μπορεί από μόνη της να ασκήσει έφεση.

"Φαίνεται, τουλάχιστον, αμφίβολο πως οι υποστηρίκτριες της Πρότασης 8 θα είναι σε θέση να προβούν σε προσφυγή-έφεση χωρίς να συμμετέχει και η Πολιτεία της Καλιφόρνια, παραμένει ασαφές εάν το εφετείο θα είναι σε θέση να αποφανθεί το βάσιμο της προσφυγής των υποστηρικτριών", έγραψε.

Ο Jesse Choper, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley, δήλωσε πως το εφετείο φάνηκε να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ένα "genuine issue *Α Νομικές αναλύτριες είναι αβέβαιες πώς το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί.

Οι υποστηρίκτριες της Πρότασης 8 λένε ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση από την στιγμή που η κυβέρνηση της Καλιφόρνια δεν θα την ασκήσει και ότι ο θεσμός του γάμου θα ζημιωθεί με το να επιτραπεί ο γάμος των λεσβιακών ζευγαριών.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι δικηγορίνες υπεράσπισης των λεσβιακών γάμων, οι οποίες ανέλαβαν την υπόθεση λέγοντας ότι ήθελαν να θέσουν την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να ρυθμίσει μια εθνική πολιτική, τώρα φαίνονται έτοιμες να περιορίσουν την άμεση μάχη στην Καλιφόρνια.

"Η σαφής προτίμησή μας είναι να διεκδικήσουμε δικαστικά την απόρριψη της Πρότασης 8 επί της ουσίας (προς το Ανώτατο Δικαστήριο) και να επικρατήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα παραμεριστεί μια νικητήρια επιχειρηματολογία», είπε ο Τend Boutrous, ένας από τις δικηγορίνες-ους που υπερασπίζεται το λεσβιακό γάμο στη Καλιφόρνια.

Αν τα δικαστήρια της Καλιφόρνια καταλήξουν σε απόφαση υπέρ του γάμου λεσβιακών ζευγαριών, “Θα είναι ένα ισχυρό όπλο στη μάχη για την ισότητα γάμου σε όλη τη χώρα", δήλωσε ο Boutrous.

Επίσης, θα ενθαρρύνει τα δικαιώματα των λεσβιών, όπου είχε αποφευχθεί για καιρό μια ομοσπονδιακή δικαστική μάχη από το φόβο πως το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί εναντίον των δικαιωμάτων των λεσβιών.

Η κα. Kate Kendell, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Λεσβιών, είπε πως αν η απαγόρευση της Καλιφόρνιας στο γάμο των λεσβιακών ζευγαριών, αρθεί οριστικά, θα έχει μια "καταλυτική επίδραση” στη συζήτηση του γάμου των λεσβιών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κα. Kendell προτιμά η απόφαση να περιορίζεται στην Καλιφόρνια, με την ελπίδα να νικήσει, παρά να διακινδυνεύσει μια μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Therese Stewart, μια αναπληρώτρια δικηγορίνα του Σαν Φρανσίσκο που βοήθησε στην ομοσπονδιακή δικαστική υπόθεση της Καλιφόρνια , δήλωσε πως η ομάδα της "σίγουρα συζητά" αν πρέπει να δοθεί έμφαση στο θέμα της δυνατότητας της ομάδας που είναι υπέρ της Πρότασης 8 να ασκήσει έφεση, δυνατότητα την οποία τελικά κρίνουν τα δικαστήρια.

"Νομίζω ότι τα υπέρ του να σταματήσει εδώ είναι ότι έχετε μια απόφαση που επιτρέπει το γάμο σήμερα στην Καλιφόρνια και η σύντομη μάχη σταματά για την Καλιφόρνια", δήλωσε η κα. Stewart.

"Και υπάρχει λιγότερος κίνδυνος από την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η υπέρ του γάμου απόφαση είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να είναι θετική σε εθνικό επίπεδο. Διαφορετικές άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις», είπε.


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.8.10 και την μεταφράσαμε από την http://www.reuters.com/article/idUSTRE67G4Y820100817

Τη φωτογραφία την βρήκαμε στην ίδια δημοσίευση, στις 12.8.10 το λεσβιακό ζευγάρι Terese Rowe και Kristin Orbin περιμένει να παραλάβει την άδεια γάμου έξω από το Δημαρχείο του San Francisco, της California πριν το δικαστήριο αναστείλει την δυνατότητα αυτή, με βάση την προσφυγή της ομάδας που υπερασπιζεται την Πρόταση 8.

*Α Genuine issue= Μια διαφορά πάνω σε ένα πραγματικό περιστατικό όπου τα αποδεικτικά στοιχεία δεν δημιουργούν παραδεκτό ζήτημα, αυτό το αποτέλεσμα της δικαστικής υπόθεσης μπορεί να το επικαλείται άλλο δικαστήριο.

Προσπάθειες για να ζήσουν και να πηγαίνουν σχολείο οι Αφγανές

Πως να διαπραγματευτείτε με τους Ταλιμπάν που θέτουν τη ζωή των γυναικών σε κίνδυνο.

"Αν έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ του να σώσετε τη ζωή μιας κοπέλας ή να της επιτρέψετε να πάει στο σχολείο, ποιό θα κάνατε πρώτα"; Αυτή ήταν η απάντηση του Αφγανού Πρόεδρου Hamid Karzai, όταν τον ρώτησα τον περασμένο μήνα, αν τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν θα μπορούσαν να θυσιαστούν για την ειρήνευση με τους Ταλιμπάν.

Ενώ οι πραγματικά ειρηνευτικές συνομιλίες ίσως δεν αρχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν σαφές σε μένα σε ένα σχετικά πρόσφατο ταξίδι στην Καμπούλ για τη πολιτική και τη πνευματική βασική εργασία που γίνεται για "συμφιλίωση" με τους στασιαστές. Ο Karzai φαίνεται κουρασμένος από μακελειό του πολέμου και την αβεβαιότητα της διεθνούς κοινότητας να παραμείνει δυνατή. Πολλές από τις ξένες χώρες συμμάχους του, εν τω μεταξύ, έχουν γίνει τόσο κυνικές για τη σημερινή κατάσταση στο Αφγανιστάν που δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια συμφωνία με τους Ταλιμπάν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Ωστόσο, η προοπτική είναι πολύ εξασθενισμένη στην κοινωνία του Αφγανιστάν, η οποία υπέφερε περισσότερο υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν - οι γυναίκες και τις εθνοτικές μειονότητες, κυρίως.

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν πολέμησαν με κάποια επιτυχία - και με την ισχυρή υποστήριξη από την Γραμματέα Χίλαρι Κλίντον - πως πρέπει να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις για τη συμφιλίωση με τους Ταλιμπάν. Αλλά η κυβέρνηση Obama δεν έχει αποκλείσει τη στήριξη μιας διαδικασίας κατά την οποία οι Ταλιμπάν διοικητές που έχουν ένα ιστορικό των φρικαλεοτήτων κατά των Αφγανών, κυρίως έναντι γυναικών, να τους προσφερθούν κυβερνητικές θέσεις ή ακόμα και de facto έλεγχος ορισμένων περιοχών, εφόσον δεν έχουν δεσμούς με την Αλ- Κάιντα και υποσχεθούν να σεβαστούν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν. Μία από δυτικές διπλωμάτισσες είπε πρόσφατα το περιοδικό Time: "Θα πρέπει να είμαστε ρεαλίστριες. Εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε στρατεύματα και να δαπανούμε χρήματα για πάντα. Θα πρέπει να είναι μια συμβιβαστική λύση και θα πρέπει να γίνουν θυσίες.

Αν πρόκειται να είμαστε ρεαλίστριες, ας αντιμετωπίσουμε
τουλάχιστον πως οι θυσίες θα γίνουν. Οι Ταλιμπάν δεν είναι απλώς άλλη μια πολέμαρχη πολιτοφυλακή που αγωνίζεται για ένα κομμάτι της δράσης, είναι ένα ιδεολογικό κίνημα του οποίου οι ηγέτες πιστεύουν πως έχουν το δικαίωμα να βυθίσουν το Αφγανιστάν στο σκοτάδι, όταν το αποφάσισαν τη δεκαετία του 1990. Σε πολλά μέρη της χώρας όπου κυριαρχούν, συνεχίζουν να σκοτώνουν τις γυναίκες που πηγαίνουν στο σχολείο, στην εργασία ή συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία, καθώς και τους άνδρες που τις υποστηρίζουν. Εάν ένας Ταλιμπάν Έπαρχος της σκιώδους κυβέρνησης με τέτοια ιστορία γινόταν πραγματικός κυβερνήτης μιας επαρχίας, "τα γράμματα της νύχτας” που οι Ταλιμπάν παραδίδουν τώρα απειλώντας τις γυναίκες θα γίνουν διατάγματα κατά τη διάρκεια της μέρας.

Ίσως αυτό να μην είναι αρκετό για να καθορίσουν τη στρατηγική τις οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά πριν με την παραίτησή μας θέσουμε σε κίνδυνο τις αρχές μας για την ειρήνη, πρέπει να αναρωτηθούμε: Θα μπορούσε μια τέτοια ανταλλαγή να εξασφαλίσει την ασφάλεια που υπόσχεται; Εδώ είναι που το ρεαλιστικό επιχείρημα καταρρέει.

Το ίδιο επιχείρημα, τελικά, έγινε στο Πακιστάν κατά τη διαπραγμάτευση διακανονισμού το 2008 με τους Ταλιμπάν, δίνοντάς τους τον έλεγχο της κοιλάδας Swat με αντάλλαγμα τις υποσχέσεις να αναγνωρίσουν το δικόγραφο της κεντρικής κυβέρνησης και αφήσουν τις γυναίκες εργάζονται χωρίς φόβο. Οι Ταλιμπάν έσπασαν αυτές τις υποσχέσεις, η Πακιστανική κοινωνία σοκαρίστηκε από τις εικόνες των γυναικών που μαστιγώνονταν και την πυρπόληση των σχολείων. Μέσα σε λίγους μήνες, ο πακιστανικός στρατός ξεκίνησε μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει ότι είχε δώσει στους Ταλιμπάν.

Περίπου το ίδιο συνέβη όταν η Κολομβία παραχώρησε έδαφος στην επαναστατική ομάδα FARC το 1999 (η FARC συνέχισε τις απαγωγές, τις δολοφονίες και ο πόλεμος συνεχίστηκε ), όταν η Αγκόλα έφερε το κόμμα UNITA του βάναυσου πολέμαρχου, Jonas Savimbi, στην κυβέρνηση το 1994 (η συμφωνία κατέρρευσε, και η UNITA συνέχισε τον πόλεμο), όταν η διεθνής κοινότητα βοήθησε στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη ειρήνης στη Sierra Leone το 1999, που έδωσε σε μια φαύλη ομάδα ανταρτών του Foday Sankoh μερίδιο της εξουσίας (οι δυνάμεις του Sankoh συνέχισαν να διεξάγουν επιθέσεις μέχρι που η Αγγλική επέμβαση αποκατέστησε την τάξη). Κάθε φορά συγκλονιζόμαστε-σοκαριζόμαστε να μαθαίνουμε πως τα καταχρηστικά-κακοποιητικά, επιθετικά κινήματα, όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, συνεχίζουν να συμπεριφέρονται καταχρηστικά-κακοποιητικά και με επιθετικούς τρόπους.

Το ίδιο είναι πιθανό να συμβεί στο Αφγανιστάν, όταν στους ηγέτες Ταλιμπάν που έχουν διαπράξει τις χειρότερες ωμότητες, δοθεί ο έλεγχος των κοινοτήτων που τρομοκρατούσαν. Εικόνες κατάχρησης-κακοποίησης γυναικών είναι πιθανό να αρχίσουν να μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, εγείροντας την επώδυνη ερώτηση αν είναι αυτό για το οποίο οι ξένες και οι αφγανικές δυνάμεις θυσιάστηκαν. Θα μπορούσαν να υπάρξουν αντίποινα κατά των παρατηρητριών των ΗΠΑ και των συνεργάτιδων της κυβέρνησης, και οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν περιοχές όπου οι αντάρτες έχουν αναλάβει την εξουσία, οι εθνοτικές μειονότητες του Αφγανιστάν (που αποτελούν συνολικά την πλειοψηφία) είναι ιδιαίτερα φοβισμένες για μια συμφωνία η οποία θα αυξάνει την επιρροή των Ταλιμπάν, πολλές Αφγανές πιστεύουν ότι μια εσπευσμένη διαδικασία σαν αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ευρύτερο εμφύλιο πόλεμο.

Καμία από αυτές τις φρικτές συνέπειες δεν θα επιταχύνει την απόσυρση των ΗΠΑ. Ακριβώς το αντίθετο. Και δεν είναι ρεαλισμός, αλλά ένα άλμα πίστης που γεννήθηκε από απελπισία, το να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαν να αποφευχθούν μόνο με την απαίτηση από το «συνδυασμό» των δυνάμεων των Ταλιμπάν να αποκηρύξουν τη βία και να υποστηρίξουν το Σύνταγμα του Αφγανιστάν.

Ορισμένες υποψιάζονται πως το μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών είναι ένα πρόσχημα για τη διατήρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν για πάντα (ειρωνικά, το τμήμα της εκλογικής περιφέρειας του Προέδρου Obama που θα έπρεπε κανονικά να ανησυχεί περισσότερο για την υπεράσπιση των γυναικών στο Αφγανιστάν, είναι επίσης το πιο επιφυλακτικό τμήμα όσον αφορά τη δέσμευση των ΗΠΑ εκεί). Αλλά εάν κάποια πιστεύει ότι το πλαίσιο της στρατηγικής του Στρατηγού David Petraeus είναι οι εξεγέρσεις για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, ή μια πιο περιορισμένη αποστολή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με λιγότερα στρατεύματα και πως δεν υπάρχει ανάγκη για βιαστικές προσφορές που να δίνουν στους Ταλιμπάν μερίδιο της εξουσίας.

Όποιo και αν είναι το όραμα κάποιας για την πορεία στο Αφγανιστάν, η απάντηση στην εγκάρδια ερώτηση του Karzai πρέπει να είναι: Θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να παραμείνουν οι κοπέλες ζωντανές και να πηγαίνουν στο σχολείο ταυτοχρόνως. Αν προσπαθήσετε να διευθετήσετε τη σύγκρουση με έναν τρόπο που θυσιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα της ειρήνης, δεν θα πετύχετε ούτε αυτή (την ειρήνη).


Την είδηση την βρήκαμε στις 15.8.10 και την μεταφράσαμε από την http://www.hrw.org/en/news/2010/08/15/how-settling-taliban-puts-women-risk

O Tom Malinowski, που έγραψε το άρθρο είναι διευθυντής στην Ουάσιγκτον για το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε στην αγγλική την εξήντα πέντε σελίδων έκθεση που πραγματεύεται τις προκλήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών που τίθενται από τις μελλοντικές συμφωνίες της κυβέρνησης με την εξέγερση των Ταλιμπάν. Η έκθεση περιγράφει τον τρόπο στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Ταλιμπάν, που οι γυναίκες συχνά υφίστανται απειλές, εκφοβισμό και βία, όπου στόχοι τους είναι οι σπουδάστριες, φοιτήτριες, οι ηγέτιδες πολιτικίνες και οι ακτιβίστριες, στις οποίες επιτέθηκαν και σκότωσαν χωρίς να τιμωρηθούν.

15 Αυγ 2010

Η πρώτη γονδολιέρισα στη Βενετία

Η πρώτη κυρία, έγινε επισήμως ευπρόσδεκτη στις τάξεις των γονδολιέριδων της Βενετίας

Οι αρχές στην Βενετία της Ιταλίας χορήγησαν πλήρη άδεια σε γονδολιέρισα, για πρώτη φορά.

Κόρη γονδολιέρη και μητέρα η 24χρονη Giorgia Boscolo, πέρασε μια ολόκληρη χρονιά πρακτικής και γραπτών εξετάσεων.

Αυτή συμμετέxει στην μέχρι σήμερα, ανδρική συντεχνία γονδολιέριδων της Βενετίας και τώρα μπορεί επίσημα να οδηγεί τουρίστριες μέσα στα στενά κανάλια της πόλης.

Η κα. Boscolo ελπίζει σύντομα να έχει τη δική της γόνδολα δεμένη μπροστά στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Ο αντιδήμαρχος της Βενετίας, Sandro Simionato παραδέχθηκε, υπήρξε "υπερβολική ανδρική κυριαρχία» στο εσωτερικό της συντεχνίας των 425-ισχυρών γονδολιέριδων, η οποία κρατά επτασφράγιστο μυστικό αρχαίες παραδόσεις και τις δεξιότητες της.

Αλλά ο δημοσιογράφος, David Willey, του BBC στη Ρώμη είπε πως ακόμη και τώρα, η Giorgia Boscolo μπορεί να αντικαστήσει μόνο ένα συνάδελφό της, αν θέλει να πάρει μια ημέρα ρεπό από την επικερδή εργασία.

Οι ναύλοι ξεκινούν από 40 ευρώ για μια 20λεπτη βόλτα με τη γυαλιστερή 11μετρη, μαύρη γόνδολα με την χαρακτηριστική μεταλική πλώρη.


Την είδηση την βρήκαμε στις 14.8.10 και την μεταφράσαμε από το BBC News στην http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10976450

Η Katherine Miller παραιτήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις λόγω λεσβοφοβίας

Μια λεσβία δόκιμη αξιωματικίνα παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από την ανώτατη στρατιωτική ακαδημία των ΗΠΑ στο West Point εξ' αιτίας της πολιτικής "μη ρωτάς, μη λες" (Don't Ask Don't Tell, DADT) η οποία απαγορεύει σε ανοιχτά δηλωμένες λεσβίες να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, η Katherine Miller, μια κορυφαία φοιτήτρια κοινωνιολογίας, για να εισέλθει στο τρίτο έτος της ακαδημίας, έπρεπε να υπογράψει μια δέσμευση πως δεν είναι λεσβία για να ολοκληρώσει τις δύο τελευταίες χρονιές στη σχολή, πριν πάει να υπηρετήσει πέντε χρόνια στο στρατό.

Ωστόσο, η κ. Miller είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να λέει ψέματα για τη σεξουαλικότητά της και ότι ήταν προβληματισμένη από τη λεσβοφοβική πολιτική DADT που ενθαρρύνεται από την West Point, καθώς είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, για να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι είναι λεσβία.

Στην επιστολή παραίτησής της, η κα. Miller έγραψε: "Με τη παραίτησή μου έχω την πρόθεση να προσφέρω ένα απτό παράδειγμα των συνεπειών ενός αποτυχημένου νόμου και μιας αποτυχημένης κοινωνικής πολιτικής.

"Με λίγα λόγια, έχω πει ψέματα στις συμφοιτήτριες-ες μου. Με
την αποδοχή της υφιστάμενης πολιτικής των ενόπλων δυνάμεων τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα και η ταυτότητά μου".

Αν και επιμένει ότι δεν παραιτήθηκε υπό την πίεση κάποιας-ου, η κ. Miller πρόσθεσε πως αισθανόταν την ανάγκη να ετοιμάζει μια ψεύτικη ετερό ιστορία για να την μοιράζεται με τις συναδέλφισσες-ους της, δόκιμες αξιωματικίνες, όταν την ρωτούσαν και πως είχε υπομείνει λεσβοφοβικά σχόλια σε συζητήσεις από φόβο μήπως "απομακρυνθεί από τις απόψεις της".

Η κ. Miller θα ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Yale αυτό το φθινόπωρο και είπε ότι προτίθεται να συνεχίσει να αγωνίζεται για την κατάργηση της πολιτικής DADT, προσθέτοντας ότι θα επανέλθει στο West Point για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, αν καταργηθεί αυτή η πολιτική.


Την είδηση τη βρήκαμε στις 13.8.10 και τη μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/13/top-ranking-lesbian-cadet-quits-west-point-over-anti-gay-military-policy/

Κλείνει ένα κέντρο για λεσβίες στη Γλασκώβη

Ένα κέντρο λεσβιών στη Γλασκώβη που λειτουργεί με δημόσιο χρήμα εκδιώχθηκε από τις εγκαταστάσεις του μετά από μια σειρά οικονομικών παρατυπιών που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρεται σε αποκλειστικό άρθρο της Herald της Σκωτίας, το Κέντρο Castro, το οποίο λειτουργεί υπό τη συμβούλο Ruth Black, μπορεί να παραμείνει ανοικτό για μια εβδομάδα ακόμη, στην καλύτερη περίπτωση, πριν τελικά κλείσει οριστικά.

Μετά από έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου της Γλασκώβης, η αναφορά πέρασε στην αστυνομία της Strathclyde όπου ερευνούν τώρα τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά του κέντρου Castro.

Το κέντρο είχε λάβει επιχορήγηση ως βασική χρηματοδότηση το ποσό των £ 50.000, το οποίο πλέον έχει αποσυρθεί, και η κ. Black έχασε τη θέση της στο Εργατικό Κόμμα.

Ωστόσο, πιστεύεται ότι η υπόθεση δεν θα κλείσει με την αποπομπή της κ. Black και της μακροχρόνιας συντρόφισσάς της Jeannie McDougall. Η κ. Black έχει συνδεθεί με κατηγορίες για ναρκωτικά και υπερβολική εύνοια προς τον γκέι, υπό δυσμένεια πρώην επικεφαλής του συμβουλίου, Steven Purcell.

Το δημοτικό συμβούλιο είπε πως μια σειρά ερωτήσεων που υπέβαλε στην κα. Black παρέμειναν αναπάντητες και έχουν αποσταλεί στην αστυνομία.
Οι ερωτήσεις αφορούν την οικονομική διαχείριση του κέντρου Castro, τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό, παρά τις κρατήσεις που γίνονται στους μισθούς, την απασχόληση του γιου της κα. Black (παρά το γεγονός ότι η απασχόληση συγγενών αντιτίθεται στους κανόνες του συμβουλίου) και τη λειτουργία χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Υπάρχουν επίσης ερωτήσεις σχετικά με υπέρογκους λογαριασμούς τηλεφώνου, παρατυπίες στις πληρωμές προς μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, καθώς και την κατάχρηση της επιδότησης αυτοκινήτου.

Η κα. Black δήλωσε πως το κέντρο Castro θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του χωρίς επίσημο χώρο. Ωστόσο, με τα χρέη του να ανέρχονται σε £ 44, 000 και την απόσυρση της κρατικής επιχορήγησης, αυτό θα ήταν αδύνατο.
Ένας εκπρόσωπος του συμβουλίου είπε στην Herald της Σκωτίας: “Η διαδικασία της έξωσης έχει ξεκινήσει”


Το άρθρο το βρήκαμε στις 13.8.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/13/glasgow-gay-and-lesbian-centre-eviction-begins/

12 Αυγ 2010

H Costa Rica δεν δέχτηκε δημοψήφισμα για τον γάμο των λεσβιών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Costa Rica καταδίκασε το να επιτραπεί δημοψήφισμα για το αν τα λεσβιακά ζευγάρια πρέπει να μπορούν να έχουν πολιτικό γάμο.

Το δημοψήφισμα είχε την υποστήριξη καθολικών ομάδων, αλλά το δικαστήριο είπε ότι η πλειοψηφία δεν πρέπει να αποφασίζει για τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Αντ 'αυτού, το δικαστήριο είπε, τα δικαιώματα αυτά πρέπει να χορηγούνται από τις πολιτικίνες και τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, η απόφαση αναφέρει: “Τα δικαιώματα των μειονοτήτων που απορρέουν από αξιώσεις ενάντια στην πλειοψηφία δεν μπορεί να υπόκεινται σε διαδικασία δημοψηφίσματος, όπου απαιτείται πλειοψηφία".

Η Κόστα Ρίκα, η οποία είναι μια καθολική χώρα, αναμενόταν να απορρίψει τον πολιτικό γάμο στην ψηφοφορία που επρόκειτο να λάβει χώρα τον Δεκέμβριο.
Η νομοθεσία του πολιτικού γάμου εισήχθη τη χρονιά 2008, αλλά είναι σε αδιέξοδο.

Στην τρέχουσα μορφή του, το νομοθετικό σχέδιο θα προσφέρει στα λεσβιακά ζευγάρια κάποια από τα δικαιώματα που έχουν οι ετερό, όπως εκείνα που σχετίζονται με τα κληρονομικά, την ασφάλιση υγείας και τις επισκέψεις σε νοσοκομεία.

Στην απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 11.8.10 και το μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/08/11/costa-rica-court-says-no-to-referendum-on-civil-unions/

Η Κύπρος θέτει το ζήτημα του γάμου, το Μεξικό τον νομιμοποίησε, η Χιλή πρότεινε νόμο, η Αλάσκα πιέζεται να αποδεχτεί το γάμο και η Καλιφόρνια με το ίδιο σχεδόν σκεπτικό τον νομιμοποίησε.

Στην φωτογραφία η κα. Cinthia Nixon, επιδεικνύει εορταστικά το δακτυλίδι του γάμου της επανα-διεκδικόντας την νομιμοποίησή του.

Ο Δικηγορικός σύλλογος των ΗΠΑ -ΑΒΑ, υποστηρίζει το γάμο των λεσβιών

Οι λεσβίες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να νυμφεύονται με αστικές τελετές, δήλωσαν εκπροσώπισες της χάραξης πολιτικής του Δικηγορικού Συλλόγου των ΗΠΑ- ΑΒΑ AMERICAN BAR ASSOCIATION στις 10.8.10. Το μέτρο αυτό πέρασε με ψηφοφορία δια βοής.

Η σύνθεση των ηγέτιδων της ABA, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος, μίλησαν υπέρ του ψηφίσματος. Ο νέος πρόεδρος του ABA, Stephen Zack, ρώτησε "Γιατί κάποια σε αυτή τη χώρα δεν θέλει δύο άνθρωποι που αγαπιούνται να απολαύσουν τις ευλογίες του γάμου και τις προστασίες του νόμου;"

Ο πρώην Πρόεδρος του ABA Tommy Wells είπε στο Κοινοβούλιο ότι “οι πολίτισσες, του ιδίου φύλου οι οποίες στερούνται το δικαίωμα πολιτικού γάμου επιδιώκουν μόνο να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στο θεμελιώδη θεσμό της ζωής των πολιτισσών μας. Θέλουν απλώς να μοιράζονται τις νομικές ευλογίες που δίνουμε στα έγγαμα ζευγάρια. Αυτό μπορεί μόνο να ενισχύσει το γάμο".

Μόνο ο Leslie W. Jacobs, πρώην πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου της Πολιτείας του Ohio και ένας συνεργάτης του γραφείου Cleveland Thompson Hine, μίλησε κατά του μέτρου. Προσπάθησε να καταθέσει μια πρόταση, η οποία είχε αποκλειστεί επί της διαδικασίας. “Έχω απρόθυμα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σιωπή σχετικά με ένα ζήτημα της πολιτικής ορθότητας είναι δειλία”, δήλωσε στο Σώμα.

"Ό,τι κάνουμε [στο Σώμα] επηρεάζει σοβαρά την αντίληψη μας στα νομοθετικά φόρουμ. Αν θεωρηθούμε παράλογες για κάτι που το νομοθετικό σώμα εύκολα κατανοεί, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αποδεχτούν την γνώμη μας για κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν”, είπε.

Η ψήφιση 111 είχε εντονότερο ρυθμό-ορμή στο Σώμα από τότε που το περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε-έκρινε την περασμένη εβδομάδα στην υπόθεση Perry κατά Schwarzenegger ότι η Πρόταση 8 της Καλιφόρνια που απαγορεύει το λεσβιακό γάμο παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Το Σάββατο, ο Laurence Tribe, ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πιθανολογεί πως κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος κατά την ετήσια συνεδρίαση, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επικυρώσει την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου, με Δικαστή τον Anthony M. Kennedy πιθανώς να παρέχει την καθοριστική ψήφο.

Σε μια συνέντευξη σε ένα κυριακάτικο πρόγραμμα, ο David Boies, ένας από τους επικεφαλής δικηγόρους των εναγόντων της υπόθεσης Perry, δήλωσε ότι θα ήταν "σημαντικό" εάν ο ΑΒΑ υποστηρίξει δημόσια την ισότητας του γάμου. "Ο ΑΒΑ είναι προφανώς η πιο σεβαστή νομική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ίσως στον κόσμο, και η γνώμη του θα εισακουστεί στα νομοθετικά σώματα και τα δικαστήρια», είπε.

Το Σώμα υποστηρίζει εδώ και καιρό τα νομικά δικαιώματα των λεσβιών. Μεταξύ των δράσεών του:
• Το 1989, το Συμβούλιο πέρασε ένα θέσπισμα-νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
• Το 1995, αντιτάχθηκε στις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό σε θέματα επιμέλειας παιδιών.
• Το 2004, ενέκρινε την πολιτική αντίθετη στις προσπάθειες να θεσπιστεί μια ομοσπονδιακή συνταγματική τροπολογία που θα απαγόρευε στις Πολιτείες να αναγνωρίζουν το λεσβιακό γάμο.
• Τον Αύγουστο 2009, το Συμβούλιο ζήτησε την κατάργηση του Άρθρου 3 του Νόμου Υπεράσπισης του Γάμου, που αρνείται στις ομοσπονδίες συζυγικές παροχές και προστασίες σε νόμιμα παντρεμένες λεσβίες συζύγους.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 10.8.10 και το μεταφράσαμε από American Bar Association γραμμένο από τον Edward A. Adams στην http://www.abajournal.com/news/article/aba_backs_marriage_equality_for_gays_and_lesbians

Η Queen Latifah αγκαλιά με την Jeanette Jenkins

Μέχρι τώρα, η Queen Latifah ήταν το πιο περιζήτητη μαύρη γυναίκα στο Χόλιγουντ και μια από τις πιο ελκυστικές Αφροαμερικανίδες ηθοποιούς από τις διαφημιστικές της Madison Avenue.

Ωστόσο, η Queen Latifah, Dana Owens, είναι έτοιμη να χάσει αυτή της την θέση-status, τώρα που δημόσια αναγνώρισε πως είναι λεσβία. Έχει αναφερθεί πως μόλις δημοσιοποιήθηκε, πως η Πρόταση 8 θεωρήθηκε αντισυνταγματική στην Καλιφόρνια, δίνοντας στις λεσβίες το δικαίωμα να νυμφευθούν, βγήκε στο κατάστρωμα του σκάφους της όπου βρισκόταν η Alicia Keys και η Swizz Beatz και αγκάλιασε ρομαντικά στην γυναίκα που έχει πολλά χρόνια σχέση, την παγκοσμίου φήμης εκπαιδεύτρια Jeanette Jenkins.

Οι περισσότερες πίστευαν ότι η Queen Latifah ήταν λεσβία από τότε που έπαιξε με πειστικό τρόπο στην επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία Set if Off, και ακόμη και πριν από αυτήν. Θα είναι πιο δύσκολη η αγορά του Hollywood για την Queen Latifah σήμερα, γιατί, σε πολλές από τις ταινίες της και στην τηλεόραση έχει παίξει τον ρόλο μιας ισχυρής έγχρωμης γυναίκας που πάντα ερωτευόταν τον καρδιοκακτητή: όπως τον Will Smith στη ταινία “Fresh Prince of Bel Air”, τον LL Cool J στη ταινία Last Holiday και τον Djimon Hounsou στη Beauty Shop.

Η βραβευμένη σταρ με grammy δεν θα χάσει την ιδιότητά της ως θρυλική και πρωτοποριακή ράπερ η οποία βοήθησε ανοίξει τις πόρτες για άλλες έγχρωμες να στη μουσική βιομηχανία. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έρχεται στις σχέσεις της με την Madison Avenue, ιδίως ως εκπρόσωπος προσωπικοτήτων για τα κορίτσια των εξωφύλλων και της εταιρείας γυναικείων εσωρούχων Curvation.

Τελικά, πρέπει να είμαστε πιστές στην εαυτή μας. Το ερώτημα είναι, η υπόλοιπη έγχρωμη κοινότητα - και η Αμερική για το θέμα αυτό - να την δεχθεί για το ποια είναι.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 10.8.10 και το μεταφράσαμε από την http://rollingout.com/insideentertainment/the-pulse/10439-now-that-queen-latifah-is-openly-gay-she-will-lose-hollywood-status-endorsements.html

11 Αυγ 2010

Λεσβοφοβία στην Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνση αγνοεί τις “ανάγκες των νεαρών-έφηβων λεσβιών” , είπε ο Kai Gehring του κόμματος των Πρασίνων κατηγορόντας την γερμανίδα Υπουργίνα της Οικογένειας Kristina Schroeder πως, απερίσκεπτα αγνοεί τις ανάγκες της νεολαίας των λεσβιών. Ο Gehring έχει απευθύνει έκκληση για άμεσο σχέδιο δράσης στην μάχη κατά της λεσβοφοβίας.

Με την άνοδο τις βίας κατά των queer στη Γερμανία - όπως τον ξυλοδαρμό μίας τρανς τον περασμένο μήνα στο Βερολίνο – το Πράσινο Κόμμα της Γερμανίας έχει κατηγορήσει την Υπουργίνα της οικογένειας πως αγνοεί τις τρομερές ανάγκες της queer νεολαίας. Ο εκπρόσωπος της νεολαίας των Πρασίνων, Kai Gehring, έκανε έκκληση για ένα ομοσπονδιακό σχέδιο δράσης για την προώθηση αναγκών της κοινότητας και για την καταπολέμηση της λεσβοφοβίας σε εθνικό επίπεδο. Ο Gehring είπε στην εφημερίδα Deutsche Welle ότι η κυβέρνηση, και ιδίως το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατισσών, η υπουργίνα της Οικογένειας, Kristina Schroeder, "αγνοούν και παραμελούν τα συμφέροντα της λεσβιακής νεολαίας”. Είπε ότι βρέθηκε "έλλειψη του ενδιαφέροντος του υπουργείου στο 5-10% της νεολαίας και αυτό είναι απαράδεκτο".


Η βία είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη
Ο Gehring είχε στείλει μια ερώτηση στο υπουργείο της οικογένειας ζητώντας να εξηγήσει τη θέση του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι queer νέες.

Απογοητεύτηκε με την απάντηση που έλαβε, η οποία είπε πως απέδειξε, εν μέρει, την ελλιπή γνώση των δυσκολιών της ζωής των νεαρών λεσβιών. Αυτές περιλαμβάνουν ψυχολογικές μάχες, την έλλειψη κοινωνικής αποδοχής, την κακή σωματική υγεία, τον εκφοβισμό και τα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Η απάντηση του υπουργείου αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση των στατιστικών για τις αυτοκτονίες της queer νεολαίας, απάντηση την οποία ο Gehring αποκάλεσε "μη πειστική", καθώς στο ίδιο έγγραφο γίνονται πολλαπλές αναφορές σε μια μελέτη του 1999, πως οι απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των queer, ανέρχεται στο 18% - τέσσερις φορές περισσότερες από το ποσοστό της ετερό νεολαίας. Η Schroeder, η οποία δεν μπόρεσε να σχολιάσει, έδειξε κάποια ευαισθητοποίηση στην απάντησή της για τις μάχες της queer νεολαίας, δήλωσε ο Gehring, αλλά δεν προτίθεται να κάνει κάτι για την queer νεολαία. Ο Gehring αποκάλεσε τη στάση του υποργείου της οικογένειας «εντελώς επαίσχυντη, διότι γνωρίζουμε ότι η "queer γουρούνι" παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς προσβολές στις παιδικές χαρές του σχολείου, πως ο εκφοβισμός και η βία είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένα".


Οι νεαρές queer μετανάστριες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο
Ο Gehring απαίτησε από την κυβέρνηση να τεθούν στρατηγικές πρόληψης που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας της queer βίας και αυτοκτονιών μεταξύ των queer νέων, και ότι θα επεκτείνει ένα εθνικό σχέδιο ενσωμάτωσης για την καταπολέμηση της λεσβοφοβίας εντός των μεταναστευτικών πληθυσμών στη Γερμανία - όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων συχνά κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη τη ζωή για εκείνες που δεν ταιριάζουν με τα πρότυπα. Σύμφωνα με μια μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο της οικογένειας, από την ίδια την Schroeder, οι νεαρές λεσβίες μετανάστριες είναι πιθανότερο να έχουν κακή σωματική υγεία.

Ο Gehring τη Δευτέρα θα επαναλάβει την έξι ετών, απαίτηση του Κόμματος των Πρασίνων για μια επίσημη μελέτη σχετικά με την κατάσταση της queer νεολαίας, η οποία, δήλωσε ο Gehring, συστηματικά δεν αναφέρεται στις έρευνες της κυβέρνησης για την νεολαία. Είπε πως, για να κερδίσει την μάχη κατά της λεσβοφοβίας, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει το παράδειγμα - και να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την προώθηση της ανεκτικότητας. Εξέφρασε την απογοήτευσή του διότι ομοσπονδιακές και πολιτειακές κυβερνήσεις της Γερμανίας που δεν έχουν λάβει σαφέστερη θέση σχετικά με την λεσβοφοβία. «Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη ανάγκη δράσης για την υποστήριξη των νέων που εκ-δηλώνονται δημοσίως-outing", πρόσθεσε. "Το να τις αμελούμε-αψηφούμε ενσυνείδητα δεν βοηθά».


Η Γερμανία είναι καλύτερη από τις περισσότερες χώρες, ωστόσο,
Η Γερμανία προσφέρει δικαιώματα και προστασία στις queer, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο δεν έχουν - για παράδειγμα, την πρόσφατη αντι-λεσβοφοβική νομοθεσία κατά των διακρίσεων και την κατοχύρωση των λεσβιακών σχέσεων την χρονιά 2001 με το σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο, ο Klaus Jetz, Διευθύνων Σύμβουλος της LSVD στη Γερμανία, προειδοποιεί ότι η χώρα εξακολουθεί να μην είναι queer παράδεισος. Βίαιες επιθέσεις εναντίον των queer, είπε, βρίσκονται σε άνοδο, ειδικά στις queer πρωτεύουσες της χώρας του Βερολίνου και της Κολωνίας. Ο Jetz τόνισε πως, οι queer θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη βία έως ότου ο λεσβιασμός, ομοερωτισμός γίνει ορατός και αποδεκτός σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αυτό, δήλωσε στην εφημερίδα Deutsche Welle, πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία, όπου πρέπει να δει τον λεσβιασμό ως θέμα συζήτησης που "δεν αφορά μόνο τις τάξεις της σεξουαλικής εκπαίδευσης και βιολογίας", αλλά και "τις τάξεις της λογοτεχνίας, τις τάξεις της ιστορίας, στα μαθήματα γλώσσας, στα μαθήματα πολιτικής και όλες τις τάξεις". Ο Jetz πιστεύει επίσης ότι η κυβέρνηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επεξεργασία και την αυτοεκτίμηση των queer. Θέλει να δει την καταπολέμηση της λεσβοφοβίας να προστίθεται στην πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της Γερμανίας, που σήμερα είναι γνωστή ως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας. "Αν μιλάμε για ένα σχέδιο δράσης κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει, φυσικά, επίσης, τη πτυχή των queer καθώς επίσης την λεσβοφοβική συμπεριφορά και βία στη Γερμανία". Επίσης, θα ήθελα να δω να κωδικοποιούνται τα ίσα δικαιώματα των queer στο πλαίσιο του συντάγματος, ως ένδειξη ενδυνάμωσης της queer νεολαίας.

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε
Ο Jetz πρόσθεσε ότι, ενώ οι νέες στις μεγάλες πόλεις διαθέτουν ήδη ορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών, δεν υπάρχει καμία υποδομή για την παροχή στήριξης για την queer νεολαία στις επαρχίες της Γερμανίας. Τόσο αυτός και ο Gehring συνηγορούν στο ότι οι υπηρεσίες για την οικογένεια και τη νεολαία πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωπες με μια ταυτότητα που δεν χωράει στο κανόνα. Ο Gehring, εν τω μεταξύ, εκφράζει την ελπίδα ότι κάποια μέρα στη Γερμανία, το να είσαι διαφορετική, θα γίνει ο κανόνας, ότι «κάθε νέα-ος γυναίκα θα μεγαλώνουν αυτεξούσια και ότι θα μπορούν να είναι διαφορετικές χωρίς φόβο, και ότι οι queer νέες θα είναι αποδεκτές όπως οι φίλες τις της ίδιας ηλικίας, και θα απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια". Συμπλήρωσε πως η Γερμανία βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη αυτού του στόχου. "Αξίζει να αγωνισθούμε για τις επόμενες χρονιές", πρόσθεσε, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την έκκληση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ανάληψη δράσης.


Το άρθρο το βρήκαμε στις 23.7.10 και το μεταφράσαμε από την εφημερίδα Die Deutsche Welle στην http://www.dw?world.de/dw/0,1595,266,00.html