31 Οκτ 2010

1 στις 10 έφηβες έχει σχέση με γυναίκα

Μια μελέτη λέει ότι μία στις δέκα έφηβες ενεργές σεξουαλικά έχει συντρόφισσα του ιδίου φύλου

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας της New York, βρήκε ότι το 9,3% των σεξουαλικά ενεργών εφήβων δήλωσαν πως έχουν σχέση με τις συντρόφισες του ιδίου φύλου.

Το 2002, μια παρόμοια μελέτη για τις έφηβες στη Vermont και τη Massachusetts διαπίστωσε ότι μόνο 5 έως 6% είχε συντρόφισσες του ιδίου φύλου.

Ωστόσο, η τελευταία μελέτη διαπίστωσε ότι οι έφηβες που μόνο που κοιμούνται με συντρόφισες του ιδίου φύλου, ή κοιμούνται και με τα δύο φύλα, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν προφύλαξη.

Η μελέτη σε 17.000 νέες στη Νέα Υόρκη διαπίστωσε επίσης πως οι έφηβες που εμφανίζουν αμφισεξουαλική συμπεριφορά ήταν πολύ πιο πιθανό να έχουν εξαναγκαστεί σεξουαλικά. Περίπου το 1/3 αυτών των εφήβων δήλωσαν ότι είχαν εξαναγκαστεί σεξουαλικά, σε σύγκριση με το μόλις 16% των ετερό κοριτσιών και το 6% των ετερό αγοριών.

Ενώ, πάνω από το μσό των αμφισεξουαλικών αγοριών δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό, σε σύγκριση με ετερό εφήβους.

Η Elizabeth Saewyc, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο British Columbia, είπε στη Reuters Health ότι οι Lgb έφηβες μπορεί να συμμετάσχουν σε πιο επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές, διότι η σεξουαλική εκπαίδευση δεν αναφέρεται σε αυτές.

"Μερικές έφηβες που έχω δει μου λένε πως δεν προφυλάσονται πλήρως στο σεξ επειδή αισθάνονται πως ό,τι έμαθαν δεν ισχύουν όταν πρόκειται για το ίδιο φύλο”, είπε η κα. Saewyc.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό Παιδιατρική.


Την είδηση την βρήκαμε στις 29.20.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/29/study-says-one-in-ten-sexually-active-teens-has-same-sex-partners/

30 Οκτ 2010

Η CEDAW εξέδωσε σύσταση κατά των διακρίσεων

Η CEDAW εξέδωσε σύσταση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2, κατά των διακρίσεων

[Νέα Υόρκη, 27 Οκτωβρίου 2010] Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) ενέκρινε τη Γενική Σύσταση Αρ. 28: σχετικά με το άρθρο 2 της σύμβασης:

"Η επιτροπή εξέδωσε μια λεπτομερή γενική σύσταση σχετικά με το άρθρο 2 της Σύμβασης, στο οποίο επαναβεβαίωσε ότι οι διακρίσεις των γυναικών με βάση το φύλο και τη ταυτότητα κοινωνικού φύλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις γυναίκες, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή, η εθνικότητα, οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις και η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου".

Επιπλέον, η επιτροπή τόνισε ότι οι συμβαλλόμενες χώρες υποχρεούνται να διακηρύξουν την πλήρη αντίθεσή τις σε όλες τις μορφές των διακρίσεων κατά των γυναικών και πως θα πρέπει να ασκολουθήσουν πολιτικές στον τομέα αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς καθυστέρηση. Όταν μια συμβαλλόμενη χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη πόρων ή άλλων εμποδίων, θα πρέπει να επιδιώξει τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών. Η επιτροπή επαναλαμβάνει, τέλος, την έκκλησή της προς τις συμαβαλλόμενες χώρες να εξετάσουν ώστε να αρθούν οι προκαταλήψεις που αναφέρει η σύμβαση, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το άρθρο 2, το συντομότερο δυνατό".

Το άρθρο 2 της Σύμβασης
Οι συμβαλλόμενες χώρες καταδικάζουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές τις, συμφωνούν να συνεχίσουν με όλα τα κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση μια πολιτική εξάλειψης των διακρίσεων εναντίον των γυναικών και, για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

(Α) να ενσαρκώνουν την αρχή της ισότητας των γυναικών στα εθνικά τις συντάγματα ή άλλη κατάλληλη νομοθεσία αν δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί σε αυτά και να διασφαλίσουν, μέσω της νομοθεσίας και άλλων κατάλληλων μέσων, για την πρακτική υλοποίηση της αρχής αυτής,

(Β) Να θεσπίσουν τα κατάλληλα νομοθετικά και άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά περίπτωση, να απαγορεύσουν κάθε διάκριση κατά των γυναικών,

(Γ) Να εγκαθιδρύσουν δικαστική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε βάση ισότητας με τους άνδρες και να εξασφαλισθεί μέσω των αρμοδίων εθνικών δικαστηρίων και άλλους δημόσιους οργανισμούς η αποτελεσματική προστασία των γυναικών εναντίον κάθε πράξεως διακρίσεως,

(Δ) Να απέχουν από κάθε πράξη ή πρακτική διακρίσεων κατά των γυναικών και να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες αρχές και τα θεσμικά όργανα ενεργούν σύμφωνα με την υποχρέωση αυτή,

(Ε) Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή επιχείρηση,

(ΣΤ) Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν υφιστάμενους νόμους, κανονισμούς, συνήθειες και πρακτικές που συνιστούν διάκριση σε βάρος των γυναικών,

(Ζ) Να καταργήσουν όλες τις εθνικές ποινικές διατάξεις που αποτελούν διάκριση κατά των γυναικών.


Την είδηση την βρήκαμε στις 27.10.10 και την μεταφράσαμε από την Europian Womens Loby στην http://www.womenlobby.org/spip.php?article712

Η λεσβοφοβία ζει και βασιλεύει στους αθλητικούς ευρωπαϊκούς αγώνες

Διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο της άθλησης της Ευρώπης, λένε οι ακτιβίστριες, ενώ τα θέματα των τρανς θέτουν ένα μοναδικό σύνολο δύσκολων ερωτήσεων.

“Το κύριο πρόβλημα είναι σε επίπεδο βάσης", λέει ο Pepe Garcia Vazquez, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Άθλησης λεσβιών και γκέι (ELGSF). “Για παράδειγμα στα σχολεία, οι Lgbtiq συχνά δεν αισθάνονται ελεύθερες να εκφραστούν".

Το θέμα αυτό ήταν ένα από τα πολλά που τέθηκαν στην ετήσια διάσκεψη της ILGA-Europe στη Χάγη στις 29.10.10, μια μεγάλη συνάντηση των Lgbtiq οργανώσεων.

"Ένα άλλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της γλώσσας, προσπαθώντας να αποτρέψει προσβολές", "Άλλο είναι το θέμα της αφάνειας των Lbtiq αθλητριών".

Παρά τα πολλά εμπόδια, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, λένε ακτιβίστριες, για παράδειγμα, ο αριθμός των συμμετεχουσών στα EuroGames - στο Lgbtiq Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – αυξήθηκαν από 300 το 1992 σε πάνω από 5.500 το 2008.

Η ELGSF πρόσφατα έλαβε χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της λεσβφοβίας στο Παγκόσμιο Γυναικών Κύπελλο στη Γερμανία 2011, και έχει στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012 στη παραδοσιακά συντηρητική Πολωνία, ως μελλοντικό πεδίο μάχης για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων.

Μια νέα πηγή εσόδων ξεκίνησε από την 2009, η ΕΕ εξέδωσε-βιβλίο οδηγιών - Η Συνθήκη της Λισαβόνας – έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της "Άθλησης" για πρώτη φορά, αν και τα ποσά παραμένουν μικρά.

Transgender
Transgender και intersex ζητήματα στην άθληση τράβηξαν δημόσια προσοχή πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα στην περίπτωση της Νοτιοαφρικανής αθλήτιρας Caster Semenya οι οποία υποβλήθηκε σε τεστ εξακρίβωσης φύλου, μετά τη νίκη της στα 800 μέτρα πέρνοντας το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Αύγουστο 2009.

"Transgender" είναι συνήθως ορίζεται ως μια κατάσταση όπου ο αυτοπροσδιορισμός ενός προσώπου ως γυναίκα, άνδρας και τα δύο ή τίποτε από τα προηγούμενα, δεν ταιριάζει με το φύλο που έχει "προσδιοριστεί" από άλλες. Intersex περιλαμβάνει έναν συνδυασμό σωματικών χαρακτηριστικών σε ένα πρόσωπο που συνήθως ξεχωρίζουν-διαχωρίζουν-διακρίνουν τις γυναίκες από τους άνδρες.

Όπως και η διαμάχη της Semenya, τα trans και intersex θέματα, άναψαν διαμάχες στην Lgb κοινότητα και στο παρελθόν.

Στα EuroGames 2008 της Βαρκελώνη, μια ομάδα πρώην ανδρών αθλητριών της πετοσφαίρισης καταχωρήθηκαν να αγωνιστούν με λεσβιακή ομάδα, προκαλώντας την οργή των λεσβιακών ομάδων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

"Υπάρχει ένα πραγματικά τυφλό-σημείο εντός της Lgbq κοινότητας, επίσης και για το θέμα αυτό, είπε μια τρανς, στην εκδήλωση, προσθέτοντας το ρητορικό ερώτημα: "Χρειαζόμαστε πραγματικά τα φύλα στην άθληση;".

Η απάντηση, είναι "όχι" είπε η Louise Englefield από την ELGSF. H οποία επίσης, επισήμανε μια σειρά πρόσφατων μελετών που δείχνουν πως η δυνατότητα-ικανότητα και όχι το φύλο θα μπορούσε να είναι το καλύτερο κριτήριο για να μοιράσουν τις κατηγορίες στις αθλητικές ομάδες.

Για παράδειγμα στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος, οι διαγωνισμοί μεταξύ κορυφαίων δρομέων, όπως ορίζονται από προηγούμενες επιδόσεις, είναι πιθανό να γίνονταν μόνο-ανδρική υπόθεση, λόγω του φυσικού πλεονεκτήματος των επιπλέον μυών.

Αντιθέτως, στις χαμηλότερες κατηγορίες θα γινόταν μικτές εκδηλώσεις γυναικών και ανδρών.

Η δημοφιλής αυτή ιδέα μεταξύ πολλών trans, είναι μια ριζοσπαστική ιδέα η οποία δεν είναι αποδεκτή από όλες στην Lgbtiq κοινότητα. "Πιστεύω ότι οι λεσβίες μπορεί να χάσουν μόνο την αντισφαίριση" είπε ένας γκέι στο περιθώριο της διάσκεψης.


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.10.10 και την μεταφράσαμε από την Euobserver στην http://euobserver.com/890/31160

Τα κριτήρια είναι εξαιρετικά δύσκολα να ορισθούν, η μυϊκή μάζα είναι καθοριστικός παράγοντας και σε ό,τι αφορά την άθληση. Το ζητούμενο είναι όλα τα παιχνίδια να είναι για όλες και η άμιλα να είναι μεταξύ ισότιμων ομάδων. Ευαγγελία Βλάμη

29 Οκτ 2010

Γονείς: να αντιμετωπιστεί ο αντι-λεσβιακός εκφοβισμός στα σχολεία

Η πλειονότητα των γονέων λένε πως τα σχολεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αντι-λεσβιακού εκφοβισμού

Οι περισσότερες γονείς θεωρούν ότι τα σχολεία πρέπει να συζητήσουν τα lgbtiq θέματα και να κάνoυν περισσότερα για την πρόληψη κατά του queer εκφοβισμού, δείχνει μια έρευνα.

Σύμφωνα με μια έρευνα σε 2000 γονείς, που πραγματοποιήθηκε για την "Γονείς της Αγγλίας", το 63% είπε ότι το σχολείο θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τον λεσβοφοβικό εκφοβισμό και να σταματήσει η χρήση της λέξης "λεσβία, γκέι, αμφί, τρανς και queer" ως προσβολή.

73% είπαν πως τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν τις μαθήτριες για τα διάφορα είδη των οικογενειών, ενώ το 66% είπαν πως τα Lgbtiq θέματα πρέπει να συζητούνται στο πρόγραμμα σπουδών.

Η πλειοψηφία των ερωτηθεισών (73%), δήλωσε πως η λεσβοφοβία πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο ρατσισμός.

Το 68% είπαν ότι είχαν, ή σκοπεύουν να, συζητούν με τα παιδιά τις σχετικά με τις διαφορετικές οικογένειες και τις λεσβίες γονείς.

Αυτή την εβδομάδα, ένα σχολείο στο βόρειο Λονδίνο υποστήριξε ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί ο αντι-λεσβιακός εκφοβισμός μεταξύ των μαθητριών του.

Το Stoke Newington Γυμνάσιο είναι ένα από τα πρώτα σχολεία που κάνουν το Μήνα της Lfbgtiq Ιστορίας εδώ και πέντε χρόνια.

Σήμερα είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης της διαφορετικότητας-ποικιλομορφίας, καταρτίζουν άλλες καθηγήτριες το πώς μπορούν να εκπαιδεύσουν τις μαθήτριες για τον λεσβιασμό και τις διαφορετικές μορφές οικογένειας.


Την είδηση την βρήκαμε στις 27.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News γραμμένη από την Jessica Geen http://www.pinknews.co.uk/2010/10/27/majority-of-parents-say-schools-should-tackle-anti-gay-bullying/

David Bahati, ο λεσβοφοβικός βουλευτής της Ουγκάντα

Βουλευτής της Ουγκάντα λέει πως το αντι-λεσβιακό νομοσχέδιο “θα είναι νόμος σύντομα”.

Ο David Bahati, βουλευτής της Ουγκάντα που κατέθεσε ένα νομοσχέδιο ζητώντας οι λεσβίες να φυλακίζονται ή να εκτελούνται, είπε πως είναι πεπεισμένος πως το νομοσχέδιο του σύντομα θα γίνει νόμος.

Μιλώντας στο CNN, είπε: "Έχουμε έντονη σιγουριά, διότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα που χρειάζεται αυτή η χώρα για την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας εδώ στην Αφρική, αλλά και προστατεύει το μέλλον των παιδιών μας».

Το νομοσχέδιο, συγκλόνισε Lgbtiq ομάδες, ακτιβίστριες ακόμα και τη κυβέρνηση της Σουηδίας που απείλησε να αποσύρει την οικονομική ενίσχυση από την Ουγκάντα, πιστεύεται ότι έχει αναβληθεί μετά την πρόταση του τον περασμένο Οκτώβριο.

Το νομοσχέδιο ζητά την ποινή του θανάτου για πρόσωπα που καταδικάζονται για λεσβιακή σεξουαλική επαφή με ανηλίκη ενώ για τις οροθετικές hiv-aids μεγάλες ποινές φυλάκισης.

Φίλες, μέλη της οικογένειας και οι συντρόφισές των λεσβιών θα αντιμετωπίσουν επίσης τιμωρία αν αρνηθούν να αναφέρουν περιπτώσεις λεσβιασμού.

Ο David Bahati είπε ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να γίνει νόμος.

Και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα της ζωής μου πιέζω ώστε να περάσει το νομοσχέδιο".

Η Ουγκάντα τέθηκε υπό έλεγχο και πάλι αυτό το μήνα για τη στάση της έναντι του λεσβιασμού αφ' ότου η εφημερίδα “Rolling Stone” δημοσίευσε ένα κατάλογο με Lgbtiq.

H Rolling Stone, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αμερικανικό περιοδικό, δημοσίευσε τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τις διευθύνσεις τις, με ένα πλαίσιο που έγραφε "κρεμάστε τις".

Οι Lgbtiq λένε ότι τουλάχιστον τέσσερις από αυτές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν δεχτεί επιθέσεις, ενώ άλλες έχουν αναγκαστεί να κρυφτούν.

Σύμφωνα με αναφορές, μια λεσβία σχεδόν σκοτώθηκε όταν η γειτονιά λιθοβόλησε το σπίτι της.

Ο Giles Muhame, αρχισυντάκτης της εφημερίδας, υπερασπίστηκε την στάση του, λέγοντας ότι ήταν καθήκον του ως δημοσιογράφος να «εκθέτω το κακό στην κοινωνία μας».


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.10.10 και την μεταφράσαμε γραμμένη από την Jessica Geen στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/28/ugandan-mp-says-anti-gay-bill-will-be-law-soon/

Είναι εντάξει με τις λεσβίες ένστολες συναδέλφισες, λέει η έρευνα

Οι περισσότερες ένστολες των Ηνωμ. Πολιτειών είναι εντάξει με τις λεσβίες συναδέλφισες

Η πλειοψηφία όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμ. Πολιτειών και οι οικογένειές τις είναι εντάξει με το να υπηρετούν παράλληλα με ανοιχτά λεσβιες συναδέλφισες, σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου που είναι εξοικειωμένες με τα πορίσματα της εσωτερικής έρευνας.

Σύμφωνα με την Associated Press, οι εξοικειωμένες με την έρευνα πηγές λένε ότι οι περισσότερες ένστολες και οι οικογένειές τις πιστεύουν ότι η πολιτική “Μην ρωτάς, Μην λες” θα πρέπει να καταργηθεί.

Μια μειοψηφία των ενστόλων που αντιδρά έντονα στο να επιτραπεί να υπηρετούν οι ανοικτά λεσβίες στις ένοπλες δυνάμεις λέει ότι θα παραιτηθεί, αν επιτραπεί αυτό.

Το Πεντάγωνο δεν έχει σχολιάσει την έρευνα και λέει ότι δεν θα το πράξει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, όταν μια αναθεώρηση της πολιτικής αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Περίπου σε 400.000 ένστολες στάλθηκε η έρευνα, τον Ιούλιο, η οποία τις ρώτησε για την κοινή χρήση των ντους με λεσβίες συναδέλφισες και πώς θα ένιωθαν αν η συναδέλφισά τις και η συντρόφισα της ζούσαν ως οικογένεια”.

Οι οικογένειές των ενστόλων ερευνήθηκαν επίσης.

Το ένατο Εφετείο-Circuit Court of Appeals (*Α) αναμένεται να αποφανθεί σήμερα σχετικά με το εάν το Πεντάγωνο μπορεί να συνεχίσει την επιβολή της απαγόρευσης, ενώ θεωρεί ότι μια νομική πρόκληση εναντία σε αυτή.

Η απαγόρευση ήρθε μόλις στις 21.10.10 αφ' ότου από η δικαστίνα Virginia …. αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση ήταν αντισυνταγματική. Ωστόσο, η κυβέρνηση ζήτησε και της χορηγήθηκε προσωρινή ισχύ της απαγόρευσης.

Πρόεδρος Ομπάμα συναντήθηκε με Lgbtiq ομάδες αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει την κατάργηση. Υποστηρίζει την άρση της απαγόρευσης, αλλά επιδιώκει την κατάργηση από το Κογκρέσο και όχι μέσω δικαστηρίων.

Περισσότερες από 13.500 ένοπλες queer έχουν ήδη απολυθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κλίντον από το 1993.


Την είδηση την βρήκαμε στις 29.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/29/most-us-troops-okay-with-out-gay-colleagues/


*Α Circuit Court of Appeals= Δικαστήρια Εφέσεων των Ηνωμένων Πολιτείών, τα ενδιάμεσα δευτεροβάθμια δικαστήρια των Ην. Πολιτειών στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα

Στην φωτογραφία η πρώτη έγχρωμη πιλότος στις Ην. Πολιτείες, Jill E. Brown Hiltz

Clint McCance, ο λεσβοφοβικός σχολικός σύμβουλος την Ην. Πολιτειών

Lgbtiq ομάδες ζητούν από επίσημο σχολικό σύμβουλο των Ην. Πολιτειών να παραιτηθεί μετά την αντι-λεσβιακή ανάρτησh στην σελίδα του στο Facebook.

Ο Clint McCance, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της σχολικής περιφέρειας του Αρκάνσας, έγραψε στη σελίδα του ότι οι «queers» θα πρέπει να αυτοκτονήσουν.

Έκανε τα σχόλια του στις 27.10.10, σχετικά με την ενθάρρυνση να φορέσουν όλες μωβ κορδέλα για να σηματοδοτήσουν το κύμα αυτοκτονιών μεταξύ των Lgbtiq εφήβων.

Σύμφωνα με το περιοδικό “Advocate”, το οποίο “έπιασε” την σελίδα του, ο McCance έγραψε ότι οι έφηβες έχουν «αμαρτήσει», ότι θα αποκηρύξει τα παιδιά του εάν γίνουν queer και ότι ήταν ευτυχής που το hiv aids σκοτώνει τις Lgbtiq.

Έγραψε: "Σοβαρά θέλουν να φορέσω μωβ κορδέλα επειδή πέντε queer αυτοκτόνησαν.

"Η μόνη περίπτωση να την φορέσω είναι, αν όλες αυτοκτονήσουν. Αδυνατώ να πιστέψω πως οι άνθρωποι αυτής τη γης έχουν γίνει τόσο ηλίθιες. Τιμούμε το γεγονός ότι αμάρτησαν και αυτοκτόνησαν εξαιτίας αυτής. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ".

Απαντώντας σε σχόλιο το οποίο επέκρινε τα σχόλια του, πρόσθεσε: "Όχι επειδή, είσαι queer δεν σου δίνει το δικαίωμα να καταστρέψεις την υπόλοιπη ζωή μας. Εάν παίρνεις τόσο εύκολα ως προσβολή τον χαρακτηρισμό του queer τότε μην πείς σε καμία ΄ότι είσαι queer. Κρατήστε αυτή τη μαλακία για σένα. Δεν με ενδιαφέρει πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν να ζήσουν τη ζωή τις. Δεν με ενοχλεί αν την κρατήσουν για την εαυτή τις.

"Με τσαντίζει όμως ότι κάνουμε μια ειδική μωβ μέρα για τις queer. Μ 'αρέσει που οι queer μπορούν να αναπαράγουν. Μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι μεταδίδουν η μια στην άλλη aids και πεθαίνουν. Αν δεν είσαι εναντίον αυτού, ίσως και να είσαι με αυτό".

Σε άλλα σχόλια, έγραψε: "Θα αποκήρυττα τα παιδιά μου αν ήταν queer. Δεν θα είναι ευπρόσδεκτα στο σπίτι μου ή κοντά μου. Θα τρέξω εντελώς μακριά τις. Φυσικά, τα παιδιά μου θα ξέρουν καλύτερα. Τα παιδιά μου θα έχουν σταθερές χριστιανικές πεποιθήσεις. Βλέπεις μολύνται όλα".

Ο Τοm Kimbrell, επίτροπος της εκπαίδευσης του Αρκάνσας, είπε σε μια δήλωση στις 27.10.10 ότι είχε "σοβαρές ανησυχίες" σχετικά με αυτήν την κατάσταση.

Είπε: "Καταδικάζω έντονα τις δηλώσεις που εμφανίστηκαν στη Facebook σελίδα του Clint McCance ... Οι δηλώσεις που αποδίδονται στον McCance συνιστούν σημαντική απόκλιση από τις δηλώσεις που αναμένουμε από τις ηγέτιδες των σχολείων μας.
"Η διαίρεση- διαχωρισμός και η διάσπαση των σχολίων αυτών μου δημιουργούν σοβαρή αμφισβήτηση για τις ικανότητες του McCance να παραμείνει ως ενεργό μέλος της Σχολικής Εφορείας Midland".

Ο McCance είναι ένας εκλεγμένος αξιωματούχος, ανέφερε η δήλωση, καθώς και το ότι το τοπικό τμήμα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί του άμεσα. Αλλά η υπηρεσία υποσχέθηκε να ασχοληθεί γρήγορα με κάθε λεσβοφοβικό εκφοβισμό.

Ομάδες στο Facebook και Lgbtiq ακτιβίστριες ζητούν την παραίτηση του κ. McCance.
Η Joe Solmonese από την Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε: "Ο McCance δεν πρέπει να επιτρέπεται να είναι κοντά σε παιδιά, μην τον αφήνετε να διαχειρίζεται μόνος εκπαίδευσή τους. Ζητάμε την άμεση παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο".


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/28/us-school-official-tells-gay-teens-to-kill-themselves/

28 Οκτ 2010

Η Φιλανδή Kaisa αποκαλύπτει την κατάσταση των δικαιωμάτων των λεσβιακών οικογενειών στην ΕΕ

Φινλανδή λεσβία αποκαλύπτει τη θλιβερή κατάσταση της ΕΕ για τα δικαιώματα των λεσβιακών οικογενειών

EUobserver - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας εξασφαλίζει επαρκή προστασία στα λεσβιακά ζευγάρια. Αλλά η ιστορία μιας λεσβιακής οικογένειας που ζει στο Παρίσι, δείχνει πώς ένα μείγμα σύγχυσης και προκαταλήψεων απογυμνώνει ορισμένες πολίτισες της ΕΕ εκ των βασικών δικαιωμάτων τις.

Η Kaisa, μια 37χρονη Φινλανδή δημοσιογράφισα, ζει με την συντρόφισά της Claire, μια Γαλλίδα webmaster, από το 1998. Οι δύο μητέρες (δεν αναφέρονται τα πραγματικά τις ονόματα) έχουν μια 10χρονη κόρη και έναν 4χρονο γιο που γεννήθηκαν από την Kaisa μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Από νομική άποψη, ήταν δυνατή η καταγραφή της πολιτικής ένωσης τις κατά το γαλλικό δίκαιο το 2004. Η Claire έχει επίσης από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, δίνοντας της το δικαίωμα, για παράδειγμα, να επισκεφτεί τα παιδιά της στο νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος.

Εκεί είναι όπου τα δικαιώματα της οικογένειας τελειώνουν-λήγουν.

Αν η Kaisa πέθαινε ξαφνικά, η γαλλική πολιτεία θα πάρει τα παιδιά της Claire. Αν Kaisa χωρίσει την Claire, η γαλλίδα μητέρα δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να τα δει ποτέ ξανά. Στην άλλη πλευρά της σχέσης, αν Claire πεθάνει, τα παιδιά της θα έπρεπε να καταβάλουν ένα βαρυσήμαντο φόρο 60%, επειδή από νομική άποψη, δεν είναι συγγενείς. Αν Claire χωρίσει την Kaisa, αυτή δεν θα έχει καμία υποχρέωση καταβολής διατροφής.

“Για τα παιδιά μας, η οικογένειά μας υπάρχει ανεξάρτητα από το τι λέει ο νόμος. Γι' αυτά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν δύο γονείς, δύο μαμάδες. Έχουν γεννηθεί σε αυτήν την οικογένεια. Είναι απλό. Είναι προφανές. Δεν ενδιαφέρονται για την αναγνώριση του νόμου. Αυτό μπορεί να έρθει αργότερα ", είπε η Kaisa σε ιστοσελίδα. "Για μας, για όσο διάστημα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα πράγματα μπορούν να κινηθούν επί μακρόν ομαλά αλλά εάν υπάρξει σύγκρουση, ένταση, μεταξύ μας.. - Τα θέματα αυτά θα εμφανίζονταν πολύ γρήγορα"

Το άμεσο πρόβλημα για την Claire και την Kaisa δεν είναι μια αντι-λεσβιακή προκατάληψη, αλλά μια νομική σύγχυση.

Για να κερδίσει συνήθη δικαιώματα, η Claire πρέπει να παιδοθετήσει τα παιδιά. Καθώς η κόρη και ο γιός της είναι φινλανδές υπήκοοι, η παιδοθεσία είναι δυνατή μόνο μέσω της παιδοθέτησης της δεύτερης γονέα στη Φινλανδία. Αλλά οι φινλανδικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το σύμφωνο συμβίωσης της Γαλλίας και αρνούνται τη παιδοθεσία στη δεύτερη γονέα που έχει γαλλικό σύμφωνο συμβίωσης. Εάν η Claire και η Kaisa είχαν κάνει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης τις στο Βέλγιο, την Ολλανδία ή την Ισπανία, τα φιναλανδικά δικαστήρια θα μπορούσαν χωρίς καν να εξετάσουν να εγκρίνουν την παιδοθεσία, διότι η Φινλανδία αναγνωρίζει ενώσεις λεσβιακών ζευγαριών από μια χούφτα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Από τη Φινλανδία δεν υπάρχει καμία προκατάληψη ως τέτοια. Απλά δεν ξέρει τι να κάνει - είναι προσκολλημένη-κολλημένη σε κάποιο είδος αφηρημένων κατευθυντηρίων γραμμών. Είναι τρέλα, υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές εκδοχές της εθνικής νομοθεσίας και όχι η αμοιβαία αναγνώριση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, είπε η Kaisa.

Αν η οικογένεια μετακόμισει σε άλλη χώρα της ΕΕ, ολόκληρη η οργάνωση θα μπορούσε να ξεφτίσει-λυθεί. Όσον αφορά την αντι-λεσβιακή προκατάληψη, τα δικαιώματά τις δεν θα μπορούσαν ποτέ να αναγνωρισθούν σε συντηρητικές χώρες όπως η Ιταλία ή η Πολωνία. Αν πάνε διακοπές σε μια χώρα όπως η Μάλτα και ένα μέλος της οικογένειας υποστεί ατύχημα, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η υπόλοιπη οικογένεια θα έχει το δικαίωμα να κάνει επισκέψεις στο νοσοκομείο.

Εν τω μεταξύ, ετερό οικογένειες λαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που τις χορηγούνται από την ημέρα του γάμου τις από το Δουβλίνο ως τη Λευκωσία.

Ερωτηθήσα από την EUobserver, εάν το status quo παραβιάζει τα δικαιώματα της Kaisa δυνάμει της ρήτρας της Συνθήκης της ΕΕ της ελεύθερης διακίνησης-κυκλοφορίας και της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τη μη διακριτική μεταχείριση, η Επιτροπή έδωσε μια στερεοτυπική απάντηση.

Παραθέτοντας μια οδηγία του 2004 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας, είπε σε μια δήλωση ότι: "Η οδηγία προβλέπει το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των πολιτισών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τις, ανεξάρτητα από το ζήτημα της αναγνώρισης των γάμων ή συμφώνων συμβίωσης. Εναπόκειται στις χώρες μέλη να αποφασίσουν εάν θα παρέχουν στην εσωτερική έννομη τάξη τις τους λεσβιακούς γάμους ή τα σύμφωνα συμβίωσης".

Προσθέτοντας πως: “Είναι σαφές ότι οι πολίτισες της Ένωσης, οι οποίες ζουν σε ένα νομικά αναγνωρισμένο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσουν το καθεστώς τις και τα δικαιώματά τις που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, όταν αυτές μετακινούνται από την μία χώρα στην άλλη". Σημείωσε, επίσης, ότι ένα νέο σχέδιο δράσης για το 2013 θα κοιτάξει ώστε να: "Διευκολυνθούν τα έγγραφα ελεύθερης κυκλοφορίας-διακίνησης και την αναγνώριση των επιπτώσεων ορισμένων πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης (π.χ. σχετικά με τη γέννηση, τους δεσμούς, την παιδοθεσία ή το όνομα)"

Η ILGA-Europe, δεν δέχεται το επιχείρημα.
«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή ότι η οδηγία ελεύθερης κυκλοφορίας-διακινησης είναι η αντιμετώπιση, αφού έχει ήδη αυτά τα κενά. Πολλές λεσβίες σύζυγοι-συντρόφισες, στην πραγματικότητα, επιλέγοντας να μην ταξιδεύουν και να μην διαμένουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ λόγω των επιπλοκών που έχει στην ζωή τις η μη αναγνώριση των γάμων τις ή τα σύμφωνα συμβίωσης", ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σεπτέμβριο 2010.

Αυτό που βλέπει η Kaisa και η ILGA-Europe πίσω από τη στάση της Επιτροπής είναι μια απροθυμία να αντιμετωπίσει το πολιτικά εκρηκτικό θέμα επιβολής του σεβασμού των φιλελεύθερων προτύπων-νορμών των λεσβιακών ζευγαριών στις συντηρητικές ανατολικές ή νότιες χώρες μέλη της ΕΕ.

Ως δημοσιογράφισα η ίδια, η Kaisa μπορεί να φανταστεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: “Η ΕΕ επιβάλλει την λεσβιακή παιδοθεσία στην Πολωνία”.

"Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο θέμα, το οποίο αναγκάζει τις ανθρώπους να πουν αν είναι υπέρ ή κατά των λεσβιακών γάμων, όμως, με έναν τρόπο δεν είναι καθολου θεωρητικές οι συζητήσεις για όλες αυτές τις οικογένειες που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη.. -

Εφόσον αναγνωρίζονται από μία χώρα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και από μια άλλη, γιατί η μη αναγνώριση έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες στις ζωές των λεσβιών”, είπε.

“Πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία-διακίνηση, για μια θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι τι είναι πιο σημαντικό για την Επιτροπή -. Να προστατεύσει τις αρχές της ή να φροντίσει να μην θυμώνει ορισμένες χώρες μέλη";


Την είδηση την βρήκαμε στις 28.10.10 και την μεταφράσαμε από την Euobserver γραμμένη από τον Andrew Rettman στην http://euobserver.com/9/31147

27 Οκτ 2010

Ο ΟΗΕ προτρέπει για την αντιμετώπιση της λεσβοφοβίας

Τα Ηνωμένα Έθνη προέτρεψαν για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης λεσβοφοβίας

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, Περίπου δύο χρoνιές μετά τη Διακήρυξη για το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου προτάθηκε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από πολλές ομάδες της κοινωνίας πολιτισών πως έχουν γίνει λίγα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, τρανς και intersexual (LGBTI) σε όλη την υφήλιο.

Σε ένα παράλογο εορτασμό της αποτυχίας του ΟΗΕ να εγκρίνει τη δήλωση, τους τελευταίους δύο μήνες έχει παρατηρηθεί ένα κύμα λεσβοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει οδηγήσει σε εννέα αυτοκτονίες εφήβων και αμέτρητα εγκλήματα μίσους.

Ο Charles Radcliffe, εκπρόσωπος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OHCHR), δήλωσε στο IPS ότι η Ύπατη Αρμοστία ήταν "βαθιά θλιμένη να διαβάζει για τις έφηβες πως αυτοκτόνησαν μετά από αμείλικτο Lgbtφοβικό εκφοβισμό και σαρκασμό από τις συνομήλικες τις στο σχολείο ή στις κοινότητές τις".

«Η άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πρόσωπα με βάση την ταυτότητά τους έχει ένα φοβερό τίμημα", είπε ο Ράντκλιφ. "Κάθε άνθρωπος γεννιέται ίση σε αξιοπρέπεια και αξία. Η OHCHR δεσμεύεται να εργαστεί για τα ίσα δικαιώματα όλων, να μην εξαρτώνται από τον σεξουαλικό τις προσανατολισμό ή την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, αλλά από την ανθρώπινη διάσταση τις".

Στις 17 Μάη του 2008, η Διεθνής ημέρα κατά της Lgbtφοβίας, μια ομάδα χωρών που αντιπροσωπεύουν τις πέντε περιφέρειες του ΟΗΕ συνέταξαν μια κοινή δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της για να προσαχθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Η δήλωση, η οποία κινήθηκε από τη Γαλλία και παραδόθηκε από την Αργεντινή, αντανακλά δεκαετίες μάχης για την επίτευξη των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις LGBTIQ, συμπεριλαμβανομένης και της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για τις Γυναίκες στην Πόλη του Μεξικού (1975), το ψήφισμα του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις (2000) και το Ψήφισμα της Βραζιλίας στο σεξουαλικό προσανατολισμό και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2003-2005).

Με βάση την αρχή της καθολικότητας, η δήλωση κάνει έκκληση για παγκόσμια αποποινικοποίηση του λεσβιασμού, καθώς και να δοθεί τέλος στα βασανιστήρια, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τη βία απέναντι στις LGBTIQ. Η οποία υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκέμβρη 2008, αλλά παρά την υποστήριξη των 66 χωρών-μελών, το ότι η ανακοίνωση δεν εκδόθηκε ως επίσημη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις έντονες αντιδράσεις από μια συμμαχία των 57 χωρών-μελών με επικεφαλής την Συρία.

Σήμερα, μετά από μια ολόκληρη χρονιά και παραπάνω αφ΄ ότου η δήλωση αυτή απορρίφθηκε, οι LGBTIQ είναι πιο ευάλωτες από ποτέ σε εκφράσεις λεσβοφοβίας.

"Κάθε μέρα, σε όλη την γη, οι LGBTIQ είναι θύματα διακρίσεων, διασύρονται, δέχονται σωματικές επιθέσεις, ακόμη και σκοτώνονται εξαιτίας του σεξουαλικού τις προσανατολισμού ή της ταυτότητας του κοινωνικού τις φύλου", είπε ο Radcliffe στην IPS. "Σε περισσότερες από 70 χώρες, ο λεσβιασμός επισύρει ποινικές κυρώσεις, εκθέτοντας τις Lgbtiq στη συνεχή απειλή της σύλληψης, της κράτησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα βασανιστήρια ή το θάνατο".

Εισαγγελείς αναφέρουν ότι η σειρά των πρόσφατων τραγωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα προμήνυμα του τι μπορούμε να περιμένουμε αν οι χώρες δεν λάβουν μία ενιαία, ακλόνητη στάση επί του θέματος.

«Αυτό δεν είναι ένα Lgbtiq θέμα ή ένα ετερό το θέμα, είναι θέμα όλων μας και ζητάμε από όλες να σταθούν μαζί μας και να απαιτήσουμε το τέλος της βίας», δήλωσε η Sharon Stapel, διευθύνουσα σύμβουλος του προγράμματος Καταπολέμησης της Βίας στη Νέα Υόρκη (AVP).

Το AVP έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτήν, όπου η ομάδα την χαρακτηρίζει ως μία «επιδημία» αυτοκτονιών, καθώς και τα διάφορα βίαια εγκλήματα μίσους έχουν σημαδέψει τον κοινωνικό ιστό της Νέας Υόρκης.

«Είμαστε εξοργισμένες και τρομοκρατημένες», δήλωσε η Stapel σε δελτίο Τύπου στις 8 Οκτωβρίου 2010. "Αυτή η βία είναι απαράδεκτη. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει όλο και περισσότερες ανησυχητικές επιθέσεις κατά των ΛεΠΑΤΙQ απλά και μόνο επειδή είναι αυτές που είναι".

Η IPS μίλησε με τον Cary Alan Johnson, διευθύνοντα σύμβουλο της Διεθνούς Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των LGBTI (ILGHRC), η οποία απέκτησε πρόσφατα διαπίστευση με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.

Η IGLHRC έχει δεσμευτεί για την εξεύρεση συνολικής λύσης για την εκδηλώση μίσους παγκοσμίως.

«Τα είδη του εκφοβισμού, των διακρίσεων και της βίας που οι ΛεΠΑΤΙQ και άλλες νέες στις Ηνωμ. Πολιτείες, έχουν τις δικές τις εκδοχές-μορφές σε χώρες σε όλη την γη", είπε ο Johnson IPS.

"Στην Ουγκάντα και το Καμερούν, τα κορίτσια που "δρουν πολύ ανδρικά" έχουν ξυλοκοπηθεί από άλλους συμφοιτητές και τις έδιωξαν από το σχολείο οι ίδιες οι διοικήσεις των σχολείων".

"Jose Garcia, ένας Belizean έφηβος, διατάχθηκε να αποχωρήσει από το σχολείο από την διεύθυνση, επειδή “δρούσε όπως ένα κορίτσι”.

Στο Πακιστάν, οι γονείς αρνούνται να πληρώσουν τα δίδακτρα για τα παιδιά τους που είναι τρανς ή νοιώθουν ανάμεσα στα δύο φύλα. Η άσχημη μεταχείριση που αντιμετωπίζουν τα queer παιδιά - και οι προφανείς συνέπειες - είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο”, είπε ο Johnson.

«Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευθεί μέσω του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλες - ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τις προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου ή την έκφραση - και σε χώρους όπως τα Ηνωμένα Έθνη οι κυβερνήσεις πρέπει να υπενθυμίζουν την υποχρέωση αυτή και να λογοδοτούν όταν παραβιάζεται", πρόσθεσε.

Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενέκρινε την κοινή δήλωση όπου μια χρονιά μετά την παρουσίασή της, εξακολουθεί να μάρτυρα μερικές από τις πιο ειδεχθής επιδείξεις λεσβοφοβίας στον κόσμο.

"Ενώ κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά είναι η προσωπική τραγωδία για την οικογένεια και τις φίλες των εμπλεκόμενων προσώπων, η απώλεια αυτών των νέων γυναικών - ορισμένα από αυτά ήταν κορίτσια - μας προκαλεί να ανταποκριθούμε στις οικουμενικές αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης”, είπε ο Radcliffe στην IPS.


Την είδηση την βρήκαμε στις 18.10.10 γραμμένη από την Kanya D'Almeida στην http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=53195

IPS=κορυφαία πηγή πληροφόρησης σε παγκόσμια θέματα, υποστηριζόμενη από ένα δίκτυο δημοσιογραφισών σε πάνω από 100 χώρες.

26 Οκτ 2010

Η Ευρ. Επιτροπή διαφωνεί με την Πολωνία στην Ίση Μεταχείρηση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνεί με την πολωνική κυβέρνηση στην Ίση Μεταχείριση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των ευρω-βουλευτών Michael Cashman και Raül Romeva i Rueda, μετά από τις παρατηρήσεις που έκανε στην τηλεόραση η πολωνική κυβέρνηση για την Ίση Μεταχείριση.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές Michael Cashman και Raül Romeva i Rueda έθεσαν δυο γραπτές ερωτήσεις προτεραιότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρώτον, ο Michael Cashman ρώτησε αν η Επιτροπή συμφωνεί με την κ. Radziszewska ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει στα θρησκευτικά σχολεία να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των εκπαιδευτικών για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού. Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν υφίσταται.

Διαβάστε την πλήρη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακάτω.

Δεύτερον,ο Raül Romeva ρώτησε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί κατάλληλη την κα Radziszewska να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του βραβείου δημοσιογραφίας της ΕΕ «Μαζί κατά των διακρίσεων».

Λίγο μετά τις τηλεοπτικές παρατηρήσεις της κα. Radziszewska, η εκπροσώπισα της κα. Viviane Reding,
κα Reding, ανακοίνωσε ότι η κα. Radziszewska δεν θα κληθεί να είναι στη κριτική επιτροπή πια, αρνούμενη να σχολιάσει οποιαδήποτε σύνδεση-σχέση με τις απόψεις που εξέφρασε η κα. Radziszewska.

----------- -------------------- -----------------

P-7979/10EN
Απάντηση της κας Reding
εξ ονόματος της Επιτροπής

(26.10.2010)

Οι διακρίσεις στην απασχόληση για συγκεκριμένους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού, απαγορεύεται βάσει της Οδηγίας για την Ισότητα στην Απασχόληση 2000/78/EC.1 Το άρθρο 4 της οδηγίας προβλέπει μια περιορισμένη εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή εφόσον υπάρξουν διενέξεις-συγκρούσεις μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και επιτρέπει μια διαφορετική μεταχείριση να μην συνιστά δυσμενή διάκριση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, το άρθρο 4 (2) της οδηγίας επιτρέπει σε οργανώσεις-οργανισμούς η δεοντολογία των οποίων εδράζεται στη θρησκεία ή στις πεποιθήσεις να λάβει υπ' όψιν την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις ενός προσώπου, ενδεχομένως, κατά την πρόσληψη προσωπικού και να απαιτούν από το προσωπικό τις να δείξουν πίστη σε αυτή τη δεοντολογία-έθος. Η παράγραφος αυτή καθιστά σαφές, ωστόσο, ότι τυχόν διαφορετική μεταχείριση δεν θα πρέπει να δικαιολογήσει διακρίσεις για άλλους λόγους πλην της θρησκείας ή των πεποιθήσεων.

Αυτό το θέμα δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι εξαιρέσεις από το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να ερμηνεύονται περιοριστικά-συσταλτικά.

Το άρθρο 4 (1) της οδηγίας ισχύει για όλες τις εργοδοσίες και επιτρέπει οι αξιώσεις-απαιτήσεις που αφορούν άλλα χαρακτηριστικά (θρησκεία ή πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, ηλικία ή αναπηρία) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν είναι απαραίτητα-ζωτικής σημασίας για την εν λόγω εργασία. Προβλέπει ένα αυστηρό έλεγχο για να καθοριστεί αν μια μεταχείριση διάκρισης μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εισάγει διακρίσεις: η επαγγελματική αξίωση-απαίτηση πρέπει να είναι πραγματική και καθορισμένη, ο στόχος πρέπει να είναι θεμιτός και η αξίωση-απαίτηση ανάλογη.

Αυτό το θέμα δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι εξαιρέσεις από το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να ερμηνευθούν περιοριστικά-συσταλτικά.
Ενώ είναι δύσκολο να γίνει μια δήλωση σχετικά για μια υποθετική περίπτωση, η Επιτροπή αδυνατεί να δεί πώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός μιας δασκάλας θα μπορούσε να αποτελέσει εύλογα-λογικά ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική αξιώση-απαίτηση-προσόν.

Όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης όλα τα όργανα της κυβέρνησης θα πρέπει να τηρούν την αρχή της ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης, σύμφωνα με τις Συνθήκες και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1

1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16


Την πρώτη και την δεύτερη είδηση τις βρήκαμε στις 26.10.10 και τις μεταφράσαμε από την http://www.lgbt-ep.eu/parliamentary-work/european-commission-disagrees-with-the-polish-government-plenipotentiary-for-equal-treatment/
και από την http://www.lgbt-ep.eu/wp-content/uploads/2010/10/20101026-WQ-on-Radziszewska-remarks-Commission-response.pdf

Λεσβιακά ζευγάρια θα αμφισβητήσουν την απαγόρευση της ισότητας γάμου

Λεσβιακά και ετερό ζευγάρια θα αμφισβητήσουν την απαγόρευση της ισότητας γάμου.

Τέσσερα και τέσσερα ετερό ζευγάρια θα αμφισβητήσουν την απαγόρευση της Αγγλίας για τα queer ζευγάρια να τελούν γάμους και τα ετερό ζευγάρια να κάνουν Σύμφωνο Συμβίωσης.

Η εκστρατεία-καμπάνια γίνεται από την “Ίση Αγάπη-Equal Love” και την “Οργή-OutRage”!

Στις 2 Νοεμβρίου, οκτώ ζευγάρια θα υποβάλουν αίτηση στα τοπικά ληξειαρχεία. Τέσσερα queer ζευγάρια θα αιτηθούν πολιτικό γάμο και τέσσερα ετερό ζευγάρια θα αιτηθούν Σύμφωνο Συμβίωσης. Κάθε εβδομάδα, μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, ένα ζευγάρι θα κάνει τη σχετική αίτηση.

"Αν τα ζευγάρια απορριφθούν, σχεδιάζουν να αναλάβουν νομική δράση. Θα υποστηρίξουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία λεσβιακά και ετερό ζευγάρια πρέπει να είναι ίσα ενώπιον του νόμου. Τόσο οι πολιτικοί γάμοι όσο και το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλες χωρίς διακρίσεις".

Τη νομική στήριξη της Εκστρατείας “Ίση Αγάπη” ετοιμάζεται από τον Robert Wintemute, Καθηγητής του Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Kings College του Λονδίνου.

"Αν αρνηθούν στα ζευγάρια την πρόσβαση στο γάμο και το σύμφωνο, θα περάσουμε σε ένδικα μέσα. Οι απαγορεύσεις αυτές καταπατούν το Νόμο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αγγλίας και μπορεί να προσβληθούν στα δικαστήρια”, είπε ο καθηγητής Wintemute.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για τον αποκλεισμό λεσβιακών ζευγαριών από τον πολιτικό γάμο και των ετερό ζευγαριών από το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι σαν να έχετε ξεχωριστές βρύσες ή παραλίες για διάφορες φυλετικές ομάδες, ακόμη και αν το νερό είναι το ίδιο! Η μόνη λειτουργία της διπλής απαγόρευσης είναι να σηματοδοτήσει πως οι λεσβίες είναι κατώτερες των ετερό”.

Το Σύμφωνο Συμβίωσης δίνει στα λεσβιακά ζευγάρια όλα τα δικαιώματα του γάμου. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στις τελετές, και τα queer ζευγάρια δεν μπορούν να έχουν επί του παρόντος να κάνουν Σύμφωνο Συμβίωσης σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον.

Το ηγετικό ζευγάρι που θα ασκήσει δικαστική δίωξη είναι η Rev Sharon Ferguson και η Franka Strietzel, ενώ το ηγετικό ετερό ζευγάρι είναι η Katherine Doyle και ο Tom Freeman.

Η κ. Doyle και ο κ. Freeman έγιναν εθνική είδηση νωρίτερα φέτος, όταν προσπάθησαν να κάνουν Σύμφωνο Συμβίωσης στο ληξιαρχείο Islington.

"Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ισότητας στο πολιτικό γάμο και στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Θέλουμε τα δύο συστήματα ανοικτά σε όλα τα ζευγάρια, queer και ετερό, έτσι ώστε η καθεμιά να έχει μια ελεύθερη και ισότιμη επιλογή.

«Η άρνηση στα λεσβιακά ζευγάρια του δικαιώματος του πολιτικού γάμου και συμφώνου συμβίωσης με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι λάθος και πρέπει να τερματιστεί».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Pink News σε 800 αναγνώστριες διαπίστωσε ότι το 98% ήθελαν το δικαίωμα στο γάμο.Το 77% συμφώνησε ότι ο γάμος και το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλες, ενώ το 23% είπε ότι ο γάμος πρέπει να είναι η μόνη μορφή αναγνώρισης για όλα τα ζευγάρια.

Ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος, Ed Miliband και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και ηγέτης του Φιλελεύθερου κόμματος, Nick Clegg δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την ισότητα γάμου.

Μια δημοσκόπηση Populus τον Ιούνιο 2009 διαπίστωσε ότι το 61% της κοινωνίας πιστεύει ότι "τα queer ζευγάρια θα πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα να τελούν γάμο και όχι να έχουν μόνο Σύφωνο Συμβίωσης". Μόνο το 33% διαφώνησε.


Την είδηση την βρήκαμε στις 25.10.10 και την μεταφράσαμε γραμμένη από την Jessica Geen Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/25/gay-and-straight-couples-to-challenge-uk-marriage-equality-ban/

Διαφορετικές οι προκλήσεις για τις αμφισεξουαλικές

Έρευνα βρίσκει διαφορετικές προκλήσεις για τις αμφισεξουαλικές

Ναι: είναι πραγματικά διαφορετικά για τις αμφισεξουαλικές.

Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα από τις δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων, την περασμένη εβδομάδα, της έρευνας στο χώρο εργασίας - ίσως η μεγαλύτερη του είδους της - σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις εμπειρίες στην εργασία εκείνων που προσδιορίζονται ως αμφισεξουαλικές, πανσέξουαλ-pansexual, εκείνες που αγαπούν πολλά-φύλα ή έχουν ρευστή επιθυμία.

Δηλαδή: δεν είναι μόνο πως η αμφισεξουαλικότητα είναι ένας αυθεντικός, ξεχωριστός σεξουαλικός προσανατολισμός - σε αντίθεση με μια φάση που τα άτομα περνούν - αλλά το να είσαι αμφισεξουαλική σε οδηγεί να αντιμετωπίσεις μια σειρά προκλήσεων και πιέσεων που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που βιώνουν όσες προσδιορίζονται ως λεσβίες ή ακόμα και ετερό.

Κατ 'αρχάς, η έρευνα αποκάλυψε ότι η αμφισεξουαλικότητα είναι πολύ πιο ευρεία έννοια από αυτήν που οι μη αμφισεξουαλικές γνωρίζουν ή κατανοούν, με σχεδόν μία στις πέντε που προσδιορίζονται ως λεσβίες ή ετερό αναφέροντας επίσης σαφή αμφισεξουαλική συμπεριφορά ή συναισθήματα. Περίπου το 53% των ερωτηθησών προσδιορίστηκε ως γυναίκα, το 35% ως άνδρας και το 10% ως queer.

Οι περισσότερες αμφισεξουαλικές εκ-δηλώνονται δημόσια σε ηλικία μεταξύ 7 και 19, οι οποίες σύμφωνα με τις συντάκτριες είναι παρόμοια με την ηλικία κατά την οποία οι περισσότερες από εκείνες που προσδιορίζονται ως λεσβία εκ-δηλώνονται δημόσια.

2 από τις 5 αμφισεξουαλικές θεωρούν ότι είναι polyamorous-πολυερωτικές, το οποίο δημιουργεί πρόσθετη πίεση. Αυτό ορίζεται ως να έχουν ή θέλουν πολλές στενές σχέσεις με τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων.

Οι εργαζόμενες ήταν πιθανότερο να εκ-δηλθούν ως αμφισεξουαλικές, όταν μια εταιρεία όπου η μη διακριτική μεταχείριση περιλαμβάνει τόσο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου και της έκφρασης, σε εταιρείες όπου η πολιτική της μη διακριτικής μεταχείρισης καλύπτει μόνο τον σεξουαλικό προσανατολισμό, οι ερωτηθήσες δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκ-δηλωθούν δημόσια.

Υπάρχουν σαφή, συγκεκριμένα, μοναδικά προβλήματα στο χώρο εργασίας για τις αμφισεξουαλικές που είναι διαφορετικές από εκείνες για τις λεσβίες ή γκέι εργαζόμενες.

Το ήμισυ των ερωτηθεισών θεωρούν ότι οι συναδέλφισές-οι τις είχαν παρανοήσεις σχετικά με αμφισεξουαλικότητα. Σε γενικές γραμμές, οι ερωτώμενες ανέφεραν διάφορα παρόμοια προβλήματα με αυτά που αναφέρθηκαν από τις λεσβίες, γκέι. Ωστόσο, υπόκεινται σε ένα πρόσθετο μειονέκτημα, θεωρείται πως δεν ανήκουν στη «πλευρά» (λεσβία ή ετερό) και, συνεπώς, ανέφεραν ένα βαθμό δυσπιστίας και από τις δύο αυτές ομάδες.

Οι ερωτηθήσες ανέφεραν ότι οι αμφισεξουαλικές που χωρίζουν μια σχέση με το ένα φύλο και στη συνέχεια κάνουν σχέση με το άλλο φύλο δέχονται πολύ περισσότερα κουτσομπολιά από κάποια που είναι λεσβία ή ετερό. Αυτή η επίδραση φιλτράρεται, στη συνέχεια, μέσω άλλων πτυχών της εργασιακής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης ότι οι αμφισεξουαλικές θεωρούνται συχνά ασταθής, αναξιόπιστες και, επομένως, μη-προβιβάσιμες-ανάξιες επαγγελματικής ανέλιξης.

Ένα ακόμη θέμα που διευκρινήστηκε ήταν η ανάγκη της πολυερωτικότητας-polyamorous των αμφισεξουαλικών να παραμείνει κρυφή- να μην αποκαλύπτεται, ακόμη και όταν η αμφισεξουαλικότητά τις γίνεται δεκτή.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι τρανς θεωρούνται περισσότερο αποδεκτές από ότι οι αμφισεξουαλικές.

Τα αποτελέσματα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα με βάση ένα προκαταρκτικό σύνολο δεδομένων των 800 ερωτηθησών (από τις σχεδόν 1.200 που ληφθεί ως σήμερα). Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε ένα τεύχος του 2011 του περιοδικού της Αμφισεξουαλικότητας.


Την είδηση την βρήκαμε στις 25.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/25/survey-finds-different-challenges-for-bisexuals/

Λεσβο-αμφιφοβικό το BBC

Οι λεσβίες και οι αμφισεξουαλικές «δεν εκπροσωπούνται-εμφανίζονται αρκετά» στο BBC.

Το BBC δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης για την απεικόνισή, των λεσβιών, γκέι και αμφισεξουαλικών.

Η εσωτερική έρευνα, η οποία διεξήχθη σε Lgb και ετερό, διαπίστωσε πως οι λεσβίες και αμφισεξουαλικές αισθάνονται ιδιαίτερα να υποεκπροσωπούνται στα προγράμματα του τηλεοπτικού φορέα.

Διαπίστωσε επίσης ότι μια στις πέντε νοιώθει άβολα να βλέπει λεσβίες στην τηλεόραση.

Η εταιρεία ξεκίνησε την έρευνα τον Απρίλιο 2010, μετά από μια σειρά ατυχών περιστατικών κατά την οποία κατηγορήθηκε πως συμπράτει στην λεσβο-αμφιφοβία.

Η πιο διαβόητη από αυτές ήταν μια ζωντανή συζήτηση με τίτλο "Θα πρέπει οι λεσβίες να αντιμετωπίσουν την εκτέλεση;", ενώ μια άλλη ήταν μια επίθεση ενός τμήματος στην αμφισεξουαλική ηθοποιό Lindsay Lohan.

Το BBC επίσης επικρίθηκε για το ότι επέτρεψε στο Radio 1 DJ Chris Moyles να κοροϊδεύει τις queer.

Η σημερινή έρευνα ήταν το αποκορύφωμα της έρευνας τηλεθέασης με 2.000 άτομα και δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε περισσότερες από 9.000 απαντήσεις.
Ζητήθηκε η γνώμη από queer και ετερό, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που περιγρέγραψαν πως νοιώθουν «άβολα» με οποιαδήποτε απεικόνιση των queer.

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθησών (70%) θεωρούν ότι υπάρχει ανεπαρκής απεικόνιση των queer σε όλo τo BBC, αν και το 37% των queer βαθμολόγησαν το περιεχόμενο που έβλεπαν ως καλό. Ωστόσο, 24% είπαν ότι ήταν κακό.

Οι γνώμες των ετερό ήταν λεπτομερώς εκτενείς στην έρευνα. Η πλειοψηφία ένοιωθε άνετα με απεικονίσεις των queer, αν και ήταν λιγότερο πιθανό να ενδιαφέρονται για θετικές και ρεαλιστικές απεικονίσεις-παρουσιάσεις.

Ωστόσο, λίγο περισσότερο από μια στις δέκα του συνόλου των ερωτηθησών πίστευε ότι υπάρχει πάρα πολλή μεγάλη απεικόνιση-παρουσία των queer στο BBC. 18% ένοιωθε «άβολα» ή «πολύ ανήσυχη» με το να βλέπει queer στην τηλεόραση.

Οι LGB ερωτηθήσες είπαν ότι ήθελαν να δουν περισσότερες απεικονίσεις των λεσβιών και των αμφιφυσεξουαλικών στο BBC, μαζί με λιγότερες στερεοτυπικές απεικονίσεις των queer.

Οι ειδήσεις είναι ένας σημαντικός τομέας είπαν και πως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι η σεξουαλικότητα των ανθρώπων να αναφέρεται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Στα δράματα, είπαν ότι ήθελαν να δουν ρεαλιστικές ιστορίες γύρω από τις λεσβιακές, γκέι σχέσεις, ακόμη κι αν δεν περιστρέφονται γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των χαρακτήρων”.

Οι LGB ερωτηθήσες τόνισαν την ανάγκη σαφήνειας στις κωμωδίες οι οποίες αναφέρονται σε queer. Είπαν ότι στις κωμικές σκηνές στις οποίες έγιναν αστεία εις βάρος των queer θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αδιαμφισβήτητη λεσβοφοβία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διανεμηθούν σε όλο το BBC, στις προιστάμενες της σύνταξης ζητήθηκε να εξετάσουν τα αποτελέσματα και να παραδώσουν αναφορές για τις αλλαγές που θα γίνουν.

Η Amanda Rice, επικεφαλής του BBC για την διαφορετικότητα, δήλωσε: "Η δημοσίευση αυτού του πολύ σημαντικού τμήματος της έρευνας στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όλες όσες πληρώνουν τα τέλη στο BBC, πως αυτό έχει δεσμευτεί με ουσιαστική δέσμευση με όλα τα είδη του κοινού.

"Δεν είναι μόνο αυτή η βασική προτεραιότητα μας στο πλαίσιο της στρατηγικής της διαφορετικότητας-ποικιλομορφίας, είναι επίσης ένας από τους καλύτερους τρόπους όπου μπορούμε να συνεχίσουμε να μάθουμε για το τι οι διαφορετικές κοινότητες της Αγγλίας επιθυμούν και αναμένουν από το BBC".

Η έκθεση έγινε δεκτή από την ΜΚΟ Stonewall, η οποία επέκρινε το BBC τις τελευταίες δύο χρονιές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ben Summerskill δήλωσε: "Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν εκείνα της έρευνας Stonewall των τελευταίων ετών τα οποία δείχνουν ότι και οι queer και οι ετερό θέλουν να δουν πιο ρεαλιστικές εκπομπές, στις αναπαραστάσεις των queer στις τηλεοπτικές οθόνες τις.

"Αναγνωρίζουμε ότι το BBC έχει κάνει κάποια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και είμαστε πολύ ευχαριστημένες που σκοπεύει τώρα να επεκτείνει την εν λόγω εξέλιξη".


Την είδηση την βρήκαμε στις 30.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News γραμμένη από την Jessica Geen στην
http://www.pinknews.co.uk/2010/09/30/lesbians-and-bisexuals-not-represented-on-the-bbc/

25 Οκτ 2010

Εμβόλιο του ιού των κονδυλωμάτων HPV

Το Gardasil , το νέο εμβόλιο του ιού των κονδυλωμάτων (HPV, Human papilloma virus) της Merck , που χορηγείται με ένδειξη την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, προστέθηκε στο συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμών της Αμερικής στις 29 Ιουνίου 2006. Έως το τέλος του 2006, το Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών Εμβολίων (VAERS) του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA), δέχτηκε 385 αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών για το Gardasil. Στο 66% των περιπτώσεων, δηλαδή σε 253 περιπτώσεις, χρειάσθηκε περαιτέρω διακομιδή σε ιατρείο ή νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αναφορές, 12 ασθενείς ηλικίας 13-23 ετών νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομείο για διάστημα έως και 5 ημερών. Μερικά από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν, κατά σειρά συχνότητας, ήταν: Συγκοπή (55), ζάλη (41), πυρετός (41), εξάνθημα (33), παραισθησία και υπαισθησία (32), κνησμός (31), πονοκέφαλος (19), εμετός (16), μυαλγία (13), λεμφαδενοπάθεια (10), αρθραλγία (7), σύνδρομο Guillain-Barre (5).
[...]
Το σύνδρομο Guillain-Barre είναι μια σοβαρή αυτοάνοση βλάβη κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε τμήμα του περιφερικού νευρικού συστήματος. Εκδηλώνεται αρχικά με αδυναμία και μυρμήγκιασμα στα πόδια, που συχνά επεκτείνονται στα χέρια και στο πάνω μέρος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να ενταθούν και να επέλθει σχεδόν ολοκληρωτική παράλυση που εάν δεν αντιμετωπισθεί ο ασθενής κινδυνεύει να πεθάνει από παράλυση των αναπνευστικών μυών[1].

Οι παραπάνω πληροφορίες δημοσιεύθηκαν τον προηγούμενο μήνα από το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τους Εμβολιασμούς της Αμερικής (NVIC)[2], κατόπιν επεξεργασίας των αναφορών του VAERS[3]. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μόνο το 1-4% των ιατρών αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες στο VAERS[4]. Δηλαδή ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μετά την χορήγηση του Gardasil μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες.
[...]
Αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Σε αυτή την ενότητα παραθέτονται στοιχεία για τον ιό HPV, που δημοσιεύονται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της Αμερικής (CDC)[8] και από την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για την εκπαίδευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ECCCE)[9]. Ο HPV είναι ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός. Είναι τόσο διαδεδομένος, που η πλειονότητα των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων θα έχουν υποστεί μία τουλάχιστον HPV λοίμωξη κατά την διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί τύποι του ιού. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο 6 και ο 11, έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση κονδυλωμάτων. Κάποιοι άλλοι, όπως ο 16 και ο 18, έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση καρκίνων στα γεννητικά όργανα διότι είναι παρών σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των περιπτώσεων. Ο ιός HPV ανιχνεύεται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και σπανιότερα σε καρκίνους του κόλπου και του αιδίου.

Εντούτοις, η πλειοψηφία των HPV λοιμώξεων είναι παροδικές και ασυμπτωματικές . Το 90% περίπου των γυναικών εξουδετερώνουν τον ιό από μόνες τους μέσα σε δύο χρόνια από την αρχική λοίμωξη. Μόνο το 1% των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων εμφανίζουν κονδυλώματα σε κάποιο στάδιο της ζωής τους.

Όσον αφορά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σήμερα πιστεύεται ότι αρχίζει με μια HPV λοίμωξη που το σώμα δεν μπορεί να καταπολεμήσει. Στη συνέχεια, ο ιός προκαλεί κάποιες αλλαγές στα τραχηλικά κύτταρα. Στην αρχή οι αλλαγές αυτές δεν είναι σημαντικές αλλά με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να χειροτερέψουν και σταδιακά να καταλήξουν σε καρκίνο. Είναι μια αργή διαδικασία, με τον καρκίνο να εμφανίζεται 10-15 χρόνια μετά την αρχική HPV λοίμωξη, αλλά μόνο εάν η λοίμωξη επιμένει σε όλη αυτή την χρονική διάρκεια. Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί εν τω μεταξύ να εκμηδενίσει τον ιό, και οι αλλαγές των τραχηλικών κυττάρων να αντιστραφούν στο φυσιολογικό.

Οι λόγοι που μόνο κάποιες λοιμώξεις προχωρούν και προκαλούν καρκίνο, δεν διευκρινίζονται. Πάντως αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου διατρέχουν γυναίκες που καπνίζουν, κάνουν κακή διατροφή, έχουν ταυτόχρονα και άλλες λοιμώξεις όπως χλαμύδια, λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, και γενικά έχουν αδύνατο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι αλλαγές των τραχηλικών κυττάρων ανιχνεύονται στην εξέταση Παπανικολάου. Ανάλογα με τον βαθμό ανωμαλίας που θα δείξει η εξέταση, η ασθενής μπορεί να θεραπευθεί ή απλά να παρακολουθείται. Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου και η έγκαιρη θεραπεία έχουν μειώσει δραματικά τα κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις ανεπτυγμένες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, το 2002 στηνΑμερική είχαμε 8.7 νέα περιστατικά ανά 100000 γυναίκες (12085 νέα περιστατικά). Από αυτές το 50% δεν είχαν κάνει ποτέ εξέταση Παπανικολάου και ένα επιπλέον 10% είχαν να εξετασθούν 5 χρόνια. Όμως, στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας που το επίπεδο υγείας είναι χαμηλό και δεν υπάρχει πρόληψη, ο καρκίνος αυτός εξακολουθεί να είναι από τους πρώτους σε συχνότητα στον γυναικείο πληθυσμό.

Επίσης, με τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο προλαμβάνονται και πολλές περιπτώσεις καρκίνων του κόλπου και του αιδίου, νόσων που σήμερα σπανίζουν στον δυτικό κόσμο. Το 2002 στην Αμερική είχαμε μόλις 0.7 και 2.3 νέα περιστατικά ανά 100000 γυναίκες αντίστοιχα.

Τα συμπεράσματα λοιπόν που προκύπτουν είναι:

1. Ο ιός HPV είναι τόσο διαδεδομένος, που η HPV λοίμωξη μπορεί να θεωρηθεί μάλλον φυσική συνέπεια της σεξουαλικής δραστηριότητας παρά σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

2. Η πλειοψηφία των HPV λοιμώξεων υποχωρούν αυτόματα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις καρκίνων στις οποίες δεν είναι παρών ο HPV. Όλα δείχνουν ότι εκτός από τον ιό υπάρχουν άλλοι πιο σημαντικοί παράγοντες που ευθύνονται για την εμφάνιση του καρκίνου. Αυτοί οι παράγοντες όμως δεν διερευνούνται.

3. Σήμερα τα κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις ανεπτυγμένες χώρες είναι αναλογικά σπάνια λόγω των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου.

Η Merck λοιπόν κατασκεύασε ένα εμβόλιο, το Gardasil , που είναι σχεδιασμένο να προφυλάσσει από 4 τύπους του ιού HPV, τους 6, 11, 16 και 18. Οι τύποι 16 και 18 ανιχνεύονται στο 70% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, και οι τύποι 6 και 11 ανιχνεύονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων κονδυλωμάτων. Κλινικές δοκιμές σε γυναίκες μή φορείς του ιού, έδειξαν σχεδόν 100% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη προκαρκινικών αλλοιώσεων και κονδυλωμάτων, που προκαλούνται από τους τύπους του HPV που περιέχει το εμβόλιο. Για την μέγιστη λοιπόν αποτελεσματικότητα, συστήνεται ο εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία των 11-12 ετών, πρίν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας, που τα κορίτσια δεν έχουν έρθει ακόμα σ' επαφή με τον ιό. Πάντως συστήνεται να εμβολιάζονται και γυναίκες έως 26 ετών.

Όμως τα αποτελέσματα του μαζικού εμβολιασμού στην πράξη είναι απρόβλεπτα διότι:

1. Το εμβόλιο δεν καλύπτει όλους τους επικίνδυνους τύπους του HPV. Ο μαζικός εμβολιασμός ενέχει τον κίνδυνο να επικρατήσουν οι τύποι του ιού που δεν υπάρχουν στο εμβόλιο, ή να δημιουργηθούν μεταλλαγμένα στελέχη των τύπων που μάχεται το εμβόλιο.

2. Το Gardasil δεν υποκαθιστά τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου. Ο εμβολιασμός μπορεί να δώσει ψευδή αίσθηση ασφάλειας σε κάποιες γυναίκες, με αποτέλεσμα να παραλείπουν τον προληπτικό τους έλεγχο και να αυξηθούν έμμεσα τα κρούσματα καρκίνου.

3. Οι κλινικές δοκιμές της Merck διήρκησαν 2-4 χρόνια. Η εταιρία αναφέρει ότι δεν γνωρίζει για πόσα χρόνια παρέχει ανοσία το πλήρες αρχικό σχήμα εμβολιασμού [7].

4. Πολλές γυναίκες εμβολιάζονται για τύπους του HPV των οποίων είναι ήδη φορείς. Ο HPV 16 για παράδειγμα, είναι από τους συχνότερους τύπους στον γυναικείο πληθυσμό[8]. Τα εμβόλια βέβαια δεν θεραπεύουν προϋπάρχουσες λοιμώξεις, μάλλον τις επιδεινώνουν. Περιστατικά HPV λοίμωξης, δυσπλασίας τραχήλου και κονδυλωμάτων μετά την χορήγηση του Gardasil έχουν ήδη αναφερθεί στο VAERS[2].

Συμπεράσματα για το Gardasil
Τις τελευταίες δεκαετίες ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει φθίνουσα πορεία διότι υπάρχει ακίνδυνος και αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης. Ο μαζικός εμβολιασμός ως επιπλέον προληπτικό μέτρο είναι ένα επικίνδυνο πείραμα που δεν έχει βάσιμη ιατρική αιτιολογία.

Το μέλλον μας επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις. Στο στάδιο των κλινικών δοκιμών βρίσκονται αυτή την στιγμή DNA εμβόλια αποτελούμενα από απλό κυκλικό DNA (πλασμίδιο), στο οποίο έχουν εισαχθεί το γονίδιο που κωδικοποιεί για το επιθυμητό αντιγόνο και ένας εκκινητής για την έκφραση του γονιδίου στα ευκαρυωτικά κύτταρα.

Το Cervarix είναι ένα άλλο εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αντίστοιχο του Gardasil, το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρία GlaxoSmithKline για τους 2 τύπους του ιού HPV (16 και 18). Οι παραπάνω προβληματισμοί σχετικά με το Gardasil, αφορούν και τη χρήση του Cervarix.

Βιβλιογραφία - Πηγές

1. NINDS Guillain-Barre Syndrome Information Page
http://www.ninds.nih.gov/disorders/gbs/gbs.htm
2. Human papilloma virus vaccine safety
Analysis of Vaccine Adverse Event Reporting System Reports: Part II, February 18, 2007
http://www.909shot.com/Diseases/HPV/VAERS%20HPV4%20Vaccine%20Report.pdf
3. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)
http://vaers.hhs.gov
4. Vaccine safety group releases Gardasil reaction report, February 21, 2007
http://www.909shot.com/Diseases/HPV/pr022107HPV.htm
5. Testimony of David J. Graham, MD, MPH, November 18, 2004
http://www.senate.gov/finance/hearings/testimony/2004test/111804dgtest.pdf
6. The FDA Exposed: An Interview With Dr. David Graham, the Vioxx Whistleblower
http://www.newstarget.com/011401.html
7. Gardasil product insert, Merck & CO., INC., October 2006
http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf
8. Human Papillomavirus: HPV Information for Clinicians, November 2006
http://www.cdc.gov/std/HPV/common-infection/CDC_HPV_ClinicianBro_LR.pdf
9. Αιτιoλογία καρκίνου τραχήλου μήτρας
http://www.eccce-cervical-cancer.org/contents/B3_CauseOfCervicalCancer/index.asp?lang=gr


Την είδηση την βρήκαμε το Μάρτιο 2007 γραμμένη από τον
Υφαντή Βασίλη, Φαρμακοποιό, στην http://www.homeopathy.gr/highlight.php?id=11053638&page=gardasil_side_effects&

Για κάθε τι που αφορά την υγεία μας απευθυνόμαστε σε αρκετές και διαφορετικές γιατρίνες, η τελική απόφαση είναι πάντα δική μας.

Μία στις δύο Ελληνίδες έχει προσβληθεί από τον ιό των κονδυλωμάτων HPV

Μία στις δύο Ελληνίδες έχει προσβληθεί από τον ιό των κονδυλωμάτων HPV. Στις Ελληνίδες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι συχνότερος ο αριθμός των μολύνσεων HPV.

Η εμβολιαστική κάλυψη των Ελληνίδων απέναντι στον ιό, που είναι το κύριο αίτιο του καρκίνου της μήτρας, παραμένει χαμηλή. Κυμαίνεται γύρω στο 18%, σύμφωνα με τα πιο αισιόδοξα στοιχεία που αφορούν την εμπορική κίνησή της.

Περίπου μία στις δύο Ελληνίδες δηλώνει άγνοια για την ύπαρξη του εμβολίου, αλλά και όταν ενημερώθηκαν από την γιατρίνα αρνήθηκαν σε ποσοστό 15% οι γυναίκες υψηλού μορφωτικού επιπέδου και σε ποσοστό 60% οι γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου να εμβολιαστούν. Με μία ακόμη διαφορά. Οι γυναίκες χαμηλότερης μόρφωσης αποδίδουν στις γιατρίνες ταπεινά κίνητρα, όπως ότι τις προτείνουν το εμβόλιο γιατί θέλουν να χρηματίζονται από τις εταιρείες.

Ακόμη και ένα χρόνο μετά την ενημέρωσή τις από την γιατρίνα, οι γυναίκες που αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο επιμένουν στην άρνησή τις σε πολύ μεγάλο ποσοστό και με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προφάσεων. Π.χ. ότι φοβούνται τη βελόνα ή ότι αισθάνονται ακόμα πιο μπερδεμένες λόγω της εμφάνισης στο διάστημα που μεσολάβησε της νέας γρίπης, άλλες λένε ότι φοβούνται τις παρενέργειες ή αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν στην γιατρίνα ότι «η κόρη τις δεν είναι ελευθέρων σχέσεων και ηθών για να κάνει το εμβόλιο».

Κρίση εμπιστοσύνης

Μια άλλη δικαιολογία είναι το Ιντερνετ, στο οποίο διαβάζουν πολύ περισσότερα κατά παρά υπέρ του εμβολίου. Γενικά υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στις γιατρίνες.

Είναι συμπεράσματα και απαντήσεις 3.000 Ελληνίδων σε όλη τη χώρα, από 18 μέχρι 70 και πλέον χρόνων, τις οποίες συμπεριέλαβε τωρινή μελέτη σε 10 νοσοκομεία, με επίκεντρο το Αττικό Νοσοκομείο. Στη μελέτη συμμετείχαν γιατρίνες ειδικοτήτων σχετικών με τον ιό των κονδυλωμάτων.

Οπως επισημαίνει ο συμμετέχων στην έρευνα επίκουρος καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, το 50% είναι εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών παραμένει στην Ελλάδα με επιμένουσα λοίμωξη. Είναι παρήγορο ότι μόνο το 1% του δείγματος της μελέτης είχε εκδηλωμένο καρκίνο. Η λοίμωξη σε μεγάλο ποσοστό αυτοϊάται και ένα μικρό ποσοστό καταλήγει σε επιμένουσα λοίμωξη, η οποία οδηγεί στον καρκίνο. «Αρα δεν ξέρουμε σε ποιο ποσοστό αυτές οι γυναίκες θα καθαρίσουν από τον ιό και ποιες όχι», τονίζει ο Σ. Τσιόδρας.

Ενας ιός που συναντάται πλέον με αυξημένη συχνότητα και στον ρινοφάρυγγα, γιατί, επισημαίνουν οι ερευνήτριες, έχουν αλλάξει οι σεξουαλικές πρακτικές και έχει αυξηθεί η στοματοσεξουαλική επαφή. Από τη μελέτη προκύπτει έναρξη της σεξουαλικής επαφής στη χώρα μας γύρω στα 16, με τάση να πέφτει κατά ένα χρόνο η ηλικία αυτή κάθε πέντε χρόνια.

Οι επιστημόνισες δεν αποκλείουν τα ποσοστό των προσβλεβλημένων Ελληνίδων στον γενικό πληθυσμό να είναι λίγο υψηλότερο, καθώς η μελέτη αφορά τις γυναίκες που προσέρχονται για εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Πρωτογενής πρόληψη το Παπ-τεστ

Ο αναπληρωτής καθηγητής κυτταρολογίας κ. Καρακίτσος, από τους βασικούς επίσης ερευνητές αυτής της προσπάθειας, είναι καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες, είτε είναι χαμηλού είτε είναι υψηλού κυτταρολογικού κινδύνου, δεν θα αναπτύξουν καρκίνο υποχρεωτικά. Ο κίνδυνος ανάπτυξης γυναικολογικού καρκίνου είναι μία στις 1.000 εάν ποτέ στη ζωή τις δεν έχουν κάνει Παπ-τεστ.

«Διότι οι περισσότερες απ' αυτές τις λοιμώξεις φεύγουν όπως περνάμε μια ίωση και επίσης σήμερα μπορεί μια γυναίκα να είναι προσβεβλημένη από ένα στέλεχος του ιού και ύστερα από 2-3 χρόνια αυτό το στέλεχος να φύγει ή να προσβληθεί ύστερα από πέντε χρόνια από ένα άλλο στέλεχος του ιού. Αρα δεν έχει κανένα νόημα να ψάχνεται η γυναίκα αν έχει αυτό το στέλεχος ή κάποιο άλλο για ειδικότερες εξετάσεις. Η πρωτογενής πρόληψη παραμένει το Παπ-τεστ».

Οι γιατρίνες συμπεραίνουν ότι εάν δεν ενταχθεί μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στο υποχρεωτικό σύστημα εμβολιασμού, με την έννοια της πρωτογενούς πρόληψης, η Ελληνίδα δεν πρόκειται να κάνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση ποσοστιαίας κάλυψης ανάλογα με την ηλικία και τον κίνδυνο.Την είδηση την βρήκαμε στις 24.10.10 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία γραμμένη από την Αύρα Γρηγορίου στην http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=24/10/2010&id=216766

Για πολλά χρόνια τα αντισυλληπτικά χάπια ήταν υπεύθυνα για σειρά καρκινογεννέσεων, με βάση τις δίκες που έχουν γίνει κυρίως στις Ην. Πολιτείες. το σεξ χωρίς προφύλαξη και η μη συνεχής και αντικειμενική ενημέρωση συμβάλει στον φόβο. Υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν μπορεί να υπάρξει, η υγεία είναι δικαίωμα.

Ο Πρόεδρος Obama υποστηρίζει τις Queer εφήβες

O Πρόεδρος Obama σε οπτικό μήνυμα υποστήριξης για Queer εφήβες

Ο Πρόεδρος των Ηνωμ. Πολιτειών Barack Obama έχει καταγραφεί σε ένα μήνυμα υποστήριξης για Lgbt έφηβες - μόλις 24 ώρες μετά την αναβιώση της πολιτικής “Μην ρωτάς, Μην λες” στις ένοπλες δυνάμεις, η οποία απαγορεύει να υπηρετούν οι ανοικτά λεσβίες.
Στο βίντεο ο ίδιος λέει: "Δεν ξέρω πως είναι να επιλέγεσαι-φρουρήσε επειδή είσαι λεσβία. Αλλά εγώ ξέρω πως είναι να μεγαλώνεις με την αίσθηση ότι μερικές φορές δεν ανήκεις (πουθενά). Είναι σκληρό.

"Όταν σας πειράζουν-ενοχλούν ή σας εκφοβίζουν μπορεί να φαίνεται με κάποιο τρόπο να το το προκαλέσατε ... Με τον καιρό θα δείτε πως οι διαφορτικότητες σας είναι πηγή υπερηφάνειας, μια πηγή δύναμης".

Αν θέλετε να δείτε το βίντεο με τον Πρόεδρο Obama πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.10.10 και την μεταφράσαμε από το περιοδικό Diva στην http://www.divamag.co.uk/diva/update.asp#7324

24 Οκτ 2010

Ο Giles Muhame, έστησε κυνήγι λεσβιών στην Unganda

Στην Ουγκάντα επιτέθηκαν κατά των λεσβιών, μετά την δημοσιοποίηση ονομάτων φωτογραφιών και των διευθύνσεών τις σε εφημερίδα.

Αρκετές λεσβίες στην Ουγκάντα είπαν ότι έχουν δεχτεί επίθεση αφ' ότου μια εφημερίδα δημοσίευσε τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τις διευθύνσεις τις.

Μετά την δημοσίευση, η εφημερίδα Rolling Stone ζήτησε να τις κρεμάσουν, ένας γκέι δήλωσε ότι μια λεσβία σχεδόν σκοτώθηκε όταν η γειτονιά της λιθοβόλισε το σπίτι της.

Λεσβία ακτιβίστρια της Ουγκάντα δήλωσε στο BBC ότι οι περισσότερες από τις Lgbt που εμφανίστηκαν στον κατάλογο παρενοχλήθηκαν και ορισμένες υπέστησαν σωματική βία.

Είπε: «Έχουμε queer που τις έχουν απειλήσει πως θα χάσουν την δουλειά τις, Lgbt που έχουν δεχθεί απειλές από τα ίδια τα μέλη των οικογενειών τις, που θέλουν να τις πετάξουν έξω από τα σπίτια τις."

Ορισμένες από αυτές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θεωρείται πως έχουν κρυφτεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε λάβει καμία αναφορά για λεσβοφοβικές επιθέσεις.
Η εφημερίδα Rolling Stone, η οποία δεν σχετίζεται με το περιοδικό των ΗΠΑ, είπε ότι θα συνεχίσει να δημοσιεύει λεπτομέρειες για queer για να προστατεύσει τον "ηθικό ιστό του έθνους μας”.

Ο Giles Muhame, αρχισυντάκτης της εφημερίδας, υπερασπίστηκε την ιστορία του, λέγοντας ότι ήταν καθήκον του ως δημοσιογράφος είναι να «εκθέτει το κακό στην κοινωνία μας».

«Ο λεσβιασμός είναι παράνομος στην Ουγκάντα, αλλά καμιά δεν αναλαμβάνει δράση κατά αυτών των ανθρώπων», είπε στην εφημερίδα Guardian.

"Στρατολογούν νέα μέλη μεταξύ των παιδιών μας, και καταστρέφουν τον ηθικό ιστό της χώρας μας".

Πέρυσι, η στάση της Ουγκάντα απέναντι στις λεσβίες τέθηκε υπό σφαιρική διερεύνηση αφ' ότου ένας βουλευτής εισήγαγε ένα νομοσχέδιο ώστε να εκτελούνται ή να φυλακίζονται ισόβια όσες καταδικαστούν για λεσβιαμσό.

Το νομοσχέδιο θεωρείται ότι έχει αναβληθεί για την ώρα.


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/22/ugandan-gays-and-lesbians-attacked-after-being-outed/

Στη Νότια Αφρική οι λεσβίες γίνονται "στόχοι δολοφονιών"

H Νότια Αφρική χρειάζεται να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τις λεσβίες, οι οποίες έχουν γίνει στόχοι δολοφονίας, είπε η Human Rights Watch (HRW), που εδρεύει στις Ην. Πολιτείες.

Τουλάχιστον τρεις λεσβίες δολοφονήθηκαν άγρια τον Ιούλιο 2007 και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις βεβαίωσαν πως τα θύματα είχαν βιαστεί επίσης.

Η HRW υποστηρίζει ότι υπάρχει "κλίμα βίαιης λεσβοφοβίας" στη Νότια Αφρική.

"Παρά τις νομικές δεσμεύσεις υπέρ της ισότητας για όλες, οι λεσβίες στη Νότιο Αφρική, είναι ακόμη στόχος για βιασμών και δολοφονιών”, λέει η Jessica Stern της HRW.

Το σύνταγμα της Νοτίου Αφρικής είναι ένα από τα πιο προηγμένα και προοδευτικά της υφηλίου.

Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει τις αδικίες του Απαρτχάιντ, εξασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των λεσβιών προστατεύονται σωστά.

Τη χρονιά 2006, οι λεσβιακοί γάμοι νομιμοποιήθηκαν στην Νότιο Αφρική - η πρώτη χώρα που το έκανε πράξη στην Αφρική, όπου ο λεσβιασμός θεωρείται συχνά ως ταμπού.

"Αγοροκόριτσα-Tomboys"
Τα σχόλια της HRW έγιναν σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Thabo Mbeki, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γυναίκας.

Ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για να "κάνει τη δέσμευσή της για ισότητα και ανοχή μια πραγματικότητα για τις λεσβίες της χώρας”.

Η HRW αναφέρθηκε λεπτομερώς σε υποθέσεις πρόσφατων δολοφονιών λεσβιών.

Τον περασμένο μήνα, δύο λεσβίες στο Σοβέτο δέχτηκαν επίθεση με πυροβολισμούς, και τα σώματά τους βρέθηκαν σε ένα χωράφι.

Αργότερα μέσα στο μήνα, το σώμα μιας γυμνής λεσβίας στη Ladysmith της KwaZulu-Natal ανακαλύφθηκε σε ένα χωράφι με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την HRW, η αστυνομία αρνήθηκε να δεχτεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός των θυμάτων ήταν το κίνητρο για την δολοφονία τις.

Σε μια προηγούμενη περίπτωση Μάρτιο, μία λεσβία σε μια κωμόπολη κοντά στο Κέιπ Τάουν, δέχτηκε επίθεση και σκοτώθηκε από το πλήθος.

Η HRW αναφέρει ότι μια φίλη ενώ περπατούσε με μια άλλη γυναίκα, οι επιτιθέμενοι τις αποκάλεσαν "αγοροκόριτσα" τα οποία "ήθελαν να βιαστούν”.

Ανταποκρίσεις λένε ότι παρά τους νόμους που είναι ευνοϊκοί απέναντι στις queer, οι διακρίσεις παραμένουν συνήθεις και οι έγχρωμες λεσβίες υφίστανται την χειρότερη κακοποίηση.


Την είδηση την βρήκαμε στις 9.8.07 και την μεταφράσαμε από το BBC στην http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6938714.stm

23 Οκτ 2010

Αυστραλία: ψήφο κατά συνείδηση για το λεσβιακό γάμο

Μια δημοσκόπηση στην Αυστραλία ζητά ψηφοφορία για ψήφο κατά συνείδηση στο λεσβιακό γάμο.

Μια δημοσκόπηση στην Αυστραλία δείχνει αυξημένη υποστήριξη για το λεσβιακό γάμο και στο να επιτρέψει η πρωθυπουργία της Julia Gillard μια ψηφοφορία κατά συνείδηση για το θέμα.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας Galaxy πραγματοποιήθηκε εξ ονόματος των ομάδων πίεσης “Ισότητα Γάμου στην Αυστραλία και Γονείς και Φίλες των Λεσβιών, Γκέι- AMEP και FLG.

Έδειξε ότι 62% σε 1.005 που ερωτήθηκαν υποστήριξαν να επιτραπεί ο γάμος στα λεσβιακά ζευγάρια, πάνω από 60% σε σχέση με πέρυσι.
Εν τω μεταξύ, το 79% είπε ότι η κα Gillard θα πρέπει να επιτρέψει μια ψηφοφορία κατά συνείδηση.

Το εργατικό κόμμα δεν υποστηρίζει την Ισότητα του Γάμου και η κα Gillard είπε ότι η πολιτική στο θέμα θα παραμείνει ίδια όσο είναι πρωθυπουργίνα. Έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για προσωπική άποψη της.

Ο εκπρόσωπος της Ισότητας του Γάμου στην Αυστραλία Alex Greenwich, δήλωσε προς τα δύο μεγάλα κόμματα να ακούσουν την κοινωνία της Αυστραλίας και να επιτρέψουν την ψήφο συνείδησης για το θέμα.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία της Αυστραλίας απαγορεύει το λεσβιακό γάμο. Το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι νόμιμο στην Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας, ενώ η καταχώρηση σε μητρώα ισχύει σε ορισμένες Πολιτείες.


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/22/australian-poll-calls-for-conscience-vote-on-gay-marriage/

Τα δικαιώματα δεν μπορεί να είναι θέμα ψηφοφορίας.

22 Οκτ 2010

Υποεκπροσώπιση των λεσβιών στα ΜΜΕ

Αντιμετώπηση των λεσβιών από τα ΜΜΕ, της Ελλάδας

Δείτε πως ακόμη και νέες δημοσιογράφισες αναπαράγουν στερεότυπα και λεσβοφοβία εδώ

Επιμένουν σε όρους που έχου "λήξει" εδώ και χρόνια.

Η μειονότητα των εικόνων απεικονίζει λεσβίες και τα αποσπάσματα των εκπομπών είναι "κωμικά".


Οι σέξυ λεσβίες και οι τρελές αδελφές.

Ένα λεσβιακό ζευγάρι θα συμμετάσχει στο Dancing With the Stars

Ένα λεσβιακό ζευγάρι θα συμμετάσχει στο "Dancing With the Stars" του Ισραήλ

Το show "Χορεύοντας με τα αστέρια" θα περιλαμβάνει ένα ζευγάρι λεσβιακό ζευγάρι, για πρώτη φορά στο Ισραήλ.

Η λεσβία τηλεπαρουσιάστρια Gili Shem Tov, θα είναι ζευγάρι με την επαγγελματία χορεύτρια Dorit Milman στη νέα σειρά που ξεκινά τον επόμενο μήνα.

Η κα Milman είναι ετερό, ενώ η κα Tov έχει την σύζυγό της και μαζί έχουν οικογένεια.

Η κα Tov είπε είπε στο BBC: "Έχω συνειδητοποιήσει ότι ο χορός συντονίζει και δημιουργεί ενέργεια μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε γυναίκα είτε άνδρα.

"Η πρόκληση να χορεύω με μια γυναίκα σε έναν δημόσιο διαγωνισμό με ενδιαφέρει γιατί είναι μοναδική και δεν έχει γίνει ποτέ πριν.

"Επειδή το να μοιράζομαι την ζωής μου με την σύζυγό μου και το να έχουμε μαζί οικογένεια, είναι το πιο σύνηθες πράγμα που έχω κάνει".

Ο παραγωγός Asaaf Gil είπε ότι ήταν "εξαιρετικά υπερήφανος" που ένα λεσβιακό ζευγάρι θα υπάρχει στη νέα σεζόν.

Το “Χορεύοντας με τα αστέρια”, γνωστό και ως “Rokdim Im Kokhavim” στο Ισραήλ, θα περιλαμβάνει επίσης έκτακτες εμφανίσεις από την πρώην σταρ, της σειράς Baywatch, Pamela Anderson, η οποία θα είναι κρίτρια.


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/21/same-sex-couple-for-israeli-dancing-with-the-stars/

Το ταμείο για το hiv aids δυσκολεύεται να ανοίξει ξανά

Το εθνικό ταμείο για οροθετικές στον hiv aids που έχουν με χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου.

Το Ταμείο διαχειριζόταν η Crusaid μέχρι που η ΜΚΟ συγχωνεύθηκε με την Terrence Higgins Trust- THT τον Μάρτιο 2010.
Η THT είπε ότι θα εργαστεί για να διατηρηθεί το Ταμείο, το οποίο προσφέρει στις hiv aids πάσχουσες χρήματα για προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης.

Το ταμείο θα πρέπει να ξαναρχίσει την άνοιξη του 2011. Μια ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη τώρα και θα προσφέρει επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 100 λίρες σε εκείνες που ειναι πολύ φτωχές.

Ο Sir Nick Partridge, διευθύνων σύμβουλος της THT, δήλωσε: "Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας όσες ζουν με τον hiv να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται. Η έρευνα μας λέει σχεδόν 1 στις 3 με hiv aids δεν έχουν χρήματα για να ζήσουν, γεγονός που έχει σαφείς επιπτώσεις για τον τρόπο που διαχειρίζονται την κατάστασή τις.

"Για χρόνια, η αντιμετώπιση εκτάκτων ελλείψεων, το Ταμείο έχει έναν σημαντικό πλούτο, για να κάνει πραγματικά τη διαφορά στις ζωές των οροθετικών hiv aids, και η THT έχει δεσμευθεί πλήρως να διατηρήσει ότι κληρονόμησε από το Ταμείο. Δουλεύουμε σκληρά ώστε το εθνικό ταμείο να λειτουργήσει πλήρως έως την επόμενη άνοιξη, και εν τω μεταξύ, ελπίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία μας θα συνεχίσουν να βοηθούν αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη".

Το νέο Ταμείο αυτή τη στιγμή είναι υπό αναθεώρηση ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό.
Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από την THT και την Εθνική AIDS Trust, δήλωσε ότι 1 στις 6 που έχουν διαγνωσθεί με hiv aids κάνουν χρήση του ταμείου, καθώς και ότι η πλειονότητα των δικαιούχων ζουν σε «ακραία» φτώχεια, με μόλις 20% του μέσου εβδομαδιαίου εισοδήματος.

Οι οροθετικές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ελλείψεων με επιχορηγήσεις του Ταμείου μέσω των δεκατριών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το ....


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.10.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/10/21/hiv-hardship-fund-to-be-re-opened/

21 Οκτ 2010

Δημήτρης Τσαμπρούνης, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Φίλες, φίλοι

Είμαι ο Δημήτρης Τσαμπρούνης, γεννήθηκα στο Παγκράτι και μεγάλωσα στον Υμηττό. Αποφοίτησα από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1984. Πέτυχα στις εδώ εισαγωγικές σε πολυτεχνική σχολή (μηχανολόγων), αλλά σπούδασα στη Γερμανία (Μόναχο) ηλεκτρολόγος μηχ/κός με μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντολογία. Εκεί εργάστηκα για 2 χρόνια πριν γυρίσω Ελλάδα το 1993 για την 19μηνη στρατιωτική μου υποχρέωση.

Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας – μηχανικός. Επαγγελματικά τελώ στροφή στον τομέα των ΑΠΕ/ εξοικονόμηση ενέργειας.

Από το 2003 σημαντικό κομμάτι μου έχω αφιερώσει στον Lgbt ακτιβισμό. Συμμετείχα με πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις της λεσβιακής, γκέι, αμφί και τρανς κοινότητας, στη δημιουργία σωματείου, στο χτίσιμο της Athens Pride, μεταξύ άλλων και ως εκπρόσωπος τύπου, από όπου παραιτήθηκα προκειμένου να αποδεχτώ την υποψηφιότητά μου. Τον Ιούνιο του 2008 τέλεσα πολιτικό γάμο στην Τήλο, ο οποίος βρίσκεται στο εφετείο.

Συμμετέχω ως ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στο συνδυασμό «Δικαίωμα στην πόλη» με επικεφαλής τον Γιώργο Καμίνη (πρώην Συνήγορος του Πολίτη), ο οποίος στηρίζεται από τα κόμματα των Οικολόγων Πράσινων, Δημοκρατικής Αριστεράς, Δράσης και ΠΑΣΟΚ, καθώς και από πρόσωπα της κοινωνίας των πολιτ(ισσ)ών.

Με την εκλογή μου στο Δήμο Θα συνεχίσω να εργάζομαι και από τη νέα θέση μου στο Δήμο της Αθήνας για την ορατότητα σε λεσβίες, γκέι, αμφί και τρανς.

Επιθυμώ να προωθήσω τα θέματα της κοινότητας στο Δήμο (προώθηση της Athens Pride, θεσμοθέτηση διαλόγου, παρατηρητήριο για την Lgbtφοβία, χώρος στέγασης ομάδων κ.α)

Η Ημέρα Υπερηφάνειας- Pride είναι συνώνυμο της αξιοπρέπειας. Επιθυμώ να δω την Αθήνα να κερδίζει πάλι σε αξιοπρέπεια.

Επιθυμώ η Αθήνα να γίνει βιώσιμη πόλη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μου στην http://www.facebook.com/pages/Demetres-Tsamprounes-kai-Dikaioma-sten-Pole#!/pages/Demetres-Tsamprounes-kai-Dikaioma-sten-Pole/140779132634333

CNN: Οι λεσβίες δεν ανήκουν πουθενά, Caitlin Breedlove

Οι λεσβίες δεν ανήκουν πουθενά, σύμφωνα με μερικές ανθρώπους

Τα πρόσφατα queer επιθετικά επεισόδια στην Lgbt-φιλική πόλη της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων μία ιδιαίτερα απεχθής επίθεση στο Bronx, έχουν γίνει εθνικοί τίτλοι. Ενώ είναι αβέβαιο κατά πόσο οι επιθέσεις συνέβαιναν πάντα με τέτοια συχνότητα και απέτυχαν να τραβήξουν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ή αν έχει υπάρξει μια αύξηση των αντι-λεσβιακών προκαταλήψεων, το αντι-λεσβιακό συναίσθημα από τα μέσα ενημέρωσης ήταν ανησυχητικό, ειδικά κατά τη διάρκεια του μήνα της Lgbt Ιστορίας.

Οι περισσότερες από τις καταστάσεις που συνεπάγονται προκατάληψη είναι κατά των queer, αλλά η έρευνα έχει δείξει αρκετά περιστατικά κατά τα τελευταία χρόνια και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι λεσβίες, πολλά συμβαίνουν σε μέρη όπου καμιά δεν θα περίμενε τέτοια κραυγαλέα εμφανή άγνοια. Αν και κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν οδήγησαν σε σωματική βία, είναι ένα σημάδι πως, παρά το ότι έχουν γίνει μεγάλα άλματα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της αποδοχής, έχουμε ακόμη μεγάλη μάχη μπροστά μας.

Όταν για ένα φιλί στον πιο προοδευτικό χώρο της Βόρειας Καρολίνας ένα λεσβιακό ζευγάρι εκδιώχθηκε από ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο δεν είναι σωστό. Όταν μια butch λεσβία εκδιώκεται από μια τουαλέτα στο Γκρίνουιτς Βίλατζ frakkin, δεν είναι σωστό. (Το Yup, στη Greenwich Village, το queer γκέτο της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι σαν να εξoρίζεσαι από την Greenwich του Κονέκτικατ επειδή είσαι λευκή). Όταν ένα ζευγάρι λεσβιών τις απέβαλαν από ένα παιχνίδι του ναυτικού στο Σιάτλ για ένα φιλί, επειδή δεν είναι σωστό. Θέλω να πω, το Σιάτλ είναι, το σπίτι της Birkenstock. Αν δύο λεσβίες δεν μπορούν να φιληθούν στο Σιάτλ, έχουμε μπει στη Twilight Zone; Θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για ένα άσπρο, μαύρο, κόκκινο και χλωμό άλογο; Σοβαρά. Τι είναι αυτός ο κόσμος που έρχεται;

Ευτυχώς, το περιστατικό, με το φύλακα στο εμπορικό κέντρο Raleigh, της Βόρειας Καρολίνας, που είπε στο λεσβιακό ζευγάρι που φιλήθηκαν να εγκαταλείψει το χώρο επέλεξε λάθος λεσβία. Μία από τις λεσβίες, η Caitlin Breedlove, είναι μια λεσβία ακτιβίστρια. Από την ημέρα του περιστατικού, εργάζεται για να βεβαιωθεί ότι η κατάρτιση ευαισθησίας στο εμπορικό κέντρο θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και να καταφέρει ένα χτύπημα στο χώρων των μέσων ενημέρωσης ώστε να εκπαιδεύσουν το κοινό, είπε χθες το βράδυ στο show της Joy Behar.

Ναι, γίνεται όλο και καλύτερο. Γίνεται πολύ πιο καλύτερο, όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε στις εαυτές μας να μην εφησυχάζουμε. Οι αυτοκτονίες queer εφήβων, η αγένεια, οι επιθέσεις και οι προσβολές προς τις λεσβίες στις πιο προοδευτικές περιοχές της χώρας είναι σημάδια ότι υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει.

Αν θέλετε να δείτε δύο βίντεο με συζητήσεις που έγιναν στην τηλεόραση πατήστε εδώ και εδώ

----------------------

Προσοχή αγοράστριες του εμπορικού κέντρου, τι χρειάζεται για να σας διώξουν από το εμπορικό κέντρο; Το να δώσεις, στην άνθρωπο που είναι σημαντική για σένα, μια αγκαλιά. Αλλά μόνο αν είσαι λεσβία. Η οποία φαίνεται να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτές τις μέρες - σε εμπορικά κέντρα, σε γήπεδα, και όχι μόνο.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με το εμπορικό κέντρο - όπου οι φύλακες αποδυναμώνουν τις αντιπαθητικές έφηβες - εμείς;

Η Caitlin Breedlove λέει πως πέρασε το χέρι της γύρω από τη φίλη της, μετά από το φαγητό στο εμπορικό κέντρο Cameron Village Shopping στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας. Στη συνέχεια κινήθηκε προς την φίλη της.
Κι αυτή την φίλησε. Στο μάγουλο!

Ένας φρουρός ασφαλείας έσπευσε στο να σώσει τον κόσμο από την αηδία. Ευχαριστόντας το θεό γι 'αυτήν, επειδή σκέφτηκε τα παιδιά. Θα μπορούσαν στιγμιαία να έχουν σταματήσει να σπρώχνουν ένα LEGO στη μύτη τους, αδυνατούν να αποσπάσουν την εαυτή τις από το θέαμα μιας γυναίκας που φιλάει μια άλλη γυναίκα.
Το εμπορικό κέντρο τελικά ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη λεσβία για να πέσει πάνω της. Η Breedlove είναι λεσβία ακτιβίστρια και αυτή είναι που έφερε τα φώτα της δημοσιότητας. Η οποία, με τη σειρά της, επισημαίνει κι άλλες πρόσφατες στιγμές ηλιθιότητας και κραυγαλέας λεσβοφοβίας:

1. Λεσβίες διώχθηκαν από το Baltimore Ravens Game: Η Nicole Marchetto και η Mary Kate Morris έδωσαν η μια στην άλλη ένα "απλό φιλί" ενώ περίμεναν για την μπύρα και το φαγητό τις κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο παιχνίδι των Ravens. Είπαν να σταματήσουν, αγνόησαν ένα φρουρό ασφαλείας, επειδή, το φιλί δώθηκε μπροστά σε όλα τα ετερό ζευγάρια αγνοόντας τα, δήλωσε ο φύλακας.
Στη συνέχεια, τις ζήτησαν να δείξουν τις άδειες οδήγησης τις (για να αποδείξουν ότι δεν ήταν τρομακτικές παραισθήσεις, ήταν πραγματικές, ζωντανές γυναίκες;) και τις έδιωξαν. Το στάδιο Μέριλαντ και η ομάδα Revents έχουν ιδιωτικές φρουρούς.

2. Λεσβίες διώχθηκαν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ναυτικών στο Σιάτλ: Το Safeco Field ήταν κάθε άλλο παρά ασφαλές για την Sirbrina Guerrero, όταν μια μητέρα διαμαρτυρήθηκε ότι το παιδί της είχε υποβληθεί στο να παρακολουθήσει την Guerrero να φιλά μια άλλη γυναίκα. Ήταν πραγματική η καταγγελία της γυναίκας; Πως δεν θέλει να πρέπει να εξηγήσει στο παιδί της, γιατί οι δύο γυναίκες φιλήθηκαν. Προφανώς είναι δύσκολο να το εξηγήσει μια φανατική μαμά.

3. Λεσβία διώχθηκε από ένα εστιατόριο στο Μανχάταν: Απλά θεωρούν πως οι butch είναι κακό για τις επιχειρήσεις. Μια λεσβία την έδιωξαν από ένα εστιατόριο στο Greenwich Village του Μανχάταν επειδή "κοιτούσε πολύ ανδρικά" και επειδή πήγε στις "γυναικείες τουαλέτες".

4. Λεσβία διώχτηκε από ένα δημόσιο κτίριο. Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε ένα γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, απλώς διατηρήστε την προσωπική σας ελευθερία υπό έλεγχο, κορίτσια. Η Lapriss Gilbert φορούσε ένα μπλουζάκι με τη λέξη λεσβία τυπωμένη πάνω σε αυτό (στην πραγματικότητα lesbian.com) όταν την πέταξαν έξω. Ας μετρήσουμε τα γράμματα, θα το κάνουμε; Λ -Ε -Σ-Β -Ι -Α. Ωπ, πάνω από τέσσερα.

Δυστυχώς, Breedlove υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε.


Την πρώτη είδηση την βρήκαμε στις 20.10.10 και την μεταφράσαμε από την http://www.afterellen.com/people/2010/10/lesbians-dont-belong-anywhere-according-to-some-people

και την δεύτερη στις 18.10.10 γραμμένη από την Jeanne Sager στην http://thestir.cafemom.com/in_the_news/111089/lesbians_dont_belong_at_the