29 Σεπ 2010

Ευαισθητοποίηση της Ευρώπης στα προβλήματα των γυναικών

Ευαισθητοποίηση της Ευρώπης στα προβλήματα των γυναικών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων

Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα πενταετή στρατηγική για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικών, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των γενικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή μετουσιώνει τις αρχές που περιέχονται στη Χάρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών (βλ. IP/10/237) σε ειδικά μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και η καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 87% των Ευρωπαίων υποστηρίζουν την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Μία στις τέσσερις Ευρωπαίες-ους γνωρίζει κάποιο πρόσωπο που έχει υποστεί ανάλογη βία.

«Η Ευρώπη έδωσε το παράδειγμα στον κόσμο στον τομέα της ισότητας των φύλων όταν συμπεριέλαβε το 1957 στη συνθήκη της Ρώμης την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο», δήλωσε η Viviane Reding, αντιπροεδρίνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. «Για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η μηχανή της ανάπτυξης, η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τις δεξιότητες των γυναικών. Στο παρελθόν δεν υποστήριζα την καθιέρωση ποσοστώσεων για τις γυναίκες σε ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων, αλλά, δεδομένης της έλλειψης προόδου στον τομέα αυτόν, ίσως πρέπει μελλοντικά να εξετάσουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την άνοιξη του 2011, προτίθεμαι να συναντήσω τις προεδρίνες-ους-γενικές-ους διευθύντριες των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για να συζητήσω την κατάσταση και τις δυνατότητες για προκαθορισμένη αυτορρύθμιση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαλόγου με τον κλάδο, θα εξετάσω αν θα χρειαστούν περαιτέρω πρωτοβουλίες το 2012.»

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σειρά δράσεων που βασίζονται σε πέντε προτεραιότητες: την οικονομία και την αγορά εργασίας, την ισότητα αμοιβής, την ισότητα σε ανώτερες θέσεις, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προώθηση της ισότητας πέραν της ΕΕ. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας και συμβολή στην επίτευξη του στόχου του 75% όσον αφορά το συνολικό ποσοστό απασχόλησης γυναικών και ανδρών που καθορίστηκε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 (βλ. IP/10/225).

Προώθηση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών ώστε να αναδεικνύονται περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στον τομέα λήψης αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και της αυτοαπασχόλησης.

Διοργάνωση ετησίως Ευρωπαϊκής Ημέρας Ισότητας Αμοιβής για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 18% λιγότερο από τους άνδρες σε όλη την ΕΕ.

Συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και ιδίως την κατάργηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη και εκτός αυτής.

Η Επιτροπή θα καθιερώσει επίσης ετήσιο διάλογο για την ισότητα των φύλων σε ανώτατο επίπεδο στον οποίο θα συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι προεδρίες του Συμβουλίου, οι ευρωπαίες κοινωνικές εταίροι και η κοινωνία των πολιτισών προκειμένου να αξιολογούν την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής.

Ιστορικό

Τα επιτεύγματα της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών συνέβαλαν στη βελτίωση της ζωής πολλών ευρωπαίων πολιτισών. Ορισμένες πρόσφατες τάσεις είναι ενθαρρυντικές: υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας (περίπου 60% κατά μέσον όρο στην ΕΕ, από 52% το 1998) και η εκπαίδευση και η κατάρτιση βελτιώθηκαν. Οι νέες γυναίκες (20-24 ετών) αντιπροσωπεύουν το 59% των πτυχιούχων πανεπιστημίων στην ΕΕ (βλ. παράρτημα).

Ωστόσο, σε πολλούς τομείς εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές μεταξύ των φύλων. Στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερτερούν αριθμητικά στους χαμηλότερα αμειβόμενους κλάδους και να υποεκπροσωπούνται σε καίριες θέσεις. Η ύπαρξη παιδιών ευθύνεται για τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών: οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 33,2% των αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερες απλήρωτες ώρες από τους άνδρες στο σπίτι.

Η βία που συνδέεται με το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου υπολογίστηκε πώς αντιλαμβάνεται το κοινό την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2010 ερωτήθηκαν 26.800 πολίτισες-ες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Παρόμοια έρευνα είχε πραγματοποιήσει το Ευρωβαρόμετρο το 1999 στα τότε 15 κράτη μέλη της ΕΕ.

Άλλες πληροφορίες

Φάκελος Τύπου που περιλαμβάνει:

Ανακοίνωση για τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

Παράρτημα: Δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

Ενημερωτικό έγγραφο που συνοδεύει τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)

Ειδικό ευρωβαρόμετρο 344: Ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών – πλήρης έκθεση

Ειδικό ευρωβαρόμετρο 344: Ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών – ενημερωτικά δελτία χωρών

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, αντιπροέδρου και επιτρόπου αρμόδιας για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

European Commission Report "More women in senior positions – Key to economic stability and growth", p.21.


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.9.10 στην http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1149&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Στην Τσετσενία οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε ισλαμική ενδυμασία

Στην Τσετσενία οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε ισλαμική ενδυμασία

ΜΟΣΧΑ - Γυναίκες στην Τσετσενία πιέζονται για να υιοθετήσουν την ισλαμική ενδυμασία, σύμφωνα με ακτιβίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενα βίντεο ισλαμικού φονταμενταλιστικού κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο με το πιο πρόσφατο παράδειγμα της επιδείνωσης των δικαιωμάτων των γυναικών υπό τον Ramzan Α.Kadyrov, πρόεδρο της αναξέλεγκτης νότιας Ρωσικής Δημοκρατίας.

Ακτιβίστριες στην Τσετσενία, όπου η Ρωσία έχει εξαπολύσει δύο πολέμους κατά των αυτονομιστριών τα τελευταία 16 χρόνια, δήλωσαν πως ο εκφοβισμός κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού. Υπήρξε επίσης καταστολή των παραβιάσεων του ισλαμικού νόμου, όπως η πώληση τροφίμων πριν από το ηλιοβασίλεμα, καθώς και κάθε πώληση αλκοόλ, είπαν.

Οι ακτιβίστριες που μίλησαν από την Τσετσενία, επέμειναν στην ανωνυμία, επειδή είπαν ότι φοβούνται αντίποινα.

Απειλές κοινωνικής απόρριψης, όπως είπαν, καθώς το Ραμαζάνι έληξε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Άνδρες με ισλαμικά ρούχα είχαν πλησιάσει τις γυναίκες οι οποίες θεωρήθηκαν ως απρεπώς ντυμένες για να τις τραβήξουν από το μπράτσο, το οποίο είναι αδίκημα σύμφωνα με το έθιμο της Τσετσενίας.

Μια ακτιβίστρια είπε ότι τα περιστατικά που καταγράφηκαν, τον Αύγουστο στο οποίο περιλαμβάνεται μια γυναίκα που την απήχθηκε από άνδρες σε ένα τζιπ επειδή φορούσε μια φούστα που θεωρήθηκε διάφανη και δεν φορούσε μαντίλα στο κεφάλι στη Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας. Άλλοι άνδρες διένειμαν φυλλάδια στις γυναίκες συμβουλεύοντάς τις πώς να ντύνονται, είπε.

Σύμφωνα με την παράδοση της Τσετσενίας, οι γυναίκες δεν θα πρέπει να φορούν αμάνικα ρούχα, φορούν συνήθως μια λωρίδα μαντιλιού που μοιάζει περισσότερο με μια μπαντάνα παρά με hijab. Μέχρι πρόσφατα, κρίθηκε προνόμιο των ανδρών της οικογένειας να αποφασίσουν το στυλ του φορέματος, αλλά ισλαμιστές ακτιβιστές, που έχουν την υποστήριξη από τον κ. Καντίροφ, ζητούν να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Την Ημέρα της Γυναίκας στην Τσετσενία, o κ. Kadyrov αποφάσισε ένα ταξίδι για να τιμήσει 46 γυναίκες της Τσετσενίας που πνίγηκαν, αντί να υποκύψουν σε Ρώσους στρατιώτες στο πόλεμο του 19ου αιώνα, έδωσε τον ταπεινωτικό έπαινο από τα μέσα ενημέρωσης στις γυναίκες της Τσετσενίας ως συζύγων και μητέρων, και τις κάλεσε να παρα-ακολουθούν τα ισλαμικά ήθη.

Η τσετσενική τηλεόραση ανέφερε στις 16 Σεπτεμβρίου μια πορεία στη Γκρόζνι των μαθητριών ενός ισλαμικού πανεπιστημίου με ισλαμική ενδυμασία. Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από ένα σύλλογο που ονομάζεται "Ramzan" και μια κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για την "πνευματική και ηθική εκπαίδευση”, και λέγεται “Η ομορφιά της Τσετσένας γυναίκας”.

"Κάθε πρόσωπο πρέπει να προσπαθεί για την ομορφιά, και μια νεαρή γυναίκα που βάζει τη μαντίλα-hijab είναι πανέμορφη, όπως αρμόζει στις προσταγές του Παντοδύναμου”,είπε ο Sado Meserbiyev, πρόεδρος της "Ramzan”.

Η Human Rights Watch, που εδρεύει στην Ν. Υόρκη δήλωσε τον Αύγουστο ότι τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται από τις προσπάθειες επιβολής του ισλαμικού κώδικα ενδυμασίας. Είπε πως οι γυναίκες χωρίς μαντίλα ή "άσεμνο" φόρεμα έχουν δεχτεί επίθεση με όπλα “χρώματος” στη Γκρόζνι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσσος διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Vladimir Lukin, ζήτησε από το γραφείο του ομοσπονδιακού γενικού εισαγγελέα τη διερεύνηση των επεισοδίων με όπλα “χρωμάτων”.

Η Tanya Lokshina, ερευνήτρια στη Μόσχα του γραφείου της Human Rights Watch που ταξιδεύει τακτικά στην Τσετσενία, δήλωσε ότι η κατάσταση των γυναικών έχει επιδεινωθεί υπό τον 33χρονο κ. Kadyrov, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Akhmad Kadyrov, πρώην ηγέτη των ανταρτών και μουφτή που έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου πριν σκοτωθεί από δολοφονική βόμβα το 2004.

«Δόθηκαν οδηγίες πως τα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς μαντήλι, ή νέες γυναίκες στο πανεπιστήμιο, και ότι είναι αδύνατο να εργαστούν χωρίς ένα μαντίλι», η κα Lokshina είπε. "Η πίεση αυξήθηκε, μέσα από τηλεοπτικά προγράμματα και δηλώσεις, για τον έλεγχο των ηθών των γυναικών".

Η κα Lokshina υπενθυμίμησε ότι η Natalya Estemirova, μια Τσετσενή αγωνίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δολοφονήθηκε πέρυσι, είχε υποβληθεί σε καταιγισμό χαρακτηρισμών όταν κλητεύθηκε από τον κ. Καντίροφ Μάρτιο του 2008. Εξοργίστηκε όταν η κα Estemirova είχε πει πως οι γυναίκες εξαναγκάζονται να φορούν μαντίλα, σε σχόλιο της σε μια συνέντευξη με REN-TV, ένα ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό,
Το 2007, ο κ. Καντίροφ δήλωσε ότι οι γυναίκες που εργάζονται στην κυβέρνηση πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι τις στην εργασία.

Η κα Lokshina, δήλωσε "Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια πραγματική παραβίαση του δικαιώματος των γυναικών στην ιδιωτική ζωή, ή την ελευθερία της συνείδησης», από την πίεση να τηρήσουν έναν κώδικα ενδυμασίας.

Η κα Lokshina έστειλε ένα σαρωμένο φυλλάδιο το οποίο είπε της διαβιβάστηκε από την Τσετσενία, το οποίο έδειχνε πως οι ισλαμιστές θέλουν οι γυναίκες να ντύνονται: με μεγάλα φαρδιά παλτό και μαντίλα που καλύπτει πλήρως το κεφάλι.

Ο νόμος του Kadyrov έφερε μια αδύναμη ειρήνη στην Τσετσενία. Η Grozny έχει ανοικοδομηθεί και η ιστοσελίδα του κ. Kadyrov επαινεί τον πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πούτιν για το ότι «μας έδωσε τα πάντα".

Ωστόσο, συνεχίζονται οι επιθέσεις από τους αντάρτες οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι οι αληθινοί εκπρόσωποι του Ισλάμ και ο κ. Kadyrov εισάγει μέτρα που λέει πως προορίζονται για να διατηρηθεί η ειρήνη και η καθαρότητα του Ισλάμ.

«Το Κρεμλίνο κλείνει τα μάτια του σε όλα όσα ο Ramzan Akhmadovich Kadyrov κάνει, δίνοντάς του το εν λευκώ ακόμη και στις δράσεις που είναι αντίθετες προς το νόμο”,είπε η κα Lokshina.

Πλάνα στο Διαδίκτυο δείχνουν γυναίκες που ντυμένες με φορέματα με κοντά μανίκια και χωρίς μαντίλα να ψεκάζονται με χρώμα από διερχόμενα αυτοκίνητα. Ο κ. Kadyrov είπε στην τσετσενική τηλεόραση, τον Ιούλιο πως ενέκρινε αυτές τις δράσεις.

"Ακόμη και αν γινόταν με την άδειά μου, δεν θα ντρεπόμουν», είπε. «Αποδεικνύεται ότι τα κορίτσια που ψεκάστηκαν με χρώμα είχαν προειδοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, ένα κορίτσι πρέπει ακριβώς να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης, κλειδώστε την στο σπίτι και να μην βγαίνει έξω γιατί συμπεριφέρθηκε τόσο ανάρμοστα, γιαυτό συνέβη κάτι τέτοιο σε αυτήν".

Ο κ. Καντίροφ έκανε παρόμοια σχόλια αφ' ότου επτά γυναίκες βρέθηκαν πυροβολημένες και σκοτώθηκαν στη Γκρόζνι το 2008. Δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για τους θανάτους, αλλά οι Τσετσένες υποθέτουν πως οι γυναίκες ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα ανδρών τιμωρών «τιμής», αφ' ότου κατηγορήθηκαν για ανήθικη συμπεριφορά.

Ο Dik Altemirov, 76χρονος Τσετσένος ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντίθετος με τον τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι οι επιθέσεις κατά των γυναικών μπορεί να οδηγήσουν σε αιματηρές συγκρούσεις.

"Μπορώ να έγκυρα πω ότι εδώ πληρώνει πολύ ακριβά όποιος αγγίζει μια γυναίκα", είπε. "Δεν νομίζω ότι όσοι πάσχουν από αυτές τις υπερβολές θα τους συγχωρέσουν".


Την είδηση την βρήκαμε στις 27.9.10 και την μεταφράσαμε από την Nytimes γραμμένη από την Sofia Kishkovsky
στην http://www.nytimes.com/2010/09/28/world/europe/28iht-chechnya.html?src=twt&twt=nytimes

28 Σεπ 2010

Η Sakineh Ashtiani θα απαγχονιστεί

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι η Sakineh Ashtiani θα απαγχονιστεί για τη δολοφονία του συζύγου της

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, υποστήριξε την εκδοχή της κυβέρνησης του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στην υπόθεση Ashtianí. Επιδιώκοντας να προστατεύσει τη χώρα του από τις διεθνείς επικρίσεις για τον λιθοβολισμό ο Γενικός Εισαγγελέας, προσυπέγραψε την ερμηνεία της εκτελεστικής εξουσίας και εξήγησε ότι Sakineh Ashtianí “πρόκειται να πεθάνει στην αγχόνη, επειδή καταδικάστηκε για συνέργεια στη δολοφονία του συζύγου της –καταδίκη που προηγείται εκείνης της μοιχείας”.

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται στην καταδίκη της Ashtianí για φόνο. Μετά την ανακοίνωση ότι ο λιθοβολισμός της αναβλήθηκε και θα αναθεωρηθεί, αν χρειαστεί δεν υπήρξε καμιά επίσημη δικαστική ανακοίνωση. Ωστόσο, έκτοτε οι αρμόδιοι αναζητούν τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ο λιθοβολισμός αλλά χωρίς να φανεί ότι χώρα ενδίδει στις διεθνείς πιέσεις.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ιρανική διπλωματία προσπάθησε να αποτρέψει τη διεθνή προσοχή από την καταδίκη σε θάνατο δια λιθοβολισμού και άφηνε να εννοηθεί ότι ήταν συνένοχη στο θάνατο του συζύγου της. ένα αδίκημα για το οποίο έχει ήδη δικαστεί (και εκτίσει μέρος της ποινής). Επιπλέον, ο άντρας που είχε καταδικαστεί για το φόνο του συζύγου της έχει ήδη πάρει χάρη “επειδή συγχωρέθηκε από το γιο της”. Ο ίδιος ο Αχμαντινετζάντ αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ότι υπήρχε ποινή λιθοβολισμού και προσπάθησε να παρουσιάσει την υπόθεση υπό το πρίσμα της δολοφονίας.

“Δεν υπάρχει τίποτα νέο στα λόγια του Mohseni-Ejei, αλλά μίλησα με το δικηγόρο και το γιο της, που επιμένουν ότι αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την τύχη της Sakineh”, εξήγησε από το τηλέφωνο η Μίνα Ahadi, από τη Διεθνή Επιτροπή κατά του λιθοβολισμού.


Την είδηση την βρήκαμε στις 27.9.10 και την αποδόσαμε από την El Pais στην http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iran/aclara/Sakineh/sera/ahorcada/homicidio/elpepuint/20100927elpepuint_2/Tes

ΤΕΛΟΣ στην σεξουαλική βία ΤΩΡΑ

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΛΟΣ στην σεξουαλική βία ΤΩΡΑ

Με ευκαιρία την ανακοίνωση της πενταετούς Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, η Ευρωπαία Επιτρόπισα Δικαιοσύνης, Viviane Reding, αναγνώρισε την ανάγκη για μία πανευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής βίας που, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, βιώνουν περισσότερο από το ένα δέκατο (>10%) των γυναικών που ζουν στην Ευρώπη.

Με βάση τα πιο πάνω, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έξαρση περιστατικών σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Στην Κύπρο, συμφώνα με τελευταία δημοσιεύματα για τους βιασμούς γυναικών συμπεριλαμβανομένων οικιακών βοηθών, μεταναστριών, και κοριτσιών, είναι προφανές ότι υπάρχει μια γενική αυξητική τάση αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ποινικές στατιστικές, κατά το χρονικό διάστημα 1990-1996 τα περιστατικά βιασμών αυξήθηκαν κατά 361%, και την περίοδο 2000-2003 σημειώθηκε επιπλέον αύξηση κατά 195%. Παρόλα αυτά η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά καταγγελίας και καταδίκης της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη.

Τα ποσοστά αναφοράς της βίας αλλά και το ποσοστό καταδικών που εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά, αντικατοπτρίζουν μεταξύ άλλων την λανθασμένη αντίληψη ότι η σεξουαλική βία που βιώνουν οι γυναίκες αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Αντικατοπτρίζουν επίσης, την κυρίαρχη πατριαρχική κουλτούρα επίρριψης ευθυνών στη γυναίκα-θύμα αντί στον θύτη. Συγχρόνως, είναι γεγονός ότι στην Κύπρο η βία κατά των γυναικών αναγνωρίζεται και ερμηνεύεται μόνο μέσα από το πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων ενώ αντίθετα θα έπρεπε να ερμηνεύεται μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό φάσμα της ανισότητας των φύλων και των παραδοσιακά δομημένων σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου καλεί το κράτος να προβεί άμεσα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και φροντίδας των γυναικών και κοριτσιών θυμάτων σεξουαλικής βίας, μέσα από την ανάπτυξη μίας λειτουργικής και αποτελεσματικής διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας, των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, των υπηρεσιών υγείας, και άλλων αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα δράσεις που να στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του ανδρικού κοινού και την αλλαγή στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων για την σεξουαλική βία. Το κράτος καλείται επίσης, να βελτιώσει τις διαδικασίες ποινικής διερεύνησης και δίωξης αυτών των περιπτώσεων για την αντιμετώπιση του χαμηλού ποσοστού καταδίκης, ώστε να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός συνδεμένος με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Την είδηση την βρήκαμε στις 28.9.10

27 Σεπ 2010

Η Portia Di Rossi πήρε επίσημα το επώνυμο της συζύγου της

Η Portia Di Rossi πήρε επίσημα το επώνυμο της Ellen DeGeneres

Αφού υπέβαλε αίτηση στο Περιφεριακό Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles να αλλάξει το όνομά της, η ηθοποιός που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Portia de Rossi έγινε πλέον Portia DeGeneres.

Το αίτημα για την αλλαγή του επώνυμου τής χορηγήθηκε στις 23.9.10 από Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέρει η TMZ.

Η Αυστραλή ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή με την τηλεοπτική σειρά Ally McBeal, γεννήθηκε με το όνομα Amanda Lee Rogers, και άλλαξε το όνομά της σε Portia de Rossi, ενώ ακόμη ήταν στην εφηβεία της.

Νυμφεύθηκε την Ellen DeGeneres το 2008.

Σύμφωνα με το περιοδικό Advocate.com, η σταρ γράφει μια συναισθηματική αυτοβιογραφία που θα τα λέει όλα, θα περιγράφει τις 37χρονη παρελθοντική μάχη της με την ανορεξία, τη σεξουαλικότητά της και το γάμο της.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.9.10 και τη μεταφράσαμε από το περιοδικό Diva

Η Kelly McGillis νυμφεύθηκε την Melanie Leis

Η ηθοποιός Kelly McGillis που έπαιξε στην ταινία Top Gun νυμφεύθηκε την συντρόφισσά της Melanie Leis με πολιτικό γάμο σε τοπικό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ.

Η 53χρονη ηθοποιός και διευθύντρια πωλήσεων, συναντήθηκε με την 42χρονη Leis πριν από δύο χρόνια, όταν εκείνη εργαζόταν στο μπαρ ενός εστιατορίου που ανήκει στη McGillis και στο τότε σύζυγό της, Fred Tillman.

Η McGillis είχε αρνηθεί πως είναι λεσβία, αλλά, το 2009, εκ-δηλώθηκε στην ιστοσελίδα SheWired.com. Κάποια στιγμή είπε: «Η εκ-δήλωση έγινε σε μια από εκείνες τις στιγμές, όταν κάποια με ρώτησε, τότε τα παιδιά μου είχαν φύγει από το σπίτι, οπότε πραγματικά δεν έπρεπε να προστατεύσω καμία από την ερώτηση, και εγώ απλώς αποφάσισα να είμαι απολύτως ειλικρινής".

Η κα. McGillis έχει συνάψει δύο γάμους στο παρελθόν και έχει δύο κόρες μαζί με τον Fred Tillman: την Kelsey, 20 και τη Sonora, 17.


Την είδηση την βρήκαμε στις 20.9.10 και την μεταφράσαμε από το περιοδικό Diva.

Oφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του στήθους

Μελέτη αναφέρει τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του στήθους

Μια νέα μελέτη δείχνει τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του στήθους μπορεί να είναι πιο μετριοπαθή από ό, τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.
Σε μια πανεθνική έρευνα στη Νορβηγία, οι γυναίκες στην ηλικία των 50 και 60, οι οποίες έκαναν μια μαστογραφία κάθε δύο χρόνια μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του στήθους μόνο κατά ένα "μέτριο" 10%, σε σύγκριση με εκείνες που δεν έκαναν τις εξετάσεις, σύμφωνα με με μια μελέτη στη New England στη Journal of Medicine στις 23.9.10.

Οι συγγράφισες της μελέτης υποστηρίζουν ότι η μαστογραφία δεν μπορεί να πιστωθεί όλο το ποσοστό μείωσης των θανάτων. Αντ 'αυτού, οι μαστογραφίες περικόπτουν κατά πάσα πιθανότητα τη θνησιμότητα μόνο στο 10%, που είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, λέει η μελέτη.

Αυτό είναι ένα πολύ μικρότερο όφελος από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου της Αγγλίας που φτάνουν στο ποσοστό του 35%, που δείχνει πως το 20% επανεξετάζονται σε ετήσια βάση που δημοσιεύθηκε το 2009.

Η μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις λεσβίες, οι οποίες δείχνουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στήθους. Στην έρευνα της Stonewall φαίνεται πως, 1 στις 12 λεσβίες και αμφισεξουαλικές ηλικίας μεταξύ 50 και 79 έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους, σε σύγκριση με τη 1 στις 20 γυναίκες γενικότερα.

Ο καθηγητής John Boyages, ένας κορυφαίος ειδικός στον καρκίνο του στήθους και συγγραφέας του βιβλίου Καρκίνος του Στήθους: Ανάληψη ελέγχου, συμφωνεί με τα συμπεράσματα της μελέτης.

Ο Boyages - επί του παρόντος ως εκπαιδευτής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Great Western Hospital στο Σουίντον - έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 ερευνητικά και κλινικά άρθρα σχετικά με το θέμα του καρκίνου του στήθους.

Λέει ότι η νέα μελέτη υποστηρίζει την άποψή του - που προτείνει στο νέο του βιβλίο “Η βίβλος του καρκίνου του στήθους” , που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία - που δείχνει πως η σωστή θεραπεία είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση.

Αλλά, προσθέτει, οι εξετάσεις παίζουν το ρόλο τις.

Μιλώντας από το σπίτι του στην Οξφόρδη, είπε: «Η μελέτη έγινε πολύ καλά και τα αποτελέσματα είναι ρεαλιστικά. Εμείς προφανώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραθέτουμε τα αποτελέσματα ελέγχου από τη δεκαετία του '70 και '80, όταν φροντίδα ήταν πιο κατακερματισμένη και δεν είχαμε καλύτερες ορμονικές θεραπείες, χημειοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία.

«Δεν αρκεί ένα χύπημα στην πλάτη, όταν ανακαλύπτουμε ένα καρκίνο. Πρέπει να βεβαιωθούμε πως οι γυναίκες παίρνουν τη σωστή θεραπεία από τη πρώτη φορά.

"Αλλά ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση του καρκίνου του στήθους και ως καταλύτης για να εισαγάγει αλλαγές στην περίθαλψη στην Αγγλία. Είναι ζωτικής σημασίας ότι οι γυναίκες όσες περισσότερες πληροφορίες έχουν είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί ότι έχετε την καλύτερη συμβατική θεραπεία.

"Ο έλεγχος σημαίνει επίσης ότι πολλές περισσότερες γυναίκες θα είναι σε θέση να διατηρήσουν το στήθος τις και να έχουν μια λιγότερο πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση στους αδένες κάτω από τη μασχάλη τις, και όταν ανιχνευθεί έγκαιρα, έχουν μικρότερη ανάγκη για πιο σκληρή χημειοθεραπεία.

“Αυτή η μελέτη δείχνει ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές από μόνος του και λόγω των καλύτερων θεραπειών. Μεγάλες βελτιώσεις στα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο του στήθους στην Αγγλία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο και στις καλύτερες θεραπείες".

Ο Boyages έγραψε στο βιβλίο Καρκίνος του Στήθους: Ανάληψη ελέγχου για τη χειραφέτηση των γυναικών με σκοπό την εξασφάλιση λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες πριν να ξεκινήσουν θεραπεία, η οποία μπορεί να σώσει ζωές πέρα από την έγκαιρη ανίχνευση.

Την είδηση την βρήακαμε στις 23.9.10 και την μεταφράσαμε από τον περιοδικό Diva

26 Σεπ 2010

Η GaydarGirls είπε ότι το ποσοστό 1,5% για τις Queer, είναι λάθος

Το ποσοστό 1,5% είναι λάθος, λέει η λεσβιακή, γκέι ιστοσελίδα με 2,2 εκατομμύρια μέλη

Η GaydarGirls είπε ότι οι εκτιμήσεις της έρευνας πως 1,5% του πληθυσμού είναι λεσβίες ή αμφισεξουαλικές δεν μπορεί να είναι αλήθεια καθώς έχει 2,2 εκατομμύρια μέλη στην Αγγλία.

Στις 23.9.10, η στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε μια έρευνα των 450.000 ανθρώπων - τη δεύτερη μεγαλύτερη, μετά την απογραφή - η οποία ανέφερε ότι μόνο το 1% του Αγγλικού λαού είναι λεσβίες και 0,5% είναι αμφισεξουαλικές.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα λέει πως ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπεύουν το 6,7% του πληθυσμού - ακριβώς πάνω από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης του 6%.

Τα ποσοστά της έρευνας έδειξε ότι υπάρχουν περίπου 480.000 λεσβίες και οι 245.000 αμφισεξουαλικές στην Αγγλία - 725.000 LGB συνολικά.

Αλλά η ιστοσελίδες, που προσφέρει στα μέλη την ευκαιρία να γνωριστούν, λένε πως 2.185.072 εγγεγραμμένα μέλη.

Ο Trevor Martin, διευθύνων σύμβουλος στη Gaydargirls είπε, "Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών στοιχείων δεν συμφωνεί με τα 2,2 εκατομμύρια προφίλ της ιστοσελίδας στην Αγγλία, είτε υπάρχουν πολλές-οί ετερό που “παίζουν” μακριά από τις-τους συζύγους φίλες-ους τις ή κάθε μόνη λεσβία στη χώρα συντονίζεται στο GaydarGirlRadio - είτε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει κάνει ολέθριο λάθος".

Το ποσοστό 1,5% έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από ορισμένες έρευνες που ζητούν από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την queerφοβία.

O Mike Judge, του Χριστιανικού Ινστιτούτου, δήλωσε: "Ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρήματος έχει δαπανηθεί με βάση υψηλότερα ποσοστά, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα".

Ο συντηρητικός βουλευτής Philip Davies, πρόσθεσε: “Μια φοβερή εστίαση σε θέματα διαφορετικότητας δίνεται στις σεξουαλικές συμπεριφορές των ανθρώπων και αυτή η διαφορετικότητα δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο πιστευόταν".

Χθές, η ΜΚΟ Stonewall είπε πως τα ποσοστά της έρευνας είναι υποεκτιμημένα επειδή πολλές queer μπορεί να είναι απρόθυμες να προσδιορίσουν τις εαυτές τις ως Lgbt σε μια δημοσκόπηση.

H εκπρoσώπισα τύπου Ruth Hunt είπε ότι θα περιμένει να δει τα στοιχεία να αυξάνεται καθώς το να ερωτάται κάποια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της θα γίνεται πιο σύνηθες φαινόμενο.

Η stonewall και η κυβέρνηση αναγνωρίζουν πως ποσοστό 6% του πληθυσμού είναι Lgbt , το οποίο υπολογίζεται σε 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το ποσοστό αυτό προέρχεται από την έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας το 2005 .

Άλλες μελέτες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό έχουν διαπιστώσει ότι ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 6 και 10%.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.9.10 Σεπτεμβρίου 2010 Jessica Geen http://www.pinknews.co.uk/2010/09/24/1.5-figure-is-wrong-says-gay-website-with-2.2.-million-members/

25 Σεπ 2010

Η Margaret Witt είναι η πρώτη ανοικτά λεσβία στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ

ΗΠΑ δικαστήριο διέταξε να επανενταχθεί η λεσβία Σμηναγός-νοσοκόμα στην Πολεμική Αεροπορία

TACOMA, Ουάσινγκτον (Reuters) - Η πρώην Σμηναγός πολεμικών πτήσεων της Αεροπορίας των Η.Π.Α. που εκδιώχθηκε μετά την αποκάλυψη πως είναι λεσβία, διατάχθηκε η αποκατάστασή της από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 24.9.10 σε μια δίκη πρόκληση για την πολιτική των ενόπλων δυνάμεων "Μην Ρωτάς, μη λες".

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών- Ατομικών Ελευθεριών ACLU, που εκπροσωπεί τη Σμηναγό Margaret Witt να προσβάλει την απόλυσή της, είπε ότι εάν επιστρέψει στην υπηρεσία, αυτή θα είναι η πρώτη ανοιχτά η λεσβία που νόμιμα θα υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

"Θα πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν", είπε ο δικαστής Ronald Leighton καθώς μιλούσε από την δικαστική έδρα στην Τακόμα, Ουάσιγκτον.

Οι υποστηρίκτριες της κα Witt ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, και μερικές σκούπισαν τα δάκρυα χαράς από μάτια τις.

Η 46χρονη Witt, αντέδρασε στην είδηση σχεδόν στωικά στην αρχή και στη συνέχεια, χαμογέλασε πλατιά.

Η ετυμηγορία εξάντλησε το ανώτατο όριο μελέτης δύο εβδομάδων, κατά την οποία η δικηγορίνα της ACLU παρουσίασε μια σειρά από μάρτυρες, οι οποίες-οι εργάστηκαν με την κα.Witt πιστοποιόντας την εξαιρετική απόδοσή της στην υπηρεσία.

Οι δικηγόροι της Αεροπορίας αντέκρουσαν πως οι στρατιωτικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής που απαιτεί οι λεσβίες μέλη των ενόπλων δυνάμεων να διατηρούν τον λεσβιαμό τις ιδιωτικό, πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διατηρηθεί το ηθικό και η τάξη σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις.

Η απόφαση του δικαστή Leighton έρχεται εβδομάδες αφ΄ότου η ομοσπονδιακή δικαστίνα Virginia Phillips στην Καλιφόρνια κατέριψε τον νόμο «Μην Ρωτάς, μην λες" ως αντισυνταγματική παράβαση λόγω της ελευθερίας του λόγου και λόγω του δικαιώματος των λεσβιών να υπηρετούν στο στρατό.

Η κυβέρνηση Ομπάμα στις 23.9.10, ωστόσο, ζήτησε από την εν λόγω δικαστίνα να διατηρήσει την πολιτική κατά το πλείστον ανέπαφη, παρά να εκδώσει προσωρινή διαταγή κατά του νόμου, ενώ το Κογκρέσο συζητά το θέμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αμερικανική Γερουσία μπλόκαρε τη νομοθεσία κατάργησης της πολιτικής "Μη ρωτάς, μη λες", η οποία συστάθηκε το 1993, η οποία συνέχισε την εδώ και καιρό απαγόρευσης των λεσβιακών πράξεων στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά επέτρεψε οι λεσβίες να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις εφ 'όσον τηρούν το σεξουαλικό τις προσανατολισμού μυστικό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να απολύονται.

Η θέση της διοίκησης σχετικά με τη διαταγή δικαστηρίου στην υπόθεση της Καλιφόρνια επέφερε διαμαρτυρία από τη queer κοινότητα πως, ο Πρόεδρος Barack Obama δεν τήρησε την υπόσχεση που έδωσε στην προεκλογική του εκστρατεία, ότι θα υποστηρίξει την κατάργηση του νόμου.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.9.10 και την μεταφράσαμε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters γραμμένη από την Myers Laura στην http://www.reuters.com/article/idUSTRE68M5X220100924

24 Σεπ 2010

Ο Valdis Dombrovskis υποστηρίζει το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Λετονία

O Λετονός πρωθυπουργός Valdis Dombrovskis υποστηρίζει το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα queer ζευγάρια

Ο Valdis Dombrovskis, νυν πρωθυπουργός της Λετονίας, θεωρεί ότι τα λεσβιακά ζευγάρια πρέπει να μπορούν να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και να κατοχυρώνουν το καθεστώς ιδιοκτησίας.

Την άποψη αυτή εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Λετονίας κατά τη διάρκεια της τηλε συνομιλίας με την «Ενότητα», όταν ρωτήθηκε για το γάμο των λεσβιακών ζευγαριών.

Ταυτόχρονα πρωθυπουργός δήλωσε ότι «Ενότητα» δεν θα προτείνει τον γάμο των λεσβιακών ζευγαριών.

"Ο γάμος είναι μια ένωση μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα", δήλωσε ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, η «Ενότητα», είναι διατεθειμένη να συζητήσει τη δυνατότητα και να υποστηρίξει μια πρόταση για νομικές ρυθμίσεις της οικογενειακής κατάστασης και των περιουσιών των λεσβιακών ζευγαριών.

Η «Ενότητα», είναι μια πλατφόρμα από τρία κεντροδεξιά κόμματα στη Λετονία που συνασπίστηκαν πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Λετονίας, στις 2 Οκτωβρίου 2010.


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.09.10 και την μεταφράσαμε από την ILGA στην http://www.ilga-europe.org/home/guide/country_by_country/latvia /latvian_prime_minister_supports_registered_partnership_for_same_sex_couples2

Οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στην κυβέρνηση της Ελβετίας

Οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στην κυβέρνηση της Ελβετίας

Γυναικεία υπόθεση είναι η διαμόρφωση της πολιτικής στην Ελβετία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τα τέσσερα από τα επτά μέλη της σύνθεσης της κυβέρνησης είναι γυναίκες.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ύστερα από την εκλογή από το ελβετικό Κοινοβούλιο (με απόλυτη πλειοψηφία και εν μέσω χειροκροτημάτων) της 50χρονης Σιμονέτα Σομαρούγκα από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. «Συμβολικά πρόκειται για ένα αρκετά δυνατό μήνυμα από μια μάλλον συντηρητική χώρα να έχει τέσσερις γυναίκες στην επταμελή κυβέρνησή της» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Πασκάλ Σκιαρίνι, επικεφαλής της πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Ακόμα ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο για αυτή την εξέλιξη είναι πως οι γυναίκες στην Ελβετία απέκτησαν δικαίωμα ψήφου μόλις το 1971.

Αν και είναι αρκετά ασυνήθιστο οι γυναίκες να υπερτερούν αριθμητικά στη σύνθεση κυβερνήσεων κρατών της Ευρώπης, η περίπτωση της Ελβετίας δεν είναι μοναδική. Υπενθυμίζεται πως μετά την επανεκλογή του Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες Θαπατέρο το 2008, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποτελούνταν από περισσότερες γυναίκες, ενώ αντίστοιχες «πλειονότητες» καταγράφονται στη Φινλανδία και στη Νορβηγία.


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.09.2010 στην City Press γραμμένη από τον Σπύρο Χριστόπουλο http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=76740

Παραδεκτή η υπόθεση της Gas και της Dubois για παιδοθεσία

Παιδοθεσία σε λεσβία συντρόφισα: Κάνοντας ένα ακόμη βήμα;

Το Δικαστήριο έκρινε προσφάτως παραδεκτή την υπόθεση Gas και Dubois κατά Γαλλίας, μια άλλη μεγάλη υπόθεση που αφορά την παιδοθεσία από λεσβίες. Ενώ στην υπόθεση E.B. κατά Γαλλίας, το Δικαστήριο ασχολήθηκε με την παιδοθεσία από μια και μόνο λεσβία και είχε να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς των άμεσων διακρίσεων, στην υπόθεση Gas και Dubois κατά Γαλλίας, το Δικαστήριο θα αποφανθεί σχετικά με την παιδοθεσία από λεσβία της συντρόφισα της βιολογικής γονέας και θα εξετάσει τους ισχυρισμούς της έμμεσης διάκρισης με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η Valérie Gas και η Nathalie Dubois είναι λεσβιακό ζευγάρι που έχουν σύμφωνο συμβίωσης οι οποίες συζούν από το 1989 και σύναψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2002. Το 2000, η κυρία Dubois, γέννησε ένα παιδί συλληφθεί με ιατρικώς υποβοηθούμενη τεκνοποιία από ανώνυμο δωρητή. Η κα Gas αιτήθηκε για μια απλή εντολή παιδοθεσίας, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε. Για τη Γαλλική Κυβέρνηση, η άρνηση αυτή δεν αιτιολογείται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των προσφευγουσών, αλλά για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, μια απλή εντολή παιδοθεσίας υπέρ της Valérie Gas θα είχε ως αποτέλεσμα η βιολογική μητέρα του παιδιού να χάσει τη γονική μέριμνα. Για τις προσφεύγουσες, το να υπάρξει απώλεια της γονικής μέριμνας της βιολογικής μητέρας, με το να χορηγηθεί μια απλή διάταξη παιδοθεσίας στην συντρόφισά της, δημιουργεί διακρίσεις, διότι σε ένα ετερό ζευγάρι θα μπορούσε να αποφευχθεί η απώλεια με τη σύναψη γάμου, μια δυνατότητα που δεν είναι νομικά διαθέσιμη στη Γαλλία για τα λεσβιακά ζευγάρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 365 του γαλλικού αστικού κώδικα, τα αποτελέσματα παιδοθεσίας, είναι η μεταβίβαση της γονικής μέριμνας από τη βιολογική γονέα στην θετή γονέα. Η διάταξη αυτή προβλέπει μια εξαίρεση. Όταν η-ο παιδοθετούμενη είναι παιδί της-του συζύγου, η γονική μέριμνα μπορεί να ασκείται από κοινού. Δεδομένου ότι η Γαλλία δεν αναγνωρίζει το γάμο λεσβιών, τα λεσβιακά ζευγάρια δεν μπορούν ποτέ να εμπίπτουν σε αυτή την εξαίρεση. Όπως τονίζουν οι προσφεύγουσες, ένα παιδί που παιδοθέτησε ένα λεσβιακό ζευγάρι δεν θα μπορούσε ποτέ παιδοθετηθεί από τη συντρόφισα της βιολογικής γονέας, ακόμα και αν έχουν ζήσει μαζί για πολλά χρόνια.

Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στην υπόθεση Gas και Dubois κατά Γαλλίας. Η κα Gas και η κα Dubois έχουν ζήσει μαζί για περισσότερα από είκοσι χρόνια (Σύμφωνο Συμβίωσης από το 2002) και μία από αυτές γέννησε ένα παιδί που από κοινού τόσο επιθυμούσαν και οι οποίες από κοινού έχουν εμπλακεί ενεργά στην ανατροφή της. Αυτό αναγνωρίστηκε από τα γαλλικά δικαστήρια τα οποία έκριναν πως οι προσφεύγουσες έχουν αποδείξει πως από κοινού συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού, παρέχουν φροντίδα και αγάπη προς την κόρη τις.

Συνεπώς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια εκ των πραγμάτων οικογένεια που επιδιώκει να γίνει οικογένεια "στα μάτια του νόμου”, αλλά αντιμετωπίζει αδυναμία με προφανείς επιζήμιες συνέπειες για το παιδί. Στα μάτια του παιδιού, καθώς και στης συντρόφισας ως τρίτη ενάγουσα, παρεμβαίνουν τονίζοντας, πως οι ενάγουσες είναι ήδη γονείς της. Η τρίτη ενάγουσα αναρωτιέται πώς μπορεί να μην ήταν προς το συμφέρον του παιδιού που γεννήθηκε μέσω γονιμοποίησης από άγνωστο δότη από ένα εκτός γάμου λεσβιακό ζευγάρι να έχει δύο νομικές γονείς να αντί για μία; Μια σημαντική υπόθεση περιμένει τώρα την απόφαση του Δικαστηρίου. Μένει να δούμε αν μια σημαντική νίκη περιμένει τις queer στο δρόμο προς την πλήρη αναγνώριση του ίσου νομικού καθεστώτος.


Την είδηση την βρήκαμε στις 23.9.10 στην Strasbourgobservers γραμμένη από την Lourdes Peroni στην http://strasbourgobservers.com/2010/09/23/adoption-of-same-sex-partners-child-taking-one-more-step/

Όσες θέλετε να διαβάσετε την υπόθεση (Αρ. Α. 43546/02) E.B. κατά Γαλλίας στην αγγλική πατήστε εδώ

Όσες θέλετε να διαβάσετε το παραδεκτό της υπόθεσης (Αρ. Προσφυγής 25951/07) Gas και Dubois κατά Γαλλίας στη γαλλική πατήστε εδώ

Η Florida ενέκρινε την παιδοθεσία στα queer ζευγάρια

Η Florida ενέκρινε την παιδοθεσία στα λεσβιακά ζευγάρια

Η Πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ ανέτρεψε την απαγόρευση να παιδοθετούν οι λεσβίες.
Ο κυβερνήτης Charlie Crist ανακοίνωσε πως το 3ο Περιφερειακό Εφετείο εξέδωσε χθες απόφαση πως η απαγόρευση θα σταματήσει αμέσως, αν και η απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί.
Με νόμο του 1977 η Φλόριντα ήταν το μόνο κράτος των ΗΠΑ απαγόρευαι την παιδοθεσία στις λεσβίες, ενώ επέτρεπε οι λεσβίες να ανατρέφουν παιδιά ως ανάδοχες γονείς.

Χθες, το δικαστήριο επικύρωσε απόφαση του 2008 της Dade δικαστίνας που ενέκρινε την παιδοθεσία δύο νεαρών αδελφών από τον Martin Gill και τον σύντρόφο του.
Τα αγόρια είχαν παραμεληθεί από τους βιολογικούς τους γονείς τους και παιδοθετήθηκαν από τον κ. Gill και το σύντροφό του, το 2004.

Γράφοντας εκ μέρους και του τριμελούς εφετείου, ο δικαστής Gerald Cope τόνισε την ανομοιότητα-διαφορά του να επιτρέπεται οι λεσβίες να ανατρέφουν, αλλά να μην παιδοθετούν.
"Είναι δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε ορθολογική βάση στην αξιοποίηση των λεσβιών ως ανάδοχες γονείς ή κηδεμόνες σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, ενώ η απαγόρευση καλύπτει τα ίδια αυτά πρόσωπα”, έγραψε.

"Όλα τα άλλα πρόσωπα έχουν επιλεχθεί και θεωρηθεί υπόθεση προς υπόθεση ως θετές γονείς".

Οι Queer στην Φλόριντα έχουν προειδοποιήσει πως όσες αντιτίθενται στην παιδοθεσία από λεσβίες μπορεί να επιδιώξουν να θέσουν ένα νόμο στο Σύνταγμα που θα απαγορεύει την παιδοθεσία στις λεσβίες.
Μιλώντας μετά την απόφαση, ο κ. Gill, δήλωσε: «Αυτή είναι μόνο η είδηση που περιμέναμε τόση αγωνία να φτάσει ως εδώ.
"Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς το να έχουμε την δυνατότηα να δώσουμε στα παιδιά μας τη σταθερότητα και τη μονιμότητα που στερούνται".

Η Leslie Cooper, μια ανώτερη συνηγόρισα που εργάζεται για την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία υποστήριξε τον κ. Gill, δήλωσε: «Ο νόμος της Φλώριδας διαχωρίζει αντισυνταγματικά τις λεσβίες και τα παιδιά που είναι υπό τη μέριμνά τις με άνιση μεταχείριση, στερώντας σε πολλά παιδιά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια που έρχεται με την παιδοθεσία.

"Ευγνωμονούμε το δικαστήριο που είδε τις σκληρές συνέπειες που έχει αυτός ο νόμος στα παιδιά, ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν ανάδοχες γονείς τα οποία ποτέ δεν μπορούν να γνωρίζουν την ασφάλεια ενός μόνιμου σπιτιού".


Την είδηση την βρήκαμε στις 23.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/23/florida-ends-ban-on-gays-and-lesbians-adopting/

Έρευνα διαπιστώνει πως το 1,5% δηλώνουν Queer

Η πρώτη εθνική έρευνα διαπιστώνει πως το 1,5% των ενηλίκων δηλώνουν ότι είναι λεσβία, bisexual ή γκέι,

Μια έρευνα στην Αγγλία σε 450.000 ενήλικες έδειξε ότι 1,5% ήταν πρόθυμες να αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες ή αμφισεξουαλικές.
Η Ολοκληρωμένη Έρευνα των Νοικοκυριών, που πραγματοποιούνται από το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ΓΕΣ), είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την απογραφή.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που έρευνα ρώτησε για τη σεξουαλική ταυτότητα και η ΓΕΣ τόνισε ότι η ερώτηση ήταν "πειραματική".
Σχεδόν 4% των ερωτηθεισών αρνήθηκε να απαντήσει, είπε ότι δεν γνωρίζει ή περιέγραψε την εαυτή της ως "άλλο".

Από το 5% που λέει πως δεν είναι ετερό, το 1% είπε ότι ήταν λεσβία ή γκέι, το 0,5% είπε ότι ήταν αμφισεξουαλικές και το 3,5% που αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση, περιγράφει την εαυτή της ως "άλλο" ή είπε πως δεν ξέρει.

Η Queer οργάνωση Stonewall και η κυβέρνηση χρησιμοποιούν το ποσό του 6% του πληθυσμού είναι λεσβίες ή αμφισεξουαλικές το οποίο υπολογίζεται σε 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους.
Το ποσό αυτό προέρχεται από την έρευνα του Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας το 2005.
Άλλες μελέτες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό έχουν διαπιστώσει ότι ο αριθμός αυτός κυμαίνεται μεταξύ 6 και 10%.
Σε αυτή τη μελέτη, η ΓΕΣ χρησιμοποίησε κυρίως την έκφραση «σεξουαλική ταυτότητα» παρά την «σεξουαλικός προσανατολισμός».Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν προήλθαν από όλα τα μέλη του νοικοκυριού (επιτράπηκε, για παράδειγμα, σε οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού να απαντήσει).

Η Stonewall χαιρέτισε τα σημερινά στοιχεία ποσοστών, αλλά είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με «σύνεση».
Η Ruth Hunt, αναπληρώτρια διευθύντρια των δημόσιων υποθέσεων στη Stonewall, είπε ότι η ΜΚΟ ικανοποιήθηκε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αλλά είπε ότι ήταν “ντροπή που δεν έγινε τόσο καιρό πριν".

Η ίδια είπε : "Το "6% είναι το ποσοστό που αναλογεί στο Υπουργείο Οικονομικών Δημοσίου. Με βάση αυτό, το ποσοστό εξακολουθεί να είναι λίγο πολύ καλό.
«Πρέπει να δούμε αυτά τα αποτελέσματα με μεγάλη προσοχή. Είναι η πρώτη φορά που γυναίκες, άνδρες έχουν ερωτηθεί και αναμένουμε τα στοιχεία να αυξηθούν σε λίγα χρόνια".
Η κα. Hunt πρόσθεσε ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να συλλέγονται ως κάτι το αυτονόητο, συμπεριλαμβανομένης της απογραφής, και είπε πως η Stonewall είχε παροτρύνει στις οικογενειακές γιατρίνες να ρωτούν τις ασθενείς τις για το σεξουαλικό προσανατολισμό τις.

Σχετικά με την επικινδυνότητα του ποσοστού του 1,5% πως θα χρησιμοποιείται κατά των ίσων δικαιωμάτων των Queer, η κα. Hunt είπε: «Ξέρουμε άλλα στοιχεία-νήματα ισότητας όπως η πίστη πως έχουν αυτό το πρόβλημα [οι έρευνες δεν είναι αντιπροσωπευτικές]. Ακόμη και τα στοιχεία για τις πίστη δεν αντανακλούν την επί τόπου εμπειρία".
Ο μεγαλύτερος αριθμός των λεσβιών γκέι και των αμφισεξουαλικών βρέθηκαν στο Λονδίνο, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν στη Βόρεια Ιρλανδία.
Άνδρες είχαν διπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες να αυτοχαρακτηρίζονται ως γκέι, λεσβίες.
Η έρευνα ρώτησε επίσης για τη θρησκεία, με το 71% των ανθρώπων που αυτοχαρακτηρίζονται ως χριστιανές και το 21% είπε πως δεν έχει καμία θρησκεία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου 2009 και Μαρτίου 2010 και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των έξι ερευνών της ΓΕΣ.

Οι συμμετέχουσες ρωτήθηκαν μέσω τηλεφώνου ή τις παρασχέθηκαν έτοιμα ερωτηματολόγια που ζητούσαν σε ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφεται καλύτερα για το πως θεωρούν τις εαυτές τις: ετερό, λεσβία, αμφισεξουαλική και άλλο.

95% είπαν ότι ήταν ετερό, 1% είπαν ότι ήταν λεσβίες και 0,5% δήλωσαν ότι είναι αμφισεξουαλικές.
Μόλις κάτω από το 3% δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» ή απορρίπτει, στην ερώτηση, το 1%, δεν έδωσε απάντηση και το 0,5% ορίζονται ως "άλλο".


Την είδηση την βρήκαμε στις 23.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/23/first-national-survey-finds-1.5-per-cent-of-adults-say-they-are-gay-lesbian-or-bisexual/

23 Σεπ 2010

Η λεσβία συγγράφισα Jill Johnston πέθανε

Η λεσβία και αγωνίστρια για την ισότητα των γυναικών συγγράφισσα Jill Johnston πέθανε από εγκεφαλικό σε ηλικία 81 ετών.

Γεννημένη στο Λονδίνο έζησε με την σύζυγό της και συνεργάτιδα για 30 χρονιές, Ingrid Nyeboe, στο βορειοδυτικό Κονέκτικατ, μετά το δεύτερο γάμο τις την περασμένη χρονιά.

Πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Jill Johnston ήταν η συγγράφισα του δημιουργικού βιβλίου το 1974 Λεσβιακό Έθνος-Lesbian Nation: Η Γυναικεία Λύση και μια κριτική χορού για την Village Voice.
Έχει επίσης εκδόσει μια σειρά αυτοβιογραφικών κειμένων, δοκίμια και κριτικές.

Ήταν μια ηγέτιδα της ισότητας των γυναικών στη δεκαετία του 1960 και του 1970, πρωτοστατώντας στο λεσβιακό σεπερατιστικό- separatist κίνημα.
Η κα. Jill Johnston είπε στο “Αναθεώρηση Λεσβιών 2006”: "Μόλις κατάλαβα τα δόγματα της ισότητας των γυναικών, η λεσβιακή σεπερατιστική στάση μού φάνηκε ως θέση κοινής λογικής, ιδιαιτέρως αφ' ότου, ήταν βολικό, που ήμουν μια L-πρόσωπο.

“Zητούνται γυναίκες για να αφαιρέσουν την υποστήριξή τις από τους άνδρες, τον “εχθρό”, σε ένα κίνημα για τη μεταρρύθμιση, τη δύναμη και την αυτοδιάθεση".

Το 1993 νυμφεύθηκε την κ. Nyeboe στη Δανία και το ζευγάρι νυμφεύθηκε ξανά στο Κονέκτικατ το 2009. Η συγγράφισα υπήρξε παντρεμένη με τον Richard Lanham από το 1958-1964.

Η κα. Johnston έζησε με την σύζυγό της, την κόρη της Winifred Lanham, τον γιό της Richard Lanham και τα τέσσερα εγγόνια της.

Η κα. Ingrid Nyeboe έγραψε στην ιστοσελίδα της συγγράφισας: "Μας άφησε ειρηνικά και με αξιοπρέπεια, ας τιμήσουμε την τεράστια κληρονομιά της αγάπης, της καλοσύνης και της εκπληκτικής ευφυΐας της με εορτασμό της ζωής της, κάθε στιγμή στις δικές μας καθημερινές δραστηριότητες".


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/22/lesbian-feminist-writer-jill-johnston-dies-aged-81/

Η Σλοβενία τέθηκε υπέρ των Queer δικαιωμάτων στην 15η Σύνοδο του ΟΗΕ

Η Σλοβενία κατά των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου

Γενεύη, στις 17 Σεπτεμβρίου 2010 - Η Σλοβενία συμμετείχε ενεργά σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου σχετικά με τερματισμό της βίας και τις ποινικές κυρώσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 15ης τακτικής συνόδου του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κα Navanethem Pillay, συμμετείχε επίσης στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Διάβασε ένα γραπτό μήνυμα από το Γενικό Γραμματέα, Ban Ki-moon, απευθύνοντας έκκληση για να δωθεί τέλος στην ποινικοποίηση των ανθρώπων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου τις και απηύθυνε έκκληση για τη μεταρρύθμιση της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας. Αρχιεπίσκοπος Desmond Tutu, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, απευθύνθηκε επίσης στις συμμετέχουσες.

Η Σλοβενία εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τον αριθμό των χωρών που η διώκουν ποινικά, κακοποιούν και στιγματίζουν γυναίκες, άνδρες λόγω του σεξουαλικού τις προσανατολισμού και κάλεσε τις χώρες να σταματήσουν άνευ όρων όλες τις ποινικές κυρώσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Εμείς επιβεβαιώσαμε την πεποίθησή μας ότι όλες οι γυναίκες, άνδρες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσωπική τις κατάσταση, έχουν δικαίωμα σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκφράσαμε την υποστήριξή μας για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτό το πεδίο.


Την είδηση την βρήκαμε στι 17.9.10 και την μεταφράσαμε από την http://www.mzz.gov.si/nc/en/tools/cns/news/article/6/27419/6fd4bc9ddf/

22 Σεπ 2010

"Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας Αμοιβών", Viviane Reding

Η ΕΕ να εξετάσει την ποσόστωση των δύο φύλων το 2011

Η Επιτρόπισα δικαιοσύνης κα Viviane Reding, δήλωσε στις 21.9.10, η ίδια θα εξετάσει την έκκληση για τις ποσοστώσεις, απαιτόντας οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερες γυναίκες μετά από συνάντηση με τις επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων την επόμενη χρονιά.

Η πενταετής στρατηγική της για την ισότητα των φύλων που ξεκίνησε στις 21.9.10 δεν δίστασε ποτέ για το επίμαχο θέμα των ποσοστώσεων, αλλά σημείωσε ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο ένα στα 10 μέλη του διοικητικού συμβουλίου των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων στην ΕΕ, παρόλο που αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και περισσότερο από το ήμισυ των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων.

"Δεν ήμουν υπέρμαχη των ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών σε ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων κατά το παρελθόν, αλλά δεδομένης της έλλειψης προόδου σε αυτόν τον τομέα, στο μέλλον πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο λήψης πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε η Επιτρόπισα σε μια γραπτή δήλωση.

Η κα Reding θα συναντηθεί με Διευθύνουσες-ντες Συμβούλους, την άνοιξη του 2011, με θέμα "Ο σκοπός καθορίζεται για την αυτορρύθμιση".

"Ανάλογα με την έκβαση του διαλόγου με τη βιομηχανία, θα εξετάσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα χρειαστούν το 2012», είπε.

Ανέφερε το παράδειγμα της γερμανικής τηλεπικοινωνίας Deutsche Telekom, η η οποία ανέφερε το Μάρτιο ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στις ανώτερα και μεσαία στελέχη έως 30% έως το τέλος του 2015 ως ένα θετικό παράδειγμα αυτορρύθμισης.

Η Νορβηγία εισήγαγε 40% των ποσοστώσεων για τις γυναίκες μέλη των διοικητικών συμβουλίων το 2004.

Μιλώντας στην The Wall Street Journal στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Mervyn Davies, επικεφαλής της έρευνας της αγγλικής κυβέρνησης στην ανισότητα των φύλων, είπε πως η Αγγλία εξετάζει επίσης τη θέσπιση ποσοστώσεων ως «έσχατη λύση», αν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων σε εισηγμένες εταιρείες, δεν έχει επιτευχθεί μέσω λιγότερο άμεσων μέτρων.

"Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μόνο 12% των γυναικών είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου στον δείκτη 100 των ευημερουσών επιχειρήσεων- FTSE, και όταν θα πάτε στο δείκτη 250 FTSE τότε το ποσόστωση πέφτει στο 7%», είπε.

Στη νέα της στρατηγική της πενταετίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την ισότητα στην αύξηση της οικονομίας, στην αγορά εργασίας και στις ανώτερες θέσεις, στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας πέρα από την ΕΕ ως προτεραιότητές της.

Στοχεύει στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης και προβλέπει ετήσια "Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας Αμοιβών" για την ευαισθητοποίηση του γεγονότος πως οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν το 18% λιγότερο από τους άνδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.9.10 και την μεταφράσαμε γραμμένη από την MATEJ HRUSKA στην Euobserver στην http://euobserver.com/9/30857


*Α Οι δείκτες FTSE= μέτρο της ευημερίας των επιχειρήσεων

Φραγμός στην κατάργηση της πολιτικής "Μην ρωτάς, μη λές" απ' το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Washington (CNN) - Ένα γραφικό παράδειγμα της εκλογικής περιόδου της πολιτικής στο χώρο εργασίας, είναι το νομοσχέδιο της άμυνας που θα καταργήσει την πολιτική των ενόπλων δυνάμεων “Μην ρωτάς μη λες”, η πολιτική μπλοκαρίστηκε στις 21.9.10 στη Γερουσία των ΗΠΑ από μέλος της Ρεπουμπλικανικής ολομέλειας που κωλυσιεργούσε.

Το νομοσχέδιο έμεινε στάσιμο σε μια ψηφοφορία 56-43, τέσσερις από τις 60 ψήφους που απαιτούνται για να ξεπεραστεί η Ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση. Ο Γερουσιαστής της ηγέτης της ολομέλειας Harry Reid, της Νεβάδα, άλλαξε την ψήφο του σε «όχι» ως κίνηση τακτικής, που του επιτρέπει να φέρει το μέτρο-νομοσχέδιο αργότερα.

Ο Reid και άλλες από το Δημοκρατικό κόμμα κατηγόρησαν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα πως καθυστερεί την νομιμοποίηση του νομοσχεδίου της Εθνικής Άμυνας, που παραδοσιακά περνάει με διακομματική στήριξη, για να υπονομεύσει την κατάργηση της πολιτική "μη ρωτάς, μην λες” και μια διάταξη για τη μετανάστευση που προσφέρει μια διέξοδο προς την ιδιότητα της πολίτισας για τις φοιτήτριες και τις ένστολες, οι οποίες είναι παιδιά των παράνομων μεταναστριών.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα αντικρούει με το ότι το Δημοκρατικό κόμμα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το νόμο της αμυντικής πολιτικής ο οποίος εγκρίνει 725 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικές δαπάνες για να επιβάλουν μέσω των παροχών δημοφιλών στην πολιτική του βάση πριν από τις εκλογές του Κογκρέσου στις 2 Νοεμβρίου.


Ο γραμματέας τύπου του λευκού οίκου, Robert Gibbs, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ψηφοφορία, αλλά είπε ότι "θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες” ώστε το Κογκρέσο να εγκρίνει την κατάργηση της πολιτικής "μη ρωτάς, μην λες” που απαγορεύει τις ανοικτά λεσβίες στις ένοπλες δυνάμεις.

Η ομοσπονδιακή δικαστίνα Virginia Phillips απεφάσισε πρόσφατα ότι η πολιτική "μη ρωτάς, μην λες” είναι αντισυνταγματική, και η αβεβαιότητα δράσης του Κογκρέσου μετά από τη ψηφοφορία στις 21.9.10 περιπλέκει περαιτέρω το θέμα.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια οργάνωση για τα queer δικαιώματα, είπε απαντώντας στην ψηφοφορία, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να αφήσει την απόφαση του δικαστηρίου σε ισχύ αντί να υποβάλει έφεση.

"Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να αγωνιστούμε για την κατάργηση της πολιτικής DADT μέσω της δράσης του Κογκρέσου, αλλά εν τω μεταξύ, το συμφέρον των ενστόλων - καθώς και της χώρας - εξυπηρετούνται κάνοντας ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από το σκοπό αυτής της νομοθεσίας διακρίσεων ", δήλωσε η Joe Solmonese, προεδρίνα της οργάνωσης.

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο άμυνας ήταν θερμότερη στην πορεία προς την ψηφοφορία. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατηγόρησε τον Reid πως προσπαθεί να το εμποδίσει από το να προτείνει τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο και επέκρινε το σχέδιο του για αναστροφή, σχετικά με την παροχή της μετανάστευσης, που είναι γνωστή ως νομοθεσία DREAM.

«Δεν έχω δει ποτέ μια τέτοια κυνική χρησιμοποίηση των αναγκών των ενστόλων», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής John McCain της Αριζόνα, κορυφαίος στην επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις ένοπλες δυνάμεις, αποκαλώντας την επέκταση του νομοσχεδίου “μια κυνική πράξη για πολιτικούς λόγους, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν προσπαθούν να περισώσουν όπως φαίνεται μια χαμένη εκστρατεία-καμπάνια”.

Ο Reid αντικρούει ότι η Ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση είναι ένα πλήγμα για τις queer Αμερικανίδες, καθώς και εκείνων που γεννιούνται από παράνομες μετανάστριες, οι οποίες θέλουν να υπηρετήσουν την χώρα τις.
Το στρατηγικό σχέδιο του “Υπουργείου Άμυνας ¹” αναφέρει ρητά ότι το να περάσει ο νόμος DREAM είναι ζωτικής σημασίας ώστε να βοηθήσει το σχήμα των ενόπλων δυνάμεων και να διατηρήσουν την αποστολή τις, έτοιμων δυνάμεων πλήρως εθελοντικών», ανέφερε ο Reid σε δήλωση του.

Ο McCain και άλλες Ρεπουμπλικανές “πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα από την καθεμία ότι οι πατριώτισες που εντείνουν την υπηρεσία τις, το ευγνώμων έθνος μας πρέπει να τις προσφέρει μια πορεία προς την ιθαγένεια, και ότι όποιαδήποτε από τις εθελόντριες θέλει να υπηρετήσει θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τις προσανατολισμού," είπε ο Reid.

Στις Ρεπουμπλικανές που αντιτίθενται περιλαμβάνονται ορισμένες γερουσιαστίνες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που είναι υπέρ της άρσης της απαίτηση του Πενταγώνου πως οι λεσβίες πρέπει να διατηρούν τη σεξουαλικότητά τις, μυστική.

Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι ηγέτιδες του Δημοκρατικού κόμματος θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ρεπουμπλικανικές τροποποιήσεις του ευρύτερου νόμου Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας που περιλαμβάνει τη διάταξη "μη ρωτάς, μη λες".

Ο Γερουσιαστής Mitch McConnell του Κεντάκυ, κορυφαίος της ολομέλειας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, πρότεινε μια συμφωνία για την ολομέλεια, να εξετάσει 20 τροπολογίες εκ περιτροπής, αλλά καμιά δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στην προσθήκη του νόμου DREAM στο νομοσχέδιο.

Ο Reid απέρριψε την πρόταση, λέγοντας ότι η συμφωνία αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απόκλιση από τον τρόπο που η Γερουσία διεξάγει συνήθως τις δραστηριότητές της. Ένας άλλος της ολομέλειας του Δημοκρατικού κόμματος, ο γερουσιαστής Dick Durbin του Ιλλινόις, δήλωσε η πρόταση του McConnell είχε ως στόχο να "σταματήσει το νομοσχέδιο DREAM".

Με 59 θέσεις στην αίθουσα, η Γερουσία του Δημοκρατικού κόμματος και οι σύμμαχοί της χρειάζονται τουλάχιστον μια Ρεπουμπλικανική ψήφο για να φθάσουν στις 60 που απαιτούνται για να ξεπεραστεί μια πολιτική κωλυσιεργία από το Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ωστόσο, καμία από τις μετριοπαθής Ρεπουμπλικανές που στο παρελθόν έχουν ψηφίσει με το Δημοκρατικό κόμμα δεν πέρασε από το διάδρομο αυτή τη φορά.
«Βρίσκομαι στη κορυφή ενός διλήμματος», δήλωσε πριν από την ψηφοφορία, η Γερουσιαστίνα Susan Collins, από το Μαίην.

Η κα. Collins εξήγησε ότι υποστήριξε την κατάργηση της πολιτικής «Μη ρωτάς, μη λες", αλλά “δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε σε αυτό το νομοσχέδιο στο πλαίσιο μιας κατάστασης που πρόκειται να κλείσει τη συζήτηση και αποκλείονται οι Ρεπουμπλικανικές τροποποιήσεις".

Ζήτησε μια συμφωνία που θα εγγυάται “την πλήρη και ανοικτή συζήτηση" και πρόσθεσε: "Τώρα δεν είναι η ώρα να παίξουμε με την πολιτική μόνο και μόνο επειδή η εκλογική περίοδος θα ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες".

Στις 20.9.10, η ποπ τραγουδίστρια Lady Gaga πραγματοποίησε αγώνα καλόντας την κα. Collins και τη συναδέλφισά της Ρεπουμπλικανή από το Μαίην, την Δημοκρατική Γερουσιαστίνα Olympia Snowe να ταχθούν υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος ώστε να ξεπεραστεί η αναμενόμενη προσπάθεια κωλυσιεργίας εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Τόσο η κα. Snowe και η κα. Collins αντιτίθενται στην πολιτική "Μη ρωτάς, μη λες”, και η κα. Collins ήταν η μόνη Ρεπουμπλικανική ψήφος στη Γερουσία Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών υποστηρίζοντας την απαλλαγή από αυτή την πολιτική.
Ωστόσο, και οι δύο εντάχθηκαν στην πολιτική κωλυσιεργίας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αφ' ότου ο Reid αρνήθηκε να αλλάξει την προσέγγισή του.

Ο Reid είχε δηλώσει ότι ήθελε η Γερουσία να αναλάβει το νομοσχέδιο, αλλά η τελική ψηφοφορία να μην πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά τις εκλογές τις 2 Νοέμβρη. Απέρριψε την έκκληση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με το πώς η διαδικασία τροποποίησης θα προχωρήσει, αναφέροντας αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε ως τρόπο, των Ρεπουμπλικανών, διαμόρφωσης παρεμπόδισης της συζήτησης για σημαντικές πολιτικές.

Η νομοθεσία, η οποία αποτελεί ένα ευρύ νομοσχέδιο αμυντικής πολιτικής, θέλει να καταργήσει την "μη ρωτάς, μη λες" αφ' ότου το Πεντάγωνο ολοκλήρωσε μια επισκόπηση-αναθεώρηση των επιπτώσεων της κατάργησης αυτής της πολιτικής στις ένοπλες δυνάμεις.

Η αναθεώρηση αναμένεται το Δεκέμβριο και θα χρησιμεύσει ως βάση για πιστοποίηση από τον πρόεδρο, τη γραμματεία άμυνας και την προεδρία Μεικτών Αρχηγών του προσωπικού ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορεί να χειριστεί την κατάργηση αυτής της πολιτικής.

Στις 21.9.10, ο στρατηγός που ορίστηκε να διευθύνει το Σώμα των Πεζοναυτών δήλωσε στην επιτροπή της Γερουσίας ότι πιστεύει πως οι απαντήσεις των πεζοναυτών για την κατάργηση της πολιτικής “μη ρωτάς, μη λες” είναι ως επί το πλείστον αρνητικές μέχρι στιγμής.

Ο στρατηγός James Amos είπε ότι έχει ακούσει ότι σε βάσεις του Ναυτικού οι απαντήσεις των πεζοναυτών σε μια διαδικτυακή έρευνα, "είναι κυρίως αρνητικές". Πρόσθεσε, ωστόσο, “Δεν το γνωρίζω ως γεγονός".

Στις γραπτές απαντήσεις της Επιτροπής της Γερουσίας των Ενόπλων Υπηρεσιών, ο Amos είπε ότι διαφωνεί με την κατάργηση της πολιτικής "μη ρωτάς, μη λες” σήμερα, διότι θα μπορούσε να διαταράξει τη συνοχή λόγω της "σημαντικής μεταβολής σε περίοδο παρατεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων". Ταυτόχρονα, ο Amos κατέστησε σαφές ότι θα επιβλέπει την κατάργηση, αν υποχρεωθεί να το πράξει.

“Το Σώμα των Πεζοναυτών είναι πιθανώς μια από τις πιο πιστές υπηρεσίες που έχουμε στη χώρα μας”, δήλωσε ο Amos. "Κι αν ο νόμος αλλάξει από το Κογκρέσο και υπεγραφεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Σώμα των Πεζοναυτών θα το αναλάβει και θα το κάνει έξυπνα".
Πολλές Ρεπουμπλικανές διαμαρτύρονται ότι το Κογκρέσο δεν θα πρέπει να προχωρήσει έως ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση των ενόπλων δυνάμεων.

Ο McCain, ο κορυφαίος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι η έγκριση κατάργησης μιας διάταξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης θα ισοδυναμούσε με προσβολή για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

“Το πιο βασικό πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη θυσία των στρατευμάτων μας είναι να 'εχουμε το χρόνο να ακούσουμε τις απόψεις τις," είπε ο McCain στις 22.910.

Ο McCain ανέφερε επίσης τις δηλώσεις του επικεφαλής των τεσσάρων τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων που αντιτίθεται στη δράση του Κογκρέσου για το θέμα πριν από την ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Το Δημοκρατικό κόμμα σημείωσε πως ο γραμματέας Αμυνας Robert Gates και ο Ναύαρχος Mike Mullen, κοινός πρόεδρος Αρχηγών, έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα υποστηρίξουν την κατάργηση της πολιτικής "μη ρωτάς, μη λες".

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ομάδες εργασίας που εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής της αλλαγής, αν καταργηθεί η πολιτική "Μη λες μη ρωτάς". Οι ομάδες εξετάζουν ζητήματα όπως τα δικαιώματα στη στέγαση, όπου ακόμα και το προσωπικό εμφανίζει ευαισθησία.


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.9.10 στο CNN στην http://us.cnn.com/2010/POLITICS/09/21/senate.defense.bill/index.html

21 Σεπ 2010

To Φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα λέει ναι στο πολιτικό γάμο των queer

To Φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα αποφάσισε την ισότητα του γάμου για τα λεσβιακά ζευγάρια

Αντιπροσώπισες κατά την ετήσια διάσκεψή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος στο Λίβερπουλ ψήφισαν για την υποστήριξη της ισότητας γάμου για τα λεσβιακά και ετερό ζευγάρια σήμερα το πρωί.

Η κίνηση καλεί να ανοίξει η πολιτική του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης για να επιτραπεί στα λεσβιακά και ετερό ζευγάρια, να κάνουν θρησκευτικές τελετές όταν συνάπτουν γάμους ή σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το επιθυμούν, και να επιτρέψει στις trans γυναίκες και άνδρες το δικαίωμα να παραμένει ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης όταν αλλάζουν νομικά το φύλο τις.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός κ. Clegg, είχε πει τον Φεβρουάριο: "Στηρίζω το γάμο των queer. Η αγάπη είναι ίδια, λεσβιακή ή ετερό, οπότε ο πολιτικός θεσμός θα πρέπει να είναι ίδιος επίσης. Όλα τα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να κάνουν αυτή τη δέσμευση η μια στην άλλη".

Αφ' ότου πέρασε η πρόταση πέρασε, ο βουλευτής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος Steve Gilbert, δήλωσε: "Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την πολιτική, για μια ακόμη φορά, ότι η ισότητα είναι στο DNA του κόμματός μας. Σήμερα, τα μέλη των Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος έδειξαν ότι το κόμμα παραμένει στην πρωτοπορία του προοδευτικού κινήματος και δεν θα σταματήσουν μέχρι η καθεμία να απολαμβάνει το ίδιο-ισότιμο καθεστώς-θέση.

"Η παρούσα νομοθεσία, υποβαθμίζει τα queer ζευγάρια σε μια δεύτερης κατηγορίας σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης και οδηγεί σε περιττό πόνο και ταλαιπωρία όποια επιθυμεί να αλλάξει νομική αναγνώρισή του φύλου της, αναγκάζοντάς την σε διαζύγιο ή στη διάλυση του συμφώνου συμβίωσης της και τη θέτει σε μια διαφορετική δέσμευση.

"Είναι καιρός η Αγγλία να τελειώνει με τη τρέχουσα άδικη νομική κατάσταση και να ανακτήσει τη θέση της ως χώρα που ηγείται της μάχης για την πλήρη ισότητα των Lgbtq".

O κ. Gilbert είπε πως η κίνηση θα δώσει στις "βουλευτίνες και στις υπουργίνες μια πλατφόρμα για να υποστηρίξουν στο εσωτερικό του συνασπισμού ότι είναι καιρός να προφτάσουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες".
Και πρόσθεσε: "Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά πραγματικά που το κόμμα επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ισότητα".

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι το κόμμα αναμένεται να πιέσει για την αλλαγή της νομικής μορφής, την οποία τώρα υποστηρίζει επισήμως.


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.9.10 και την μεταφράσαμε γραμμένη από την Jessica Geen από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/21/liberal-democrats-back-marriage-equality-for-gay-couples/

20.000 διαμαρτυρήθηκαν κατά του Πάπα

20.000 διαμαρτυρήθηκαν για τις απόψεις του Πάπα Βενέδικτου XVI σχετικά με τον λεσβιασμό, την αντισύλληψη και την εξάπλωση του hiv aids

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο με πανό και φουσκωμένα προφυλακτικά, εξοργισμένες από την απάντηση του Πάπα στο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, τα λεσβοφοβικά σχόλια του για τις λεσβιακές σχέσεις και τους ισχυρισμούς του ότι τα προφυλακτικά μεταδίδουν και δεν προλαμβάνουν την εξάπλωση του ιού Hiv και Aids.

Οι διοργανώτριες πιστεύουν ότι έως και 20.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην διαδήλωση στο Hyde Park. Στις διαδηλώτριες περιλαμβάνονται ο καθηγητής και συγγραφέας του «The God Delusion», Richard Dawkings.

Διαδηλώτριες κρατούσαν πανό με δηλώσεις όπως: «η αντίθεσή του Πάπα στα προφυλακτικά σκοτώνει ανθρώπους», «Να μην εμπλέκεται ο Πάπας στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών" και "ΓΑ *ΣΕ τον Πάπα ... αλλά φόρα προφυλακτικό». Άλλες αποκάλεσαν τον Πάπα «φανατικό» ή «lesbophobe», ενώ άλλες έκαναν τα προφυλακτικά μπαλόνια, ενώ ορισμένες διαδηλώτριες ήταν οργισμένες από τον σαφή-εμφανή ρόλο του Ποντίφικα στο να καλύπτει ως και το σκάνδαλο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσα στην εκκλησία.

Ο Observer έγραψε πως ο Πάπας είναι «σκληρός, με αδιάλλακτες απόψεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, την αντισύλληψη και την έκτρωση, την ισότητα των queer και για την χρήση των προφυλακτικών που είναι απαραίτητη για να σταματήσουν (οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες) η εξάπλωση (των ΣΜΝ και) του ιού HIV". Πρόσθεσε πως γίνονται εκκλήσεις ώστε να συλληφθεί ο Πάπας ως πολίτης, λόγω του ρόλο του στο να καλύψει τα πάντα κάτω από τον μανδύα του:«Το Βατικανό δεν είναι κράτος, δεν αναγνωρίζεται ως χώρα από τα Ηνωμένα Έθνη. Το να δοθεί στο Πάπα η ιδιότητα του επικεφαλής κράτους είναι λάθος και το να του δωθεί ασυλία έναντι δικαστικής δίωξης είναι επίσης λάθος – καμιά δεν θα πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. "Queer ακτιβίστριες σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάζονται με τον καθηγητή Dawkins σε ένα σχέδιο για τη σύλληψη του Πάπα ως πολίτη”.

Ο καθηγητής Dawkins ήταν πιο συγκεκριμένος αποκαλώντας τον Πάπα "εχθρό της ανθρωπότητας".

Η χθεσινή διαδήλωση με επίκεντρο το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και τη στάση του Πάπα για την αντισύλληψη και τον λεσβιασμό ήταν η μεγαλύτερη διαμαρτυρία κατά του Πάπα κατά τη διάρκεια του πενταετούς παπισμού του.


Την είδηση την βρήκαμε στις 19.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/19/20000-protest-over-pope-benedict-xvis-views-on-homosexuality-and-the-spread-of-hiv-aids/

Ο Πάπας πρέπει να ερωτηθεί για την εχθρική διδασκαλία του

Οι ηγέτιδές μας πρέπει να ρωτήσουν για τις διδασκαλίες του τον Πάπα

Ενώ πολλές στην Αγγλία είναι οργισμένες με τις χαμηλές επιδόσεις του Πάπα σχετικά με τα δικαιώματα των queer και τις εξοργιστικές δηλώσεις για την πρόληψη των ΣΜΝ και του Hiv, οι πολιτικές ηγέτιδες μας φαίνεται να δείχνουν αδικαιολόγητη ευλάβεια.

Η παρούσα δημοσίευση πιστεύει ότι έχουν μια χρυσή ευκαιρία για να υποστηρίξουν ότι το Βατικανό πρέπει να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες πεποιθήσεις και τις κοινωνικές ταυτότητες των 1,1 δισεκατομμυρίων πιστών.

Οργή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έχει έρθει από πολλές πλευρές - queer ομάδες, ΜΚΟ, ιδρύματα υγείας, επιζώντα σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες που αγωνίζονται για την ισότητα - ενώ η μέση Αγγλίδα φορολογούμενη φαίνεται να ανησυχεί σχετικά με το γιατί η επίσκεψη θα πρέπει να χρηματοδοτείται εν μέρει από τη πολιτεία.

Διασημότητες υπογράφουν οργισμένα γράμματα και χιλιάδες άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο Λονδίνο αύριο.

Παρά το γεγονός ότι πολλές καθολικές-οι δεν συμφωνούν με την επίσκεψη του Πάπα, παραμένει πνευματικός ηγέτης τις και ένας βαθμός σεβασμού, είναι ευγενικό να υπάρχει. Η Pink News πιστεύει στην θρησκευτική ελευθερία, εφόσον δεν παρουσιάζει εμπόδιο για τα δικαιώματα των άλλων. Ωστόσο οι φωνές εκείνων που επιτίθενται διδασκαλίες του Πάπα είναι πάρα πολλές για να τις αγνοούμε.

Αυτή την εβδομάδα, οργανώσεις όπως η National AIDS Trust και ο Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού εξέφρασαν ανησυχίες πως οι διδασκαλίες του Πάπα θέτουν τη ζωή των ευάλωτων σε κίνδυνο και οι διδασκαλίες του θα πρέπει να επικριθούν σθεναρά.


Αυτός ο πνευματικός ηγέτης του ενός δισεκατομμυρίου ενεργών και ανενεργών Καθολικών λέει στις-στους οπαδούς του ότι τα προφυλακτικά “επιδεινώνουν" τα ποσοστά του ιού HIV στην υποσαχάρια Αφρική και ότι οι τρανς και η ισότητα γάμου είναι τόσο μεγάλη απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως η αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή του το τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Την Κυριακή, ο Πάπας θα οσιοποιήσει τον καρδινάλιο John Henry Newman, ο οποίος πιστεύεται από πολλές ότι είχε μια πλατωνική γκέι σχέση. Η ουσιοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία ενός πλήθους που μπορεί να επιτεθεί σε μη «παραδοσιακές» μορφές της σεξουαλικότητας.

Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει πως η πλειοψηφία των Βρετανίδων-ων καθολικών δεν τηρεί αυστηρά την παπική διδασκαλία σχετικά με τη σεξουαλικότητα, αλλά υποθέτουμε πως η εκκλησία απλώς θα χρειαστεί "καιρό". Δεν λειτουργεί έτσι. Αρχαίες, αργοκίνιτες οργανώσεις, όπως η ίδια χρειάζονται πάντοτε πολύ περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες προοπτικές-απόψεις από όσο χρειάζονται οι πιστές-οι της.

Αυτό δεν σημαίνει πως η κριτική είναι μάταιη. Ο Πάπας συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Nick Clegg χθες και αναμένεται να συνεδριάσει με τον πρωθυπουργό David Cameron αύριο. Θα πρέπει να θέσουν τις ανησυχίες τις σχετικά με τις διδασκαλίες του οι οποίες προκάλεσαν πόνο σε τόσες πολλές. Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για να προκληθεί σθεναρά ο άνθρωπος που θεωρείται αλάθητος από ορισμένες, αλλά και ως η ενσάρκωση του κακού από άλλες.

(Οι ηγέτιδες) δεν πρέπει να φοβούνται την απώλεια του θρησκευτικού εκλέγειν και εκλέγεσθαι και πραγματικά να υπερασπίζονται ό,τι πιστεύουν, για τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα τις να χρησιμοποιούν αντισύλληψη, την ενεργή καταπολέμηση και την εξάπλωση του ιού Hiv και του Aids, για τον λεσβιασμό πως δεν είναι αμαρτία και ότι τα λεσβιακά ζευγάρια αξίζουν να έχουν σχέσεις που να αναγνωρίζονται από το κράτος.

Εάν δεν γίνει αυτό, τότε προσφέρουν κακή υπηρεσία στην κοινότητά μας, με το να μην προσβάλλουν τη μειονότητα των Καθολικών που εξακολουθούν να πιστεύουν την με διακρίσεις διδασκαλία του Πάπα.


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.9.10 και την μεταφράσαμε από την Pink News στην http://www.pinknews.co.uk/2010/09/17/comment-our-leaders-must-question-the-popes-teachings-in-person/

19 Σεπ 2010

Δελτίου Τύπου σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

“Λεσβίες για την Ισότητα-Lesb.Equal”

Μη Κυβερνητική Οργάνωση
για τη διεκδίκηση και την προώθηση
των δικαιωμάτων των λεσβιών στην κοινωνία

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Καστανίδη,
σχετικά με το Σύμφωνο Συμβίωσης


Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης δήλωσε στο ρα­διοφωνικό σταθμό “Βήμα 99,5” ότι το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης βρίσκεται υπό επεξεργασία στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου.

Το ΠΑΣΟΚ το 2005 δημοσιοποίησε σε εκδήλωση με προσκεκλημένες προσωπικότητες από τον Ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο το νομοσχέδιο του Συμφώνου Συμβίωσης, το οποίο είχε προετοιμάσει ο διαπρεπής και διεθνούς κύρους νομικός, καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος.

Το ΠΑΣΟΚ περιέλαβε το 2007 το Σύμφωνο Συμβίωσης στο πρόγραμμά του ως προεκλογική δέσμευση, την οποία επανέλαβε το 2009.

Το ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου ετοίμασε και κατέθεσε στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2008 ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για ένα «Σύμφωνο Συμβίωσης» το οποίο κατοχύρωνε δικαιώματα όλων των ζευγαριών. Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ ρύθμιζε, χωρίς διακρίσεις, την ένωση ενηλίκων προσώπων.

Μετά από όλα αυτά αναρωτιόμαστε, αν οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαοσύνης αποτελούν πολιτική υπεκφυγή ή τακτική υποχώρηση από τις θέσεις και τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ.

Μήπως για άλλη μια φορά η καθυστέρηση και η εκ νέου επεξεργασία του νομοσχεδίου οδηγήσει στον περαιτέρω περιορισμό των προβλεπώμενων δικαιωμάτων;

Όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αποδέχεται ότι υπάρχει ευρωπαϊκή συναίνεση για τη νομική αναγνώριση των ομοερωτικών σχέσεων (Αρ. Α. 30141/04), όταν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει το Πολιτικό Γάμο ή το Σύμφωνο Συμβίωσης, πόσο ακόμη πρέπει να περιμένουμε μέχρι το ΠΑΣΟΚ να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του και να κατοχυρώσει την ισονομία για όλες τις Ελληνίδες πολίτισσες;

Η ΜΚΟ “Λεσβίες για την Ισότητα” έχουμε στείλει δύο επιστολές στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, ζητώντας να γίνει νόμος το νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για το Σύμφωνο Συμβίωσης και καταθέτωντας τις προτάσεις μας για την βελτίωση του νομοσχεδίου.Το Δελ. Τύπου αναδημοσιεύθηκε στις 21.9.10 στην ηλεκτρονική εφημερίδα zougla.gr

Η τρύπα του όζοντος σταμάτησε να μεγαλώνει

Επούλωση στα μέσα του αιώνα
Η τρύπα του όζοντος σταμάτησε να μεγαλώνει, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ

Γενεύη, Ελβετία: Χάρη στην απαγόρευση μιας σειράς επιβλαβών χημικών, το στρώμα όζοντος που προστατεύει τη Γη από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία έχει σταματήσει να αραιώνει και θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα γύρω στα μέσα του αιώνα, δείχνει έκθεση του ΟΗΕ για την οποία συνεργάστηκαν 300 επιστημόνισες.

Η έκθεση, με τίτλο «Επιστημονική Εκτίμηση της Εξάντλησης του Όζοντος 2010» επιβεβαιώνει την επιτυχία του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, της διεθνούς συνθήκης που υπεγράφη το 1987 και επέβαλε τη σταδιακή κατάργηση των χλωροφθορανθράκων (CFC).

Οι ενώσεις αυτές, που χρησιμοποιούνταν ευρέως ως ψυκτικά υγρά και ως προωθητικά αέρια σε σπρέι, παραμένουν δραστικά στην ατμόσφαιρα για πολλά χρόνια, γι' αυτό και τα αποτελέσματα του Πρωτοκόλλου άργησαν να γίνουν εμφανή.

«Το όζον σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του όζοντος στις πολικές περιοχές, έχει πάψει να μειώνεται, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει να αυξάνεται» δήλωσε ο Λεν Μπάρι, επικεφαλής των ερευνών στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση, το στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα θα επιστρέψει στα επίπεδα του 1980 κάποια στιγμή το διάστημα 2045-2060.

Αργότερη αναμένεται πάντως να είναι η επούλωση της λεγόμενης τρύπας του όζοντος που εμφανίζεται κάθε άνοιξη πάνω από την Ανταρκτική, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η «τρύπα» πάνω από το βόρειο πόλο ήταν η πρώτη ένδειξη που ανησύχησε τις επιστημόνισες τη δεκαετία του 1970. Συνολικά 196 χώρες επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ όταν ανακαλύφθηκε, τη δεκαετία του 1980, ότι το όζον καταστρέφεται από τους CFC.

Δεδομένου ότι οι ουσίες αυτές δρουν και ως αέρια του θερμοκηπίου, η κατάργησή τις ήταν θετική και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει η έκθεση.

Αέρια του θερμοκηπίου είναι πάντως και οι ενώσεις που αντικατέστησαν τους χλωροφθοράνθρακες, δηλαδή οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και οι υδροφθοράνθρακες (HFC).

Οι ενώσεις αυτές είναι μάλιστα χιλιάδες φορές ισχυρότερες από το διοξείδιο του άνθρακα ως αέρια του θερμοκηπίου και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι εκπομπές τις αυξάνονται κατά 8% το χρόνο.

«Αυτό αντιστοιχεί δυνητικά σε έναν τομέα όπου θα μπορούσε να αναληφθεί δράση στο πλαίσιο της γενικότερης πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής» σχολίασε ο Ακίμ Στάινερ, επικεφαλής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP).


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.9.10 από την in.gr στην http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231059520

NeuFlow, ρομποτική οδήγηση

Νιού Χέιβεν: Ένα τσιπ με την ισχύ ολόκληρου υπερυπολογιστή μαθαίνει να προσομοιώνει το οπτικό σύστημα των θηλαστικών, και θα μπορούσε μια μέρα να «βλέπει» αρκετά καλά ώστε να οδηγεί αυτοκίνητο.

Αν και σε εμάς φαίνεται εύκολο να αναγνωρίζουμε και να αποφεύγουμε τα εμπόδια που βλέπουμε στο δρόμο, κανείς υπολογιστής μέχρι σήμερα δεν μπορεί να φέρει εις πέρας αυτό τον άθλο, σχολιάζει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Το σύστημα συνθετικής όρασης NeuFlow λειτουργεί καλύτερα από ποτέ, υποστηρίζει η ομάδα του Δρ Γιουτζίνιο Κουλουρτσιέλο στη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένης Επιστήμης του Γέιλ.

Η συσκευή που φέρει τον κεντρικό επεξεργαστή γραφικών συνδέεται σε έναν φορητό υπολογιστή και μιμείται το νευρωνικό δίκτυο του οπτικού συστήματος των θηλαστικών.

Για να βλέπει και να αποφεύγει εμπόδια, το σύστημα χρησιμοποεί προηγμένους αλγόριθμους και «επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο δεκάδες εικόνες Megapixel» αναφέρει η ανακοίνωση.

Αν και καταναλώνει μόνο μερικά watt ηλεκτρικού ρεύματος, το σύστημα μπορεί να εκτελεί 300 δισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο, επίδοση που το κατατάσσει στην κλάση των υπερυπολογιστών.

Με λίγη ακόμα εξάσκηση, ελπίζουν οι ερευνήτριες, το NeuFlow θα μπορούσε να επιτρέψει στα ρομπότ να κινούνται αυτόματα σε περίπλοκα περιβάλλοντα.

Αργότερα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα που οδηγούνται μόνα τους. «Το πλήρες σύστημα δεν θα είναι μεγαλύτερο από πορτοφόλι, οπότε θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί στα οχήματα» εκτίμησε ο Δρ Κουλουρτσιέλο.

Οι ερευνήτριες επέδειξαν το σύστημα στις 15 Σεπτεμβρίου σε συνέδριο υπολογιστών που πραγματοποιείται στη Βοστόνη.

Όσες θέλετε να παρακολουθήσετε ένα πληροφοριακό βίντεο στην αγγλική, πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.9.10 από την in.gr στην http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231059387

Υπερ-αποδοτικά οχήματα

Τρεις οι νικήτριες σε διαγωνισμό για υπερ-αποδοτικά οχήματα

Ντιτρόιτ: Ένα τετραθέσιο αυτοκίνητο, με κατανάλωση μόλις 2,3 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, είναι μια από τις τρεις νικήτριες του Βραβείου Αυτοκίνησης Χ, με έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη οχημάτων παραγωγής με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Το ήμισυ του χρηματικού έπαθλου απονέμεται στην εταιρεία Edison2, με έδρα τη Βιρτζίνια, η οποία συμμετείχε με το «Πολύ Ελαφρύ Όχημα Νο. 98».

Η Edison2 αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει ηλεκτροκινητήρα λόγω του μεγάλου βάρους. Το όχημά της βασίζεται σε έναν μονοκύλινδρο κινητήρα που καίει αιθανόλη (οινόπνευμα) και προσφέρει απόδοση 43,3 χλμ ανά λίτρο καυσίμου.

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ τα εξαρτήματα από αλουμίνιο πάνω σε ένα ατσάλινο σασί επιτρέπουν να διατηρηθεί το βάρος του αυτοκινήτου στα 376 κιλά.

Η Edison2 σκοπεύει τώρα να βελτιώσει την αισθητική του οχήματος και αναζητά συνεργάτιδες για τη μαζική παραγωγή του με τιμή γύρω στα 20.000 δολάρια

Οι δύο άλλες συμμετοχές που μοιράζονται το βραβείο καινοτομίας βασίζονται σε ηλεκτροκινητήρες: Το διθέσιο Wave2 της αμερικανικής Li-Ion Motors καλύπτει απόσταση έως και 300 χλμ σε κάθε φόρτιση, ενώ το μικροσκοπικό E-Tracer 7009 της ελβετικής X-Tracer Team βγάζει 330 χλμ με μια φόρτιση.

Και οι δύο εταιρείες δέχονται παραγγελίες για τα μοντέλα τους, τα οποία ελπίζουν να διαθέσουν αργότερα στην αμερικανική αγορά.

Συνολικά 111 ομάδες συμμετείχαν στο διαγωνισμό για το Βραβείο Αυτοκίνησης Χ, τον οποίο χρηματοδοτεί η εταιρεία ασφάλισης αυτοκινήτων Progressive Insurance.

Την πρωτοβουλία είχε το Ίδρυμα Βραβείων Χ, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την καινοτομία «για το όφελος της ανθρωπότητας». Αντίστοιχος διαγωνισμός έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη ιδιωτικών σκαφών που μπορούν να πραγματοποιήσουν υποτροχιακές πτήσεις στο όριο του Διαστήματος.

Οι τρεις νικήτριες του διαγωνισμού Αυτοκίνησης είναι τώρα δικαιούχοι σε πρόγραμμα του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας που προωθεί νέα αποδοτικά οχήματα για την αγορά των ΗΠΑ.


Την είδηση και την φωτογραφία την βρήκαμε στις 16.9.10 από την in.gr στην http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231059380

Διακοπές στο Διάστημα ετοιμάζει η Boeing

Νέος τουριστικός προορισμός
Σκάφος για επιβατικές πτήσεις στο Διάστημα ετοιμάζει η Boeing

Ατλάντα
Σε συνεργασία με την Space Adventures, την εταιρεία που αναλαμβάνει να στέλνει τουρίστριες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η Boeing σχεδιάζει να προσφέρει πτήσεις αναψυχής σε χαμηλή γήινη τροχιά από το 2015.

H διαστημική κάψουλα CST-100, η οποία αναπτύσσεται από τη Boeing για τη NASA, θα μπορεί να μεταφέρει επτά επιβάτιδες σε τροχιά ή μέχρι τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αργότερα, θα μπορεί να πετάει και σε «ιδιωτικούς διαστημικούς σταθμούς».

Όπως ανακοίνωσε ο γίγαντας των αεροδιαστημικών και αμυντικών συστημάτων, οι πτήσεις απευθύνονται σε ιδιώτισες, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν καθοριστεί, θα είναι όμως «ανταγωνιστικές», υπόσχονται οι δύο εταιρείες σύμφωνα με το Reuters.

Βασικός ανταγωνιστής του CST-100 θα είναι πιθανότατα το SpaceShipTwo, το σκάφος της Virgin Galactic που προγραμματίζεται να ξεκινήσει υποτροχιακές πτήσεις αναψυχής από το 2012 ή το 2013, ανάλογα με την πορεία των δοκιμών.

Στο μεταξύ, όσες επείγονται να ταξιδέψουν στο Διάστημα μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία Space Adventures, με έδρα τη Βιρτζίνια, η οποία ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει ακόμα επτά ιδιώτισες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)

Οι τουρίστριες του Διαστήματος θα ταξιδέψουν στο σταθμό με ρωσικά Soyuz, έπειτα από συμφωνία με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος.

Οι τιμές για το δεκαπενθήμερο ταξίδι είναι μάλλον υψηλές. Τελευταίος επιβάτης της Space Adventures ήταν ο Γκι Λαλιμπέρτ, ιδρυτής του καναδικού τσίρκου Cirque du Soleil, o οποίος λέγεται ότι πλήρωσε πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια για την σπάνια περιπέτεια.

Η Virgin Galactic θα είναι πιο οικονομική με τιμές γύρω στα 200.000 δολάρια για μια σύντομη πτήση σε ύψος περίπου 100 χιλιομέτρων.

Τα ρωσικά Soyuz θα είναι πάντως τα μόνα σκάφη που θα μπορούν να μεταφέρουν πληρώματα στον ISS όταν αποσυρθούν τα διαστημικά λεωφορεία της NASΑ το 2011.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θα αναθέσουν μέρος των αποστολών σε ιδιωτικές εταιρείες και θα αναπτύξουν νέο σκάφος, το οποίο όμως δεν αναμένεται να πετάξει πριν από το 2016 το νωρίτερο.

Η Ρωσία χρεώνει τη NASA περίπου 51 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά κάθε Αμερικανίδας αστροναύτη στον ISS. Από το 2013 το εισιτήριο θα αυξηθεί στα 56 εκατομμύρια.


Την είδηση την βρήκαμε στις 16.9.10 από την in.gr στην http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231059362