15 Νοε 2016

Παράρτημα Σύστασης CM/Rec (2010) Α'

Τελικά αυτό που θα γίνει σε οτι αφορά την δήθεν εξίσωση Γάμου-Συμφώνου Συμβίωσης που σήμερα 15.11.16 συζήτησε την Βουλή είναι πως θα πάρει τον παλιό νόμο 3304/2005 περί ίσης μεταχείρισης και θα προσθέσει την ταυτότητα κοινωνικού φύλου κ αυτό είναι όλο.

Να πούμε επίσης πως ο Νόμος 3304/2005 αφορούσε την ίση μεταχείρηση στην εργασία. 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει ηδη κάνει σύσταση προς τις χώρες για το θέμα της ισότητας προς τις Lgbtiq από το 2010 η Ελλάδα περί άλλων τιρβάζει.

Σύσταση CM/Rec (2010)5 της Υπουργικής Επιτροπής των χωρών μελών σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου (Υιοθετήθηκε από την Υπουργική Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2010 κατά την 1081η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργίνων-ών)Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 15β του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του και ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί, κατά κύριο λόγο, με κοινή δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Υπενθυμίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και ισχύουν για όλα τα πρόσωπα και υπογραμμίζοντας συνεπώς τη δέσμευσή του να εγγυάται την ίση αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και την απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τις-τους χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ( ETS αριθ. 5) (εφεξής: «η Σύμβαση») και τα πρωτόκολλά της,

Αναγνωρίζοντας ότι η μη διακριτική μεταχείριση από κρατικούς φορείς, όπως επίσης η λήψη θετικών κρατικών μέτρων για την προστασία από κάθε διακριτική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών φορέων, είναι θεμελιώδη συστατικά του διεθνούς συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

Αναγνωρίζοντας ότι εδώ και αιώνες, οι λεσβίες, οι γκέι, οι αμφισεξουαλικές και οι τρανς υπόκεινται σε λεσβοφοβία, αμφιφοβια, τρανσφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας και διακρίσεων ακόμη και μέσα στην ίδια τις-τους την οικογένεια - συμπεριλαμβανομένης ποινικοποίησης, περιθωριοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού και βίας - λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, και ότι πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των προσώπων,

Λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής: «το Δικαστήριο») και άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που θεωρούν το σεξουαλικό προσανατολισμό απαγορευμένο λόγω διάκρισης και έχουν συμβάλει στην επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων των τρανς,

Υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, κάθε διαφορετική μεταχείριση –προκειμένου να μη χαρακτηριστεί διακριτική – πρέπει να έχει αντικειμενική και εύλογη αιτιολογία, δηλαδή να επιδιώκει ένα θεμιτό σκοπό και να χρησιμοποιεί μέσα που είναι ευλόγως ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό,

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή σύμφωνα με την οποία καμιά-κανείς δεν μπορεί να επικαλεσθεί τις πολιτιστικές, παραδοσιακές ή θρησκευτικές αξίες αλλά ούτε και τους κανόνες της «επικρατούσας κουλτούρας» για να αιτιολογήσει το μισαλλόδοξο λόγο ή κάθε άλλη μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των λόγων σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

Έχοντας υπόψη το μήνυμα της Επιτροπής Υπουργών προς τις διευθύνουσες επιτροπές αλλά και άλλες επιτροπές που εμπλέκονται στη διακυβερνητική συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ίσα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς, που υιοθετήθηκε στις 22 Ιουλίου 2008, καθώς επίσης τις σχετικές συστάσεις,

Έχοντας κατά νου τις συστάσεις που έχει εκδώσει από το 1981 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου, όπως και τη Σύσταση 211 (2007) του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την «ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης των λεσβιών, των γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς».

Εκτιμώντας το ρόλο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως προς την παρακολούθηση της κατάστασης των λεσβιών, των γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς στις χώρες μέλη όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση 66 χωρών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τη 18η Δεκεμβρίου 2008, όπου κατήγγειλαν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, όπως φόνους, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και «στέρηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην υγεία»,

Υπογραμμίζοντας ότι οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου μπορούν να καταπολεμηθούν με μέτρα που στοχεύουν, τόσο εκείνες-ους που υφίστανται τέτοιες διακρίσεις ή αποκλεισμό, όσο και το γενικότερο πληθυσμό.

Συνιστά στις χώρες μέλη: 1. να εξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπά μέτρα, να προβούν σε αναθεώρησή τους, να συλλέξουν και να αναλύσουν τα σχετικά δεδομένα προκειμένου να ελέγξουν και να επανορθώσουν κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

2. να διασφαλίσουν ότι τα νομοθετικά και λοιπά μέτρα θεσπίζονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς, και να προωθήσουν την ανεκτικότητα προς όφελός τις-τους,

3. να διασφαλίσουν ότι τα θύματα των διακρίσεων είναι ενήμερα και έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα ενώπιον εθνικής αρχής, και ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβάνουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, κυρώσεις για παραβιάσεις και διατάξεις για επαρκή αποζημίωση των θυμάτων των διακρίσεων,

4. να χρησιμοποιούν ως κατευθυντήριες γραμμές στη νομοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους τις αρχές και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας Σύστασης,

5. να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προκειμένου η παρούσα Σύσταση, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός της, να μεταφραστεί και να διαδοθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα.

Παράρτημα στη Σύσταση CM/Rec (2010)5

I. Δικαίωμα στη ζωή, την ασφάλεια και την προστασία από τη βία

A. «Εγκλήματα μίσους» και άλλα κρούσματα μισαλλοδοξίας

1. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν αποτελεσματικές, άμεσες και αμερόληπτες έρευνες για τις φερόμενες υποθέσεις εγκλημά των και άλλων αδικημάτων, όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητας κοινωνικού φύλου του θύματος αποτέλεσαν κίνητρο για τη δράστρια-η. Οφείλουν περαιτέρω να διασφαλίσουν ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση αυτών των εγκλημά των και αδικημάτων όταν φέρονται ότι τελέστηκαν από όργανα καταστολής ή άλλα πρόσωπα που δρουν με επίσημη ιδιότητα, και ότι οι υπεύθυνες-οι αυτών των πράξεων οδηγούνται στη δικαιοσύνη και, όταν απαιτείται, τιμωρούνται προκειμένου να αποφευχθεί η ατιμωρησία.

2. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, η προκατάληψη έναντι του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, ως κίνητρο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντική περίσταση.

3. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα θύματα και οι μάρτυρες των «εγκλημάτων μίσους» και άλλων αδικημάτων με κίνητρο το μίσος λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν αυτά τα εγκλήματα και αδικήματα. Γι' αυτό το λόγο, οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δομές των αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού συστήματος, κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να αναγνωρίσουν τέτοια εγκλήματα και αδικήματα, αλλά και να προσφέρουν στα θύματα και τις-τους μάρτυρες την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη.

4. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια όλων των προσώπων που βρίσκονται σε φυλακές ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί με άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς, και κυρίως να λάβουν προστατευτικά μέτρα κατά των σωματικών επιθέσεων, του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, είτε τελούνται από συγκρατούμενες-ους, είτε από το προσωπικό. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται έτσι ώστε να προστατεύουν και να σέβονται επαρκώς την ταυτότητα κοινωνικού φύλου των τρανς.

5. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται ως προς την πρόληψη και τη φύση της διάκρισης και της έλλειψης ανεκτικότητας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, και ιδίως όσον αφορά τα «εγκλήματα μίσους» και τα κρούσματα μισαλλοδοξίας που σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωννικού φύλου.

B. «Μισαλλόδοξος λόγος»

6. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι παροτρύνουν, προπαγανδίζουν ή προωθούν το μίσος ή άλλες μορφές διακρίσεων κατά των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς. Τέτοιος «μισαλλόδοξος λόγος» πρέπει να απαγορεύεται και να καταγγέλλεται δημόσια οπουδήποτε κι αν εμφανίζεται. Όλα τα μέτρα πρέπει να σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Σύμβασης και της νομολογία του Δικαστηρίου.

7. Οι χώρες μέλη οφείλουν να εγείρουν την επίγνωση των δημόσιων αρχών και δημόσιων θεσμών σε όλα τα επίπεδα των αρμοδιοτήτων τους να απέχουν από δηλώσεις, ιδιαιτέρως σε μέσα ενημέρωσης, οι οποίες μπορεί εύλογα να κατανοηθούν ως νομιμοποίηση αυτού του μίσους ή των διακρίσεων.

8. Οι δημόσιες-οι λειτουργοί και άλλοι εκπρόσωποι του κράτους πρέπει να ενθαρρύνονται στην 4 προώθηση της ανεκτικότητας και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς όταν εισέρχονται σε διάλογο με σημαντικές-ούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτισών-ών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης, των φορέων άθλησης, των πολιτικών οργανώσεων και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

II. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

9. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Σύμβασης, ότι το δικαίωμα για ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Ιδιαίτερα, οι διοικητικές διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις, όπως η υπερβολική τυπολατρία για την καταχώρηση και την πρακτική λειτουργία σωματείων, πρέπει να αποτρέπονται και να καταργούνται. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της κατάχρησης νομικών και διοικητικών διατάξεων, όπως αυτές που σχετίζονται με απαγορεύσεις που βασίζονται στη δημόσια υγεία, τη δημόσια ηθική και τη δημόσια τάξη.

10. Η πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

11. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς εναντίον του μίσους και της εχθρότητας την οποία μπορεί να υφίστανται, ακόμη κι όταν φέρεται να τελείται από δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου να τους επιτρέπεται να διεξάγουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης περί βελτίωσης της προστασίας των υπερασπιστριών-ών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης των δράσεών τους.

12. Οι χώρες μέλη οφείλουν να εγγυώνται ότι ζητείται επαρκώς η συνδρομή των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς κατά τη θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στα δικαιώματα αυτών των προσώπων.

III. Ελευθερία έκφρασης και ειρηνικής συνάθροισης

13. Οι χώρες μέλη οφείλουν λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Σύμβασης, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης ασκείται αποτελεσματικά χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της λήψης και της μετάδοσης ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

14. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα στην ελευθερία ειρηνικής συνάθροισης που προβλέπεται από το Άρθρο 11 της Σύμβασης θα ασκείται αποτελεσματικά, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

15. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τους συμμετέχοντες σε ειρηνικές διαδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς από κάθε παράνομη απόπειρα διατάραξης ή παρεμπόδισης της αποτελεσματικής απόλαυσης του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση.

16. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν περιορισμούς στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης που απορρέουν από την κατάχρηση νομικών ή διοικητικών διατάξεων, για 5 παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, δημόσιας ηθικής και δημόσιας τάξης.

17. Οι δημόσιες αρχές σε κάθε επίπεδο οφείλουν να ενθαρρύνονται να καταδικάζουν δημόσια, και κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, κάθε παράνομη παρέμβαση στο δικαίωμα των προσώπων και ομάδων προσώπων να ασκούν την ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης, ιδίως όταν αφορά τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, των αμφισεξουαλικών και τρανς. 


Βρίσκεστε στο Α' μέρος για να βρεθείτε στο Β' μέρος πατήστε εδώ


Τη σύσταση την βρήκαμε από την https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c50b0 

Στη φωτογραφία έργο της Σοφίας Λασκαρίδου 1882-1965