15 Νοε 2016

Παράρτημα Σύστασης CM/Rec (2010) B'


IV. Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

18. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι θα καταργηθεί κάθε νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις κοινικοποιώντας τις λεσβιακές, γκει, αμφισεξουαλικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, όπως και κάθε διαφορά όσον αφορά την ηλικία συναίνεσης για λεσβιακές και ετερόφυλες σεξουαλικές πράξεις. Θα πρέπει, επίσης, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η ποινική νομοθεσία που, λόγω της διατύπωσής της, μπορεί να οδηγήσει σε διακριτική εφαρμογή, είτε θα καταργηθεί, είτε θα αναθεωρηθεί, είτε θα εφαρμοστεί κατά τρόπο που είναι συμβατή με την αρχή της μη διάκρισης.

19. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου ενός προσώπου δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται ή άλλως χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δομών επιβολής του νόμου, εκτός κι αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για την επιδίωξη συγκεκριμένου θεμιτού και νόμιμου σκοπού. Τα τηρούμενα αρχεία που δεν συμβαδίζουν με αυτές τις αρχές πρέπει να καταστρέφονται.

20. Πρέπει να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο σώμα, για τη νομική αναγνώριση της μετάβασης φύλου, προκειμένου να αποφεύγονται εκείνες που είναι καταχρηστικές.

21. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την πλήρη νομική αναγνώριση της μετάβασης φύλου ενός πρσώπου σε όλες τις πτυχές της ζωής της-του, ιδίως καθιστώντας εφικτή την αλλαγή του ονόματος και του κοινωνικού φύλου στα δημόσια έγγραφα με σύντομο, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο. Οι χώρες μέλη οφείλουν, επίσης, να διασφαλίσουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αντίστοιχη αναγνώριση και αλλαγές από μη κρατικές-ούς φορείς όσον αφορά σημαντικά έγγραφα, όπως εκπαιδευτικά ή εργασιακά πιστοποιητικά.

22. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η μετάβαση φύλου και αναγνωριστεί νόμιμα σύμφωνα με τις παραγράφους 20 και 21, τότε διασφαλίζεται το δικαίωμα των τρανς να τελέσουν γάμο με ετερό πρόσωπο.

23. Όπου το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε άγαμα ζευγάρια, οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι αυτά εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, τόσο σε λεσβιακά, όσο και σε ετερό ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών παροχών και δικαιωμάτων ενοικίασης της επιζώσας συντρόφισσας-ου.

24. Όπου το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει τις καταχωρημένες σχέσεις μεταξύ λεσβιακών ζευγαριών, οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το νομικό καθεστώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ετερό ζευγαριών σε ανάλογη κατάσταση.

25. Όπου το εθνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τις λεσβιακές καταχωρημένες σχέσεις και τα άγαμα ζευγάρια, οι χώρες μέλη οφείλουν να εξετάζουν τη δυνατότητα να παρέχουν στα λεσβιακά ζευγάρια νομικά ή άλλα μέσα για να αντιμετωπίζουν τα 6 πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζουν από αυτήν την έλλειψη νομικής αναγνώρισης, χωρίς καμία απολύτως διάκριση έναντι των ετερό ζευγαριών.

26. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη γονική μέριμνα ή τη κηδεμονία ενός παιδιού, οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τέτοιες αποφάσεις θα λαμβάνονται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. 27. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την παιδοθεσία, οι χώρες μέλη των οποίων το εθνικό δίκαιο επιτρέπει την ατομική παιδοθεσία, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

28. Όπου το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τις αγωγές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άγαμες, οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε τέτοιες αγωγές δεν ενέχει διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.


V. Εργασία

29. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την κατοχύρωση και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων που επιτρέπουν την αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου στο χώρο της εργασίας και απασχόλησης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τα μέτρα πρέπει να καλύπτουν το υς όρους πρόσβασης στην εργασία, στις προαγωγές, στις απολύσεις, τις αμοιβές και άλλες εργασιακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής, της καταπολέμησης και της τιμωρίας της παρενόχλησης και άλλων μορφών θυματοποίησης.

30. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην παροχή αποτελεσματικής προστασίας στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των τρανς στο πλαίσιο της εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αιτήσεις εργασίας, ώστε να αποτρέπεται η άσχετη διάδοση του ιστορικού του κοινωνκού φύλου τις-τους ή το πρώην όνομά τις-τους στην εργοδοσία και τις άλλες εργαζομένς;-ους.


VI. Εκπαίδευση

31. Λαμβάνοντας, ιδιαιτέρως, υπόψη τα υπερέχοντα συμφέροντα των παιδιών, οι χώρες οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά και λοιπά μέτρα, απευθυνόμενες προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις μαθήτριες-ές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση θα ασκείται αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας λοινωνικού φύλου. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία, εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό ή άλλες μορφές διακριτικής και ταπεινωτικής μεταχείρισης που συνδέονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

32. Λαμβάνοντας, ιδιαιτέρως, υπόψη τα υπερέχοντα συμφέροντα των παιδιών, πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα για να προωθηθεί η αμοιβαία ανεκτικότητα και ο σεβασμός στα σχολεία, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, για παράδειγμα στα σχολικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό, και να δίνονται σε μαθήτριες-ες και φοιτήτριες οι απαραίτητες πληροφορίες, προστασία και υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν σύμφωνα με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου τις-τους. Περαιτέρω, οι χώρες μέλη οφείλουν να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας και ασφάλειας στο σχολείο καθώς και σχέδια δράσης, ενώ παράλληλα οφείλουν να διασφαλίσουν ουν την πρόσβαση σε επαρκή εκπαίδευση κατά 7 των διακρίσεων, διδακτικά βοηθήματα ή προγράμματα βοήθειας. Τέτοια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τις-τους.


VII. Υγεία

33. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά και λοιπά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας ισχύει για όλες-ους χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς στην κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων υγείας συμπεριλαμβανομένων μέτρων καταπολέμησης των αυτοκτονιών, μελετών για την υγεία, προγραμμάτων ιατρικής επιμόρφωσης, σεμιναρίων κατάρτισης και επιμορφωτικού υλικού, καθώς, επίσης, στον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

34. Κατάλληλα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφεύγεται η κατηγοριοποίηση της λεσβιοσύνης ως αρρώστιας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

35. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι τρανς έχουν επαρκή πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες μετάβασης φύλου, συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής, ενδοκρινολογικής και χειρουργικής εμπειρογνωσίας στον τομέα της υγείας των τρανς, χωρίς να πρέπει να υποβάλλονται σε παράλογες προϋποθέσεις. Καμία-κανένας δεν πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασίες μετάβασης φύλου χωρίς τη συναίνεσή της-του.

36. Οι χώρες μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και λοιπά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι αποφάσεις, που περιορίζουν το κόστος που καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας για διαδικασίες μετάβασης φύλου, είναι νόμιμες, αντικειμενικές και ανάλογες.


VIII. Στέγαση

37. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και θα αφορά εξίσου όλα τα πρόσωπα, χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Τέτοια μέτρα πρέπει να αποσκοπούν ιδιαίτερα στην προστασία έναντι εξώσεων για λόγους διάκρισης και να εγγυώνται ίσα δικαιώματα για την απόκτηση και διατήρηση κυριότητας ακινήτων και άλλης ιδιοκτησίας.

38. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο έλλειψης στέγης που αντιμετωπίζουν οι λεσβίες, γκέι, οι αμφισεξουαλικές και τρανς, συμπεριλαμβανομένων νέων προσώπων και παιδιών που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευπαθή στον κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη κι από τις ίδιες τις οικογένειές τους. Ως προς αυτό, οι αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στη βάση μίας αντικειμενικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε προσώπου, χωρίς διακρίσεις. 


IX. Άθληση

39. Η λεσβοφοβία, αμφιφοβία είνναι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου στην άθληση, είναι - όπως ο ρατσισμός και οι άλλες μορφές διακρίσεων – μη αποδεκτές και πρέπει να καταπολεμούνται.

40. Οι αθλητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την πρόληψη, αντιμετώπιση και τιμωρία της χρήσης υβριστικής γλώσσας με αναφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στις αθλητικές εκδηλώσεις ή 8 γύρω από αυτές.

41. Οι χώρες μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν το διάλογο και να υποστηρίζουν τους αθλητικούς ομίλους και τα σωματεία οπαδών στην προώθηση δραστηριοτήτων συνειδητοποίησης που αφορούν τις διακρίσεις κατά λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς στην άθληση και στην καταδίκη εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας σε βάρος τις-τους.


X. Δικαίωμα αίτησης ασύλου

42. Σε περιπτώσεις όπου οι χώρες μέλη έχουν σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις, οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι ο δικαιολογημένος φόβος δίωξης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου μπορεί να αποτελεί έγκυρο λόγο χορήγησης καθεστώτος προσφύγισας-α και ασύλου βάσει του εθνικού δικαίου.

43. Οι χώρες μέλη οφείλουν ιδίως να διασφαλίσουν ότι οι αιτούσες-ες άσυλο δεν απελαύνονται σε χώρα όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία τους ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

44. Οι αιτούσες-ντες άσυλο πρέπει να προστατεύονται από κάθε πολιτική ή πρακτική διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Θα πρέπει ιδίως να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος σωματικής βίας, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης, λεκτικής βίας ή άλλων μορφών παρενόχλησης σε βάρος αιτουσών-ντων άσυλο που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, και να διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε πληροφόρηση σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.


XI. Εθνικές δομές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

45. Οι χώρες μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι στις εθνικές δομές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει δοθεί η ευρύτερη δυνατή εντολή για την αντιμετώπιση διακρίσεων που άπτονται του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Πρέπει να είναι ιδίως σε θέση να προβαίνουν σε συστάσεις για νομοθεσία και πολιτικές, να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του γενικότερου κοινού, καθώς επίσης - στο μέτρο που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο - να εξετάζουν ατομικές καταγγελίες σχετικά με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και να προσφεύγουν στο δικαστήριο ή να συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες.


XII. Πολλαπλές διακρίσεις

46. Οι χώρες μέλη ενθαρρύνονται να λάβουν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νομικές διατάξεις του εθνικού δικαίου που απαγορεύουν ή αποτρέπουν τις διακρίσεις παρ' έχουν επίσης προστασία κατά των διακρίσεων για πολλαπλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου. Οι εθνικές δομές για τα δικαιώματα πρέπει να έχουν ευρεία εντολή προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. 


Τη σύσταση την βρήκαμε από την https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804c50b0