24 Μαΐ 2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρ. Κοινοβουλίου 2012/2657(RSP) Γ'


Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. καταδικάζει απερίφραστα κάθε διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα τρανς φύλου και εκφράζει την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς δεν γίνονται πάντοτε απολύτως σεβαστά· καλεί ως εκ τούτου τις χώρες μέλη να μεριμνήσουν για την προστασία των λεσβιών, των γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς από τις λεσβοφοβικές, τρανσφοβικές εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας εις βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι συντρόφισες-οι ιδίου φύλου απολαύουν του ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· παροτρύνει τις χώρες μέλη και την Επιτροπή να καταδικάσουν απερίφραστα τις Lbtiqφοβικές εκφράσεις μίσους ή την παρότρυνση στο μίσος και την βία, και να διασφαλίσουν ότι γίνεται σεβαστή στην πράξη η ελευθερία πραγματοποίησης διαδηλώσεων την οποία εγγυώνται όλες οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία με σκοπό να ενισχύσει και να διευρύνει το πεδίο της ώστε να περιληφθούν τα εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας τρανς φύλου και έκφρασης τρανς φύλου·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλους τους τομείς συμπληρώνοντας την δέσμη μέτρων κατά των διακρίσεων με βάση το Άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να αναγνωρίζονται αμοιβαίως οι επιπτώσεις των ληξιαρχικών πράξεων βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης·

5. εφιστά την προσοχή στα πορίσματα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του με τίτλο «λεσφοβία, γκέιφοβια τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας τρανς φύλου»· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν τις απόψεις που περιέχονται στην έκθεση αυτή στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα μελλοντικά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας για τις λεσβίες, τους γκέι, τις αμφισεξουαλικές και τις-τους τρανς που διεξήγαγε ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει στρατηγική για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και πλήρεις και εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών λεσβοφοβίας, αμφιφοβίας στις χώρες μέλη και με τις προτεινόμενες λύσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή της·

8. ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα χωρίς διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας τρανς φύλου·

9. πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, των αμφισεξουαλικών και των τρανς αν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η συγκατοίκηση, ο γάμος ή η κατοχυρωμένη συμβίωση· χαιρετίζει το γεγονός ότι 16 χώρες μέλη προσφέρουν σήμερα αυτές τις δυνατότητες και καλεί τις άλλες χώρες μέλη να σκεφθούν να πράξουν το ίδιο·

Λεσβοφοβικοί, αμφιφοβικοί, τρανσφοβικοί νόμοι και ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη

10. ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις που οδηγούν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι με βάση λανθασμένες αντιλήψεις για τις λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές και τις-τους τρανς· θεωρεί ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στην εφαρμογή και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι νόμοι αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ήδη για τη σύλληψη πολιτισών-ων και την επιβολή προστίμων, συμπεριλαμβανομένων των ετερό πολιτισών, οι οποίες εκφράζουν υποστήριξη, ανοχή ή αποδοχή προς τις λεσβίες, τους γκέι, τις αμφισεξουαλικές και τις-τους τρανς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί νομιμοποιούν την λεσβοφοβία, αμφιφοβία και ενίοτε τη βία, όπως συνέβη στην περίπτωση της βίαιης επίθεσης σε λεωφορείο που μετέφερε Lgbtiq ακτιβίστριες-ες στις 17 Μαΐου 2012 στην Αγία Πετρούπολη,

12. καταδικάζει τη βία και τις απειλές που περιέβαλαν την πορεία του Κιέβου στις 20 Μαΐου 2012 κατά την οποία δύο ηγετικές φυσιογνωμίες της πορείας υπερηφάνειας των Lgbtiq ξυλοκοπήθηκαν με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η παρέλαση· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ συνάπτει τις συμφωνίες της υπό την αίρεση ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζεται στις Συνθήκες και καλεί συνεπώς την Ουκρανία να εισαγάγει νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού· είναι της γνώμης ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία είναι ασυνεπείς προς την απαίτηση αυτή· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ανακαλέσουν αμέσως τα σχετικά νομοσχέδια, να προτείνουν νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων – περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού – και να δεσμευθούν ότι την επόμενη χρονιά η διενέργεια της πορείας του Κιέβου θα είναι ασφαλής·

13. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο όρος ‘προπαγάνδα’ σπάνια ορίζεται· έχει καταθορυβηθεί από το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αποδεδειγμένα αυτολογοκριθεί, οι πολίτισες τρομοκρατούνται και φοβούνται να εκφράσουν τις απόψεις τις, και τα σωματεία και οι μη κερδοσκοποικές εταιρείες που χρησιμοποιούν σήματα φιλικά για τις Lgbtiq, όπως ουράνια τόξα, υπάρχει κίνδυνος να υποστούν δίωξη·

14. τονίζει το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί και οι προτάσεις δεν συμφωνούν με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο αποκλείει νόμους και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις(1) βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και το οποίο έχει προσυπογραφεί από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, και όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης να ερευνήσει αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επαληθεύσει τη συμβατότητά τους με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

15. τονίζει ακόμη ότι η εκπαίδευση έχει καίρια σημασία και, συνεπώς, εκφράζει την ανάγκη για καλή, προσβάσιμη και διαπνεόμενη από σεβασμό σεξουαλική εκπαίδευση· παροτρύνει τις χώρες μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν την μάχη κατά της αμφιφοβίας, λεσβοφοβίας μέσω της εκπαίδευσης καθώς και με διοικητικά, δικαστικά και νομοθετικά μέσα·

16. τέλος, τονίζει ότι τα εθνικά και διεθνή δικαστήρια έχουν κατ 'επανάληψη δηλώσει ότι η διαφύλαξη των χρηστών ηθών δεν δικαιολογεί διαφορετική μεταχείριση, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης· εξαίρει τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης που δεν έχουν τέτοιους νόμους, και οι κοινωνίες τους ευδοκιμούν, έχουν ποικιλομορφία και αλληλοσεβασμό·

17. καλεί τις αρμόδιες αρχές στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ να καταδείξουν και να διασφαλίσουν το σεβασμό της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων, και να επανεξετάσουν αυτούς τους νόμους με γνώμονα το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο αυτό·

18. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν γνώση αυτών των απαγορεύσεων και να τις καταδικάσουν, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των εσωτερικών υποθέσεων, του διμερούς διαλόγου και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης· καλεί πέραν αυτών το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θίξουν το θέμα αυτό στα σχετικά διεθνή φόρα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και τα Ηνωμένα Έθνη·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ύπατη Εκπροσώπισα της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας-Αντιπροεδρίνα της Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών μελών, στις εθνικές κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στα κοινοβούλια των περιφερειών της Ρωσίας που αναφέρονται στο ψήφισμα και στα τοπικά συμβούλια της Μολδαβίας που αναφέρονται επίσης στο ψήφισμα.

Για να βρεθείτε στο πρώτο μέρος πατήστε εδώ

(1)Toonen v. Australia, Ανακοίνωση αριθ. 488/§992, Έγγρ. ΟΗΕ CCPR/C/50/D/488/1992 (1994)· Young v. Australia, Ανακοίνωση αριθ. 941/2000, Έγγρ. ΟΗΕ CCPR/C/78/D/941/2000 (2003)· X v. Columbia, Ανακοίνωση αριθ. 1361/2005, Έγγρ. ΟΗΕ CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.5.12 στην ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0234+0+DOC+XML+V0//EL