24 Μαΐ 2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος του Ευρ. Κοινοβουλίου 2012/2657 (RSP) Α'

Κοινή πρόταση ψηφίσματος

PPE (B7‑0234/2012)

Verts/ALE (B7‑0236/2012)

S&D (B7‑0238/2012)

GUE/NGL (B7‑0242/2012)

ALDE (B7‑0243/2012)

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των κομμάτων:


σχετικά με την καταπολέμηση της λεσβοφοβία, γκεϊφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας στην Ευρώπη (2012/2657(RSP))

Michèle Striffler, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της λεσβοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας, γκέιφοβιας στην Ευρώπη (2012/2657(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση Παιδικών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 6, 7, 21 και 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την «εργαλειοθήκη για την προαγωγή και προστασία της απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους γκέι, τις αμφισεξουαλικές και τις-τους transgenter LGBT)» που ενέκρινε η Ομάδα Εργασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το από 29 Απριλίου 2010 ψήφισμα 1728 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας trangender φύλου, και την από 31 Μαρτίου 2010 Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Υπουργικής Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας τρανς φύλου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «λεσβοφοβία, αμφιφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας τρανς φύλου»,

– έχοντας υπόψη το από 18ης Απριλίου 2012 ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

– έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα τρανς φύλου στα Ηνωμένα Έθνη,

– έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία,

– έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την λεσβοφοβία, και ιδιαίτερα της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την Lbtiq φοβία στην Ευρώπη, της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την αύξηση της ρατσιστικής και λεσβοφοβικής βίας στην Ευρώπη, και της 18ης Ιανουαρίου 2006 για την λεσβοφοβία, αμφιφοβία, γκέιφοβία, τρανσφοβία στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,


Για να βρεθείτε στο δεύτερο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 22.5.12 στην ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου στην http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0234+0+DOC+XML+V0//EL