15 Μαρ 2016

Υπόθεση της PAJIĆ κατά Κροατίας αριθ. 68453/13 2

2. Εάν υπάρχει ένα άλλο ένδικο μέσο σε σχέση με την παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος [παραπονέθηκε για], μια συνταγματική καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο αφ' ότου έχει χρησιμοποιηθεί ένδικο μέσο".
3. Νόμος περί Αλλοδαπών
19. Οι σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Αλλοδαπών (Zakon o strancima, ΦΕΚ αρ 79/2007 και 36/2009.) Παρέχει:
Ενότητα 43
"(1) Η προσωρινή διαμονή είναι η παραμονή μίας αλλοδαπής για χρονικό διάστημα 90 ημερών ...

(2) Η αλλοδαπή η οποία δεν χρειάζεται θεώρηση (visa) για να εισέλθει στο έδαφος της Κροατίας μπορεί να μείνει [στην επικράτειά της] για μέγιστο χρονικό διάστημα πέραν των 90 ημερών για μια περίοδο 6 μηνών, η οποία αρχίζει να τρέχει από την πρώτη ημέρα εισόδου.
(3) Η αλλοδαπή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας ενότητας που έχει μείνει για 90 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των έξι μηνών, μπορεί και πάλι να εισέλθει και να παραμείνει στη Κροατία μετά τη λήξη της προθεσμίας των 6 μηνών, η οποία αρχίζει να τρέχει από την πρώτη ημέρα εισόδου".

...
Ενότητα 51
"Προσωρινή παραμονή μπορεί να χορηγηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. οικογενειακή επανένωση, ... "
Ενότητα 52
"Προσωρινή παραμονή χορηγείται σε αλλοδαπή εάν:
5. Αυτή να έχει αιτιολογήσει το σκοπό της προσωρινής διαμονής".
Ενότητα 56
"(1) Προσωρινή παραμονή για λόγους οικογενειακής επανένωσης μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπή η οποία είναι άμεσο μέλος της οικογένειας της:
- Κροατική εθνικότητα,
...
(3) Άμεση μέλη της οικογένειας είναι:
1. συζύγος,
2. τα πρόσωπα που ζουν σε μια εκτός γάμου σχέση, σύμφωνα με την κροατική νομοθεσία,
...

(4) Κατ' εξαίρεση στην διάταξη της παραγράφου 3 της παρούσας ενότητας, άμεσο μέλος της οικογένειας κροατικής εθνικότητας ... μπορεί να είναι επίσης μια άλλη σχέση, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι προσωπικοί ή σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι για μια οικογενειακή επανένωση στην Κροατία".

20. Περαιτέρω τροποποιήσεις του Νόμου περί Αλλοδαπών (ΦΕΚ αρ. 13/2011 και 74/2013), στην ενότητα 56 § 5, ορίζουν ρητά την εκτός γάμου σχέση που αναφέρεται στο εν λόγω νόμο ως ένωση μεταξύ μιας άγαμης γυναίκας και ενός άνδρα, η οποία διήρκεσε για τουλάχιστον τρία χρόνια, ή λιγότερο αν ένα παιδί γεννήθηκε από την ένωση. Η ενότητα 235 των εν λόγω τροποποιήσεων προβλέπει ότι οι προσφυγές που ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο περί Αλλοδαπών του 2007 (βλέπε παράγραφο 19 ανωτέρω) παύει να ισχύει από τον εν λόγω Νόμο.

4. Νόμος περί Οικογενείας
21. Ο Νόμος περί Οικογενείας (Obiteljski Zakon, ΦΕΚ αρ. 116/2003, 117/2004, 136/2004, 107/2007, 57/2011, 61/2011 και 25/2013) στα σχετικά μέρη της προβλέπει:
Ενότητα 3
"Μια εκτός γάμου σχέση [κατά την έννοια του παρόντος νόμου] είναι μια ένωση μεταξύ μίας άγαμης γυναίκας και ενός άγαμου άνδρα, η οποία διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, ή λιγότερο εάν ένα παιδί γεννήθηκε εντός της [ένωσης]".

Ενότητα 5
"Ο γάμος είναι μια νομική ένωση μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άνδρα".
5. Νόμος Ένωσης λεσβιών
22. Οι σχετικές διατάξεις κατά το κρίσιμο χρόνο Νόμος Ένωσης λεσβιών (Zakon o istospolnim zajednicama, ΦΕΚ 116/2003.) Παρέχονται:
Ενότητα 2
"Η ένωση λεσβιών κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι μια ένωση μεταξύ δύο προσώπων (στο εξής: εταίροι) που είναι λεσβίες που είναι άγαμες, ή σε μια εκτός γάμου σχέση ή άλλη ένωση προσώπων που είναι λεσβίες, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον τρεία χρόνια και η οποία βασίζεται στις αρχές της ισότητας των εταίρων, στον αμοιβαίο σεβασμό στην υποστήριξη, καθώς και στους συναισθηματικούς δεσμούς των εταίρων".

Ενότητα 4
"Νομικά αποτελέσματα της Ένωσης λεσβιών είναι το δικαίωμα στην υποστήριξη της μίας από τις εταίρους και το δικαίωμα να αποκτήσουν και να ρυθμίσουν τις αμοιβαίες σχέσεις όσον αφορά την ιδιοκτησία, καθώς και το δικαίωμα της αμοιβαίας υποστήριξης".
Ενότητα 21
"(1) Απαγορεύεται κάθε διάκριση, άμεση ή έμμεση, βάσει [της ύπαρξης] της ένωσης λεσβιών ή του σεξουαλικού προσανατολισμού".
... "

23. Ο νόμος Ένωσης λεσβιών καταργήθηκε με την ψήφιση του Νόμου λεσβιακής Συντροφικής Σχέσης (Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, ΦΕΚ αρ. 92/2014) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2014, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας μίας καταχωρημένης συντροφικής σχέσης μεταξύ λεσβιών. Αυτές οι τροποποιήσεις εισήγαγαν επίσης τη δυνατότητα της οικογενειακής επανένωσης για τα λεσβιακά ζευγάρια που ζουν σε μια άτυπη συντροφική σχέση, δηλαδή μια σχέση η οποία διήρκεσε τουλάχιστον τρία χρόνια και αλλιώς ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για την καταχώριση συντροφικής σχέσης λεσβιών. Η σχετική διάταξη του εν λόγω νόμου έχει ως εξής:
Προσωρινή διαμονή για οικογενειακή επανένωση


Ενότητα 73
"... [Ο]ι λεσβίες συντρόφισες που ζουν σε μια άτυπη συντροφική σχέση, η οποία διήρκεσε τρεία τουλάχιστον έτη, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση προσωρινής διαμονής στη Κροατία, όπως προβλέπεται από την ειδική νομοθεσία".
6. Νόμος Πρόληψης των Διακρίσεων
24. Τα σχετικά μέρη του Νόμου Πρόληψης των Διακρίσεων (Zakon o suzbijanju diskriminacije, ΦΕΚ αριθ. 85/2008) προβλέπει τα εξής:

Ενότητα 1
"(1) Ο παρών νόμος εξασφαλίζει την προστασία και την προώθηση της ισότητας ως η υψηλότερη αξία της συνταγματικής τάξης της Κροατίας, δημιουργεί τις συνθήκες για την ισότητα των ευκαιριών και ρυθμίζει την προστασία από τις διακρίσεις με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή το χρώμα του δέρματος, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την κατάσταση του πλούτου, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την εκπαίδευση, την κοινωνική θέση, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, την υγεία, την αναπηρία, την γενετική κληρονομιά, την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, την έκφραση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

(2) Διακρίσεις κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται το να θέτεις οποιοδήποτε πρόσωπο σε μειονεκτική θέση για οποιονδήποτε από τους λόγους σύμφωνα με την υποενότητα 1 της παρούσης ενότητας, καθώς και στενές συγγενείς της.
... "

Ενότητα 8
"Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται με σεβασμό από όλα τα κρατικά όργανα ... νομικά και φυσικά πρόσωπα ..."
Ενότητα 16
"Όποια θεωρεί ότι, λόγω των διακρίσεων, οποιαδήποτε από τα δικαιώματά της έχουν παραβιαστεί μπορεί να ζητήσει την προστασία του δικαιώματος στη δίκη στην οποία ο προσδιορισμός του δικαιώματος αυτού είναι το κύριο θέμα, και μπορεί επίσης να αναζητήσει προστασία σε ξεχωριστό πλαίσιο της διαδικασίας της ενότητας 17 του παρόντος νόμου".

Ενότητα 17
"(1) Ένα πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι αυτή έχει πέσει θύμα διακρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει:
(1) μια απόφαση που η εναγόμενη έχει παραβιάσει το δικαίωμα ίσης μεταχείρησης της ενάγουσας ή όπου μια πράξη ή παράλειψη της εναγομένης μπορεί να οδήγησε στην παραβίαση του δικαιώματος ίσης μεταχείρησης της ενάγουσας (αγωγή αναγνώρισης της διάκρισης),

(2) μία απαγόρευση (στην εναγόμενη) να προβεί σε νόμους, οι οποίοι παραβιάζουν ή μπορεί να παραβιάζουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρησης της προσφεύγουσας ή να εντέλεται μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των διακρίσεων ή των συνεπειών τις πρέπει να ληφθεί (αγωγή για την απαγόρευση ή για εξάλειψη των διακρίσεων),
(3) αποζημίωση για υλική και ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την παραβίαση των δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο (αγωγή αποζημιώσεως)

(4) η εντολή μιας απόφασης που διαπιστώνει παραβίαση του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης πρέπει να δημοσιεύεται στα μέσα ενημέρωσης, η δαπάνη βαρύνει την κατηγορούμενη".


25. Το 2009 το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κυβέρνησης της Κροατίας (Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske) δημοσίευσε ένα "Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του Νόμου Πρόληψης των Διακρίσεων" (Vodič UZ Zakon o suzbijanju diskriminacije, Εφεξής: το "Εγχειρίδιο"). Το Εγχειρίδιο εξηγεί, μεταξύ άλλων, ότι ο νόμος πρόληψης των διακρίσεων προβλέπει δύο εναλλακτικές κατευθύνσεις που ένα πρόσωπο μπορεί να επιδώξει, όπως προβλέπεται δυνάμει του Άρθρου 16 του εν λόγω νόμου. Κατά συνέπεια, ένα πρόσωπο μπορεί να προβεί σε καταγγελία των διακρίσεων στις διαδικασίες που αφορούν το κύριο αντικείμενο της διαφοράς, ή αυτή μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά την αστική διαδικασία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 17 του νόμου.

B. Σχετική πρακτική
26. Στις 9 Νοεμβρίου 2010, στην υπόθεση αριθ. U-III-1097/2009, το Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη μια συνταγματική καταγγελία διακρίσεων που αντλείται από μία απόφαση του Κοινοβουλίου, με βάση την πολιτική τοποθέτηση του αναπληρωτή για μη εξάντληση των εγχώρειων ένδικων μέσων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η αναιρεσείουσα παρέλειψε να συνεχίσει τις σχετικές διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Νόμου Πρόληψης των Διακρίσεων. Αρνήθηκε, ωστόσο, να προσδιορίσει ποια είναι η σχέση μεταξύ διάφορων πιθανών οδών σε μια υπόθεση που αφορά ισχυρισμούς διακρίσεων εξ' αιτίας του ότι ήταν, κατά κύριο λόγο, αρμόδια τα δικαστήρια για να προσδιοριστεί αυτό το θέμα.

27. Η κυβέρνηση παρείχε επίσης μια απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Δημοτικού Δικαστηρίου Varaždin (Općinski sud u Varaždinu), αριθ. P-3153/10 - 89, της 12ης Ιουλίου 2012, στην οποία μια ατομική δράση του D.K. κατά του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, Varaždin Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin), επικαλούμενος διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, έγινε εν μέρει δεκτή.

Με αυτή την απόφαση, το Δημοτικό Δικαστήριο Varaždin αποδέχτηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο D.Κ. είχε υποστεί διακρίσεις που σχετίζονται με το καθεστώς της εργασίας του με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό του και διέταξε την κατηγορούμενη εργοδοσία να μην προβεί σε κάποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την προαγωγή του βάσει του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

III. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΛΙΚΟ

Α Ηνωμένα Έθνη
1. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
28. Η σχετική διάταξη του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 έχει ως εξής:
Άρθρο 26
"Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα χωρίς καμία διάκριση της ίσης προστασίας του νόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλες-ους ίση και αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο, όπως η φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή την κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή άλλο καθεστώς-status".

2. Η πρακτική της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών
29. Στην υπόθεση X. κατά Κολομβίας, CCPR/C/89/D/1361/2005, στις 30 Μαρτίου 2007 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε τη νομολογία της σύμφωνα με την οποία το Άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα περιλαμβάνει επίσης τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Β Συμβούλιο της Ευρώπης
1. Κοινοβουλευτική Συνέλευση
30. Στη Σύσταση 924 (1981) σχετικά με τις διακρίσεις κατά των λεσβιών, αμφισεξουαλικών της 1ης Οκτωβρίου 1981, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) επέκρινε διάφορες μορφές διακρίσεων σε βάρος των λεσβιών, αμφισεξουαλικών σε ορισμένες Χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
...
31. Στη Σύσταση 1470 (2000) σχετικά με την κατάσταση των λεσβιών και των συντροφισών τις όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση στις Χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 30 Ιουνίου 2000, η PACE παρατήρησε τα εξής:
"2. Η Συνέλευση ανησυχεί για το γεγονός ότι οι πολιτικές μετανάστευσης στις περισσότερες Χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέχουν διακρίσεις εναντίον των λεσβιών. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των χωρών αυτών δεν αναγνωρίζει τη δίωξη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ως έγκυρη αιτία για τη χορήγηση ασύλου, ούτε παρέχει οποιαδήποτε μορφή δικαιωμάτων διαμονής στην αλλοδαπή συντρόφισα σε μια λεσβιακή συντροφική σχέση διπλής εθνικότητας. 
 

Βρίσκεστε στο 2ο μέρος για να βρεθείτε στο 3ο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 23.2.2016 και την μεταφράσαμε από την http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161061#{%22itemid%22:[%22001-161061%22]}