9 Μαρ 2016

ΕΔΑΔ υπόθεση των Oliari και λοιπών κατά Ιταλίας 5

Β. Καθεστώς-status θύματος70. Αν και δεν έθεσε ρητά ως ένσταση απαραδέκτου των προσφυγών, η Κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν δηλώσει με ποιο τρόπο είχαν υποστεί πραγματική ζημία, και η αναφορά στη ζημία των προσφευγόντων απλώς ήταν αφηρημένή (κληρονομικά δικαιώματα, βοήθεια προς την εταίρο, υπο-επιλογή σε οικονομικές σχέσεις νόμων). Τόνισε ότι το Δικαστήριο θα μπορούσε να κρίνει μόνο επί συγκεκριμένων περιστατικών μίας υπόθεσης και όχι να κάνει εκτιμήσεις που υπερβαίνουν το πεδίο των προσφυγών.71. Το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να ασχοληθεί με το επιχείρημα σε αυτό το στάδιο. Σημειώνει ότι οι προσφεύγοντες είναι πρόσωπα μετά την ηλικία ενηλικίωσης, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, είναι σε γκέι σχέσεις του και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκατοικούν.Στο βαθμό που το ιταλικό Σύνταγμα, όπως έχει ερμηνευθεί από τα εγχώρια δικαστήρια αποκλείει τα λεσβιακά ζευγάρια από το πεδίο εφαρμογής του νόμου του γάμου, και λόγω της απουσίας οποιουδήποτε νομικού πλαισίου για το σκοπό αυτό, οι προσφεύγοντες δεν μπορούν να εισέλθουν σε μια πολιτική ένωση και να οργανώσουν τη σχέση τους κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι αφορά άμεσα το καθεστώς-status και έχουν έννομο προσωπικό συμφέρον να δουν να φτάνει σε ένα τέλος (Δείτε, τηρουμένων των αναλογιών, υπόθεση Βαλλιανάτος και άλλες-οι κατά Ελλάδας [GC], αριθ. 29381/09 και 32684 / 09, § 49, ECHR 2013 (αποσπάσματα), και κατ' επέκταση, υπόθεση Schalk και Kopf κατά Αυστρίας, αρ. 30141/04, ΕΔΑΔ 2010).

72. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα πρόσωπα υπό τις παρούσες προσφυγές πρέπει να θεωρούνται "θύματα" των υποτιθέμενων παραβιάσεων κατά την έννοια του Άρθρου 34 της Σύμβασης.

Γ Εξάντληση των εγχώριων ενδίκων μέσων

1. Η κυβέρνηση73. Η Κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι προσφεύγοντες είχαν αποτύχει να εξαντλήσουν τα εγχώρια ένδικα μέσα. Σημείωσε ότι σε υποθέσεις όπως η παρούσα, είναι δυνατό να ασκηθεί έφεση κατά της άρνησης δημοσίευσης αναγγελών γάμου ενώπιον του σχετικού δικαστηρίου. Η απόφαση σε πρώτο βαθμό θα μπορούσε στη συνέχεια να προσβληθεί ενώπιον του Εφετείου και του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, ο Oliari και ο Α παρέλειψαν να ασκήσουν έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο Felicetti και ο Zappa δεν είχαν κάνει καμία έφεση για την άρνηση της διοίκησης να δημοσιεύει την αναγγελία του γάμου τους, καθώς και ο Perelli Cippo και ο Zaccheo είχαν παραλείψει να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο πρώτο βαθμό της υπόθεσης τους.74. Η Κυβέρνηση αναφέρθηκε στην αρχή της επικουρικότητας, και έκρινε ότι τα εθνικά δικαστήρια θα μπορούσαν να έχουν δώσει στους προσφεύγοντες επαρκή αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν και να τους πρόσφερε τα νομικά και τα δικαστικά μέσα για να αποκτήσουν μια δήλωση η οποία τουλάχιστον θα αναγνώριζε την ένωσή τους ως ένα κοινωνικό σχηματισμό, όπως μια συντροφική ζωή με την παραδοσιακή έννοια του όρου [sic]. Προς υποστήριξη αυτού, η κυβέρνηση έκανε αναφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου αριθ. 4184 που παραδόθηκε το 2012, σχετικά με την καταχώρηση του λεσβιακού γάμου που τελέσθηκε στο εξωτερικό, η οποία σύμφωνα με τη μετάφρασή τους έχει ως εξής:


[Η] νομολογία του Αρείου (Πάγου) - σύμφωνα με την οποία η διαφορά φύλου του εμπλεκόμενου ζευγαριού είναι, μαζί με την εκδήλωση της βούλησης που εξέφρασε το ίδιο το ζευγάρι με την παρουσία του στον ιερέα που είναι κρατικός υπάλληλος, η απαραίτητη ελάχιστη απαίτηση για την "ύπαρξη πολιτικού γάμου" ως νομικής πράξης - δεν είναι η πλέον κατάλληλη για τη σημερινή νομική πραγματικότητα, έχει ριζικά ξεπεραστεί η ιδέα ότι η διαφορά φύλου στα ζευγάρια που προετοιμάζονται για γάμο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να αποκαλείται "φυσική" η ίδια η "ύπαρξη" του γάμου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η μη μεταγραφή των λεσβιακών ενώσεων εξαρτάται - όχι από τη "μη-ύπαρξη" τις, ούτε από την "ακυρότητά" τις, αλλά - από την ανικανότητά τις να παράγουν, όπως τα αρχεία γάμου με ακρίβεια αναφέρουν, έννομα αποτελέσματα στο ιταλικό σύστημα".Υπό το πρίσμα αυτό, η Κυβέρνηση θεωρεί ότι, αν οι προσφεύγοντες είχαν θέσει την υπόθεσή τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τουλάχιστον θα είχαν μια νομική αναγνώριση της ένωσής τους. Ωστόσο, είχαν σκόπιμα επιλέξει να μην το πράξουν.75. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί που κατέθεσαν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων αφορά αποκλειστικά την ανικανότητά τους να αποκτήσουν τον λεσβιακό γάμο και όχι την ανικανότητα να αποκτήσουν μια εναλλακτική μορφή αναγνώρισης για τα λεσβιακά ζευγάρια.2. Οι προσφεύγοντες76. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο με την απόφαση της υπ' αριθ. 138/10 διαπίστωσε ότι το Άρθρο 2 του Συντάγματος απαιτεί νομική προστασία των λεσβιακών ενώσεων, δεν είχε άλλη επιλογή από το να κηρύξει την προσφυγή παραδεκτή, δεδομένης της αρμοδιότητας του νομοθετικού σωματος με το θέμα. Μια παρόμοια κατάσταση που ελήφθει με την απόφαση αρ. 170/14 (Δείτε παραπάνω παράγραφος 36).

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν είχε αποδείξει, μέσω παραδειγμάτων, ότι τα εθνικά δικαστήρια θα μπορούσαν να παρέχουν οποιαδήποτε νομική αναγνώριση των ενώσεών τους. Πράγματι, δεδομένου ότι το ελάττωμα που σχετίζεται με το νόμο (ή την έλλειψη αυτού), τα απλά εθνικά δικαστήρια εμποδίστηκαν από το να λάβουν οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα: ακόμη και το δικαστήριο με αρμοδιότητα την αναθεώρηση των νόμων δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος η κατάλληλη λύση θα ήταν μια αμφισβήτηση ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία όπως το Δικαστήριο είχε ήδη δηλώσει δεν ήταν μια λύση που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμη σε πρόσωπα (Δείτε υπόθεση Scoppola κατά Ιταλίας (αριθ. 2) [ GC], αριθ. 10249/03, § 70, 17 Σεπτεμβρίου 2009). Επιπλέον, στην προκειμένη υπόθεση μια τέτοια αμφισβήτηση δεν θα ήταν επιτυχής, δεδομένου του δεδικασμένου το οποίο έγκειται στην απόφαση αρίθ. 138/10, το οποίο επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από άλλες αποφάσεις.


3. Το Δικαστήριο εκτίμησε

77. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το Άρθρο 35 § 1 της Σύμβασης απαιτεί οι προσφυγές που πρόκειται να κατατεθούν στη συνέχεια στο Στρασβούργο θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί στο κατάλληλο εθνικό σώμα, τουλάχιστον ως προς την ουσία (Δείτε υπόθεση Akdivar και άλλες-οι κατά Τουρκίας, 16 Σεπτεμβρίου 1996, § 66, 1996-IV, υπόθεση Gäfgen κατά Γερμανίας [GC], αριθ. 22978/05 §§ 144 και 146, ΕΔΑΔ 2010). Ο σκοπός του κανόνα περί εξαντλήσεως είναι το να δώσει στις Συμβαλλόμενες χώρες τη δυνατότητα πρόληψης ή να θέσουν σωστά τις παραβιάσεις που τους προσάπτουν, πριν οι εν λόγω ισχυρισμοί να υποβληθούν (βλέπε, μεταξύ πολλών άλλων αρχών, Selmouni κατά Γαλλίας [GC], αριθ. 25803 / 94, § 74, EΔΑΔ 1999-V). Ο
κανόνας αυτός βασίζεται στην εικασία, που αντανακλάται στο Άρθρο 13 της Σύμβασης, με τον οποίο έχει στενή συγγένεια, όπου υπάρχει μια αποτελεσματική λύση διαθέσιμη όσον αφορά την υποτιθέμενη παραβίαση του εθνικού συστήματος (αυτόθι
). Για να είναι αποτελεσματικό, ένα ένδικο μέσο θα πρέπει να είναι ικανό να επιλύσει άμεσα την επίμαχη κατάσταση, και πρέπει να προσφέρει εύλογες προοπτικές επιτυχίας (Δείτε Sejdovic κατά Ιταλίας [GC], αριθ. 56581/00, § 46, EΔΑΔ 2006-ΙΙ).
78. Το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Χωρών σύμφωνα με το Άρθρο 13 ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της καταγγελίας της προσφεύγουσας, ωστόσο, η λύση που απαιτείται από το Άρθρο 13 πρέπει να είναι "αποτελεσματική", στην πράξη, καθώς και στο νόμο (Δείτε, για παράδειγμα, υπόθεση İlhan κατά Τουρκίας [GC], αριθ. 22277/93, § 97, EΔΑΔ 2000-VII). Είναι το Δικαστήριο που θα καθορίσει αν τα διαθέσιμα μέσα σε μία προσφεύγουσα για την κλιμάκωση μιας προσφυγής είναι "αποτελεσματικά" υπό την έννοια είτε την παρεμπόδιση της επικαλούμενης παραβίασης είτε τη συνέχισή της, είτε την παροχή επαρκούς έννομης προστασίας για κάθε παραβίαση που είχε ήδη συμβεί (Δείτε Kudla κατά Πολωνίας [GC], αριθ. 30210/96, §§ 157-158, ΕΔΑΔ 2000-XI). Αν η έννομη προστασία που δίνεται είναι αποτελεσματική θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη φύση του δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί, τις αιτίες που δίνονται για την απόφαση και την επιμονή των δυσμενών συνεπειών για το πρόσωπο που ενδιαφέρεται μετά την απόφαση αυτή (Δείτε, για παράδειγμα, υπόθεση Freimanis και Līdums κατά Latvia, αριθ. 73443/01 και 74860/01, § 68, 9 Φεβρουαρίου 2006). Σε ορισμένες υποθέσεις, η παραβίαση δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την απλή καταβολή αποζημίωσης (Δείτε, για παράδειγμα, υπόθεση Petkov και άλλες-οι κατά Βουλγαρίας, αριθ. 77568/01, 178/02 και 505/02, § 80, 11 Ιουνίου 2009 σε συνδυασμό με το Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Αριθ. 1) και την αδυναμία να καταστήσει δεσμευτική την απόφαση για χορήγηση επανόρθωσης μπορεί επίσης να εγείρει ζητήματα (Δείτε Silver και άλλες-οι κατά Αγγλίας, 25 Μαρτίου 1983 § 115, Σειρά A αριθ. 61, υπόθεση Leander κατά Σουηδίας, 26 Μαρτίου 1987 § 82, Σειρά A αριθ.116, και υπόθεση Segerstedt-Wiberg κ.λπ. κατά Σουηδίας, αριθ. 62332/00, § 118, ΕΔΑΔ 2006-VII).79. Τα μόνα ένδικα μέσα που απαιτείται να εξαντλήσει το Άρθρο 35 της Σύμβασης είναι εκείνα που σχετίζονται με τις επικαλούμενες παραβιάσεις και την ίδια στιγμή να είναι διαθέσιμες και επαρκείς. Η ύπαρξη αυτών των ένδικων μέσων θα πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένή όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ειδάλλως θα στερούνται την απαιτούμενη πρόσβαση και αποτελεσματικότητα (Δείτε υπόθεση Akdivar και άλλες-οι, αναφέρεται πιο πάνω, § 66, και υπόθεση Vučković και άλλες-οι κατά Σερβίας [GC] , αριθ. 17153/11, § 71, 25 Μαρτίου 2014).80. Επιπλέον, σύμφωνα με τις "γενικά αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου", μπορεί να υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που απαλλάσσουν την προσφεύγουσα από την υποχρέωση να εξαντλήσει τα εσωτερικά ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της (Δείτε υπόθεση Selmouni, αναφέρεται ανωτέρω, § 75). Ωστόσο, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη απλών αμφιβολιών ως προς τις προοπτικές επιτυχίας ενός συγκεκριμένου ένδικου μέσου που προφανώς δεν είναι μάταιο, δεν είναι βάσιμη αιτία για την αποτυχία της να εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα (Δείτε Vučković και άλλες-οι, αναφέρεται πιο πάνω, § 74, και υπόθεση Brusco κατά Ιταλίας (Δεκέμβριος), αριθ. 69789/01, CEDH 2001-IX). Το ζήτημα του κατά πόσον τα εγχώρια ένδικα μέσα έχουν εξαντληθεί πρέπει κανονικά να καθορίζεται σε συνάρτηση με την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής στο Δικαστήριο. Ο κανόνας αυτός ωστόσο υπόκειται σε εξαιρέσεις που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις ειδικές περιστάσεις της κάθε υπόθεσης (βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση Baumann κατά Γαλλίας, αριθ. 33592/96, § 47, 22 Μαΐου, 2001, υπόθεση Nogolica κατά της Κροατίας (dec.) , αριθ. 77784/01, EΔΑΔ 2002-VIII, και Mariën κατά Βελγίου (dec.), αριθ. 46046/99, 24 Ιουνίου 2004).81. Όσον αφορά το κύριο επιχείρημα της Κυβέρνησης ότι κάποιος από τους προσφεύγοντες δεν επωφελήθηκε από το πλήρες φάσμα των ένδικων μέσων που διατίθενται (μέχρι τον Άρειο Πάγο), το Δικαστήριο παρατηρεί ότι κατά το χρόνο που όλοι οι προσφεύγοντες εισήγαγαν τις προσφυγές τους ενώπιον του Δικαστηρίου (Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2011), το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί επί της ουσίας του ισχυρισμού των δύο πρώτων προσφευγόντων (15 Απριλίου 2010), ως αποτέλεσμα της οποίας το Εφετείο απέρριψε τους ισχυρισμούς τους, στις 21 Σεπτεμβρίου 2010. Στη συνέχεια, το Συνταγματικό Δικαστήριο επανέλαβε τις διαπιστώσεις αυτές σε δύο ακόμη αποφάσεις (που υποβλήθηκαν στο σχετικό μητρώο στις 22 Ιουλίου 2010 και στις 5 Ιανουαρίου 2011, βλέπε παράγραφο 45 ανωτέρω) που εξέδωσε, επίσης, πριν οι προσφεύγοντες εισαγάγουν τις προσφυγές τους στο Δικαστήριο. Έτσι, κατά τον χρόνο που οι προσφεύγοντες ήθελαν να προσφύγουν για τις εικαζόμενες παραβιάσεις υπήρχε ενοποιημένη νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που έδειχνε ότι οι προσφυγές τους δεν είχαν καμία προοπτική επιτυχίας.82. Η Κυβέρνηση δεν απέδειξε, ούτε να φανταστούμε το Δικαστήριο, ότι οι απλές δικαιοδοσίες θα μπορούσαν να αγνοήσουν τα πορίσματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου και παραδίδονται σε διαφορετικά συμπεράσματα συνοδεύονται από τη σχετική αποζημίωση. Περαιτέρω, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι το ίδιο το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να καλέσει, παρά το νομοθετικό σώμα να αναλάβει δράση, και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα τακτικά δικαστήρια θα μπορούσαν να ενεργήσουν πιο αποτελεσματικά στη διόρθωση των καταστάσεων στις υπό κρίση υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, και υπό το φως της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης που θα μπορούσαν να έχουν λάβει μια δήλωση, τουλάχιστον για την αναγνώριση της ένωσής τους με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου αριθ. 4184/12, το Δικαστήριο σημειώνει τα εξής: Πρώτον, η κυβέρνηση απέτυχε να δώσει έστω και ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επίσημης αναγνώρισης από τα εγχώρια δικαστήρια, δεύτερον, είναι αμφίβολο αν αυτή η αναγνώριση, αν είναι δυνατόν, θα είχε κάποια νομική ισχύ για την πρακτική κατάσταση των προσφευγόντων στην απουσία νομικού πλαισίου - πράγματι, η κυβέρνηση δεν εξήγησε τι συνεπάγεται αυτή η ad hoc δήλωση αναγνώρισης, και τρίτον, η απόφαση αριθ. 4184, η οποία αναφέρεται από την κυβέρνηση (η οποία κάνει μόνο ορισμένες αναφορές εν παρόδω), εκδόθηκε αφ' ότου οι προσφεύγοντες είχαν καταθέσει την προσφυγή τους στο Δικαστήριο.83. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι από την ημερομηνία κατά την οποία οι προσφυγές κατατέθηκαν στο Δικαστήριο τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στο ιταλικό εγχώριο σύστημα δεν θα υπήρχε καμία προοπτική επιτυχίας. Επομένως, οι προσφεύγοντες δεν μπορούν να κατηγορηθούν ότι δεν έχουν ασκήσει αναποτελεσματικά τα ένδικα μέσα, είτε καθόλου είτε μέχρι το τέλος της δικαστικής διαδικασίας. Έτσι, το Δικαστήριο δέχεται ότι υπήρχαν ειδικές περιστάσεις που απαλλάσσουν τους προσφεύγοντες από την συνήθη υποχρέωσή τους να εξαντλήσουν τα εθνικά ένδικα μέσα (Δείτε Vilnes και άλλες-οι κατά Νορβηγίας, αριθ. 52806/09 και 22703/10, § 178, 5 Δεκεμβρίου 2013).84. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, σε απάντηση στο τελευταίο επιχείρημα της Κυβέρνησης, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι εγχώριες διαδικασίες (που αναλαμβάνονται από τέσσερις από τους προσφεύγοντες στην προκειμένη υπόθεση) που σχετίζονται με την άρνηση των αρχών να επιτρέψουν στους προσφεύγοντες να τελέσουν γάμο. Καθώς η ευκαιρία να συνάψουν σχέση καταχωρημένης σχέσης δεν υπήρχε στην Ιταλία, είναι δύσκολο να δούμε πώς οι προσφεύγοντες μπορούσαν να εγείρουν το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της σχέσης τους, εκτός από το να επιδιώκουν να τελέσουν γάμο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι δεν είχαν απευθείας πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο.Κατά συνέπεια, η εγχώρια καταγγελία τους επικεντρώθηκε στην έλλειψη πρόσβασης στο γάμο. Πράγματι, το Δικαστήριο θεωρεί ότι το ζήτημα της εναλλακτικής νομικής αναγνώρισης είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με το ζήτημα της έλλειψης πρόσβασης στο γάμο που θα πρέπει να θεωρείται ως εγγενής στην παρούσα προσφυγή (Δείτε Schalk και Kopf, αναφορά παραπάνω, § 76). Έτσι, το Δικαστήριο δέχεται ότι σε μια τέτοια προσφυγή, τουλάχιστον ως προς την ουσία, περιλαμβάνεται η έλλειψη οποιουδήποτε άλλου μέσου που να αναγνωρίζει τη σχέση τους από το νόμο (αυτόθι, § 75). Προκύπτει ότι τα εθνικά δικαστήρια, ιδίως το Συνταγματικό Δικαστήριο που άκουσε την υπόθεση σχετικά με τους δύο πρώτους προσφεύγοντες, ήταν σε θέση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και, μάλιστα, απευθύνεται εν συντομία, έστω και μόνο για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήταν το νομοθετικό σώμα που πρέπει να αναλάβει δράση σχετικά με το θέμα.Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο ικανοποιήθηκε που στην εθνική έννομη τάξη δόθηκε η ευκαιρία να αποκαταστήσουν τις εικαζόμενες παραβιάσεις που καταγγέλθηκαν στο Στρασβούργο, όπως χαρακτηρίζεται, επίσης, από το Δικαστήριο (Δείτε, τηρουμένων των αναλογιών-mutatis mutandis, υπόθεση Gatt κατά Μάλτας, αριθ. 28221/08, § 24, EΔΑΔ 2010).85. Επομένως, σε αυτές τις υποθέσεις η ένσταση της Κυβέρνησης πρέπει να απορριφθεί.

Βρίσκεστε στο 5ο μέρος για βρεθείτε στο 6ο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.10.2015 και την μεταφράσαμε από την http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{%22itemid%22:[%22001-156265%22]}