8 Αυγ 2011

Υπόθεση της κας Bonnaud και της κας Lecoq κατά Γαλλίας Αρ. 6190/11 Δ'

Αριθμός Αίτησης 6190/11
από την κα. Francine Bonnaud και την κα. Patricia Lecoq κατά της Γαλλίας


Με απόφαση της 8ης Ιουλίου 2010, ο Άρειος Πάγος απέρριψε την προσφυγή. Ιδιαιτέρως σημειώθηκε πως αν και το άρθρο 377, παρ. 1 του Αστικού Κώδικα, δεν εμποδίζει τη μια μοναδική κάτοχο της γονικής μέριμνας (βιολογική) μητέρα, να μεταβιβάσει τη μέριμνα, ολόκληρη ή μέρος της χρονιάς, στη γυναίκα με την οποία ζει σε σταθερή και συνεχή ένωση (σύμφωνο συμβίωσης) όσο το απαιτούν οι συνθήκες και πως το μέτρο είναι προς το συμφέρον του παιδιού.


Το Ανώτατο Δικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς πως, αν η κα. Bonnaud και η κα. Lecoq παρουσίασαν πως είχαν μια σταθερή σχέση και κοινή ζωή από το 1989 και ότι τα παιδιά είχαν ενσωματωθεί καλά μέσα στη σχέση τις και μέσα στην οικογένεια της κάθεμιας από αυτές και αυτές απασχολήθηκαν τόσο με το δικό τις παιδί όσο και με της άλλης, χωρίς να τα διαφοροποιούν μεταξύ τους, δεν αποδεικνύουν τις ειδικές περιστάσεις που θα επέβαλαν μία πληρεξουσιότητα γονικής μέριμνας, όταν επικαλούνται τα επαγγελματικά ταξίδια που ήταν σπάνια, ο κίνδυνος ατυχημάτων ήταν υποθετικός και παρόμοια συνθήκη αντιμετωπίζει κάθε μητέρα που ασκεί μόνη την αποκλειστική επιμέλεια.


Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε την κατάσταση την οποία οι ίδιες οι προσφεύγουσες αναγνώρισαν πως δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες για να δώσουν την γονική μέριμνα η μια στην άλλη ή στο οικογενειακό τις περιβάλλον το ρόλο των γονέων που προορίζονται αναγνωρίζουν η μία στην άλλη, προκειμένου να συνοδεύσουν είτε το ένα είτε το άλλο ή και τα δύο παιδιά στις συνεδριάσεις του σχολείου η μία ή η άλλη και να πάρει τα παιδιά μετά το σχολείο και, τέλος, πως η κα. Bonnaud και κα. Lecoq δεν παρουσιάσαν πως για το καλύτερο συμφέρον των παιδιών απαιτείται η άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού μεταξύ τις και θα επέτρεπε στα παιδιά να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και καλύτερη προστασία, όταν οι βεβαιώσεις δείχνουν πως τα παιδιά είχαν αντίστοιχη ανάπτυξη και ευημερία.


Β. Η νομοθεσία και η εσωτερική σχετική πρακτική
Δείτε σχετικά το νόμο που καθορίζει το πλαίσιο της απόφασης του παραδεκτού της 31ης Αυγούστου 2010 από το Δικαστήριο στην υπόθεση της
Gas και της Dubois κατά Γαλλίας, αρ. 25951/07.

Παράπονα
Βασιζόμενες στο συνδυασμό των άρθρων 8 και 14 της Σύμβασης, οι προσφεύγουσες παραπονούνται για την απόρριψη της διασταυρούμενης πληρεξουσιότητας γονικής μέριμνας που αιτήθηκαν.

Υποστηρίζουν, πρώτον, ότι οικογένειες, όπως αυτές υφίστανται διακρίσεις και δεν μπορούν να διεξαγάγουν μια κανονική οικογενειακή ζωή στη χώρα τις, στο μέτρο που ο γάμος, η παιδοθεσία ή τα μέσα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν είναι ανοιχτές για τις λεσβίες. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 8.1.11 και την μεταφράσαμε από την Echr.Coe στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?key=90897&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&portal=hbkm&action=html&source=external-click&highlight=&sessionid=74205692&skin=hudoc-en .