20 Αυγ 2016

Σειρά εργαλείων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Lbtiq 3

O σεξουαλικός προσανατολισμός και το κοινωνικό φύλο εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικές και τρανς (LGBTIQ) είναι συνταγματικά ευάλωτη ομάδα και συνεχίζουν να γίνονται θύματα διώξεων, διακρίσεων και καταφανούς κακομεταχείρισης, που συχνά φτάνει σε ακραίες μορφές βίας. Σε αρκετές χώρες, οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ συναινουσών ενηλίκων του ιδίου φύλου θεωρούνται ως έγκλημα και τιμωρούνται με φυλάκιση ή με τη θανατική ποινή.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το δικαίωμα όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις, να απολαμβάνουν το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικά χαρακτηριστικά του στόχου της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τα διάφορα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων μέσω των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των χωρών μελών, η ΕΕ θα επιδιώξει την ενεργό προώθηση και προστασία στην απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Lgbtiq.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΕΕ»), η "Ένωση βασίζεται στην αξία του σεβασμού της αξιοπρέπειας των Ανθρώπων [...], [...] την ισότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στις χώρες μέλη σε μια κοινωνία του πλουραλισμού, της μη διάκρισης, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας γυναικών και ανδρών» (άρθρο 2 ΣΕΕ). Το άρθρο 3 η ΣΕΕ δεσμεύει την Ένωση για την Προώθηση αυτών των αξιών, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και να διατηρήσουν, να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις αξίες σε κάθε ευρύτερη σχέση με όλο τον κόσμο.

Ομοίως, οι συνθήκες της ΕΕ – αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας - επέκτεινε σημαντικά τη δεσμευτική υποχρέωση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφενός, διευκρινίζοντας, στο άρθρο 6 της ΣΕΕ, πως Ευρ. Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (άρθρο 21 της Χάρτας), και προβλέπει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπίνων Δικαιωμάτων.
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων, η Ευρ. Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση, μεταξύ άλλων, στον σεξουαλικό προσανατολισμό (βλ. άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το παρόν έγγραφο λαμβάνει πλήρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη θανατική ποινή, για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, για τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών καθώς και για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος τις είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

II. Η απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Lgbtiq, οι Lgbtiq έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα, όπως όλα τα πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνουν το δικαίωμα απαγορεύσεως των διακρίσεων στην απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων. Πρόκειται για μία αρχή σε πολλά διεθνή μέσα, παρέχοντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής στην εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ενσωματώνεται στο άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του άρθρου 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) (βλ. παράρτημα 1).


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.6.10 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st11179.en10.pdf