20 Αυγ 2016

Σειρά εργαλείων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Lbtiq 14

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2010 11179/10
LIMITE COHOM 162 PESC 804


8. Δικαίωμα στην Εργασία
8.1. Οι εργαζόμενες οι οποίες είναι γνωστές, ή υπάρχουν
υπόνοιες, πως είναι Lgbtiq υφίστανται διακρίσεις στο δικαίωμα στην εργασία;

Πρέπει οι Lbitq να κρύψουν το σεξουαλικό τις προσανατολισμό, την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου στο χώρο εργασίας ή κατά την υποβολή πρόσληψης στην εργασία; Απορρίπτονται νομίμως εφόσον η Lgbtiq συνθήκη (σεξουαλικός προσανατολισμός) τις ανακαλυφθεί; Υπάρχει κάποια νομική προστασία έναντι των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή και ταυτότητας κοινωνικού φύλου;

Μαρτυρίες, ρεπορτάζ εφημερίδων και εκθέσεις ιστοσελίδων, Lgbtiq ομάδων και blogs, συνδικάτων.

9. Δικαίωμα στην υγεία
9,1 Οι Lgbtiq απολαμβάνουν την ισότητα πρόσβασης στις υγειονομικές εγκαταστάσεις για τα ζητήματα που τις αφορούν;

Η πρόσβαση είναι εμπιστευτική και είναι επαρκείς οι υπηρεσίες υγείας για τις Lgbtiq; Υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την στόχευση πρόληψης των Σεξουαλικών Μεταδιδομένων Νοσημάτων και του Hiv-Aids; Δυσμενής ποινική νομοθεσία εμποδίζει ή εξαρτά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πιο δύσκολη για τις Lgbtiq;

Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες υγείας που τις αρνούνται σε Lgbtiq, π.χ. Αναπαραγωγική υγειονομική περίθλαψη σε λεσβίες;

Lgbtiq ομάδες, επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις, υπουργείο υγείας.

9.2 Οι τρανς λάβουν υγειονομική περίθαλψη κατάλληλη για την συνθήκη τις, εάν είναι διαθέσιμη;

Οι ψυχίατροι και οι γιατρίνες επιτρέπεται να βοηθήσουν τρανς να προσδιρίσουν το φύλο τις;

Υπουργείο Υγείας, επαγγελματικές ενώσεις γιατρών και των ψυχιάτρων, οργανώσεις ασθενών, Lgbtiq ομάδες.

10. Δικαιώματα των παιδιών
10,1 Τα παιδιά υποφέρουν από διακριτική μεταχείριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή και ταυτότητας κοινωνικού φύλου;

Τα παιδιά υφίστανται διακρίσεις λόγω του δικού τους σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας κονωνικού φύλου;
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα κοινωνικού φύλου μιας Lgbtiq γονέα έχει αρνητική επίπτωση στη συνθήκη των παιδιών της;

Νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων, νόμοι δικαιωμάτων των παιδιών, νόμοι κηδεμονίας, κληρονομίας, νομικές ενώσεις, δικαιώματα των παιδιών και των Lgbtiq ΜΚΟ.

(1) Το πλήρες κείμενο διατίθεται στην http://www.droitslgbt2008.fr/documents/?mode=download&id=2


(2) Οι όροι, που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο, δεν είναι γενικά αποδεκτοί.
 

(3) Ορισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Επιτρόπισας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, “Έκδοση Βίβλου Ισότητας της Ταυτότητας Κοινωνικού Φύλου". Μολονότι ο ορισμός της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου στην πράξη δεν είναι νομικά δεσμευτικός, προσφέρει μια πολύτιμη δέσμευση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς.


Την είδηση την βρήκαμε στις 17.6.10 και την μεταφράσαμε από την ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st11179.en10.pdf