26 Σεπ 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β 7-0523/2011 3'

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  Β 7-0523/2011   Γ'

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1728 της 29ης Απριλίου 2010 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, και τη Σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής CM / Rec (2010) 5 της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την ανάλυση AG / RES. 2653, της 7ης Ιουνίου 2011 του Οργανισμού των Αμερικανικών Χωρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την έκθεση «Λεσβοφοβία, ομοερωτοφοβία, τρανσφοβία και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου» από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Νοέμβριος 2010),

- Έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 (5), 18, 21 και 27 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Έχοντας υπόψη τα Εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση, την Προάσπιση και την Απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανς (Lgbtiq),

έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροεδρίνας της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπισας της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη,

- Έχοντας υπόψη το άρθρο 110 (2) του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου συμβαίνουν καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Χώρες Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των πολιτικών και των πρακτικών τις, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΣΑΔΗΕ - UNHRC,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τεράστια σημασία στη καθολικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη περιλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στο έργο της στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και μερικούς από τους διμερείς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ - UNHRC για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου είναι το πρώτο ψήφισμα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται ειδικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες από όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των Χωρών Μελών της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ - UNHRC, ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και 21 Χώρες Μέλη της ΕΕ υποστήριξαν το ψήφισμα,


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.9 στην ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου και την μεταφράσαμε από την http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0523+0+DOC+XML+V0//EN