26 Σεπ 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Β 7-0523/2011 2'

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  Β 7-0523/2011   Β'

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- Έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

- Έχοντας υπόψη ψήφισμα A/RES/60/251 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ίδρυση Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών – ΣΑΔΗΕ (UNHRC),

- Έχοντας υπόψη τη δήλωση της 16ης Μαρτίου 2006 της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδρυση του ΣΑΔΗΕ UNHRC,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 16η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ UNHRC (1),

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος (2),

- Έχοντας υπόψη τις προηγούμενες κοινές δηλώσεις και οι διακηρύξεις στα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της κοινής δήλωσης για τον τερματισμό των πράξεων βίας και των σχετικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου, της 22ας Μαρτίου 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Κοινωνικού Φύλου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, στη Γενική Συνέλευση,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ UNHRC A/HRC/17/19 της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την 17η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ - UNHRC, το οποίο ενέκρινε το ψήφισμα A/HRC/17/19 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τη 19η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ - UNHRC, το οποίο θα οργανώσει τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης εντολή από το ψήφισμα A / HRC/17/19,


(1) P7_TA-PROV(2011)0097
(2) P7_TA(2010)0489


Την είδηση την βρήκαμε στις 21.9 στην ιστοσελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου και την μεταφράσαμε από την http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0523+0+DOC+XML+V0//EN