6 Σεπ 2014

SCHALK και KOPF Αρ. Αγωγής 30141/04 5

Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:


1.Απορρίπτει ομόφωνα αίτημα της κυβέρνησης για αποπομπή της προσφυγής από την λίστα του Δικαστηρίου

2. Δηλώνει με έξι ψήφους υπέρ και μια κατά ως παραδεκτή την προσφυγή των εναγόντων, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης,

3. Δηλώνει ομόφωνα παραδεκτή καταγγελία των προσφευγόντων, σύμφωνα με το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Σύμβασης,


4. Δηλώνει ομόφωνα απαράδεκτη κατά τα λοιπά την προσφυγή,

5. Αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 12 της Σύμβασης,

6. Αποφάσισε με τέσσερις ψήφους υπέρ και τρεις κατά, πως δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της σύμβασης,

Γράφτηκε στην αγγλική γλώσσα, και κοινοποιήθηκε εγγράφως στις 24 Ιουνίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 77 § § 2 και 3 του Κανονισμού του Δικαστηρίου.


Ροζάκης Χρήστος-Christos Rozakis Πρόεδρος
André Wampach Αναπληρωτής ΓραμματέαςΒρίσκεστε στο Ε' μέρος για να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ


Την υπόθεση τη βρήκαμε και τη μεταφράσαμε από την www.echr.coe, στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=863118&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649