29 Ιουλ 2013

Η απαγόρευση της Γαλλίας για πλήρη κάλυψη του προσώπου με ένδυμα παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης Β'


Υποβολή παρατηρήσεων της ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 

Η ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 πιστεύει ότι αυτή η υπόθεση παρουσιάζει στο ΕΔΑΔ μια σημαντική ευκαιρία να καθορίσει σαφώς το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των νόμων που περιορίζουν θρησκευτική ενδυμασία, είτε με βάση: 
Α) την εθνική ασφάλεια 
Β) την δημόσια τάξη 
Γ) τα δικαιώματα των γυναικών 
Δ) την έμφυλη ισότητα 
Ε) τις εθνικές αξίες, όπως η εκκοσμίκευση. 

Με τις παρατηρήσεις μας, σκιαγραφούμε συγκριτικά την διεθνή κατάσταση και τις πρακτικές στον τομέα αυτό, στα ακόλουθα θέματα: 
 * Πολυάριθμοι διεθνείς μηχανισμοί έχουν αναγνωρίσει πως η χρήση θρησκευτικών συμβόλων, όπως το ρούχο πλήρους καλύψεως του προσώπου, είναι μια πράση-δράση έκφρασης που προστατεύεται από το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την έκφραση που δεν είναι δημοφιλής ή ακόμα και προσβλητική. 
 * Κάθε περιορισμός σχετικά με τη θρησκευτική ενδυμασία πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 19 (3) και το άρθρο 18 (2) του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ΔΣΑΠΔ). Θα πρέπει να προβλέπεται από το νόμο, να επιδιώκει θεμιτό σκοπό και να είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
 * Περιορισμοί σχετικά με τη θρησκευτική ενδυμασία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από εικασίες ή εκτιμήσεις σχετικά με την αναγκαιότητά τους, προκειμένου να συμβάλλουν στο ατομικό ή στο δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρά στοιχεία σχετικά με όλες τις σχετικές περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. 
*Απαγορεύσεις σχετικά με τη θρησκευτική ένδυση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ, συμβάλλει σε πολλαπλές και διαφορετικών τομέων διακρίσεις εις βάρος των Μουσουλμανίδων. Είναι αντιπαραγωγικές στην προώθηση της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού στην κοινωνία και στην έμφυλη ισότητα. 

Έτσι, οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης της πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ σε δημόσιο χώρο παραβιάζει τις θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις του κράτους όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων. 
Οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αυξανόμενου νομοθετικού σώματος σε εθνικό επίπεδο, που υποστηρίζει τη θέση ότι οι γενικές απαγορεύσεις σχετικά με την χρήση πλήρους κάλυψης του προσώπου με μπούργκα ή και νακίμπ είναι ασύμβατες με τις διεθνείς προστασίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πολλά εθνικά δικαστήρια έχουν περιορίσει υφιστάμενες απαγορεύσεις κατά τις τελευταίες χρονιές, συμπεριλαμβανομένων νόμων που είναι πολύ πιο περιοριστικοί από ό,τι ο επίμαχος στην υπόθεδη της SAS κατά Γαλλίας. 

Την ίδια στιγμή, νομοθετικά πολλές χώρες αντιστάθηκαν στις λαϊκιστικές εκκλήσεις να περιορίσουν την ένδυση πλήρους κάλυψης, το έκαναν αυτό με βάση τις εγχώριες και τις διεθνείς δεσμεύσεις τις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΜΚΟ ΑΡΘΡΟ 19 φρονεί, επομένως, ότι οι γενικές απαγορεύσεις σχετικά με την ένδυση πλήρους κάλυψης υποστηρίζονται από τα διεθνή πρότυπα σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και της απαγορεύσης των διακρίσεων.


Βρίσκεστε στο Β' μέρος για να βρεθείτε στο Α' μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 24.7.13 και την μεταφράσαμε από την ifex.org στην http://www.ifex.org/france/2013/07/24/veil_ban/#.UfDCwLLS248.facebook