13 Απρ 2016

Απόφαση Παιδοθεσίας στις Ην. Πολιτείες 2-Case 3:15-cv-00578-DPJ-FKB


Τέλος, οι Ενάγουσες προσέφεραν το εναλλακτικό επιχείρημα πως οι δικαστίνες-ές θα πρέπει να παραμείνουν στην υπόθεση ως κατ' όνομα διάδικες για να βοηθήσουν στην επιβολή κάθε επικουρίας που μπορούν να λάβουν. Υπάρχει κάποια μη δεσμευτική στήριξη για τέτοια μέτρα, όταν άλλη διάδικος δεν βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Δείτε γενικά την In re Justices of Supreme Ct. of P.R., 695 F.2d στην 22 (συζητώντας το θέμα, τα ευρήματα των εναγουσών δεν ευσταθούν). Αλλά ακόμη και αν υποτεθεί ότι έχουν άξια επιχειρηματολογία, η οποία δεν είναι προφανής, αυτή δεν είναι μια τέτοια υπόθεση. Οι ισχυρισμοί κατά των δικαστίνων-ών απορρήφθηκαν με επιφύλαξη.

2. Οι κατηγορούμενες της Ομοσπονδιακής και Πολιτειακής κυβέρνησης *1
Για τη δημιουργία νομιμοποίησης σε σχέση με τις κατηγορούμενες-ους της ομοσπονδιακής και Πολιτειακής κυβέρνησης, οι ενάγουσες πρέπει να αποδείξουν τρία στοιχεία: "(1) μία "πραγματική ζημία" που είναι (α) συγκεκριμένη και εξειδικευμένη, και (β) η πραγματική ή η επικείμενη, (2) αιτιολογία μεταξύ της ζημίας και της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, και (3) η πιθανότητα ότι μια ευνοϊκή απόφαση θα αποκαταστήσει την βλάβη". Croft κατά Governor of Tex
as, 562 F.3d 735, 745 (5η Cir. 2009) (αναφέρεται στην Lujan κατά Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555,560–61 (1992)).

α. Ζημία στην Πραγματικότητα
Οι κατηγορούμενες αμφισβήτησαν αρχικά αυτή την διαφορεκτική θέση, αλλά επέλεξαν να τονίσουν τις υπόλοιπες διαφορετικές θέσεις στην απάντησή τις και πάλι κατά τη διάρκεια της επιχειρηματολογίας. Οι κατηγορούμενες σωστά είχαν αυτήν την προσέγγιση, δεδομένων των ελέγχων που ισχύουν για τους νόμους-όπως αυτός-όπου επιβάλλουν ένα εμπόδιο για μερικά πρόσωπα αλλά όχι για άλλα.

Στην υπόθεση Lujan, το Δικαστήριο διευκρίνισε πως το βασικό ερώτημα είναι "εάν το ίδιο το θέμα της ενάγουσας είναι αντικείμενο του κυβερνητικού νόμου (ή διαφεύγει του νόμου). Αν είναι, υπάρχει συνήθως μικρή αμφιβολία ότι ο νόμος ή η αδράνεια του προκάλεσε ζημία, και ότι μια απόφαση πρόληψης ή ένας απαιτούμενος νόμος θα αποκαταστήσει την ζημία". Duarte ex rel. Duarte κατά City of Lewis ville, Tex., 759 F.3d 514, 517-18 (5ο Cir. 2014) (αναφέρεται στην Lujan, 504 U.S. στην 561-62). Καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ην. Πολιτειών εξήγησε αργότερα στην υπόθεση Northeastern Florida Chapter of Associated General Contractors of America v. City of Jacksonville, Florida, 508 U.S. 656, 666 (1993), δείτε επίσης στο ίδιο ("Για τη δημιουργία νομιμοποίησης, *2 ως εκ τούτου, μία διάδικος αμφισβητεί ένα εν αχρηστία πρόγραμμα, καθώς η Jackson ville χρειάζεται μόνο να αποδείξει ότι είναι ικανή και έτοιμη να υποβάλει προσφορά για τα συμβόλαια και ότι μια διακριτική πολιτική την εμποδίζει να δράσει επί ίσοις όροις".).

[Ό]ταν η κυβέρνηση εγείρει ένα εμπόδιο που καθιστά πιο δύσκολο για το μέλος μίας ομάδας να αποκτήσει ένα όφελος που έχουν τα μέλη μιας άλλης ομάδας, το μέλος της προηγούμενης ομάδας που επιδιώκει να αμφισβητήσει το εμπόδιο δεν χρειάζεται να ισχυριστεί πως το μέλος θα αποκτήσει το όφελος αλλά να μιλήσει για το εμπόδιο προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμοποιήση. Η "πραγματική ζημία" σε αυτή την ποικίλη υπόθεση ίσης προστασίας είναι η άρνηση της ίσης μεταχείρισης που απορρέει από την επιβολή του εμποδίου, δεν είναι η απόλυτη ανικανότητα να αποκτήσει το όφελος.
 

Η Πέμπτη Περιφέρεια εφάρμοσε πιστά τον νόμο αυτό. Μόλις πέρυσι, το Δικαστήριο έκρινε στην Contender Farms, LLP, ότι "[α]ν μία ενάγουσα γίνεται αντικείμενο του νόμου "υπάρχει συνήθως μικρή αμφιβολία ότι η ενεργοποίηση ή η αδράνεια του έχει προκαλέσει ζημία". 779 F.3d στην 264 (αναφέρεται στην Lujan, 504U.S. στην 561-62). Το ίδιο αποτέλεσμα συνέβη στην Time Warner Cable, Inc. κατά. Hudson, όπου ένας πρόσφατος νόμος του κράτους “επιλέχθηκε από ορισμένους αναγκαστικές διαχειρίστριες-ες [της καλωδιακής] ως επιλέξιμος για το όφελος που παρέχει στην άδεια αντιπροσώπων" *3 τον καθιστούσε διαθέσιμο στις ανταγωνίστριες-ες τις. 667 F.3d 630, 636 (5η Περιφ. 2012). Το δικαστήριο βρήκε μια πραγματική βλάβη, σημειώνοντας ότι “[ό] ταν η κυβέρνηση στοχεύει στον αποκλεισμό κάποιων ομιλητριών-ων από παροχές που παραχωρούνται σε παρόμοια μέρη-ετέρους-συνεργάτιδες, τίποτε περαιτέρω δεν δείχνει την ταλαιπωρία που βασίζεται σε αυτή την άνιση τοποθέτηση που απαιτείται για τους σκοπούς της νομιμοποίησης'". Στο ίδιο (Παρατίθεται στην Τex Cable & Telecomms. Ass’n κατά Hudson, 265 F. App’x 210, 218 (5ο Cir. 2008)), δείτε επίσης Duarte, 759 F.3d στην 515 (διαπιστώθηκε ζημία όπου ο νόμος την κατέστησε “διαφορετικά επαχθέστερη" το αντικείμενο του ώστε να ασκήσει τα προνόμια που απολαμβάνουν οι άλλες-οι).


Όπου αν κάποια είναι στην πραγματικότητα αντικείμενο του κανονισμού είναι μια ευέλικτη έρευνα ριζωμένη στην κοινή λογική". Contender Farms, L.L.P., 779 F.3d at 265. Εδώ, η Ενότητα 93-17-3 (5) προφανώς στοχεύει τα έγγαμα λεσβιακά ζευγάρια και περιορίζει τα δικαιώματά τις. Και όπως θα συζητηθεί παρακάτω, ατομικά οι ενάγουσες έχουν λάβει επαρκή μέτρα για να δείξουν ότι επιθυμούν την παιδοθεσία. Ως εκ τούτου οι ενάγουσες έχουν επιδείξει μία ζημία για τους σκοπούς της πρώτης διαφορετικής άποψης της νομιμοποιητικής ανάλυσης. 3

β. Αιτιολογία και Αποζημείωση
Τα θέματα έγιναν πιο δύσκολα και αναφέρονται λεπτομερώς σε σχέση με την δεύτερη και τρίτη διαφορετική άποψη. Αν και διακριτές, αυτές οι διαφορετικές απόψεις μοιράζονται κάποια επικάλυψη και θεωρούνται συχνά ως συνδυασμός. Για να δείξει την αιτιολογία, η ενάγουσα πρέπει κατά κανόνα να αποδείξει ότι η ζημία της είναι "αρκετά ανιχνεύσιμη στην φερόμενη ως παράνομη συμπεριφορά της κατηγορουμένης και είναι πιθανό να αποζημειώθεί με το αίτημα επικουρίας". Allen κατά Wright, 468 Ην. Πολιτείες 737, 751 (1984) (η υπογράμμιση δική μου) (αναφέρεται στην Already, LLC κατά Nike, Inc., 133 S. Ct. 721, 726 (2013)). Αυτή η επιβάρυνση είναι «σχετικά μέτρια σε αυτό το στάδιο της ασκήσεως της προσφυγής”. Bennett κατά Spear, 520 ΗΠΑ 154, 170 - 71 (1997).
 

"Το στοιχείο της αιτιολόγησης δεν απαιτεί μία διάδικος να δημιουργήσει άμεση αιτιολόγηση, αλλά απαιτεί μόνο ότι η ζημία είναι "αρκετά ανιχνεύσιμη" στην κατηγορούμενη-ο". Bennett, 520 Ην. Πολ. στην 168-169, δείτε επίσης στην Citizens, Dist. 19 κατά City of Boerne, 659 F.3d 421, 431 (5η Περιφερ. 2011). Και για να δημιουργήσει την αποζημείωση, "δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι μια ευνοϊκή απόφαση θα επικουρίσει κάθε βλάβη της". Larson κατά Valente, 456 US 228, 243 n.15 (1982) (αναφέρεται στην KPV LeBlanc, 627 F.3d 115, 123-24 (5η Cir. 2010) ("K.P. I")). Με αυτά τα βασικά στο μυαλό, το Δικαστήριο στρέφεται προς τις διάφορες κατηγορούμενες-ους.


i Ο Κυβερνήτης
“Οι βλάβες των εναγουσών απορρέουν από ένα νόμο που τις απαγορεύει να παιδοθετήσουν, δεν είναι αρκετά ανιχνεύσιμες σε οποιαδήποτε πράξη του Κυβερνήτη του Μισισιπή. Πράγματι, ο κυβερνήτης έχει δηλώσει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον τομέα αυτό και δεν έχει κάνει, και δεν θα αναλάβει, οποιαδήποτε ενέργεια για να εμποδίσει την παιδοθεσία από λεσβίες. Defs'. Mem. [16] στην 13, 21. Οι ενάγουσες δεν επικαλούνται κάποιο νόμο παιδοθεσίας που σχετίζεται με κανόνες ή κανονισμούς για το αντίθετο. Αντ' αυτού, ενάγουσες ισχυρίζονται ότι ο κυβερνήτης έχει κάνει δηλώσεις κατά της λεσβιακής παιδοθεσίας και έχει την εξουσία να διορίζει επικεφαλής της υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της Ανώτερης Διευθύντριας-η του DHS.


Η Πέμπτη Περιφέρεια απευθύνει παρόμοιους ισχυρισμούς στην Okpalobi κατά Foster, όπου η ενάγουσα μήνυσε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας για ένα νόμο τον οποίο δεν είχε την εξουσία να επιβάλει. 244 F.3d στην 426-27. Εκεί, ένας νόμος της Λουιζιάνα δημιούργησε ιδιωτικές δράσεις κατά των παρόχων αμβλώσεων σε κάποια πλαίσια. Οι πάροχοι αμβλώσεων αμφισβήτησαν το νόμο, στρεφόμενες κατά του κυβερνήτη και της Γενικής Εισαγγελίας. Παρόμοια με την παρούσα υπόθεση, οι ενάγουσες υποστήριξαν ότι ο κυβερνήτης κατείχε τη γενική αρμοδιότητα επιβολής του νόμου και την εξουσία να διορίζει τις σχετικές κρατικές υπαλλήλους. 244 F.3d στη 422. Ένα Εφετείο της Πέμπτης Περφέρειας απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, βρίσκοντας πως δεν νομιμοποιούνται, διότι οι ενάγουσες δεν απέδειξαν "ότι κάθε πράξη των κατηγορουμένων έχει προκαλέσει, θα προκαλέσει, ή θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει κάποια ζημία σε αυτές". Id. στην 426. Ειδικότερα, το δικαστήριο σημείωσε ότι οι κρατικές υπάλληλοι δεν είχαν την "κατ-αναγκαστική εξουσία" απαραιτήτως είτε για να προκαλέσουν ζημία είτε για να την επανορθώσουν. Στο ίδιο στην 426.


Εδώ, οι ισχυρισμοί των εναγουσών σχετικά με τον κυβερνήτη του Μισισιπή είναι στην καλύτερη περίπτωση βεβιασμένοι. Ο Κυβερνήτης δεν έχει "κατ-αναγκαστική εξουσία” στις παιδοθεσίες και δεν έχει κάνει κάποιες πράξεις που να είναι αρκετά ανιχνεύσιμες σχετικά με την δεδηλωμένη ζημία. Ακόμη και αν διατασσόταν να το κάνει, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την διαδικασία παιδοθεσίας ώστε να πείσει ένα ανώτατο δικαστήριο να χορηγήσει την παιδοθεσία. Οι ισχυρισμοί κατά του κυβερνήτη απορρίφθησαν με επιφύλαξη.


Βρίσκεστε στο 2ο μέρος, για να βρεθείτε στο 3ο μέρος πατήστε εδώ


Την είδηση την βρήκαμε στις 31.3.2016 και την μεταφράσαμε από την huffingtonpost στην http://www.huffingtonpost.com/entry/mississippi-same-sex-adoption_us_56fdb1a3e4b083f5c607567f

Σημείωση 3 Οι ενάγουσες Brittany Rowell και Jessica Harbuck αραβωνιάστηκαν αφ' ότου η Τροποποιημένη Καταγγελία κατατέθηκε και ως εκ τούτου ήταν μη επιλέξιμες να παιδοτήσουν γι' αυτό τον ξεχωριστό λόγο. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα είχαν νομιμοποίηση. Τούτου λεχθέντος, η δικηγορίνα τις απηύθυνε στο Δικαστήριο ένα email δηλώνοντας ότι είχαν νυμφευθεί, αλλά ότι το μήνυμα δεν είναι στο αρχείο. Οι ισχυρισμοί τις απορρίφθησαν χωρίς επιφύλαξη.


*1 Η Ομοσπονδιακή και Πολιτειακή κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την εφαρμογή, την υποστήριξη και την επιβολή των νόμων από τη νομοθετική εξουσία και ερμηνεύεται από το δικαστικό τμήμα.

*2 Νομιμοποίηση είναι η μόνιμη ή ενεργητική νομιμοποιήση, είναι η ικανότητα μίας διαδίκου να ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο. Νόμοι του κράτους ορίζουν την ικανότητα. Στο επίκεντρο αυτών των νόμων είναι η απαίτηση ότι οι ενάγουσες έχουν υποστεί ή θα υποστούν άμεση βλάβη ή ζημία και ότι αυτή η βλάβη είναι επανορθώσιμη.

*3 μια άδεια που χορηγείται από μια εταιρεία σε ένα κατάστημα που του επιτρέπει να την εκπροσωπεί ασκώντας συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες-π.χ υποκαταστήματα κινητής τηλεφωνίας με την ίδια επωνυμία.