18 Ιουν 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε τις οδηγίες και τους κανονισμούς της για το άσυλο

Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθεωρήσει τις οδηγίες και τους κανονισμούς της για το άσυλο. Στις 12 Ιουνίου 2013, η διαδικασία αυτή έφτασε στο τέλος της με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των αναδιατυπωμένων εκδόσεων της διαδικασίας παροχής ασύλου και των συνθηκών υποδοχής των οδηγιών, καθώς και του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης ήταν ευεργετική. 

Το 2011, η αναδιατύπωση της οδηγίας αναγνώρισης παροχής ασύλου είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι οι διώξεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου αναγνωρίζονται ρητά ως νόμιμος λόγος για την υποβολή αίτησης ασύλου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διατάξεις πραγματικά εφαρμόζονται, η διαδικασία αναδιατύπωσης και οι οδηγίες των συνθηκών υποδοχής περιλαμβάνουν μια σειρά νέων βελτιώσεων: 

* Υποχρέωση των χωρών μελών της ΕΕ να εκπαιδεύσουν επαρκώς το προσωπικό των αρχών ασύλου και ιδίως να διασφαλιστεί ότι οι συνεντεύκτριες-τές ασύλου είναι αρμοδίως ικανές σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, 

* Η χώρα μέλος έχει την υποχρέωση να λάβει χωριστές αποφάσεις πουν να μην αποκαλύπτουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα κοινωνικού φύλου της αιτούσης-ντος, ακόμη και όταν οι αρχικές αιτήσεις ασύλου εισήχθησαν εκ μέρους της-του, από άλλη αιτούσα από την οποία-ες αυτή-ος είναι σε εξάρτηση, καθώς και οι αιτήσεις ασύλου αρχικά βασίζονται στους ίδιους λόγους,

*Αναγνώριση του γεγονότος ότι μερικές-οί άνθρωποι που ζητούν άσυλο λόγω διώξεων βάσει του σεξουαλικού τις προσανατολισμού ή και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου μπορεί να έχουν ανάγκη ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, η ΕΕ και οι χώρες μέλη υποχρεούνται να εντοπίσουν τις εν λόγω ανάγκες και να διασφαλίζουν πως οι αιτούσες άσυλο επωφελούνται από τις διατάξεις της οδηγίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που αυτές οι ανάγκες γίνονται εμφανείς σε μεταγενέστερο στάδιο των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, 

*Υποχρέωση των χωρών μελών της ΕΕ να υπάρχει πρόληψη για τυχόν επίθεση ή και βία λόγω βιολογικού φύλου στα κέντρα υποδοχής και διαμονής.

Η ILGA έχει επιτύχει έναν από τους στόχους της και τώρα οι διώξεις για λόγους που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα κοινωνικού φύλου αναγνωρίζονται σαφώς από το κοινοτικό δίκαιο. Την ίδια στιγμή, οι διατάξεις των νέων οδηγιών δεν είναι πάντοτε αρκετά σαφής. Ειδικότερα, οι διατάξεις σχετικά με τις ιδιαίτερες διαδικαστικές εγγυήσεις, οι ιδιαίτερες ανάγκες υποδοχής και η υποχρέωση για την πρόληψη της βίας στα κέντρα φιλοξενίας θα είχαν υψηλότερες πιθανότητες να εφαρμοστούν πλήρως από τις χώρες μέλη εάν είχαν συμπεριληφθεί ρητές αναφορές στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. 
Θα συμμετέχει πλήρως στην παρακολούθηση και τη διασφάλιση ότι όλα τα τμήματα και οι διατάξεις των οδηγιών είναι πλήρως και με ακρίβεια ενσωματωμένες στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών της ΕΕ. 
Θα παρακολουθεί κατά πόσον οι αρχές ασύλου παρέχουν πλήρη και σαφή κατάρτιση στο προσωπικό τις και αν αναπτύσουν τα κατάλληλα συστήματα συλλογής δεδομένων-στοιχείων για την ενσωμάτωση των θεμάτων του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου που χρησιμοποιούν οι Πληροφορίες για τη Χώρα Καταγωγής (COI) *Α. 


Την είδηση την βρήκαμε στις 18.6.13 και την μεταφράσαμε από την ILGA στην http://www.ilga-europe.org/home/news/latest/new_eu_law_on_asylum_procedures 

Ο αστερίσκος είναι δικός μας,
*Α: Πληροφορίες για τη Χώρα Καταγωγής (COI-ΠΧΚ) χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες που αξιολογούν τους ισχυρισμούς των προσώπων για το καθεστώς της πρόσφυγα ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας. Βοηθούν στο να απαντηθούν ερωτήσεις των φορέων λήψης αποφάσεων και των νομικών συμβούλων σχετικά με την πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την ανθρωπιστική κατάσταση στις χώρες καταγωγής.